SFS 1999:1273 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader / SFS 1999:1273 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
991273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

3 §

2

En enskild person eller ett dödsbo som drar av utgifter för premier för

pensionsförsäkring enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall
för det beskattningsåret till staten betala särskild löneskatt med 24,26 pro-
cent på avgiften.

Detsamma gäller för enskild person som drar av utgifter för inbetalning på

pensionssparkonto enligt nämnda paragraf.

Särskild löneskatt skall dock inte betalas till den del avdraget måste göras

från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter
enligt 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter eller, vad avser arbetsta-
gare som vid årets ingång är 65 år eller äldre, särskild löneskatt enligt 1 §
första stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-
komster.

4 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskatt-
ningsår för staten, landstingskommuner, kommuner och kommunalförbund
förstås dock i denna lag kalenderår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1999:634.

SFS 1999:1273

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.