SFS 1993:1274 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen / SFS 1993:1274 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
SFS 1993_1274 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1274
Utkom från trycket
den 7 december 1993

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen;

utfärdad den 25 november 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-

flykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och
Litauen undertecknade den 27 september 1993, skall tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som

lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Litauen, skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

1

Prop. 1993/94:7, bet. 1993/94: SkU3, rskr. 1993/94:18.

3143

background image

SFS 1993:1274

4 § Den angivna begränsningen i artikel 24 punkt 1 d beträffande in-
komster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhål-
landet mellan Sverige och Litauen, nämligen

� lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Sovjetunionen,

� kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda,

� kungörelsen (1973: 563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

3144

background image

SFS 1993:1274

Bilaga

CONVENTION BETWEEN THE
KINGDOM OF SWEDEN AND THE
REPUBLIC OF LITHUANIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Republic of Lithu-
ania, desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to
taxes on income and on capital, have agreed as
follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who
are residents of one or both of the Contracting
States.

Artide 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which the Convention

shall apply are:

a) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga

inkomstskatten), including ihe
sailors�" tax (sjömansskatten) and
the coupon tax (kupongskatten);

(ii) the real estate tax (den statliga

fastighetsskatten);

(iii) the special income tax for non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta);

(iv) the special income tax for non-

resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten

for utomlands bosatta artister
m.fl.); and

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN LITAUEN
F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRA SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST
OCH P�& F�RM�GENHET

Konungariket Sveriges regering och Republi-
ken Litauens regering, som önskar ingå ett av-
tal för att undvika dubbelbeskattning och för-
hindra skatteflykt beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet, har kommit över-

ens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den statliga fastighetsskatten,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

4) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m. fl.,
och

3145

background image

SFS 1993:1274

(v) the commu3nal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as ⬝Swedish

tax⬝);

b) in Lithuania:

(i) the tax on profits of legal persons

(juridiniu asmenu pelno mokes-

tis);

(ii) the tax on income of natural

persons (fiziniu asmenu pajamu
mokestis); and

(iii) the tax on enterprises using state-

owned capital (palukanos uz
valstybinio kapitalo naudojima);

(hereinafter referred to as ⬝Lithuan-
ian tax⬝).

2. Where a new tax on income or on capital is
introduced in a Contracting State after the

date of signature of the Convention, the
Convention shall apply also to such tax. The
competent authorities of the Contracting
States shall by mutual agreement determine
whether a tax which is introduced in either
Contracting State is one to which the Conven-
tion shall apply according to the preceding
sentence.

3. The Convention shall apply also to any
taxes, being identical with or substantially
similar to those mentioned or referred to in
paragraphs 1 and 2, which are imposed after
the date of signature of the Convention in

addition to, or in place of, the taxes to which
the Convention applies by virtue of those
paragraphs. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of
any significant changes which have been made
in their respective taxation laws.

5) den kommunala inkomstskatten
(i det följande benämnda ⬝svensk
skatt⬝);

b) i Litauen:

1) vinstskatten för juridiska perso-

ner,

2) inkomstskatten för fysiska perso-

ner, och

3) den särskilda skatten för företag

som är finansierade med statliga
medel

(i det följande benämnda ⬝litauisk
skatt⬝).

2. Avtalet tillämpas även beträffande nya
skatter på inkomst och på förmögenhet, som
efter undertecknandet av detta avtal införs i en

avtalsslutande stat. De behöriga myndighe-
terna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse besluta huruvida
en skatt som införs i någon av de avtalsslu-
tande staterna är en sådan skatt som avtalet
skall tillämpas på i enlighet med vad som anges
i föregående mening.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punk-
terna 1 och 2. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela var-
andra de väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning.

3146

background image

SFS 1993:1274

3147

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless

the context otherwise requires:

a) the term ⬝Sweden⬝ means the King-

dom of Sweden and, when used in a
geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea of

Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accord-
ance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

b) the term ⬝Lithuania⬝ means the

Republic of Lithuania and, when used
in geographical sense, means the terri-
tory of the Republic of Lithuania and
any other area adjacent to the territo-
rial waters of the Republic of Lithua-
nia within which under the laws of Li-
thuania and in accordance with inter-
national law, the rights of Lithuania
may be exercised with respect to the

sea bed and its sub-soil and their natu-
ral resources;

c) the term ⬝person⬝ includes an indivi-

dual, a company and any other body
of persons;

d) the term ⬝company⬝ means any body

corporate or any entity which is trea-
ted as a body corporate for tax purpo-

ses;

e) the terms ⬝enterprise of a Contracting

State⬝ and ⬝enterprise of the other
Contracting State⬝ mean respectively
an enterprise carried on by a resident

of a Contracting State and an enter-
prise carried on by a resident of the
other Contracting State;

f) the term ⬝national⬝ means:

(i) any individual possessing the na-

tionality of a Contracting State;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Sverige⬝ åsyftar Konungariket Sve-

rige och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten
och andra havsområden över vilka

Sverige, i överensstämmelse med

folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

b) ⬝Litauen⬝ åsyftar Republiken Litauen

och innefattar, när uttrycket används i
geografisk betydelse, Republiken Li-
tauens territorium och varje annat an-
gränsande område till Republiken Li-
tauens territorialvatten över vilket Li-
tauen, i överensstämmelse med li-

tauisk lag och folkrättens regler, äger
utöva sina rättigheter beträffande
havsbotten, dennas underlag och na-
turtillgångar;

c) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bo-

lag och annan personsammanslutning;

d) ⬝bolag⬝ åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behand-
las såsom juridisk person;

e) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och

⬝företag i den andra avtalsslutande
staten⬝ åsyftar företag som bedrivs av
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat respektive företag som be-
drivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

f) ⬝medborgare⬝ åsyftar:

1) fysisk person som har medbor-

garskap i en avtalsslutande stat,

background image

SFS 1993:1274

(ii) any legal person, partnership or

association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

g) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft
operated by an enterprise of a
Contracting State, except when the
ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contract-
ing State;

h) the term �Scompetent authority⬝

means:

(i) in Sweden, the Minister of Fi-

nance, his authorised rep-
resentative or the authority
which is designated as a compe-
tent authority for the purposes of
this Convention;

(ii) in Lithuania, the Minister of

Finance or his authorised
representative.

2. As regards the application of the Conven-
tion by a Contracting State any term not
defined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the
taxes to which the Convention applies.

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management, place of
incorporation or any other criterion of a
similar nature. The term also includes a
Contracting State itself, a political subdivi-

3148

2) juridisk person, handelsbolag

och annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande
stat;

g) ⬝internationell trafik⬝ åsyftar trans-

port med skepp eller luftfartyg som
används av företag i en avtalsslutande
stat utom då skeppet eller luftfartyget
används uteslutande mellan platser i
den andra avtalsslutande staten;

h) ⬝behörig myndighet⬝ åsyftar:

1) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras
att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

2) i Litauen, finansministern eller

dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat" person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning,
plats för bolags bildande eller annan liknande

omständighet. Uttrycket inbegriper också sta-
ten själv, politisk underavdelning, lokal myn-

background image

SFS 1993:1274

sion, a local authority and a statutory body
thereof. The term does not include any person
who is liable to tax in that State in respect only
of income from sources in that State or capital
situated therein.

2. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be
determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a
permanent home available to him in
both States, he shall be deemed to be
a resident of the State with which his
personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be deter-
mined, or if he has not a permanent
home available to him in either State,
he shall be deemed to be a resident of
the State in which he has an habitual
abode;

c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall
be deemed to be a resident of the
State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent autho-
rities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agree-

ment.

3. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, the
competent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the question by

dighet och offentligrättsligt organ. Uttrycket
inbegriper inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i
denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses
han ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsin-
tressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigva-
rande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist i den stat där han sta-
digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas sta-
digvarande i någon av dem, anses han
ha hemvist i den stat där han är med-
borgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i nå-
gon av dem, skall de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
avgöra frågan genom ömsesidig över-
enskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse och bestämma avta-

3149

background image

SFS 1993:1274

mutual agreement and determine the mode of
application of the Convention to such person.
In the absence of such agreement, for the
purposes of the Convention, the person shall
in each Contracting State be deemed not to be
a resident of the other Contracting State.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term ⬝permanent establishment⬝ means a
fixed place of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or partly carried
on.

2. The term ⬝permanent establishment⬝
includes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of
natural resources.

3. A building site, a construction, assembly or
installation project or a supervisory or consult-
ancy activity connected therewith constitutes a
permanent establishment only if such site,
project or activity lasts for a period of more
than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, the term ⬝permanent establish-
ment⬝ shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the

purpose of storage, display or delivery
of goods or merchandise belonging to
the enterprise;

3150

lets tillämplighet på sådan person. I avsaknad
av överenskommelse mellan de behöriga myn-
digheterna skall sådan person, vid tillämpning
av avtalet, inte av någon av de avtalsslutande
staterna anses ha hemvist i den andra avtals-
slutande staten.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-
skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats för utvinning av na-
turtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings-, monte-
rings- eller installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning eller råd-
givning i anslutning därtill utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår under en tid-
rymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller ut-
lämnande av företaget tillhöriga va-
ror,

background image

SFS 1993:1274

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of process-
ing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or

of collecting information, for the
enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of
carrying on, for the enterprise, any
other activity of a preparatory or
auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of
activities mentioned in sub-para-
graphs a) to e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary
character.

5. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2, where a person - other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies - is acting on behalf of an
enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that
enterprise shall be deemed to have a perman-
ent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for

the enterprise, unless the activities of such
person are limited to those mentioned in para-
graph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, ut-
ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning
eller förädling genom annat företags
försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för in-
köp av varor eller inhämtande av upp-
lysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
för företaget bedriva annan verksam-
het av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av en stadigvarande plats

för affärsverksamhet uteslutande för
att kombinera verksamheter som an-
ges i punkterna a�e, under förutsätt-
ning att hela verksamheten som be-
drivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamhet på grund av
denna kombination är av förbere-
dande eller biträdande art.

5. Om en person - som inte är sådan obe-
roende representant på vilken punkt 6 tilläm-
pas - är verksam för ett företag samt i en av-
talsslutande stat har och där regelmässigt an-
vänder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag - utan hinder av be-
stämmelserna i punkterna 1 och 2 - ha fast
driftställe i denna stat beträffande varje verk-
samhet som denna person bedriver för företa-
get. Detta gäller dock inte om den verksamhet
som denna person bedriver är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som - om den
bedrevs från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet - inte skulle göra denna stadigva-

3151

background image

SFS 1993:1274

place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have
a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an independ-
ent status, provided that such persons are
acting in the ordinary course of their business.
However, when the activities of such an agent
are devoted wholly or almost wholly on behalf
of that enterprise, he will not be considered an
agent of an independent status within the
meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident
of a Contracting State controls or is controlled
by a company which is a resident of the other
Contracting State, or which carries on business
in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contract-

ing State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated
in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall have
the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in
agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed
property apply, buildings, any option or
similar right in respect of immovable property,

3152

rande plats för affärsverksamhet till fast drift-
ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en av-
talsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan re-
presentant bedriver sin verksamhet uteslu-
tande eller nästan uteslutande för det företa-
gets räkning, anses han emellertid inte såsom
sådan oberoende representant som avses i
denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som

bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, option eller

liknande rättighet att förvärva fast egendom,
nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till

background image

SFS 1993:1274

usufruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration for
the working of, or the right to work, mineral
deposits, sources and other natural resources.
Ships, boats and aircraft shall not be regarded
as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to
income derived from the direct use, letting, or
use in any other form of immovable property,
as well as income from the alienation of

immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall
also apply to the income from immovable pro-
perty of an enterprise and to income from im-
movable property used for the performance of

independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enter-
prise carries on business as aforesaid, the

profits of the enterprise may be taxed in the
other State but only so much of them as is

attributable to:

a) that permanent establishment; or
b) sales in that other State of goods or

merchandise of the same or similar
kind as those sold through that

permanent establishment; or

c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar
kind as those effected through that
permanent establishment.

föränderliga eller fasta ersättningar för nytt-
jandet av eller rätten att nyttja mineralföre-
komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen-
dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom samt inkomst från för-
säljning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men en-
dast så stor del därav som är hänförlig till:

a) det fasta driftstället; eller
b) försäljning i denna andra stat av varor

av samma eller liknande slag som de
som säljs genom det fasta driftstället;

eller

c) annan affärsverksamhet i denna andra

stat av samma eller liknande slag som
den som bedrivs genom det fasta drift-
stället.

3153

background image

3154

SFS 1993:1274

The provisions of sub-paragraphs b) and c)
shall not apply if the enterprise shows that
such sales or activities could not reasonably

have been undertaken by that permanent
establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,
where an enterprise of a Contracting State
carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situ-
ated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent estab-
lishment the profits which it might be expected
to make if it were a distinct and separate enter-
prise engaged in the same or similar activities

under the same or similar conditions and
dealing wholly independently with the enter-
prise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for
the purposes of the permanent establishment,
including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in
which the permanent establishment is situated
or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Con-
tracting State to determine the profits to be
attributed to a permanent establishment on
the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph 2 shall preclude that

Contracting State from determining the profits
to be taxed by such an apportionment as may

be customary. The method of apportionment
adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles
contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a perman-
ent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

Bestämmelserna i b och c tillämpas inte om
företaget visar att sådan försäljning eller verk-
samhet inte rimligen hade kunnat bedrivas av
det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe hänförs, om inte be-
stämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett

fristående företag som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift-
ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm-
mas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget,
hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skattepliktiga
inkomsten bestäms genom sådant förfarande.

Den fördelningsmetod som används skall dock

vara sådan att resultatet överensstämmer med
principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-
dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företa-
get.

background image

SFS 1993:1274

6. For the purposes of the preceding para-
graphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determined
by the same method year by year unless there
is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income
which are dealt with separately in other
Artides of this Convention, then the provi-
sions of those Artides shall not be affected by
the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also
apply to profits from the participation in a
pool, a joint business, or an international
operating agency.

3. Whenever companies from different coun-
tries have agreed to carry on an air transporta-
tion business together in the form of a consor-
tium, the provisions of paragraphs 1 and 2
shall apply only to such part of the profits of

the consortium as relates to the participation
held in that consortium by a company that is a

resident of a Contracting State.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in
the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting
State, or

6. Vid tillämpningen av föregående punkter
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-
leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas av ett företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik, be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på
inkomst som förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en interna-
tionell driftsorganisation.

3. När bolag från olika länder har överens-
kommit att bedriva internationell luftfart i ett
konsortium, tillämpas bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 beträffande inkomst som förvär-
vas av luftfartskonsortiet endast i fråga om den
del av inkomsten som motsvarar den andel i
konsortiet som innehas av bolag med hemvist
i en avtalsslutande stat.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat di-

rekt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

3155

background image

SFS 1993:1274

b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, con-
trol or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State,

and in either case conditions are made or
imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between
independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so
accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the
profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the
profits so included are by the first-mentioned
State claimed to be profits which would have
accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those
which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other State
shall make an appropriate adjustment to the
amount of tax charged therein on those
profits, where that other State considers the

adjustment justified. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the
other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting
States shall if necessary consult each other.

3156

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av
såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtals-
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas föl-

jande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat inräknar i in-
komsten för ett företag i denna stat och i över-
ensstämmelse därmed beskattar inkomst för
vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat samt den
sålunda inräknade inkomsten enligt den först-
nämnda staten är sådan som skulle ha tillkom-
mit företaget i denna stat om de villkor som av-
talats mellan företagen hade varit sådana som
skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, skall denna andra stat, om den
anser att det är berättigat att inkomsten inräk-
nats på angivet sätt, genomföra vederbörlig ju-
stering av det skattebelopp som påförts för in-
komsten i denna stat. Vid sådan justering iakt-
tas övriga bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall vid behov överlägga med var-
andra.

background image

SFS 1993:1274

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be taxed
in the Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax
so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a
company (other than a partnership)
which holds directly at least 25 per
cent of the capital of the company
paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting
States may by mutual agreement settle the
mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not

affect the taxation of the company in respect of
the profits out of which the dividends are paid.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this Article
means income from shares, or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as
well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the laws of the
State of which the company making the distri-
bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the divi-

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen
i denna stat, men om mottagaren har rätt till
utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe-

lopp, om den som har rätt till utdel-
ningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag), som direkt innehar
minst 25 procent av det utbetalande
bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe-

lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra dessa be-
gränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bo-
lagets beskattning för den vinst av vilken ut-
delningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna
artikel inkomst av aktier eller andra rättighe-
ter som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-
tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till utdelningen

3157

background image

3158

SFS 1993:1274

dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services

from a fixed base situated therein, and the
holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article 7 or Article

14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or
a fixed base situated in that other State, nor
subject the company's undistributed profits to
a tax on the company's undistributed profits,

even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or
income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed
in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the

har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den

andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-

background image

SFS 1993:1274

recipient is the beneficial owner of the interest
the tax so charged shall not exceed 10 per cent
of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting

States may by mutual agreement settle the
mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2,

a) interest arising in Lithuania shall be

exempt from Lithuanian tax if the
interest is paid to:
(i) the State of Sweden, a political

subdivision, a local authority or a
statutory body thereof;

(ii) the Central Bank of Sweden;
(iii) SWEDECORP; or
(iv) any other institution, similar to

that mentioned in subdivision
(iii), as may be agreed from time
to time between the competent
authorities of the Contracting
States;

b) interest arising in Sweden shall be

exempt from Swedish tax if the inter-
est is paid to:
(i) the State of Lithuania, a political

subdivision, a local authority or a
statutory body thereof;

(ii) the Bank of Lithuania;
(iii) any organisation established in

the State of Lithuania after the
date of signature of this Conven-
tion and which is of a similar
nature as any organisation estab-
lished in Sweden and referred to
in sub-paragraph a) (iii) (the

competent authorities of the

garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra denna be-
gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna

1 och 2 skall,

a) ränta som härrör från Litauen undan-

tas från litauisk skatt om räntan beta-
las till:

1) svenska staten, en av dess poli-

tiska underavdelningar, lokala
myndigheter eller offentligrätts-
liga organ;

2) Sveriges Riksbank;
3) SWEDECORP; eller
4) annan institution liknande den

som angetts under 3) som de av-
talsslutande staternas behöriga
myndigheter från tid till annan
kommer överens om;

b) ränta som härrör från Sverige undan-

tas från svensk skatt om räntan betalas
till:

1) litauiska staten, en av dess poli-

tiska underavdelningar, lokala
myndigheter eller offentligrätts-
liga organ;

2) Litauens Riksbank;
3) annan organisation som efter un-

dertecknandet av detta avtal bil-
das i Litauen och som är likartad
med sådan organisation som bil-
dats i Sverige och som anges i a
3) (de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskom-

3159

background image

SFS 1993:1274

Contracting States shall by
mutual agreement determine
whether such organisations are
of a similar nature); or

(iv) any institution similar to any of

those referred to in sub-para-
graph a) (iv), as may be agreed
from time to time between the
competent authorities of the

Contracting States;

c) interest arising in a Contracting State

on a loan guaranteed by any of the
bodies mentioned or referred to in
sub-paragraph a) or sub-paragraph b)

and paid to a resident of the other
Contracting State shall be taxable
only in that other State;

d) interest arising in a Contracting State

shall be taxable only in the other
Contracting State if:

(i) the recipient is a resident of that

other State; and

(ii) such recipient is an enterprise of

that other State and is the benefi-
cial owner of the interest; and

(iii) the interest is paid with respect to

indebtedness arising on the sale
on credit, by that enterprise, of
any merchandise or industrial,
commercial or scientific equip-

ment to an enterprise of the first-
mentiond State, except where
the sale or indebtedness is
between related persons.

4. The term �Sinterest⬝ as used in this Artide
means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage, and in
particular, income from government securities
and income from bonds or debentures, includ-
ing premiums and prizes attaching to such

3160

melse avgöra om sådan organisa-
tion är likartad); eller

4) annan institution liknande sådan

som angetts under a 4) som de
avtalsslutande staternas behöriga
myndigheter från tid till annan
kommer överens om;

c) ränta som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten med anledning av ett lån
som garanteras av organ som anges i a
eller b beskattas endast i denna andra
stat;

d) ränta som härrör från en avtalsslu-

tande stat beskattas endast i den andra
avtalsslutande staten om:

1) mottagaren har hemvist i den

andra avtalsslutande staten; och

2) mottagaren är ett företag i den

andra avtalsslutande staten som
har rätt till räntan; samt

3) räntan betalas med anledning av

skuld som uppkommit vid detta
företags försäljning på kredit av
varor eller industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning
till ett företag i den förstnämnda
staten utom i fall då försälj-
ningen sker mellan närstående

personer eller fordran uppkom-
mer mellan närstående personer.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt in-
komst av värdepapper, som utfärdats av sta-
ten, och inkomst av obligationer eller deben-

background image

SFS 1993:1274

securities, bonds or debentures. Penalty
charges for late payment shall not be regarded
as interest for the purpose of this Artide.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the inter-
est, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7
or Artide 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con-
tracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

7. Where, by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to
the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the

absence of such relationship, the provisions of
this Artide shall apply only to the last-
mentioned amount. In such case, the excess

tures, däri inbegripna agiobelopp och vinster
som hänför sig till sådana värdepapper, obliga-
tioner eller debentures. Straffavgift på grund
av sen betalning anses inte som ränta vid till-
lämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen han har hemvist i en av-
talsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande
stat har fast driftställe eller stadigvarande an-
ordning i samband med vilken den skuld upp-
kommit för vilken räntan betalas, och räntan

belastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-

lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-

3161

background image

SFS 1993:1274

part of the payments shall remain taxable
according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed
in the Contracting State in which they arise
and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the
royalties, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of

royalties paid for the use of industrial,
commercial or scientific equipment;

b) 10 per cent of the gross amount of the

royalties in all other cases.

The competent authorities of the Contracting
States may by mutual agreement settle the
mode of application of these limitations.

3. The term ⬝royalties⬝ as used in this Article
means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,

any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films, and films
or tapes for television or radio broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial, or
scientific equipment, or for information

concerning industrial, commercial or scientific
experience.

3162

lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte
överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp

om royaltyn avser betalning för nytt-
jandet av industriell, kommersiell el-
ler vetenskaplig utrustning;

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i

övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna får träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra dessa be-
gränsningar.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-
ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-

lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning eller för upp-
lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

background image

3163

SFS 1993:1274

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the royal-
ties, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of
which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person
paying the royalties, whether he is a resident
of a Contracting State or not, has in a
Contracting State a permanent establishment
or a fixed base in connection with which the
liability to pay the royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent
establishment or fixed base, then such royal-
ties shall be deemed to arise in the State in
which the permanent establishment or fixed
base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,

the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contract-

ing State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-
tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-
tyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

background image

SFS 1993:1274

7. If in any convention for the avoidance of
double taxation concluded by Lithuania with a
third State, being a member of the Organis-
ation for Economic Co-operation and Devel-
opment (OECD) at the date of signature of
this Convention, Lithuania after that date
would agree to exclude any kind of rights or
property from the definition contained in

paragraph 3 of this Article or exempt royalties
arising in Lithuania from Lithuanian tax on
royalties or to limit the rates of tax provided in
paragraph 2, such definition or exemption or
lower rate shall automatically apply as if it had
been specified in paragraph 3 or paragraph 2,
respectively.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in paragraph 2 of Article
6 and situated in the other Contracting State or
shares in a company the assets of which consist
mainly of such property may be taxed in that
other State.

2. Gains from the alienation of movable prop-
erty forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property
pertaining to a fixed base available to a resid-

ent of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of perform-
ing independent personal services, including
such gains from the alienation of such a
permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may
be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a
Contracting State from the alienation of ships

3164

7. Om Litauen i ett avtal för att undvika dub-
belbeskattning med tredje stat, som vid tid-
punkten för undertecknandet av detta avtal är
medlem i Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD), efter nämnda
tidpunkt överenskommer att undanta någon
rättighet eller tillgång från definitionen i punkt
3 i denna artikel eller att undanta royalty som
härrör från Litauen från litauisk skatt eller att
begränsa de skattesatser som anges i punkt 2,
skall denna definition av royalty, denna skat-
tebefrielse eller lägre skattesats tillämpas au-
tomatiskt som om detta hade föreskrivits i
punkt 3 eller 2.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av sådan fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2 och som är belägen i den andra avtals-
slutande staten eller vinst vid överlåtelse av
andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakli-

gen består av sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-

varande anordning för att utöva självständig
yrkesverksamhet, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan

stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp el-

background image

SFS 1993:1274

or aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation
of such ships or aircraft, shall be taxable only
in that State.

4. Gains from the alienation of any property
other than that referred to in the preceding
paragraphs of this Article, shall be taxable

only in the Contracting State of which the
alienator is a resident.

5. With respect to gains derived by an air
transport consortium formed by companies
from different countries, the provisions of
paragraph 3 shall apply only to such part of the
gains as relste to the participation held in that
consortium by a company that is a resident of
a Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of para-
graph 4, gains from the alienation of any prop-
erty derived by an individual who has been a
resident of a Contracting State and who has
become a resident of the other Contracting
State, may be taxed in the first-mentioned
State if the alienation of the property occurs at
any time during the ten years following the
date on which the individual has ceased to be
a resident of the first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base regularly
available to him in the other Contracting State
for the purpose of performing his activities. If
he has such a fixed base, the income may be

taxed in that other State, but only so much of
the income as is attributable to that fixed base.

ler luftfartyg som används i internationell tra-
fik eller av lös egendom som är hänförlig till
användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan
egendom än sådan som avses i föregående
punkter i denna artikel beskattas endast i den

avtalsslutande stat där överlåtaren har hem-
vist.

5. Beträffande vinst som förvärvas av
luftfartskonsortium bestående av bolag från
olika länder tillämpas bestämmelserna i punkt
3 endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel av konsortiet som inne-
has av bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4
får vinst, som fysisk person som har haft hem-
vist i en avtalsslutande stat och som erhållit
hemvist i den andra avtalsslutande staten för-
värvar på grund av överlåtelse av egendom,
beskattas i den förstnämnda staten om överlå-
telsen av egendomen sker vid något tillfälle
under en tioårsperiod efter det datum då den
fysiska personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat om han
inte i den andra avtalsslutande staten har en
stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. Om han har en sådan stadigvarande an-
ordning, får inkomsten beskattas i denna

andra stat men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande anordning.

3165

background image

SFS 1993:1274

For this purpose, where an individual who is a
resident of a Contracting State stays in the
other Contracting State for a period or periods
exceeding in the aggregate 183 days in any
twelve-month period commencing or ending

in the tax year concerned, he shall be deemed
to have a fixed base regularly available to him
in that other State and the income that is
derived from his activities referred to above
that are performed in that other State shall be
attributable to that fixed base.

2. The term �Sprofessional services⬝ includes
especially independent scientific, literary,
artistic, educational or teaching activities as
well as the independent activities of physi-
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18

and 19, salaries, wages and other similar remu-
neration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be

taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting
State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, remuneration derived by a resident of

a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commen-
cing or ending in the tax year
concerned, and

3166

Fysisk person som har hemvist i en avtalsslu-
tande stat och som vistas i den andra avtalsslu-
tande staten under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt överstiger 183 dagar under
en tolvmånadersperiod, som börjar eller slutar
under beskattningsåret i fråga, skall anses ha
en stadigvarande anordning som regelmässigt
står till hans förfogande i denna andra stat och
den inkomst som uppbärs från verksamhet be-

driven i denna andra stat skall hänföras till den
stadigvarande anordningen.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat, får er-
sättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, en-
dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod som
börjar eller slutar under beskattnings-
året i fråga, och

background image

SFS 1993:1274

b) the remuneration is paid by, or on

behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the
other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in
respect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by a resident of a Contracting State, may be
taxed in that State.

4. Where a resident of a Contracting State
derives remuneration in respect of an employ-
ment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by an air transport consor-
tium formed by companies from different
countries including a company that is a resid-
ent of that State, such remuneration shall be
taxable only in that State.

Article 16

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar payments
derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of
directors or any other similar organ of a
company which is a resident of the other

Contracting State may be taxed in that other
State.

Article 17

Artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Artides
14 and 15, income derived by a resident of a

Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i den andra sta-
ten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg, som an-
vänds i internationell trafik av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i
denna stat.

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär inkomst av arbete, vilket utförs
ombord på ett luftfartyg som används i inter-
nationell trafik av ett luftfartskonsortium bil-
dat av bolag från olika länder inklusive bolag
med hemvist i denna stat, beskattas sådan er-
sättning endast i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse el-
ler annat liknande organ i bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna

14 och 15 får inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-

3167

background image

SFS 1993:1274

artiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that

other State.

2. Where income in respect of personal activ-
ities exercised by an entertainer or a sports-
man in his capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself but to
another person, that income may, notwith-
standing the provisions of Artides 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or sportsman
are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply to income derived from activities
exercised in a Contracting State by an enter-
tainer or a sportsman if the visit to that State is
wholly or mainly supported by public funds of
the other Contracting State, or a political
subdivision, or a local authority thereof. In
such case, the income shall be taxable in
accordance with the provisions of Artides 7,

14 or 15, as the case may be.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration in

respect of past private employment and annu-
ities paid to a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State. However,
if that State does not levy a substantial tax in
respect of such pension, remuneration or
annuities such pension, remuneration and
annuity may be taxed in the Contracting State
in which they arise.

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, pensions paid and other benefits,
whether periodic or lump-sum compensation,
granted under the social security legislation of
a Contracting State or under any public

3168

slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-
het, som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får denna in-
komst, utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller idrottsmannen ut-
övar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall
inte tillämpas på inkomst som förvärvas på
grund av verksamhet utövad i en avtalsslu-
tande stat av en artist eller idrottsman om be-
söket i denna stat uteslutande eller huvudsak-
ligen finansierats genom allmänna medel av
den andra avtalsslutande staten, dess politiska
underavdelning eller lokala myndighet. I så-
dana fall skall inkomsten beskattas i enlighet

med artiklarna 7, 14 eller 15.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättningar

1. Pension och annan liknande ersättning på

grund av tidigare privat tjänst och livränta som
betalas till person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat, beskattas endast i denna stat. Om
emellertid skatteuttaget i denna stat på pensio-
nen, ersättningen eller livräntan inte är bety-
dande, får dock pensionen, ersättningen och
livräntan beskattas i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
får utbetald pension och andra förmåner, an-
tingen de utbetalas periodiskt eller i form av
engångsersättning, enligt socialförsäkrings-
lagstiftningen eller annan i offentlig regi orga-

background image

SFS 1993:1274

scheme organised by a Contracting State for
social welfare purposes or as compensation for
services rendered in respect of public services
may be taxed in that State.

3. The term �Sannuity⬝ as used in this Article
means a stated sum payable periodically at
stated times during life, or during a specified
or ascertainable period of time, under an

obligation to make the payments in return for
adequate and full consideration in money or
money's worth (other than services rendered).

Article 19

Government service

1. a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State, or a
political subdivision, or a local auth-
ority, or a statutory body thereof, to
an individual in respect of dependent
personal services rendered to that
State, subdivision, authority or body

shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the Contracting State
of which the individual is a resident if

the services are rendered in that State
and the individual:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of
rendering the services.

2. The provisions of Artides 15 and 16 and
paragraph 1 of Artide 18 shall apply to remu-
neration and pensions in respect of services
rendered in connection with a business carried

100-SFS 1993

niserad ordning i en avtalsslutande stat för väl-
färdsändamål eller på grund av tidigare offent-
lig tjänst, beskattas i denna stat.

3. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås i denna ar-
tikel ett fastställt belopp, som utbetalas perio-
diskt på fastställda tider under en persons livs-
tid eller under angiven eller fastställbar tidspe-
riod och som utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som ersättning
för däremot fullt svarande vederlag i pen-
ningar eller penningars värde (med undantag
för utförda tjänster).

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslu-
tande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter
eller dess offentligrättsliga organ till
fysisk person på grund av arbete som
utförs i denna stats, politiska underav-
delningars eller lokala myndigheters
eller offentligrättsliga organs tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den avtalsslutande stat i vil-
ken den fysiska personen har hemvist,
om arbetet utförs i denna stat och per-
sonen i fråga:

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15,16 och arti-
kel 18 punkt 1 tillämpas på ersättning och pen-
sion som betalas på grund av arbete som ut-
förts i samband med rörelse som bedrivs av en

3169

background image

3170

SFS 1993:1274

on by a Contracting State, or a political subdi-
vision, or a local authority, or a statutory body
thereof.

Article 20

Students

Payments which a student, or an apprentice or
trainee, who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the
purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State,
provided that such payments arise from
sources outside that State.

Article 21

Offshore activities

1. The provisions of this Article shall apply

notwithstanding any other provisions of this
Convention.

2. A person who is a resident of a Contracting
State and carries on activities offshore in the
other Contracting State in connection with the
exploration or exploitation of the sea bed and

sub-soil and their natural resources situated in
that other State shall, subject to paragraphs 3
and 4, be deemed in relation to those activities
to be carrying on business in that other State
through a permanent establishment or fixed
base situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 shall not
apply, where the activities are carried on for a
period or periods not exceeding in the aggreg-
ate 30 days in any twelve-month period.
However, for the purposes of this paragraph:

avtalsslutande stat, en av dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndigheter eller dess
offentligrättsliga organ.

Artikel 20

Studerande

Studerande, affärspraktikant eller lärling, som
har eller omedelbart före vistelsen i en avtals-
slutande stat hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den först-
nämnda staten uteslutande för sin undervis-
ning eller utbildning, beskattas inte i denna
stat för belopp som han erhåller för sitt uppe-
hälle, sin undervisning eller utbildning, under
förutsättning att beloppen härrör från källa
utanför denna stat.

Artikel 21

Verksamhet utanför kusten

1. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas

utan hinder av övriga bestämmelser i detta av-
tal.

2. Om inte annat framgår av punkterna 3 och
4 skall person med hemvist i en avtalsslutande
stat som bedriver verksamhet utanför kusten i
den andra avtalsslutande staten i samband
med utforskandet eller utnyttjandet av havs-
bottnen och dess underlag samt dessas natur-
tillgångar, med avseende på sådan verksamhet
anses bedriva rörelse i denna andra stat från
fast driftställe eller stadigvarande anordning.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tilläm-
pas om verksamheten bedrivs under tidrymd
eller tidrymder som sammanlagt inte översti-
ger 30 dagar under en tolvmånadersperiod.
Vid tillämpningen av denna punkt gäller dock
följande.

background image

SFS 1993:1274

a) activities carried on by a person who

is associated with another person shall
be regarded as carried on by the other
person if the activities in question are
substantially the same as those carried
on by the first-mentioned person;

b) a person shall be deemed to be associ-

ated with another person if one is
controlled directly or indirectly by the
other, or both are controlled directly
or indirectly by a third person or third
persons.

4. Profits derived by a resident of a Contract-
ing State from the transportation of supplies or
personnel to a location, or between locations,
where activities in connection with the

exploration or exploitation of the sea bed and
sub-soil and their natural resources are being
carried on in a Contracting State, or from the
operation of tugboats and other vessels auxili-
ary to such activities, shall be taxable only in
the first-mentioned State.

5. a) Subject to sub-paragraph b) of thispa-

ragraph, salaries, wages and similar
remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an
employment connected with the ex-
ploration or exploitation of the sea
bed and sub-soil and their naturai re-
sources situated in the other Contrac-
ting State may, to the extent that the
duties are performed offshore in that
other State, be taxed in that other
State. However, such remuneration
shall be taxable only in the first-men-
tioned State if the employment is car-
ried on offshore for an employer who
is not a resident of the other State and

for a period or periods not exceeding
in the aggregate 30 days in any twelve-
month period.

a) I fall då verksamhet bedrivs av person

som har intressegemenskap med an-
nan person anses verksamheten bedri-
vas av denna andra person om verk-
samheten i fråga i allt väsentligt är
densamma som den som bedrivs av
den förstnämnda personen.

b) En person skall anses ha intressege-

menskap med en annan person om
han direkt eller indirekt kontrolleras
av denne eller om båda kontrolleras,
direkt eller indirekt, av tredje person.

4. Vinst som förvärvas av person med hemvist
i en avtalsslutande stat på grund av transport
av utrustning eller personal till en plats eller
mellan olika platser i en avtaisslutande stat där
verksamhet bedrivs i samband med utforskan-
det eller utnyttjandet av havsbottnen och dess
underlag samt dessas naturtillgångar, eller
vinst på grund av drift av bogserbåtar eller
andra hjälpfartyg i samband med sådan verk-
samhet, beskattas endast i hemviststaten.

5. a) Om inte annat framgår av punkt b får

lön och liknande ersättning som per-
son med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar på grund av anställning
som har samband med utforskandet

eller utnyttjandet av havsbottnen och
dess underlag samt dessas naturtill-
gångar i den andra avtalsslutande sta-
ten beskattas där, i den mån arbetet
utförs utanför kusten i denna andra
stat. Sådan ersättning beskattas emel-
lertid endast i den förstnämnda staten

om arbetet utanför kusten utförs för
en arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten och pågår under tid-
rymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 30 dagar under en tolv-
månade rsperiod.

3171

background image

3172

SFS 1993:1274

b) Salaries, wages and similar remunera-

tion derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employ-
ment exercised aboard a ship or air-
craft engaged in the transportation of
supplies or personnel to a location, or
between locations, where activities
connected with the exploration or ex-
ploitation of the sea bed and sub-soil
and their natural resources are being
carried on in a Contracting State, or in
respect of an employment exercised
aboard tugboats or other vessels ope-
rated auxiliary to such activities, may
be taxed in the Contracting State of
which the employer is a resident.

6. Gains derived by a resident of a Contract-
ing State from the alienation of:

a) exploration or exploitation rights; or

b) property situated in the other

Contracting State and used in connec-
tion with the exploration or exploita-

tion of the sea bed and sub-soil and
their natural resources situated in that
other State; or

c) shares deriving their value or the grea-

ter part of their value directly or
indirectly from such rights or such
property or from such rights and such
property taken together;
may be taxed in that other State.

In this paragraph the term ⬝exploration or ex-
ploitation rights⬝ means rights to assets to be
produced by the exploration or exploitation of
the sea bed and sub-soil and their natural re-

b) Lön och liknande ersättning som för-

värvas av person med hemvist i en av-
talsslutande stat och som avser arbete
som utförs ombord på skepp eller luft-
fartyg för transport av utrustning, för-
nödenhet och personal till plats eller
mellan platser i en avtalsslutande stat
där verksamhet bedrivs som har sam-
band med utforskandet eller utnytt-

jandet av havsbottnen och dess under-
lag samt dessas naturtillgångar, eller
arbete som utförs ombord på bogser-
båtar eller andra hjälpfartyg i sam-
band med sådan verksamhet, får be-
skattas i den avtalsslutande stat där ar-
betsgivaren har hemvist.

6. Vinst som förvärvas av person med hemvist
i en avtalsslutande stat på grund av försäljning
av

a) rättigheter att utforska eller utnyttja,

eller

b) egendom som är belägen i den andra

avtalsslutande staten och som an-
vänds i samband med utforskandet el-
ler utnyttjandet av havsbottnen och
dess underlag samt dessas naturtill-

gångar i denna andra stat, eller

c) aktier och andra andelar som erhållit

sitt värde eller huvudsakliga värde
från sådana rättigheter eller egen-
dom, eller från sådana rättigheter och
egendom tillsammans, får beskattas i
denna andra stat.

I denna punkt avses med ⬝rättigheter att ut-
forska och utnyttja⬝ rättigheter till tillgångar
som produceras vid utforskandet och utnytt-
jandet av havsbottnen och dess underlag samt

background image

sources in the other Contracting State, inclu-
ding rights to interests in or to the benefit of
such assets.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Contract-

ing State not dealt with in the foregoing
Articles of this Convention shall be taxable
only in that State. However, such items of
income, arising in the other Contracting State,
may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not
apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph 2
of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effect-
ively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-

sions of Article 7 or Article 14, as the case may
be, shall apply.

Article 23

Capital

1. Capital represented by immovable prop-

erty referred to in paragraph 2 of Article 6,
owned by a resident of a Contracting State and
situated in the other Contracting State, or by
shares in a company the assets of which consist
mainly of such property may be taxed in that

other State.

3173

SFS 1993:1274

dessas naturtillgångar i den andra avtalsslu-
tande staten, inklusive rättigheter till andelar
i eller vinst av sådana tillgångar.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal,
beskattas endast i denna stat. Inkomst som
härrör från den andra avtalsslutande staten får
emellertid även beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belä-
gen stadigvarande anordning, samt den rättig-
het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 23

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast

egendom som avses i artikel 6 punkt 2, vilken
person med hemvist i en avtalsslutande stat in-
nehar och vilken är belägen i den andra avtals-
slutande staten, eller förmögenhet bestående
av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakli-
gen utgörs av sådan egendom, får beskattas i
denna andra stat.

background image

3174

SFS 1993:1274

2. Capital represented by movable property
forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise
of a Contracting State has in the other
Contracting State or by movable property
pertaining to a fixed base available to a resid-
ent of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of perform-

ing independent personal services, may be
taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft
operated in international traffic by an enter-
prise of a Contracting State, and by movable
property pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable only in that

State.

4. All other elements of capital of a resident
of a Contracting State shall be taxable only in
that State.

5. Notwithstanding the provisions of para-
graph 4, capital consisting of shares of a
company resident of a Contracting State
owned by an individual who has been a resid-
ent of that State and who has become a resid-
ent of the other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State at any time
during the five years following the date on
which the individual has ceased to be a resid-
ent of the first-mentioned State.

6. With respect to capital owned by an air
transport consortium formed by companies
from different countries, the provisions of
paragraphs 3 and 4 shall apply only to such
part of the capital as relates to the participa-
tion held in that consortium by a company that
is a resident of a Contracting State.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom,
som utgör del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom, hänförlig till stadigvarande

anordning för att utöva självständig yrkes-
verksamhet, som person med hemvist i en av-
talsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft-
fartyg som används i internationell trafik av
företag i en avtalsslutande stat samt av lös
egendom som är hänförlig till användningen
av sådana skepp och luftfartyg beskattas en-
dast i denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat inne-
har, beskattas endast i denna stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4
får förmögenhet bestående av andelar i bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat som inne-
has av fysisk person som haft hemvist i denna
stat och erhållit hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i den förstnämnda sta-
ten under de första fem åren som följer efter
det datum då den fysiska personen upphört att

ha hemvist i den förstnämnda staten.

6. Beträffande förmögenhet som innehas av
ett luftfartskonsortium bestående av bolag
från olika länder, tillämpas bestämmelserna i
punkterna 3 och 4 endast i fråga om sådan för-

mögenhet som motsvarar den andel i konsor-
tiet som innehas av bolag med hemvist i en av-
talsslutande stat.

background image

Article 24

Elimination of double taxation

1. In Sweden double taxation shall be elimin-

ated as follows:

a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Lithu-
ania and in accordance with the provi-
sions of this Convention may be taxed
in Lithuania, Sweden shall allow -
subject to the provisions of the law of
Sweden concerning credit for foreign
tax (as it may be amended from time
to time without changing the general

principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Lithuanian tax
paid in respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the
provisions of Article 19, shall be
taxable only in Lithuania, Sweden
may, when determining the graduated
rate of Swedish tax, take into account
the income which shall be taxable only
in Lithuania.

c) Notwithstanding the provisions of

sub-paragraph a), dividends paid by a
company which is a resident of Lithu-
ania to a company which is a resident
of Sweden shall be exempt from
Swedish tax to the extent that the divi-
dends would have been exempt under
Swedish law if both companies had
been Swedish companies. This

exemption shall not apply unless:

(i) the profits out of which the divi-

dends are paid have been
subjected to the normal corpor-
ate tax in Lithuania or an income
tax comparable thereto, or

3175

SFS 1993:1274

Artikel 24

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt litauisk lag-
stiftning och i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i
Litauen, skall Sverige - med beak-
tande av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning beträffande avräkning av ut-
ländsk skatt (även i den lydelse de
framdeles kan få genom att ändras
utan att den allmänna princip som an-
ges här ändras) - från den svenska
skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den litauiska skatt
som erlagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i artikel 19 beskattas endast
i Litauen, får Sverige - vid bestäm-
mandet av svensk progressiv skatt -
beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i

punkt a är utdelning från bolag med
hemvist i Litauen till bolag med hem-
vist i Sverige undantagen från svensk
skatt i den mån utdelningen skulle ha
varit undantagen från beskattning en-
ligt svensk lagstiftning om båda bola-
gen hade varit svenska. Sådan skatte-
befrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen

betalas underkastats den nor-
mala bolagsskatten i Litauen el-
ler en inkomstskatt jämförlig
därmed, eller

background image

3176

SFS 1993:1274

(ii) the dividends paid by the

company which is a resident of
Lithuania consist wholly or
almost wholly of dividends which
that company has received, in
the year or previous years, in

respect of shares held by it in a

company which is a resident of a
third State and which would have
been exempt from Swedish tax if
the shares in respect of which
they are paid had been held
directly by the company which is

a resident of Sweden.

d) For the purposes of sub-paragraphs a)

and c), the terms ⬝the Lithuanian tax
paid⬝ and ⬝the normal corporate tax
in Lithuania or an income tax compar-
able thereto⬝ shall be deemed to
include Lithuanian income tax which
would have been paid but for any
time-limited exemption or reduction
of tax granted under incentive provi-
sions contained in Lithuanian laws
designed to promote economic devel-
opment to the extent that such tax that
would have been paid relates to
profits other than profits from activ-
ities in the financial sector and that no
more than 25 per cent of such profits
consist of interest and gains from the
alienation of shares and bonds or
consist of profits derived from third

States.

e) The provisions of sub-paragraph d)

shall apply only for the first ten years
of which this Convention is applic-
able. The competent authorities shall
consult each other in order to deter-
mine whether the provisions of sub-
paragraph d) shall be applicable after
that date.

2) utdelningen som betalas av bolag

med hemvist i Litauen uteslu-
tande eller nästan uteslutande
består av utdelning som detta bo-
lag under ifrågavarande år eller
tidigare år mottagit på aktier som
bolaget innehar i bolag med
hemvist i tredje stat, vilken ut-
delning skulle ha varit skattebe-

friad i Sverige om de aktier för
vilka utdelningen betalas hade
innehafts direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

d) Vid tillämpningen av punkterna a och

c anses uttrycken ⬝den litauiska skatt
som erlagts⬝ och ⬝den normala bo-
lagsskatten i Litauen eller en inkomst-
skatt jämförlig därmed⬝ innefatta li-
tauisk inkomstskatt som skulle ha er-
lagts, men som på grund av tidsbe-
gränsade bestämmelser i litauisk lag-
stiftning avsedd att främja ekonomisk
utveckling inte erlagts eller erlagts
med lägre belopp. Det angivna gäller
dock endast för det fall skattebefrielse
medgivits eller lägre skatt erlagts i
fråga om andra inkomster än sådana
som härrör från den finansiella sek-
torn samt att inte mer än 25 procent av
inkomsterna härrör från ränteintäkter
eller realisationsvinster vid försäljning
av aktier, andra andelar eller obliga-

tioner eller består av inkomster er-
hållna från tredje stat.

e) Bestämmelserna i punkt d gäller en-

dast i fråga om de tio första åren under
vilka detta avtal tillämpas. De behö-

riga myndigheterna skall överlägga
med varandra för att avgöra om dessa
bestämmelser skall tillämpas efter
denna tidpunkt.

background image

SFS 1993:1274

f) Where a resident of Sweden owns

capital which, in accordance with the
provisions of this Convention, may be
taxed in Lithuania, Sweden shall
allow as a deduction from the tax on
the capital of that resident, an amount
equal to the capital tax paid in Lithu-
ania. Such deduction shall not,
however, exceed that part of the
capital tax as computed before the
deduction is given, which is attribut-
able to the capital which may be taxed
in Lithuania.

2. In Lithuania double taxation shall be elim-
inated as follows:

a) Where a resident of Lithuania derives

income or owns capital which in
accordance with this Convention, may
be taxed in Sweden, unless a more
favourable treatment is provided in its
domestic law, Lithuania shall allow:
(i) as a deduction from the tax on

the income of that resident, an
amount equal to the income tax
paid thereon in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on

the capital of that resident, an
amount equal to the capital tax
paid thereon in Sweden.

Such deduction in either case shall not, how-
ever, exceed that part of the income or capital
tax in Lithuania as computed before the

deduction is given, which is attributable, as the
case may be, to the income or the capital which
may be taxed in Sweden.

b) For the purpose of sub-paragraph a),

where a company that is a resident of

Lithuania receives a dividend from a

f) Om en person med hemvist i Sverige

innehar förmögenhet som i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Litauen, skall Sverige från
skatten på denna persons förmögen-
het avräkna ett belopp motsvarande
den förmögenhetsskatt som erlagts i
Litauen. Avräkningsbeloppet skall

emellertid inte överstiga den del av
förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den
förmögenhet som får beskattas i Li-
tauen.

2. Beträffande Litauen skall dubbelbeskatt-
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Litauen för-

värvar inkomst eller innehar förmö-
genhet som enligt detta avtal får be-
skattas i Sverige skall Litauen, såvida

inte förmånligare behandling ges en-
ligt intern lagstiftning,

1) från den litauiska skatten på in-

komsten avräkna ett belopp mot-
svarande den inkomstskatt som
erlagts i Sverige för inkomsten;

2) från den litauiska skatten på för-

mögenheten avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhets-
skatt som erlagts i Sverige för
förmögenheten.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i nå-
gotdera fall överstiga den del av inkomst- eller
förmögenhetsskatten i Litauen, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den inkomst
eller förmögenhet som får beskattas i Sverige.

b) Vid tillämpningen av punkt a gäller

följande. När bolag med hemvist i Li-
tauen mottar utdelning från bolag

3177

background image

SFS 1993:1274

company that is a resident of Sweden
in which it owns at least 10 per cent of
its shares having full voting rights, the
tax paid in Sweden shall include not
only the tax paid on the dividend but
also the tax paid on the underlying
profits of the company out of which

the dividend was paid.

c) For the purposes of sub-paragraphs 1

f) and 2 a) the terms �Sthe capital tax
paid in Lithuania⬝ and �Sthe capital tax
paid in Sweden⬝ shall not include any
capital tax paid therein that is covered
by paragraph 5 of Article 23.

Article 25

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances, in particular with respect
to residence, are or may be subjected. This
provision shall, notwithstanding the provisions
of Artide 1, also apply to persons who are not
residents of one or both of the Contracting
States.

2. Stateless persons who are residents of a
Contracting State shall not be subjected in
either Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith which is
other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which
nationals of the State concerned in the same
circumstances, in particular with respect to
residence, are or may be subjected.

3178

med hemvist i Sverige i vilket det äger
minst 10 procent av de aktier som har
full rösträtt, skall den skatt som er-
lagts i Sverige inkludera inte endast
den skatt som erlagts på utdelningen
utan också den skatt som erlagts på
bolagets bakomliggande vinst av vil-
ken utdelningen betalas.

c) Vid tillämpningen av punkterna 1 f

och 2 a skall uttrycken ⬝den förmö-
genhetsskatt som erlagts i Litauen⬝
och ⬝den förmögenhetsskatt som er-
lagts i Sverige⬝ inte innefatta förmö-
genhetsskatt som tas ut med stöd av
bestämmelserna i artikel 23 punkt 5.

Artikel 25

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden, särskilt
med hänsyn till hemvist, är eller kan bli under-
kastad. Utan hinder av bestämmelserna i arti-
kel 1 tillämpas denna bestämmelse även på
person som inte har hemvist i en avtalsslu-
tande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2. Statslös person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat skall inte i någondera avtalsslutande
staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag
eller mer tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande krav som medbor-
gare i staten i fråga under samma förhållan-
den, särskilt med hänsyn till hemvist, är eller

kan bli underkastad.

background image

3179

SFS 1993:1274

3. Beskattningen av fast driftställe, som före-
tag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj, som medges person med hemvist i den
egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel
9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av

den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-
tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

3. The taxation on a permanent establishment
which an enterprise of a Contracting State has
in the other Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State than the
taxation levied on enterprises of that other
State carrying on the same activities. This
provision shall not be construed as obliging a
Contracting State to grant to residents of the
other Contracting State any personal allow-
ances, reliefs and reductions for taxation

purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own resid-
ents.

4. Except where the provisions of paragraph 1
of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or para-
graph 6 of Article 12, apply, interest, royalties

and other disbursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of
determining the taxable profits of such enter-
prise, be deductible under the same conditions
as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of
an enterprise of a Contracting State to a resid-
ent of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of
such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been contracted to a
resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the
capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enter-
prises of the first-mentioned State are or may
be subjected.

background image

SFS 1993:1274

6. The provisions of this Artide shall,
notwithstanding the provisions of Artide 2,
apply to taxes of every kind and description.

Article 26

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accor-
dance with the provisions of this Convention,
he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Artide 25, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,
if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the
other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Convention. In the event the
competent authorities reach an agreement,
refund or credit of taxes shall be allowed by
the Contracting States in accordance with such
agreement. Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any time limits
in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contract-
ing States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application

3180

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2
tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där

han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 25 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall fram-
läggas inom tre år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-

vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Om överenskommelse träffas mellan de
behöriga myndigheterna skall återbetalning

eller kreditering av skatt medges i enlighet
med denna överenskommelse. �verenskom-
melse som träffats skall genomföras utan hin-
der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolk-

background image

SFS 1993:1274

of the Convention. They may also consult
together for the elimination of double taxation

in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contract-
ing States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agree-

ment in the sense of the preceding paragraphs.
When it seems advisable in order to reach
agreement to have an oral exchange of opin-
ions, such exchange may take place through a
Commission consisting of representatives of
the competent authorities of the Contracting
States.

Article 27

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contract-

ing States shall exchange such information as
is necessary for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered
by the Convention insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention.

The exchange of information is not restricted
by Article 1. Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in
the same manner as information obtained

under the domestic laws of that State and shall
be disclosed only to persons or authorities

(including courts and administrative bodies)
involved in the assessment or collection of, the
enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to, the
taxes covered by the Convention. Such
persons or authorities shall use the informa-
tion only for such purposes. They may disclose
the information in public court proceedings or
in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph

1 be construed so as to impose on a Contract-

ing State the obligation:

ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse

med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter. Om muntliga överläggningar anses under-
lätta en överenskommelse, kan sådana över-
läggningar äga rum inom en kommission som
består av representanter för de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 27

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning beträf-
fande skatter som omfattas av avtalet, i den
mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-

ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit
skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar som erhållits enligt den in-
terna lagstiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndigheter (däri in-
begripet domstolar och administrativa myn-
digheter) som fastställer, uppbär eller indriver
eller handlägger åtal eller besvär i fråga om
skatter som omfattas av avtalet. Dessa perso-
ner eller myndigheter skall använda upplys-
ningarna endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentliga rätte-
gångar eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

3181

background image

SFS 1993:1274

a) to carry out administrative measures

at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other
Contracting State;

b) to supply information which is not

obtainable under the laws or in the
normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would

disclose any trade, business, indus-
trial, commercial or professional
secret or trade process, or informa-
tion, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre
public).

Article 28

Assistance in collection

1. The Contracting States undertake to lend

assistance to each other in the collection of the
taxes owed by a taxpayer to the extent that the
amount thereof has been finally determined
according to the laws of the Contracting State

making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting
State for the collection of taxes which has been
accepted for collection by the other Contract-
ing State, such taxes shall be collected by that
other State in accordance with the laws applic-

able to the collection of its own taxes and as if
the taxes to be so collected were its own taxes.

3. Any request for collection by a Contracting
State shall be accompanied by such certificate
as is required by the laws of that State to estab-
lish that the taxes owed by the taxpayer have
been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State
has not been finally determined by reason of it

3182

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi-

ker från lagstiftning och administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sed-
vanlig administrativ praxis i denna av-
talsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels-
eller yrkeshemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 28

Bistånd med indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att

lämna varandra bistånd med indrivning av en
skattskyldigs skatteskulder i den mån beloppet
har slutligen fastställts enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat som gör framställ-
ningen.

2. Efter framställning av en avtalsslutande
stat om indrivning av skatter vilka godkänts
för indrivning av den andra avtalsslutande sta-
ten, skall sådana skatter drivas in av den andra
staten i enlighet med lagstiftning som är till-
lämplig på indrivning av dess egna skatter.

3. Framställning om indrivning av en avtals-
slutande stat skall åtföljas av sådant bevis som
krävs enligt lagstiftningen i den staten för att
styrka att den skattskyldiges skatteskuld slutli-
gen har fastställts.

4. Om ett skattekrav från en avtalsslutande
stat inte slutligen har fastställts på grund av

background image

SFS 1993:1274

being subject to appeal or other proceedings,
that State may, in order to protect its
revenues, request the other Contracting State
to take such interim measures for conservancy
on its behalf as are available to the other State

under the laws of that other State. If such
request is accepted by the other State, such
interim measures shall be taken by that other
State as if the taxes owed to the first-
mentioned State were the own taxes of that
other State.

5. A request under paragraphs 3 or 4 shall
only be made by a Contracting State to the
extent that sufficient property of the taxpayer
owing the taxes is not available in that State for
recovery of the taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is recov-
ered in accordance with the provisions of this
Article shall forthwith remit to the Contract-
ing State on behalf of which the tax was
collected the amount so recovered less, where
appropriate, the amount of extraordinary

costs referred to in sub-paragraph b) of para-
graph 7.

7. It is understood that unless otherwise
agreed by the competent authorities of both
Contracting States,

a) ordinary costs incurred by a Contract-

ing State in providing assistance shall
be borne by that State,

b) extraordinary costs incurred by a

Contracting State in providing assist-
ance shall be borne by the other State
and shall be payable regardless of the
amount collected on its behalf by that
other State.

As soon as a Contracting State anticipates that
extraordinary costs may be incurred, it shall so

överklagande eller annat förfarande får den
staten för att skydda sina intressen begära att
den andra avtalsslutande staten vidtar sådana
interimistiska säkringsåtgärder som är till-
gängliga i den andra staten enligt dess egen
lagstiftning. Om en sådan framställan god-
känns av den andra staten, skall sådana interi-

mistiska åtgärder vidtas av den andra staten
som om skatteskulden till den förstnämnda
staten avsåg dess egna skatter.

5. En framställan enligt punkt 3 eller 4 skall
bara göras av en avtalsslutande stat i den mån
den skattskyldige som har skatteskulden inte
har tillräckligt med tillgångar i den staten för
indrivning av skatteskulden.

6. Den avtalsslutande stat i vilken skatt drivs
in enligt bestämmelserna i denna artikel skall
skyndsamt överföra indriven skatt till den av-
talsslutande stat för vars räkning indrivning
skett med avräkning för, i förekommande fall,
sådana extraordinära kostnader som anges i
punkt 7 b.

7. Om inte de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna kommer överens om
annat skall,

a) normala kostnader som en avtalsslu-

tande stat åsamkas vid lämnande av
bistånd bäras av denna stat,

b) extraordinära kostnader som en av-

talsslutande stat åsamkas vid läm-
nande av bistånd bäras av den andra
staten oavsett indrivet belopp.

Så snart en avtalsslutande stat har anledning
anta att extraordinära kostnader kommer att

3183

background image

SFS 1993:1274

advise the other Contracting State and indic-
ate the estimated amount of such costs.

8. In this Artide, the term �Staxes⬝ means the
taxes to which the Convention applies and
includes any interest and penalties relating
thereto.

Article 29

Excluded companies

Notwithstanding any other provision of this
Convention, where

a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income
primarily from other States

(i) from activities such as banking,

shipping, financing or insurance
or

(ii) from being the headquarters, co-

ordination centre or similar
entity providing administrative
services or other support to a
group of companies which carry

on business primarily in other
States; and

b) except for the application of the

method of elimination of double taxa-
tion normally applied by that State,
such income would bear a significantly
lower tax under the laws of that State
than income from similar activities
carried out within that State or from
being the headquarters, co-ordination

3184

uppstå skall den andra avtalsslutande staten
underrättas om detta samt upplysas om den
beräknade storleken av sådana kostnader.

8. I denna artikel betyder uttrycket ⬝skatter⬝
skatter som omfattas av detta avtal inklusive
ränta och straffavgifter hänförliga till sådana
skatter.

Artikel 29

Undantagna bolag

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta av-
tal skall, med undantag av fall då tillämpning
sker av den metod för att undvika dubbelbe-
skattning som normalt tillämpas av hemvist-
staten, artikel 24 punkt 1 d och övriga bestäm-
melser i detta avtal som medger undantag från
eller reduktion av skatt inte tillämpas på in-
komst som bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat förvärvar och inte heller på utdel-
ning som betalas av sådant bolag när,

a) bolaget förvärvar sina inkomster hu-

vudsakligen från andra stater

1) från aktiviteter sådana som

bank-, sjöfarts-, finans- eller för-
säkringsverksamhet eller

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller en lik-
nande enhet som tillhandahåller
administrativa eller andra tjäns-
ter till en grupp av bolag som be-
driver rörelse huvudsakligen i
andra stater, och

b) sådan inkomst beskattas påtagligt

lägre enligt den statens lagstiftning än
inkomst av liknande verksamhet som
bedrivs inom denna stat eller inkomst
från verksamhet som huvudkontor,
coordination centre eller en liknande
enhet som tillhandahåller administra-
tiva eller andra tjänster till en grupp

background image

SFS 1993:1274

centre or similar entity providing
administrative services or other
support to a group of companies
which carry on business in that State,
as the case may be,

sub-paragraph 1 d) of Article 24 and any other
provisions of this Convention conferring an
exemption or a reduction of tax shall not apply
to the income of such company and to the divi-
dends paid by such company.

Article 30

Members of diplomatic missions and consular

posts

Nothing in this Convention shall affect the
fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general
rules of international law or under the provi-
sions of special agreements.

Article 31

Entry into force

1. The Governments of the Contracting

States shall notify each other that the constitu-
tional requirements for the entry into force of
this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirty

days after the date of the later of the notifica-
tions referred to in paragraph 1 and its provi-
sions shall have effect in both Contracting
States:

a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 Janu-
ary in the calendar year next following
the year in which the Convention
enters into force;

b) in respect of other taxes on income,

and taxes on capital, for taxes charge-

av bolag som bedriver rörelse i denna
stat.

Artikel 30

Medlem av diplomatisk beskickning eller av
konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-
vilegier vid beskattningen som enligt folkrät-
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär-
skilda överenskommelser tillkommer medlem
av diplomatisk beskickning eller av konsulat.

Artikel 31

Ikraftträdande

1. Regeringarna i de avtalsslutande staterna

skall underrätta varandra när de konstitutio-
nella åtgärder som krävs för att detta avtal
skall träda i kraft har vidtagits.

2. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den
dag då den sista av dessa underrättelser enligt
punkt 1 tas emot och avtalets bestämmelser
tillämpas i båda avtalsslutande staterna:

a) beträffande källskatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare;

b) beträffande övriga skatter på inkomst

och skatter på förmögenhet, på skat-

3185

background image

SFS 1993:1274

able for any tax year beginning on or
after 1 January in the calendar year
next following the year in which the
Convention enters into force.

Article 32

Termination

This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving

notice of termination in writing at least six
months before the end of any calendar year. In
such event, the Convention shall cease to have
effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source,

on income derived on or after 1 Janu-
ary in the calendar year next following
the year in which the notice is given;

b) in respect of other taxes on income,

and taxes on capital, for taxes charge-
able for any tax year beginning on or
after 1 January in the calendar year

next following the year in which the
notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly
authorised thereto, have signed this Conven-
tion.

Done in duplicate at Washington D C . this
twentyseventh day of September 1993, in the
Swedish, Lithuanian and English languages,

all three texts being equally authentic. In the
case of divergence of interpretation the Eng-
lish text shall prevail.

For the Government For the Government

of the Kingdom of the Republic
of Sweden of Lithuania

Anne Wibble Eduardas Vilkelis

3186

ter som påförs för beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter det år under
vilket avtalet träder i kraft eller se-
nare.

Artikel 32

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen uppsäga avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av
varje kalenderår. I händelse av sådan uppsäg-
ning upphör avtalet att gälla i båda avtalsslu-
tande staterna

a) beträffande källskatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
under vilket underrättelsen lämnas el-
ler senare;

b) beträffande övriga skatter på in-

komst, och skatter på förmögenhet,
på skatter som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år under vilket underrättelsen
lämnas eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep-
tember 1993, i två exemplar på svenska, li-
tauiska och engelska språken. Alla tre tex-

terna äger lika vitsord. För den händelse att
tvist uppkommer vid tolkningen skall dock
den engelska texten äga företräde.

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Litauens regering

Anne Wibble Eduardas Vilkelis

background image

SFS 1993:1274

3187

PROTOCOL

At the signing today of the Convention
between the Kingdom of Sweden and the
Republic of Lithuania for the avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income and on
capital (hereinafter referred to as ⬝the
Convention⬝), the undersigned have agreed
upon the following provisions which shall form
an integral part of the Convention:

1. With reference to the provisions of the

Convention

Where the term ⬝statutory body⬝ appears, it

is understood that this term means any legal

entity of a public character created by the laws
of a Contracting State in which no person
other than the State itself, a political subdivi-
sion or a local authority thereof, has an inter-
est.

2. With reference to Article 7, paragraph 3

It is understood that expenses to be allowed

as deductions by a Contracting State include
only expenses that are deductible under the
domestic laws of that State.

3. With reference to Article 8

It is understood that ⬝profits of an enter-

prise of a Contracting State from the operation
of ships in international traffic⬝ shall be inter-

preted according to paragraphs 7 to 14 of the

Commentary on Article 8 of the OECD Model
Tax Convention on Income and on Capital
(1992) and does not, in any event, include the
profits from the operation or ownership of
docks, warehouses, terminal facilities, steved-
oring equipment or other similar property
located on land, except where these profits are
directly related to the operation, by the enter-

prise, of such ships.

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet denna dag
mellan Konungariket Sverige och Republiken
Litauen för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande skatter på in-
komst och på förmögenhet (nedan benämnt
⬝avtalet⬝), har undertecknade kommit över-
ens om att följande bestämmelser skall utgöra
en del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

När uttrycket ⬝offentligrättsligt organ⬝ före-

kommer betyder detta varje juridisk enhet av
offentlig karaktär bildad enligt lagstiftningen i
en avtalsslutande stat och i vilken inte någon
annan än staten själv, politisk underavdelning

eller lokal myndighet har något inflytande.

2. Till artikel 7 punkt 3

Avdragsgilla utgifter innefattar endast utgif-

ter som är avdragsgilla i enlighet med intern
lagstiftning i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 8

⬝Inkomst som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp i
internationell trafik⬝ skall tolkas i enlighet
med punkterna 7-14 i kommentaren till arti-
kel 8 i OECD:s modell för dubbelbeskatt-
ningsavtal beträffande inkomst och förmögen-
het (1992). Uttrycket innefattar inte i något
fall inkomst från verksamhet som avser
ägande av hamnar, lagerlokaler, terminal-
anordningar, lastnings- eller lossningsutrust-
ning eller annan liknande egendom på land,
med undantag för de fall då inkomsten är di-
rekt hänförlig till företagets användning av så-

dana skepp.

background image

SFS 1993:1274

4. With reference to Article 11, paragraph 3

d)

It is understood that a person is related to

another person where one person, alone or
together with one or more related persons,
has, directly or indirectly, an interest of more
than 50 per cent in the other person, or where
one or more persons, alone or together with
one or more related persons, have, directly or
indirectly, an interest of more than 50 per cent
in the two persons.

5. With reference to Article 12, paragraph 2

It is understood that the term �Sroyalties⬝

shall be deemed not to include payments for
the use of drilling rigs, or similar purpose
equipment, used for the exploration for or the
extraction of hydrocarbons.

6. With reference to Artide 12, paragraph 3

It is agreed that the income from leasing of

industrial, commercial or scientific equipment
shall be included in the term �Sroyalties⬝ as
defined in Artide 12, paragraph 3.

7. With reference to Artide 15, paragraph 2

The provisions of Artide 15, paragraph 2,

shall not apply to an employee who is hired
out. For the purposes of the preceding

sentence, an employee who is a resident of a
Contracting State shall be deemed to be hired
out if he is placed at another person�"s disposal
by a person (the hirer-out) to carry out work

in the business of such other person (the prin-
cipal) in the other Contracting State, provided
that the principal is a resident of, or has a
permanent establishment in, that other State,
and that the hirer-out neither has any
responsibility nor bears any risk in respect of
the result of the work.

In determining whether an employee shall

be deemed to be hired out, a comprehensive
review shall be carried out, with particular
reference to whether:

3188

4. Till artikel 11 punkt 3 d

En person anses som närstående till en an-

nan person när han ensam eller tillsammans
med en eller flera närstående personer direkt
eller indirekt har ett inflytande överstigande
50 procent i den andra personen, eller när en
eller flera personer, ensamma eller tillsam-
mans med en eller flera närstående personer
direkt eller indirekt har ett inflytande på mer
än 50 procent i båda dessa två personer.

5. Till artikel 12 punkt 2

Uttrycket ⬝royalty⬝ innefattar inte betal-

ningar för nyttjandet av borrplattform eller
liknande anläggning som används för utfors-
kande eller utnyttjande av kolväteförekoms-
ter.

6. Till artikel 12 punkt 3

Leasing av industriell, kommersiell eller ve-

tenskaplig utrustning skall innefattas i ut-
trycket royalty.

7. Till artikel 15 punkt 2

Bestämmelserna i artikel 15 punkt 2 skall

inte tillämpas på en anställd som är uthyrd.
Vid tillämpningen av föregående mening an-
ses en anställd med hemvist i en avtalsslutande
stat som uthyrd när han av någon (uthyrare)
ställs till förfogande för att utföra arbete i an-
nans (uppdragsgivare) verksamhet i den andra
avtalsslutande staten, förutsatt att uppdragsgi-
varen har hemvist eller fast driftställe i denna
andra stat och att uthyraren inte har ansvar för
och inte heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetsta-

gare skall anses uthyrd, skall göras en samlad
bedömning varvid särskilt beaktas om:

background image

SFS 1993:1274

a) the overall supervision of the work

rests with the principal;

b) the work is carried out in a place of

work which is at the disposal of the
principal and for which he has

responsibility;

c) the remuneration to the hirer-out is

computed according to the time spent
or with reference to any other rela-
tionship between the remuneration
and the wages received by the
employee;

d) the main part of the tools and

materials are supplied by the prin-

cipal; and

e) the hirer-out does not decide unilater-

ally on the number of employees or
their qualifications.

In witness whereof the undersigned, duly
authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Washington D.C. this
twentyseventh day of Septemberl993, in the
Swedish, Lithuanian and English languages,
all three texts being equally authentic. In the

case of divergence of interpretation the Eng-
lish text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Kingdom of the Republic
of Sweden of Lithuania

Anne Wibble Eduardas Vilkelis

a) den övergripande arbetsledningen

åvilar uppdragsgivaren,

b) arbetet utförs på en arbetsplats som

disponeras av uppdragsgivaren och
för vilken han har ansvar,

c) ersättningen till uthyraren beräknas

efter den tid som gått åt eller med led-
ning av annat samband mellan ersätt-
ningen och den lön arbetstagaren får,

d) största delen av arbetsredskap och

material ställs till förfogande av upp-
dragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer an-

talet arbetstagare och de kvalifikatio-
ner dessa skall ha.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-

till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta protokoll.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep-
tember 1993, i två exemplar på svenska, li-
tauiska och engelska språken. Alla tre tex-
terna äger lika vitsord. För den händelse att
tvist uppkommer vid tolkningen skall dock
den engelska texten äga företräde.

För Konungariket För Republiken
Sveriges regering Litauens regering

Anne Wibble Eduardas Vilkelis

3189

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.