Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:1301
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:327
Övrigt: Bilagan inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2019:175.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
SFS nr:

1993:1301
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:327
Övrig text: Bilagan inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2019:175.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993 ska tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 24 maj 2018, gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och den engelska texten i de genom protokollet ändrade lydelserna framgår av bilagan till denna lag.
Lag (2019:175).

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Ryssland, nämligen
   -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
   -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
   -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag. Lag (2019:175).

4 §   Har upphävts genom lag (2019:175).

5 §   Har upphävts genom lag (2019:175).

6 §   Har betecknats 3 § genom lag (2019:175).


Övergångsbestämmelser

2019:175
   1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
   2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om
      a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
      b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
      c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som framställs dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hänföra.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.