SFS 1993:1301 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland / SFS 1993:1301 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
SFS 1993_1301 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3268

SFS 1993:1301

Utkom från trycket
den 13 december 1993

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Ryssland;

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter

på inkomst som Sverige och Ryssland undertecknade den 14 juni 1993
skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och
engelska. Alla texterna har samma giltighet. Den svenska och engelska
texten framgår av bilaga till denna lag.

1

Prop. 1993/94:6, bet. 1993/94: SkU4, rskr. 1993/94:48.

background image

SFS 1993:1301

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Ryssland, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 § Utan hinder av bestämmelserna i artikel 10 punkt 2 a får skatten på
utdelning från bolag med hemvist i Sverige till bolag med hemvist i
Ryssland inte överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den
som har rätt till utdelningen är ett ryskt bolag (med undantag för handels-
bolag) som direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det svenska
bolaget.

5 § Utan hinder av bestämmelserna i artikel 22 punkt 2 a i avtalet skall
utdelning från bolag med hemvist i Ryssland till bolag (med undantag för
handelsbolag) med hemvist i Sverige, förutom i fall som anges i artikel 22
punkt 2 c i avtalet, undantas från beskattning i Sverige om utdelningen
erhållits på sådan aktie eller andel i bolaget med hemvist i Ryssland som
inte utgör omsättningstillgång i det svenska bolagets verksamhet under
förutsättning att det sammanlagda röstetalet för det svenska bolagets ak-
tier eller andelar i bolaget med hemvist i Ryssland vid beskattningsårets
utgång motsvarade minst 25 procent av röstetalet för samtliga aktier eller
andelar i bolaget med hemvist i Ryssland, eller det görs sannolikt att
innehavet av aktien eller andelen betingas av verksamhet som bedrivs av
det svenska bolaget eller av bolag som med hänsyn till äganderättsförhål-
landen eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. Sådan
skattebefrielse medges dock endast om

a) den vinst av vilken utdelningen betalas har, i Ryssland eller någon

annanstans, underkastats en beskattning som är jämförlig med den in-
komstbeskattning som skulle ha skett om inkomsten hade förvärvats av ett
svenskt bolag, eller

b) utdelningen, utöver sådan som avses i a, utgörs av inkomst som hade

varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

6 § Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhål-
landet mellan Sverige och Ryssland, nämligen

� lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sov-

jetunionen,

� kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföre-
tag och deras anställda,

� kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige

och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföre-
tag.

3269

background image

SFS 1993:1301

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO LUNDGREN

(Finansdepartementet)

3270

background image

SFS 1993:1301

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH RYSKA
FEDERATIONENS REGERING F�R
UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING
BETR�FFANDE SKATTER P�& INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Ryska Fe-
derationens regering,

som önskar ingå ett avtal för undvikande av

dubbelbeskattning beträffande skatter på in-
komst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst

som påförs för en avtalsslutande stats räkning,
oberoende av det sätt på vilket skatterna tas
ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter
som utgår på inkomst i dess helhet eller på de-
lar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst
på grund av överlåtelse av lös eller fast egen-
dom samt skatter på värdestegring.

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a) i Ryska Federationen:

De skatter på inkomst och vinst som
tas ut i enlighet med Ryska Federatio-
nens lagar ⬝Skatter på vinst för före-

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Russian Federa-
tion,

desiring to conclude a Convention for the

Avoidance of Double Taxation with respect to
Taxes on Income,

have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on in-

come imposed on behalf of each Contracting
State, irrespective of the manner in which they
are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income
all taxes imposed on total income, or on ele-
ments of income, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital appreci-
ation.

3. The taxes to which this Convention shall
apply are:

(a) In the Russian Federation:

the taxes on income and profits im-
posed in accordance with the Laws of
the Russian Federation �SOn taxes on

3271

background image

SFS 1993:1301

tag och organisationer⬝, ⬝Skatter på
inkomst för banker⬝, ⬝Skatter på in-
komst från försäkringsaktiviteter⬝ och

⬝Inkomstskatten för fysiska personer⬝
(i det följande benämnda ⬝rysk
skatt⬝);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl.,

4) den statliga fastighetsskatten,

och

5) den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda
⬝svensk skatt⬝).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

3272

profits of enterprises and organisa-
tions⬝, �SOn taxation of income of
banks⬝, �SOn taxation on income from
insurance activities⬝ and ⬝On the in-
come tax on individuals⬝
(hereinafter referred to as ⬝Russian
tax⬝);

(b) in Sweden:

(i) the National income tax (den

statliga inkomstskatten), includ-
ing the sailors�" tax (sjömans-
skatten) and the coupon tax (ku-
pongskatten);

(ii) the special income tax for non-

residents (särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta);

(iii) the special income tax for non-

resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta artister
m.fl.);

(iv) the real estate tax (den statliga

fastighetsskatten); and

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten)
(hereinafter referred to as
⬝Swedish tax⬝).

4. The Convention shall apply also to any
identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3. The compet-
ent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes
which have been made in their respective taxa-
tion laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, unless

the context otherwise requires:

background image

SFS 1993:1301

a) ⬝Ryssland⬝ åsyftar Ryska Federatio-

nen och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Ryss-
lands territorium, territorialvattnet
samt även den ekonomiska zonen och

kontinentalsockeln över vilka Ryska
Federationen, i överensstämmelse
med folkrättens regler, äger utöva su-
veräna rättigheter och jurisdiktion,
och inom vilka områden Ryska Fede-
rationens skattelagstiftning äger till-
lämpning;

b) ⬝Sverige⬝ åsyftar Konungariket Sve-

rige och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten
och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med
folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den

andra avtalsslutande staten⬝ åsyftar
Ryssland eller Sverige, beroende på
sammanhanget;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person

samt juridisk person och annan per-
sonsammanslutning som bildats i en-
lighet med lagstiftningen i en avtals-
slutande stat och som vid beskatt-
ningen behandlas såsom juridisk per-
son;

e) ⬝bolag⬝ åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behand-
las såsom juridisk person;

f) ⬝internationell trafik⬝ åsyftar trans-

port med skepp eller luftfartyg som
används av en person med hemvist i
en avtalsslutande stat utom då skep-

pet eller luftfartyget används uteslu-
tande mellan platser i den andra av-
talsslutande staten;

(a) the term �SRussia⬝ means the Russian

Federation, and when used in a geo-
graphical sense, the term �SRussia⬝ in-
cludes its territory, the territorial sea
and also the economic zone and Con-
tinental shelf in which the Russian
Federation may exercise sovereign
rights and jurisdiction in accordance
with international law and in which
the tax legislation of the Russian Fed-
eration is in force;

(b) the term �SSweden⬝ means the King-

dom of Sweden and, when used in a
geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accord-

ance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms �Sa Contracting State⬝ and

�Sthe other Contracting State⬝ mean
Russia or Sweden, as the context re-
quires;

(d) the term �Sperson⬝ includes an indi-

vidual, any legal entity, and any other
association of persons created in ac-
cordance with the laws of a Contract-

ing State and which is treated as a
legal entity for tax purposes;

(e) the term �Scompany⬝ means any body

corporate or any entity which is trea-
ted as a body corporate for tax pur-
poses;

(f) the term �Sinternational traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft op-
erated by a resident of a Contracting
State, except when the ship or aircraft

is operated solely between places in
the other Contracting State;

3273

background image

3274

SFS 1993:1301

g) ⬝behörig myndighet⬝ åsyftar:

1) i Ryssland, finansministeriet el-

ler dess befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, den-

nes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras
att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-
ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för inregistrering, plats
för företagsledning eller annan liknande om-
ständighet. Uttrycket inbegriper inte person

som är skattskyldig i denna stat endast för in-
komst från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 .
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses
han ha hemvist i den stat med vilken
hans personliga och ekonomiska för-
bindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena);

(g) the term �Scompetent authority⬝

means:
(i) in Russia, the Ministry of

Finance or its authorized
representative;

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized
representative or the authority

which is designated as a compet-
ent authority for the purposes of
this Convention.

2. As regards the application of the Conven-
tion by a Contracting State, any term not de-

fined therein shall, unless the context other-
wise requires, have the meaning which it has
under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term �Sresident of a Contracting State⬝ means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of registration, place of
management or any other criterion of a similar

nature. This term does not include any person
who is liable to tax in that State in respect only
of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 an individual is a resident of both Con-
tracting States, then his status shall be deter-
mined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent
home available to him; if he has a per-
manent home available to him in both
States, he shall be deemed to be a re-
sident of the State with which his per-
sonal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

background image

SFS 1993:1301

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsin-
tressen eller om han inte i någondera
staten har en bostad som stadigva-
rande står till hans förfogande, anses

han ha hemvist i den stat där han sta-
digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas sta-
digvarande i någon av dem, anses han
ha hemvist i den stat där han är med-
borgare;

d) om en avtalsslutande stat anser ho-

nom vara medborgare i den staten och
den andra avtalsslutande staten anser
honom vara medborgare i denna
andra stat eller om han inte anses vara
medborgare i någon av staterna, skall

de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna avgöra frågan
genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken en person
med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver
affärsverksamhet, i den andra avtalsslutande

staten.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-
skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,

(b) if the State in which he has his centre

of vital interests cannot be deter-
mined, or if he has not a permanent
home available to him in either State,
he shall be deemed to be a resident of
the State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall
be deemed to be a resident of the
State of which he is a citizen;

(d) if a Contracting State considers him to

be a citizen of that State and the other
Contracting State considers him to be
a citizen of that other State, or if nei-
ther State considers him to be a cit-
izen, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the
question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of para-
graph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is
situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term �Spermanent establishment⬝ means a
fixed place of business through which a resid-
ent of a Contracting State carries on business
activities in the other Contracting State.

2. The term �Spermanent establishment⬝ in-
cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;

3275

background image

SFS 1993:1301

d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats för utvinning av na-
turtillgångar.

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ omfattar även
plats för byggnads-, anläggnings-, monterings-
eller installationsverksamhet eller verksamhet
som består av övervakning i anslutning därtill,
men endast om verksamheten pågår under en
tidrymd som överstiger tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel skall följande aktiviteter som be-
drivs av en person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat inte anses bedrivna från fast drift-
ställe i den andra avtalsslutande staten:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller ut-
lämnande av personen tillhöriga va-
ror,

b) innehavet av ett personen tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, ut-
ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett personen tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning
eller förädling genom annan persons
försorg,

d) innehavet av en stadigvarande plats

för affärsverksamhet uteslutande för
inköp av varor eller inhämtande av

upplysningar för personen,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
för personen bedriva annan verksam-

het av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att

3276

(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of nat-
ural resources.

3. The term �Spermanent establishment⬝ like-
wise encompasses a building site, a construc-
tion, assembly or installation project or super-
visory activities in connection therewith, but
only where such site, project or activities are
carried on for a period of more than twelve
months.

4. Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, the following kinds of activity
of a person which is a resident of a Contracting
State will not be treated as carried on in the
other Contracting State through a permanent
establishment:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage, display, or delivery of
goods or merchandise belonging to
this person;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to this person
solely for the purpose of storage, dis-
play, or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to this person
solely for the purpose of processing by
another person;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of pur-
chasing goods or merchandise, or of
collecting information, for this per-
son;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of car-

rying on, for this person, any other ac-
tivity of a preparatory or auxiliary
character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of

background image

SFS 1993:1301

kombinera verksamheter som anges i
punkterna a - e , under förutsättning
att hela den verksamhet som bedrivs
från den stadigvarande platsen för af-
färsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller
biträdande art.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 skall, i fall då en person med
hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verk-
samhet i den andra avtalsslutande staten ge-

nom en representant, den person anses ha fast
driftställe i denna andra stat beträffande varje
verksamhet som denna representant bedriver
för personen, om representanten uppfyller
vart och ett av följande villkor:

a) han har fullmakt att i denna andra stat

sluta avtal i personens namn,

b) han regelmässigt använder denna full-

makt,

c) han är inte en sådan oberoende repre-

sentant på vilken punkt 6 tillämpas,
samt

d) hans verksamhet är inte begränsad till

sådan verksamhet som anges i punkt 4.

6. Person med hemvist i en avtalsslutande stat
anses inte ha fast driftställe i den andra avtals-
slutande staten endast på den grund att perso-
nen bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat genom förmedling av mäklare, kommis-
sionär eller annan oberoende representant,
under förutsättning att sådan mäklare, korn-
missionär eller representant därvid bedriver
sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan
mäklare, kommissionär eller representant be-
driver sin verksamhet uteslutande eller nästan
uteslutande för sådan persons räkning, anses
han emellertid inte vara en sådan oberoende
representant som avses i denna punkt.

activities mentioned in sub-para-
graphs (a) to (e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary
character.

5. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2, where a person which is a re-
sident of a Contracting State carries on activ-
ities in the other Contracting State through an

agent, that person shall be deemed to have a
permanent establishment in that other State in
respect of any activities which the agent under-
takes for that person, if the agent meets each
of the following conditions:

(a) he has an authority to conclude con-

tracts in that other State in the name
of that person;

(b) he habitually exercises that authority;

(c) he is not an agent of an independent

status to whom the provisions of para-
graph 6 apply; and

(d) his activities are not limited to those

mentioned in paragraph 4.

6. A resident of a Contracting State shall not
be deemed to have a permanent establishment
in the other Contracting State merely because

it carries on business in that other State
through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, pro-

vided that such persons are acting in the ordin-
ary course of their business. However, when
the activities of such an agent are devoted

wholly or almost wholly on behalf of that re-
sident, he will not be considered an agent of an
independent status within the meaning of this
paragraph.

3277

background image

3278

SFS 1993:1301

7. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

7. The fact that a company which is a resident
of a Contracting State controls or is controlled
by a company which is a resident of the other
Contracting State, or which carries on business
in that other State (whether through a per-
manent establishment or otherwise) shall not
of itself constitute either company a perman-
ent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contract-
ing State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated

in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. The term �Simmovable property⬝ shall have
the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in ag-
riculture and forestry, rights to which the pro-
visions of general law respecting landed prop-
erty apply, buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or

the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources. Ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to
income derived from the direct use, letting, or
use in any other form of immovable property.

4. (The provisions of paragraphs 1 and 3 shall
also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance
of independent personal services.

background image

SFS 1993:1301

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar, beskat-
tas endast i denna stat, såvida inte personen
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten från där beläget fast driftställe. Om perso-
nen bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får
personens inkomst beskattas i den andra sta-
ten, men endast så stor del av den som är hän-
förlig till det fasta driftstället.

2. Om person med hemvist i en avtalsslutande
stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast driftställe, hänförs,
om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten till det
fasta driftstället den inkomst som det kan an-
tas att driftstället skulle ha förvärvat, om det
varit en fristående person, som bedrivit verk-
samhet av samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och självständigt
avslutat affärer med personen med hemvist i
den förstnämnda staten till vilket driftstället
hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst skall avdrag medges för dokumente-
rade och styrkta utgifter som uppkommit för
driftställets verksamhet, härunder inbegripna
utgifter för verksamhetens ledning och all-

männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller utanför den staten.

4. Om inkomst hänförlig till fast driftställe en-
ligt reglerna i en avtalsslutande stat kan be-
stämmas på grundval av en proportionell för-
delning av personens hela inkomst på de olika
grenarna av personens verksamhet, hindrar
bestämmelserna i punkt 2 inte att en sådan för-
delning får ske. Den fördelningsmetod som

Article 7

Business profits

1. The business profits of a resident of a Con-

tracting State shall be taxable only in that State
unless the resident carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the resident
carries on business as aforesaid, the profits of

the resident may be taxed in the other State,
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,
where a resident of a Contracting State carries
on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate person en-
gaged in the same or similar activities under

the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the resident of
which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent
establishment deductions should be allowed
with documentary confirmed expenses, in-
curred for the aims of the activity of that estab-
lishment including managerial and general ad-
ministrative expenses, irrespective of whether
these expenses were incurred in the State
where the permanent establishment is situated
or outside that State.

4. If in one Contracting State there is a rule of
determining the share of profits related to the
permanent establishment on the basis of pro-
portional distribution of the total profits of a
person among his individual subdivisions, then

the provisions of paragraph 2 shall not prevent
the application of this rule. But the adopted

3279

background image

SFS 1993:1301

används får dock inte strida mot de i denna ar-
tikel angivna principerna.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe som
innehas av person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat endast av den anledningen att varor
inköps genom det fasta driftställets försorg för
sådan persons räkning.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-
leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte

av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Inkomst av internationell sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av en person med

hemvist i en avtalsslutande stat genom an-
vändningen av skepp eller luftfartyg i interna-

tionell trafik, inbegripen sådan inkomst som

beräknas med avseende på totalt tonnage, be-
skattas endast i denna stat.

2. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar in-
komst som förvärvas genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik så-
dan inkomst, som förvärvas av person som
svarar för den egentliga driften av sådana
transportmedel som anges i punkt 1 i denna ar-
tikel, genom omedelbart brukande, uthyrning

eller användning på annat sätt inbegripet an-
vändning, innehav eller uthyrning av contai-
ners och därtill hörande utrustning.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas även på inkomst som förvärvas genom del-

3280

method of proportional distribution of profits
must not contradict the principles contained in
this Article.

5. No profits shall be attributed to a perman-
ent establishment of a person which is a resid-
ent of a Contracting State by reason of the
mere purchase by the permanent establish-
ment of goods or merchandise for that person.

6. For the purposes of the preceding para-
graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income
which are dealt with separately in other Art-
icles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Income from international shipping and air
transport

1. Any income received by a resident of a

Contracting State from the operation of ships
or aircraft in international traffic, including

such calculated in respect of total tonnage,
shall be taxable only in that State.

2. For the aims of this Convention the income
from the operation of ships or aircraft in inter-
national traffic shall mean the income received
by the person operating the transport facilities
referred to in paragraph 1 of this Article, from
direct use, from renting or using the transport
means in any other form, including the use,
maintenance or rental of containers and equip-
ment related to it.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
also apply to income from the participation in

background image

SFS 1993:1301

tagande i en pool, ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-

pas beträffande inkomst som förvärvas av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) endast i fråga om den del av inkomsten
som motsvarar den andel i konsortiet som in-
nehas av AB Aerotransport (ABA), den
svenske delägaren i Scandinavian Airlines Sy-
stem (SAS).

Artikel 9

Justering av inkomst

1. I fall då

a) en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat direkt eller indirekt deltar i
ledningen eller kontrollen av en per-
son med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten eller äger del i denna per-
sons kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av
eller äger del av en person med hem-

vist i en avtalsslutande stat och en an-
nan person, iakttas följande.

Om mellan personerna i fråga om handels-

förbindelser eller finansiella förbindelser avta-
las eller föreskrivs villkor, som avviker från

dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende personer, får all inkomst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit den ena
personen men som på grund av villkoren i
fråga inte tillkommit denna person, inräknas i
denna persons inkomst och beskattas i över-
ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, som av en avtalsslutande
stat inräknats i inkomsten för en person, av
den andra avtalsslutande staten i enlighet med
bestämmelserna i punkt 1 även inräknats i in-
komsten för en annan person, skall den först-

a pool, a joint business or an international op-
erating agency.

With respect to income derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraphs 1
and 2 shall apply only to such part of the in-
come as corresponds to the participation held
in that consortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

Article 9

Adjustment of income

1. Where:

(a) a person which is a resident of a Con-

tracting State participates directly or
indirectly in the management, control
or capital of a person which is a resid-
ent of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, con-
trol or capital of a person which is a
resident of a Contracting State and
any other person,

and in either case conditions are made or

imposed between the two persons in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent persons, then any income which
would, but for those conditions, have accrued

to one of the persons, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may be in-
cluded in the income of that person and taxed
accordingly.

2. Where, in accordance with the provisions
of paragraph 1, income which has been in-
cluded by a Contracting State in the income of
a person is also included by the other Con-
tracting State in the income of another person,

3281

background image

SFS 1993:1301

nämnda staten genomföra en motsvarande ju-
stering av det skattebelopp som påförts den
förstnämnda personen för inkomsten. Vid så-
dan justering iakttas övriga bestämmelser i
detta avtal och de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skall vid behov
överlägga med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-
talsslutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen

i denna stat, men om mottagaren har rätt till
utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe-

lopp, om den som har rätt till utdel-
ningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag) som direkt innehar 100
procent av det utbetalande bolagets
kapital eller, såvitt avser ett ⬝joint
venture⬝, inte mindre än 30 procent
av kapitalet i ett sådant ⬝joint ven-
ture⬝ samt, i båda fallen, det ut-
ländska kapitalet som investerats
överstiger 100000 U.S. dollar eller
motsvarande summa i en avtalsslu-
tande stats valuta vid tidpunkten för
den faktiska utbetalningen av utdel-

ningen,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe-

lopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för den vinst av vilken ut-
delningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna
artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftaran-

3282

then the first State shall make a correlative ad-
justment to the amount of tax charged to the
first person on such income. In determining
this adjustment, due regard shall be paid to the

other provisions of this Convention, and the
competent authorities of the Contracting
States shall consult each other as necessary.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. However, such dividends may also be taxed
in the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident and accord-
ing to the laws of that State, but if the recipient
is the beneficial owner of the dividends the tax
so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a
company (other than a partnership)
which holds directly 100 per cent of
the capital of the company paying the
dividends; or in the case of a joint ven-
ture not less than 30 per cent of the
capital of such joint venture; and in ei-
ther case the foreign capital invested
exceeds 100000 USD or an equivalent
amount in the national currencies of

the Contracting States at the moment
of the actual distribution of the divi-
dends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term �Sdividends⬝ as used in this Article
means income from shares, mining shares,

background image

SFS 1993:1301

delar eller andra rättigheter, som inte är ford-
ringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst
av andra andelar i bolag, som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-

lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

founders�" shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits, as well as
income from other corporate rights which is
subjected to the same taxation treatment as in-
come from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is
a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall
not apply if the beneficial owner of the divi-
dends, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the divi-
dends is a resident, through a permanent es-
tablishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services

from a fixed base situated therein, and the
holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such di-
vidends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor sub-
ject the company�"s undistributed profits to a
tax on the company�"s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting

3283

background image

SFS 1993:1301

den andra avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen i fråga
har rätt till räntan.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripna agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-
papper, obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,
om den som har rätt till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken räntan
härrör, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den fordran för vilken räntan
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-

serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

3284

State shall be taxable only in that other State
if such a resident is the beneficial owner of the
interest.

2. The term �Sinterest⬝ as used in this Article
means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and

whether or not carrying a right to participate in
the debtor's profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Article.

3. The provisions of paragraph 1 shall not ap-
ply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such per-
manent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Artide 7 or Artide 14,
as the case may be, shall apply.

4. Where by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to

the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the

absence of such relationship, the provisions of
this Artide shall apply only to the last-men-
tioned amount. In such case, the excess part of

the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due re-

gard being had to the other provisions of this
Convention.

background image

SFS 1993:1301

Artikel 12

Royalty

1. Royalty som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen i fråga

har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom

ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-

ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-
lig tillverkningsmetod eller programvara för

datorer eller för upplysning om erfarenhetsrön
av industriell, kommersiell eller vetenskaplig
natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte,
om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigva-
rande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-

let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-
tyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting

State shall be taxable only in that other State
if such a resident is the beneficial owner of the
royalties.

2. The term �Sroyalties⬝ as used in this Article
means payments of any kind received as a con-

sideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, any computer Soft-
ware program, or for information concerning
industrial, commercial or scientific experi-
ence.

3. The provisions of paragraph 1 shall not ap-
ply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the royal-
ties are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In
such case the provisions of Article 7 or Artide

14, as the case may be, shall apply.

4. Where by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-

cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Artide shall apply only

3285

background image

SFS 1993:1301

denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Inkomst på grund av överlåtelse av lös
egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna
i fast driftställe, vilket en person med hemvist

i en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, eller av lös egendom, hänför-
lig till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person
med hemvist i en avtalsslutande stat har i den
andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller inkomst på
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Inkomst som person med hemvist i en av-
talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i in-
ternationell trafik eller av lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas

beträffande inkomst som förvärvas av det
svenska, danska och norska luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) men en-
dast i fråga om den del av inkomsten som mot-
svarar den andel i konsortiet som innehas av

AB Aerotransport (ABA), den svenske del-
ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

3286

to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contract-

ing State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Article 13

Income from the increment of the value of

property

1. The income derived by a resident of a Con-

tracting State from the alienation of immov-
able property referred to in Article 6 and situ-
ated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. Income from the alienation of movable
property forming part of the business property
of a permanent establishment which a resident
of a Contracting State has in the other Con-

tracting State or of movable property pertain-
ing to a fixed base available to a resident of a
Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independ-

ent personal services, including such income
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that

other State.

3. Income derived by a resident of a Contract-
ing State from the alienation of ships or air-
craft operated in international traffic or mov-
able property pertaining to the operation of

such ships or aircraft shall be taxable only in
that State.

With respect to income derived by the

Swedish, Danish and Norwegian air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), the provisions of this paragraph shall
apply only to such portion of the income as

corresponds to the participation held in that
consortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines Sys-
tem (SAS).

background image

SFS 1993:1301

4. Inkomst på grund av överlåtelse av annan
egendom än sådan som avses i punkterna 1-3
beskattas endast i den avtalsslutande stat där

överlåtaren har hemvist.

Inkomst på grund av avyttring av andelar el-

ler andra rättigheter i ett bolag med hemvist i
en av de avtalsslutande staterna och som för-
värvas av en person som har haft hemvist i
denna stat men som tagit hemvist i den andra
avtalsslutande staten får - utan hinder av före-
gående bestämmelser i denna punkt - beskat-
tas i den förstnämnda staten om avyttringen av

andelarna eller rättigheterna sker vid något
tillfälle under en femårsperiod efter det datum
då personen upphört att ha hemvist i den först-
nämnda staten.

Artikel 14

Inkomst av självständig yrkesutövning

1. Inkomst som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-
öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, kan beskattas i denna stat. Sådan in-
komst får emellertid även beskattas i den
andra avtalsslutande staten men endast om

a) den fysiska personen i denna andra

stat har en stadigvarande anordning
som regelmässigt står till hans förfo-
gande för att utöva verksamheten,
men endast så stor del av den som är
hänförlig till denna stadigvarande an-
ordning, eller

b) den fysiska personen vistas i den

andra avtalsslutande staten under tid-
rymd eller tidrymder som sammanlagt
överstiger 183 dagar under en tolvmå-
nadersperiod, men endast så mycket
av inkomsten som är hänförlig till

verksamhet som utövas i denna stat.

4. Income from the alienation of any property
other than that referred to in paragraphs 1, 2
and 3, shall be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a resident.

Notwithstanding the preceding provision of

this paragraph, income from the alienation of
shares or other corporate rights of a company
which is a resident of one of the Contracting

States derived by a person who has been a
resident of that State and who has become a
resident of the other Contracting State, may
be taxed in the first-mentioned State if the
alienation of the shares or other corporate
rights occur at any time during the five years
next following the date on which the person

has ceased to be a resident of the first-men-
tioned State.

Article 14

Income from independent personal services

1. Income derived by an individual who is a

resident of a Contracting State in respect of
professional services or other activities of an
independent character shall be taxable in that
State. However, such income may also be
taxed in the other Contracting State but only
if:

(a) the individual has a fixed base regu-

larly available to him in that other
State for the purpose of performing
his activities, but only so much thereof
as is attributable to that fixed base, or

(b) the individual is present in that other

State for a period or periods exceed-
ing in the aggregate 183 days within
any period of 12 months, but only so
much thereof as is attributable to
services performed in that State.

3287

background image

SFS 1993:1301

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-

ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Inkomst av anställning

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.

Om arbetet utförs i denna andra stat, får er-
sättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, en-
dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i den andra sta-
ten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg, som an-

vänds i internationell trafik av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas i
denna stat. Om person med hemvist i Sverige

3288

2. The term �Sprofessional services⬝ includes
especially independent scientific, literary, art-
istic, educational or teaching activities as well
as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and ac-

countants.

Article 15

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18

and 19, salaries, wages and other similar remu-
neration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be tax-
able only in that State unless the employment

is exercised in the other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remu-
neration as is derived therefrom may be taxed
in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-
graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State

shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not ex-
ceeding in the aggregate 183 days

within any period of 12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on be-

half of, an employer who is not a re-
sident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the
other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in re-
spect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by a resident of a Contracting State may be

taxed in that State. Where a resident of

background image

SFS 1993:1301

uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om-

bord på ett luftfartyg som används i internatio-
nell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas sådan ersätt-
ning endast i Sverige.

Artikel 16

Inkomst som uppbärs i egenskap av medlem i
styrelse

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Inkomst som förvärvas av artister och idrotts-
män

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-

het, som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får denna in-

komst, utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller idrottsmannen ut-
övar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 skall inkomst som förvärvas av
en artist eller idrottsman genom sin personliga
verksamhet och som härrör från källa utanför

Sweden derives remuneration in respect of an
employment exercised aboard an aircraft op-
erated in international traffic by the air trans-
port consortium Scandinavian Airlines System

(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

Article 16

Income received as a member of a board of dir-
ectors

Directors�" fees and other similar payments de-
rived by a resident of a Contracting State in his
capacity as a member of the board of directors
of a company which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other
State.

Article 17

Income of artistes and sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles
14 and 15, income derived by a resident of a

Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as a sportsman, from
his personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

2. Where income in respect of personal activ-
ities exercised by an entertainer or a sports-
man in his capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself but to an-
other person, that income may, notwithstand-
ing the provisions of Artides 7, 14 and 15, be

taxed in the Contracting State in which the ac-
tivities of the entertainer or sportsman are ex-
ercised.

3. Notwithstanding the provisions of para-
graphs 1 and 2 income derived from sources

outside the State in which the activities are ex-

ercised by an entertainer or sportsman from

3289

background image

SFS 1993:1301

den stat i vilken verksamheten utövas, undan-
tas från beskattning i denna stat om verksam-
heten utövas inom ramen för ett mellanstatligt
program för kulturellt samarbete och besöket
uteslutande är finansierat av den andra avtals-
slutande staten, eller av en av dess politiska
underavdelningar, lokala myndigheter eller

offentliga institutioner. Skattebefrielsen med-
ges endast under förutsättning att dokumenta-
tion uppvisas som bekräftar att artistens eller
idrottsmannens framträdande skett inom ra-
men för det överenskomna programmet för
kulturellt utbyte. Dokumentationen skall vara
utfärdad av myndighet, politisk underavdel-
ning, lokal myndighet eller behörig administ-
rativ institution i den andra avtalsslutande sta-
ten samt innehålla intyg från central skatte-
myndighet i den stat där artisten eller idrotts-
mannen har hemvist. Bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15 skall emellertid tillämpas på

inkomst som förvärvas från verksamhet som
utövas i samband med rörelse som bedrivs av
en avtalsslutande stat, eller av en av dess poli-
tiska underavdelningar, lokala myndigheter

eller offentliga institutioner.

Artikel 18

Pension och liknande ersättningar

1. Pension och annan liknande ersättning som

betalas enligt gällande lagstiftning i en avtals-
slutande stat samt andra ersättningar enligt so-
cialförsäkringslagstiftningen i denna stat och
livränta som härrör från denna stat och som
betalas till person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i den först-
nämnda staten.

2. Pension på grund av tidigare privat tjänst
som betalas till person med hemvist i en avtals-
slutande stat som också är medborgare i denna
stat beskattas dock endast i denna stat.

3290

his personal activities as such shall be exempt
from tax in the Contracting State in which

these activities are exercised if the activities
are exercised within the framework of an in-
tergovernmental program for cultural co-op-

eration and of a visit which is wholly financed
by the other Contracting State, a political sub-
division, a local authority or a public institu-
tion thereof. The aforementioned incentive

shall be given upon presenting a document of
an authority of the other Contracting State or
its political subdivision or of a local authority
or administrative competent institutions which
confirms the fact that the performances of the
artiste or sportsman are conducted within the

scope of the agreed program of cultural ex-
changes, and which are certified by the Cent-
ral Tax Authority of the State in which the ar-
tiste or sportsman is a resident. However, the
provisions of Articles 7, 14 and 15 shall apply
to income derived from activities carried out

in connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or
a local authority or a public institution thereof.

Article 18

Pensions and other similar payments

1. Pensions and other similar remuneration

paid according to the legislation in force in a
Contracting State as well as other disburse-
ments under the Social Security legislation of
that State and annuities arising in that State
and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

2. However, pensions paid in respect of past
private employment to a resident of a Con-

tracting State who is a citizen of that State shall
be taxable only in that State.

background image

SFS 1993:1301

Artikel 19

Ersättning från offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion) som betalas av en avtalsslutande
stat, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som utförs
i denna stats, dess politiska underav-
delningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande sta-
ten om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i
denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18
tillämpas på ersättning och pension som beta-
las på grund av arbete som utförts i samband
med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande
stat, dess politiska underavdelningar eller lo-
kala myndigheter.

Artikel 20

Belopp som utbetalas till studeranden, affärs-

praktikanter, lärare och forskare

1. Studerande eller affärspraktikant, som har
eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
utbildning, beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även
på ersättning som betalas till lärare eller fors-

Article 19

Remuneration from government service

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a
political subdivision or a local auth-
ority thereof to an individual in re-
spect of services rendered to that State
or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in
that other State and the individual is a
resident of that State who:
(i) is a citizen of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of
rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18
shall apply to remuneration and pensions in
respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or
a political subdivision or a local authority
thereof.

Article 20

The amounts paid to students, business

apprentices, teachers and researchers

1. Payments which a student or business

apprentice who is or was immediately before
visiting a Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the pur-
pose of his education or training receives for
the purpose of his maintenance, education or
training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

2. The provisions of paragraph 1 is also ex-
tended to remuneration paid to a teacher or a

3291

background image

SFS 1993:1301

kare, som har eller omedelbart före vistelsen i
en avtalsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som vistas i

den förstnämnda staten med huvudsakligt
syfte att undervisa, föreläsa eller att bedriva
forskning vid universitet, högskola, skola eller
annan institution för undervisning eller vid ve-
tenskaplig forskningsinstitution, allt under
förutsättning att institutionens verksamhet är
godkänd av regeringen i den förstnämnda sta-
ten. Ersättning för sådan undervisning, före-
läsning eller forskning skall undantas från be-

skattning i den förstnämnda avtalsslutande
staten under en period av två år räknat från an-
komstdagen till denna stat, förutsatt att ersätt-
ningen härrör från källa i den andra avtalsslu-
tande staten.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belä-
gen stadigvarande anordning, samt den rättig-

het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

3292

researcher who is, or immediately before visit-
ing a Contracting State was, a resident of the
other Contracting State and is present in the
first-mentioned Contracting State for the

primary purpose of teaching, giving lectures or
conducting research at a university, college,
school or other educational institution or a
scientific research institution the activities of
which have been approved by the Government
of the first-mentioned State. Such remunera-

tion shall be exempt from tax in the first-men-
tioned Contracting State for a period of two
years from the date of his first arrival in that
State in respect of remuneration for such
teaching, lectures or research, provided that
such remuneration arises from sources within
the other Contracting State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Contract-

ing State, wherever arising, not dealt with in
the foregoing Articles of this Convention shall
be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not ap-
ply to income, other than income from immov-
able property as defined in paragraph 2 of Art-
icle 6, if the recipient of such income, being a
resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the right or property in
respect of which the income is paid is effect-
ively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Artide 7 or Artide 14, as the case may
be, shall apply.

background image

SFS 1993:1301

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Ryssland skall dubbelbeskatt-

ning undvikas enligt följande:

Om person med hemvist i Ryssland förvär-

var inkomst som enligt bestämmelserna i detta
avtal får beskattas i Sverige, skall den skatt på
denna inkomst som skall betalas i Sverige av-
räknas från den skatt som påförts inkomsten i

Ryssland. Sådan avräkning skall emellertid

inte överstiga summan av den skatt som beräk-
nats för inkomsten i enlighet med rysk lagstift-
ning.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-
ning undvikas enligt följande:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt rysk lag-
stiftning och i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i

Ryssland, skall Sverige - med beak-
tande av bestämmelserna i svensk lag-
stiftning om avräkning av utländsk
skatt (såsom de kan komma att ändras

från tid till annan utan att den all-
männa princip som anges här änd-
ras) - från skatten på inkomsten av-
räkna ett belopp motsvarande den
ryska skatt som erlagts för inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i detta avtal beskattas endast
i Ryssland, får Sverige - vid bestäm-

mandet av svensk progressiv skatt -
beakta sådan inkomst.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a är

utdelning från bolag med hemvist i

Ryssland till bolag med hemvist i Sve-
rige undantagen från svensk skatt en-
ligt bestämmelserna i svensk lag om

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Russia, double taxation shall

be eliminated as follows:

Where a resident of Russia receives income

which according to the provisions of this Con-
vention may be taxed in Sweden, the amount
of tax on such income due to be paid in
Sweden shall be deducted from the tax levied
on the income of such a person in Russia. Such
deduction shall not, however, exceed the
amount of the tax calculated in respect of such
income in accordance with the laws and rules
of Russia.

2. In the case of Sweden, double taxation
shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Rus-
sia and in accordance with the provi-
sions of this Convention may be taxed
in Russia, Sweden shall allow - sub-
ject to the provisions of the law of
Sweden concerning credit for foreign
tax (as it may be amended from time
to time without changing the general
principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Russian tax paid
in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the
provisions of this Convention, shall be
taxable only in Russia, Sweden may,

when determining the graduated rate
of Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only in
Russia.

(c) Notwithstanding the provisions of

sub-paragraph (a) of this paragraph,
dividends paid by a company which is
a resident of Russia to a company
which is a resident of Sweden shall be

3293

background image

SFS 1993:1301

skattebefrielse för utdelning som er-
hålles av svenska bolag från dotterbo-
lag utomlands.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat eller

juridiska personer och handelsbolag som bil-
dats enligt den lagstiftning som gäller i denna
stat eller som är helt eller delvis ägda av perso-

ner med hemvist i denna stat, skall inte i den
andra avtalsslutande staten bli föremål för be-
skattning eller därmed sammanhängande krav
som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande
krav som medborgare, juridiska personer och
handelsbolag i denna andra stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastade.
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 till-
lämpas denna bestämmelse även på personer
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat el-

ler i båda avtalsslutande staterna samt på stats-
lösa personer som har hemvist i en avtalsslu-
tande stat. Bestämmelserna i denna punkt an-
ses inte medföra skyldighet för en avtalsslu-
tande stat att medge medborgare, juridiska
personer eller handelsbolag i den andra avtals-
slutande staten sådana skatteförmåner som

genom särskilda avtal beviljats medborgare,
juridiska personer eller handelsbolag i en
tredje stat.

2. Beskattningen av fast driftställe, som per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, skall i denna

andra stat inte vara mindre fördelaktig än be-
skattningen av person med hemvist i denna
andra stat, som bedriver likartad verksamhet
under samma förhållanden.

3. Denna artikel anses inte medföra skyldig-
het för en avtalsslutande stat att medge fysisk

3294

exempt from Swedish tax according to
the provisions of Swedish law govern-
ing the exemption of tax on dividends
paid to Swedish companies by
subsidiaries abroad.

Article 23

Non-discrimination

1. Citizens of a Contracting State or legal en-

tities and partnerships deriving their status as
such from the laws in force in that State or
wholly or partly owned by persons who are
residents of that State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or
any requirement connected therewith, which
is other or more burdensome than the taxation
and connected requirements to which citizens,

legal entities and partnerships of that other
State in the same circumstances are or may be
subjected. This provision shall, notwithstand-
ing the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both
of the Contracting States as well as to stateless
persons who are residents of a Contracting
State. The provisions of this paragraph shall
not be construed as obliging a Contracting
State to grant to citizens, legal entities or part-
nerships of the other State tax benefits granted

by special agreements to citizens, legal entities
or partnerships of a third State.

2. The taxation on a permanent establishment
which a resident of a Contracting State has in
the other Contracting State shall not be less fa-
vourably levied in that other State than the
taxation levied on residents of that other State
carrying on similar activities under the same
conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be
interpreted to give in a Contracting State to in-

background image

SFS 1993:1301

person som inte har hemvist i denna stat så-
dant personligt avdrag vid beskattningen, så-
dan skattebefrielse eller skattenedsättning
som medges fysisk person med hemvist i
denna stat.

4. Denna artikel anses inte medföra skyldig-
het för en avtalsslutande stat att till medbor-
gare och andra sådana personer hemmahö-
rande i den andra avtalsslutande staten som
anges i punkt 1, medge skattenedsättningar el-
ler liknande förmåner endast på grund av att
sådana förmåner av den förstnämnda staten
medges personer i tredje stat på grund av sär-
skilda avtal.

5. Bestämmelserna i denna artikel skall till-
lämpas på skatter som omfattas av detta avtal.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-

stämmelserna i detta avtal kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 23 punkt 1, i den avtalsslutande

stat där han är medborgare. Saken skall fram-
läggas inom tre år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-

vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-

dividuals not resident in that State the right to
any of the personal allowances, reliefs and re-
ductions for tax purposes which are granted to
individuals who are residents of that State.

4. Nothing contained in this Article shall be
construed as obliging a Contracting State to
grant tax incentives or other similar benefits to
citizens or other such persons referred to in
paragraph 1 of the other Contracting State
only because such incentives or benefits are

being granted by the first-mentioned State to
such persons of a third State under special
agreements.

5. The provisions of this Article shall apply to
the taxes which are the subject of this Conven-
tion.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention,

he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his
case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Artide 23, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,
if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the

3295

background image

SFS 1993:1301

heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. �verenskommelse som träffats skall ge-
nomföras utan hinder av tidsgränser i de av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra problem som uppkom-
mer i fråga om tolkningen eller tillämpningen
av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte

omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning i fråga om
skatter som omfattas av avtalet, i den mån be-
skattningen enligt denna lagstiftning inte stri-
der mot avtalet. Utbytet av upplysningar är
inte begränsat till personer med hemvist i de
avtalsslutande staterna eller till utbyte av in-
formation enligt artikel 2. Upplysningar som
en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas
såsom hemliga på samma sätt som upplys-
ningar som erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripna
domstolar och förvaltningsorgan) som faststäl-
ler, uppbär eller indriver de skatter som omfat-
tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär
i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller

3296

other Contracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in accord-
ance with the Convention. Any agreement re-
ached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the Con-
tracting States.

3. The competent authorities of the Contract-
ing States shall endeavour to resolve by mu-
tual agreement any problems arising as to the
interpretation or application of the Conven-
tion. They may also consult together for the

elimination of double taxation in cases not
provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contract-
ing States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contract-

ing States shall exchange such information as
is necessary for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered
by the Convention, insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention.
The exchange of information is not restricted
to the information concerning residents of the

Contracting States or the exchange of informa-
tion stipulated in Article 2. Any information
received by a Contracting State shall be trea-
ted as secret in the same manner as informa-
tion obtained under the domestic laws of that

State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administrat-
ive bodies) involved in the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of appeals in
relation to, the taxes covered by the Conven-

background image

SFS 1993:1301

myndigheter skall använda upplysningarna en-
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentlig rättegång eller i dom-
stolsavgöranden .

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi-

ker från lagstiftning och administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sed-
vanlig administrativ praxis i denna av-
talsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels-
eller yrkeshemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt eller

upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot statsintressen.

3. Om en avtalsslutande stat begär upplys-
ningar enligt denna artikel, skall den andra av-
talsslutande staten inhämta de upplysningar
som framställningen avser på samma sätt och
i samma omfattning som om den förstnämnda
statens skatt var denna andra stats skatt och
påförd av denna andra stat. Om behörig myn-
dighet i en avtalsslutande stat särskilt begär

det, skall den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten tillhandahålla.upp-

lysningarna enligt denna artikel i form av
skriftliga vittnesintyg och bestyrkta kopior av
kompletta originalhandlingar (däri inbegripet
böcker, dokument, rapporter, protokoll, rä-
kenskaper eller skriftliga handlingar) i samma
omfattning som sådana intyg och handlingar
kan erhållas enligt lagstiftning och administra-
tiv praxis i denna andra stat beträffande dess
egna skatter.

104-SFS 1993

tion. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph

1 be construed so as to impose on a Con-

tracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures

at variance with the laws and adminis-
trative practice of that or of the other
Contracting State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the nor-
mal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, indus-
trial, commercial or professional se-
cret or trade process, or information,
the disclosure of which would contra-
dict state interests.

3. If information is requested by a Contract-
ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall obtain the in-
formation to which the request relates in the
same manner and to the same extent as if the
tax of the first-mentioned State were the tax of
that other State and were being imposed by
that other State. If specifically requested by
the competent authority of a Contracting
State, the competent authority of the other
Contracting State shall provide information

under this Article in the form of depositions of
witnesses and authenticated copies of com-
plete original documents (including books, pa-
pers, statements, records, accounts, and writ-
ings), to the same extent such depositions and
documents can be obtained under the laws and
administrative practices of that other State

with respect to its own taxes.

3297

background image

SFS 1993:1301

Artikel 26

Medlem av diplomatisk beskickning och kon-

sulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-
vilegier vid beskattningen som enligt folkrät-
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär-
skilda överenskommelser tillkommer medlem
av diplomatisk beskickning och konsulära
tjänstemän eller anställda vid konsulär inrätt-
ning.

Artikel 27

Särskilda bestämmelser

I händelse av att de avtalsslutande staterna an-
tar lagstiftning om privilegier vid beskatt-
ningen för särskilda områden inom dessa sta-
ters territorium, skall de behöriga myndighe-
terna genom ömsesidig överenskommelse be-
stämma det sätt på vilket bestämmelserna i
detta avtal skall tillämpas på personer som er-
håller förmåner enligt sådan lagstiftning.

Artikel 28

Avtalets ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och träder i

kraft med utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a) beträffande källskatter, på belopp

som betalas den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
då avtalet träder i kraft eller senare;

b) beträffande andra skatter på inkomst,

på skatter som påförs för beskatt-
ningsår eller beskattningsperioder
som börjar den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
under vilket avtalet träder i kraft eller
senare.

3298

Article 26

Members of diplomatic missions and consular
officers

Nothing in this Convention shall affect the
fiscal privileges of members of diplomatic mis-
sions and consular officers or employees of a
consular establishment under the general rules
of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 27

Special provisions

In case the Contracting States adopt a legisla-
tion about tax incentives in separate areas of
the national territories of these States, the
competent authorities shall by mutual agree-
ment determine the mechanism of applying
the provisions of this Convention to persons
receiving incentives in accordance with the
aforementioned legislation.

Article 28

Entry into force of the Convention

1. This Convention shall be ratified and enter

into force upon the exchange of instruments of
ratification and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source,

on amounts paid on or after the first
day of January in the calendar year
next following that of the entry into
force of the Convention; and

(b) in respect of other taxes on income,

on taxable years and periods begin-
ning on or after the first day of Janu-
ary of the calendar year next following
that of the entry into force of the Con-
vention.

background image

SFS 1993:1301

2. Avtalet mellan Konungariket Sveriges re-
gering och De Socialistiska Rådsrepublikernas
Unions regering för undvikande av dubbelbe-
skattning av inkomst och förmögenhet under-

tecknat i Moskva den 13 oktober 1981 och pro-
tokollet angående ömsesidig skattebefrielse
för sjöfartsföretag undertecknat i Stockholm
den 5 april 1973 samt protokollet angående
ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda, upprättat i anslutning till
överenskommelsen mellan Sveriges regering
och De Socialistiska Rådsrepublikernas
Unions regering rörande luftfartsförbindelser,
undertecknat i Stockholm den 8 februari 1971,
skall, såvitt avser förhållandet mellan Ryska

Federationen och Sverige, upphöra att gälla
med ikraftträdandet av förevarande avtal. Be-
stämmelserna i 1981 års avtal samt 1971 och

1973 års protokoll skall emellertid tillämpas

intill dess bestämmelserna i förevarande avtal,
i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 i
denna artikel, blir tillämpliga.

Artikel 29

Avtalets upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs
upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av ett

kalenderår. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

a) beträffande källskatter, på belopp

som betalas den 1 januari som följer
närmast efter det att underrättelsen
om uppsägning lämnas eller senare;
och

b) beträffande andra skatter på inkomst,

på skatter som påförs för beskatt-

2. The Agreement between the Government
of the Kingdom of Sweden and the Govern-
ment of the Union of Soviet Socialist Repub-
lics for the avoidance of double taxation with
respect to taxes on income and on capital
signed in Moscow on 13 October 1981, the
Protocol concerning mutual tax exemption for

shipping enterprises signed in Stockholm on 5
April 1973 and the Protocol concerning mu-
tual tax exemption for enterprises engaged in
international air traffic and their employees,
drawn up in connection with the Agreement
between the Government of Sweden and the
Government of the Soviet Socialist Republics
with respect to air traffic relations, signed in

Stockholm on 8 February 1971, shall in rela-
tion between the Russian Federation and
Sweden terminate upon the entry into force of
this Convention. However, the provisions of
the 1981 Agreement as well as the 1971 and

1973 Protocols shall continue in effect until the

provisions of this Convention, in accordance
with the provisions of paragraph 1 of this Art-
icle, shall have effect.

Article 29

Termination of the Convention

This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either

Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year. In
such case, the Convention shall cease to have
effect:

(a) in respect of taxes withheld at source

on amounts paid on or after the first
day of January next following that in
which the notice of termination is
given; and

(b) in respect of other taxes on income,

on taxable years and periods begin-

3299

background image

SFS 1993:1301

ningsår eller beskattningsperioder
som börjar den 1 januari det kalen-
derår som följer närmast efter det år
under vilket underrättelsen om upp-
sägning lämnas eller senare.

Som skedde i Stockholm den 14 juni 1993, i två
exemplar på ryska, svenska samt engelska
språken. Alla tre texterna äger lika vitsord.
För den händelse att tvist uppkommer vid
tolkningen skall dock den engelska texten äga
företräde.

För Konungariket För Ryska Federa-
Sveriges regering tionens regering

Anne Wibble Boris Fjodorov

ning on or after the first day of Janu-
ary of the year next following that in
which the notice of termination is

given.

Done in Stockholm, this 14th day of June

1993, in duplicate in the Russian, Swedish and

English languages. All the three texts being
equally authentic. In case of any divergence of
interpretation the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Kingdom of the Russian Fede-

of Sweden ration

Anne Wibble Boris Fjodorov

3300

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.