SFS 1993:1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela / SFS 1993:1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
SFS 1993_1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3557

SFS 1993:1397
Utkom från trycket
den 20 december 1993

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Venezuela;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott som Sverige och Ve-

nezuela undertecknade den 8 september 1993 skall, tillsammans med det
protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som
lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelse i avtalet beskattas endast i Venezuela skall sådan inkomst
inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:72, bet. 1993/94:SkU7, rskr. 1993/94:50.

background image

3558

SFS 1993:1397

CONVENIO ENTRE EL REINO DE
SUECIA Y LA REP�aBLICA DE
VENEZUELA CON EL OBJETO DE
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACI�N EN
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y PREVENIR LA ELUSION Y
EVASI�N Y EL FRAUDE FISCAL

El Reino de Suecia y la República de Vene-
zuela, deseosos de concluir un Convenio con
el objeto de evitar la doble tributación en ma-
teria de impuesto sobre la renta y prevenir la
elusión y la evasión y el fraude fiscal han con-
venido en las disposiciones siguientes:

CAPITULO I

Campo de aplicación del Convenio

Artículo 1

Personas previstas

El presente Convenio se aplica a las personas
que sean residentes de uno de los Estados
Contratantes o de ambos Estados Contratan-
tes.

Artículo 2

Impuestos comprendidos

1. El presente Convenio se aplica a los impues-

tos sobre la renta exigibles por cada uno de los
Estados Contratantes, sus subdivisiones políti-
cas o autoridades locales, cualquiera que sea
el sistema de recaudación.

2. Se considerarán impuestos sobre la renta los
que gravan la totalidad de la renta o cualquier
parte de los mismos, incluidos los impuestos
sobre las ganancias derivadas de la enajena-
ción de bienes muebles e inmuebles, así como
los impuestos sobre las plusvalías.

Bilaga

(�versättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGE OCH REPUBLIKEN
VENEZUELA F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING BETR�FFANDE
SKATTER P�& INKOMST SAMT
F�RHINDRA SKATTEFLYKT OCH
SKATTEBROTT

Konungariket Sverige och Republiken Vene-
zuela, som önskar ingå ett avtal för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på in-
komst samt förhindra skatteflykt och skatte-
brott, har kommit överens om följande:

KAPITEL I

Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst

som påförs för en avtalsslutande stats, dess po-
litiska underavdelningars eller lokala myndig-
heters räkning, oberoende av det sätt på vilket
skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter,
som utgår på inkomst i dess helhet eller på de-
lar av inkomst, däri inbegripna skatter på vinst
på grund av överlåtelse av lös eller fast egen-
dom samt skatter på värdestegring.

background image

3. Los impuestos actuales a los que se aplica
este Convenio son:

a) en el caso de Venezuela:

el Impuesto sobre la Renta;
aun en el caso en el cual tal impuesto se
perciba mediante retención en la fuente;
(en lo sucesivo denominado ⬝impuesto
venezolano⬝)

b) en el caso de Suecia:

i. El Impuesto sobre la Renta Esta-

tal, incluye el impuesto a los mari-
neros y el impuesto de tenedores
de cupones;

ii. El Impuesto sobre la Renta Espe-

cial para no residentes;

iii. El Impuesto sobre la Renta Espe-

cial para los Profesionales del Es-
pectáculo y Artistas no residentes;

iv. El Impuesto sobre la Renta Comu-

nal; y

v. El Impuesto sobre los Bienes Raí-

ces; aun cuando estos impuestos se

reanuden mediante retención en la
fuente;
(en lo sucesivo denominados ⬝im-
puestos suecos⬝).

4. El Convenio se aplicará igualmente a los im-
puestos futuros de naturaleza idéntica o aná-
loga que se establezcan después de la fecha de

la firma del presente Convenio, y que se aña-
dan a los actuales o sustituyan los impuestos a
los cuales se refiere el párrafo 3. Las autorida-
des competentes de los Estados Contratantes
se comunicarán las modificaciones sustancia-

les que se hayan introducido en sus respectivas
legislaciones fiscales.

3559

3. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Venezuela:

inkomstskatten,
även i fall då denna tas ut genom avdrag
vid källan;
(i det följande benämnd ⬝venezolansk
skatt⬝);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl.,

4) den kommunala inkomstskatten

och

5) den statliga fastighetsskatten; även

i fall då dessa tas ut genom avdrag
vid källan;

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

SFS 1993:1397

background image

SFS 1993:1397

CAPITULO II

Definiciones

KAPITEL II

Definitioner

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Venezuela⬝ åsyftar Republiken Vene-

zuela;

b) ⬝Sverige⬝ åsyftar Konungariket Sverige;

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den andra

avtalsslutande staten⬝ åsyftar Venezuela
eller Sverige, beroende på samman-
hanget;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

e) ⬝bolag⬝ åsyftar juridisk person eller an-

nan som vid beskattningen behandlas så-
som juridisk person;

f) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och

⬝företag i den andra avtalsslutande sta-

ten⬝ åsyftar företag som bedrivs av per-
son med hemvist i en avtalsslutande stat
respektive företag som bedrivs av person

med hemvist i den andra avtalsslutande
staten;

g) ⬝internationell trafik⬝ åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används
av företag som har sin verkliga ledning i

en avtalsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande

staten;

h) ⬝medborgare⬝ åsyftar:

1) en fysisk person som är medbor-

gare i en avtalsslutande stat,

3560

Artículo 3

Definiciones generales

1. A los efectos del presente Convenio, a me-

nos que el contexto exija una interpretación
diferente:

a) el término ⬝Venezuela⬝ significa la Re-

pública de Venezuela;

b) el término ⬝Suecia⬝ significa el Reino de

Suecia;

c) los términos ⬝un Estado Contratante⬝ y

⬝el otro Estado Contratante⬝ significan

según el contexto Venezuela y Suecia;

d) el término ⬝persona⬝ abarca a las perso-

nas físicas, las sociedades y cualquier
otra asociación de personas;

e) el término ⬝sociedad⬝ significa cualquier

persona jurídica o cualquier entidad que
se considere persona jurídica a efectos
impositivos;

f) los términos ⬝empresa de un Estado Con-

tratante⬝ y ⬝empresa de otro Estado Con-
tratante⬝ significan, respectivamente,
una empresa explotada por un residente
de un Estado Contratante y una empresa
explotada por un residente del otro Es-
tado Contratante;

g) el término ⬝tráfico internacional⬝ signi-

fica todo transporte efectuado por un bu-
que o aeronave explotado por una em-
presa cuya sede de dirección efectiva esté
situada en un Estado Contratante, salvo

cuando el buque o aeronave no sea ob-
jeto de explotación más que entre dos
puntos situados en el otro Estado Con-
tratante;

h) el término ⬝nacionales⬝ significa:

i. toda persona natural que posea la

nacionalidad de un Estado Contra-
tante;

background image

3561

ii. toda persona jurídica, sociedad de

personas o asociaciones consti-
tuida de acuerdo con la legislación
vigente en un Estado Contratante;

i) el término ⬝autoridad competente⬝ signi-

fica:

i. en el caso de Venezuela, la ⬝Direc-

ción General Sectorial de Rentas
del Ministerio de Hacienda⬝ o sus
representantes autorizados o la au-
toridad que sea designada como
autoridad competente para los fi-
nes de este Convenio;

ii. en el caso de Suecia, el Ministerio

de Finanzas o su representante au-
torizado o la autoridad que sea de-
signada como autoridad compe-
tente para los fines de este Conve-

nio.

2. Para la aplicación del presente Convenio
por un Estado Contratante, cualquier término
no definido en el mismo tendrá, a menos que
de su contexto se infiera una interpretación di-
ferente, el significado que se le atribuya por la

legislación de este Estado relativa a los im-
puestos que son objeto del Convenio.

Artículo 4

Residente

1. A los efectos de este Convenio, la expresión
⬝residente de un Estado Contratante⬝ significa

toda persona que en virtud de la legislación de
ese Estado esté sujeta a imposición en él por
razón de su domicilio, residencia, sede de di-
rección o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga. Sin embargo,

a) este término no incluye a ninguna per-

sona que esté sujeta a imposición en ese
Estado sólo por lo que respecta a ingre-
sos procedentes de ese Estado; sin em-
bargo, esta expresión incluye cualquier
persona residente en Venezuela de
acuerdo con las leyes de Venezuela;

SFS 1993:1397

2) juridisk person, handelsbolag och

annan sammanslutning som bildats
enligt den lagstiftning som gäller i
en avtalsslutande stat;

i) ⬝behörig myndighet⬝ åsyftar:

1) i Venezuela, ⬝Direcci n General

Sectorial de Rentas del Ministerio
de Hacienda⬝, dess befullmäkti-
gade ombud eller den myndighet

åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av
detta avtal;

2) i Sverige, finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den
myndighet åt vilken uppdras att
vara behörig myndighet vid till-
lämpningen av detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta-

let anses, såvida inte sammanhanget föranle-
der annat, varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som uttrycket har en-
ligt den statens lagstiftning i fråga om sådana
skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat⬝ person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning el-
ler annan liknande omständighet. Därvid iakt-
tas emellertid att

a) uttrycket inte inbegriper person som är

skattskyldig i denna stat endast för in-
komst från källa i denna stat, dock skall
uttrycket inbegripa en person som enligt
lagstiftningen i Venezuela anses vara bo-
satt där, och

ó

background image

SFS 1993:1397

b) en el caso de una sociedad de personas o

comunidad sucesoral este término se
aplica sólo mientras el ingreso derivado
de tal sociedad o comunidad esté sujeta
a impuesto en ese Estado, como ingreso
de un residente, bien sea en sus propias
manos o en aquellas de su socio.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del
párrafo 1, una persona física sea residente de
ambos Estados Contratantes, su situación se
resolverá de la siguiente manera:

a) esta persona será considerada residente

del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera
una vivienda permanente a su disposi-
ción en ambos Estados, se le considerará

residente del Estado con el que man-
tenga relaciones personales y económi-
cas más estrechas (centro de intereses vi-
tales);

b) si no pudiera determinarse el Estado en

que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales o si no tuviera una vi-
vienda permanente a su disposición en
ninguno de los Estados, se considerará
residente del Estado donde viva habi-
tualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Esta-

dos o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente del Estado del cual
sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados o de

ninguno de ellos, las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes resol-
verán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del
párrafo 1 una persona que no sea persona fí-
sica sea residente de ambos Estados Contra-
tantes, se considerará residente del Estado en
que se encuentre su sede de dirección efectiva.

3562

b) beträffande handelsbolag och dödsbon,

uttrycket inbegriper sådan person endast

i den mån dess inkomst är skattepliktig i
denna stat på samma sätt som inkomst
som förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller
dödsboet eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande
sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan
bostad i båda staterna, anses han ha
hemvist i den stat med vilken hans per-

sonliga och ekonomiska förbindelser är
starkast (centrum för levnadsintres-
sena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen el-
ler om han inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till hans
förfogande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigva-
rande i någon av dem, anses han ha hem-
vist i den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

background image

SFS 1993:1397

Artículo 5

Establecimiento permanente

1. Para los fines del presente Convenio, el tér-

mino ⬝establecimiento permanente⬝ significa
un lugar fijo de negocios en el cual una em-
presa realiza toda o parte de su actividad.

2. El término ⬝establecimiento permanente⬝
comprende, en especial:

a) una sede de dirección;
b) una sucursal;
c) una oficina;
d) una fábrica;
e) un taller;

f) una mina, una cantera o cualquier otro si-

tio de extracción de recursos naturales; y

g) una planta de construcción o montaje

cuya duración exceda de doce (12) meses
a partir del momento que empiecen efec-
tivamente los trabajos.

3. No obstante las disposiciones precedentes
del presente artículo, se considera que el tér-
mino ⬝establecimiento permanente⬝ no in-
cluye:

a) la utilización de instalación con el único

fin de almacenar, exhibir o entregar bie-
nes o mercancías pertenecientes a la em-
presa;

b) el mantenimiento de un depósito de mer-

cancías pertenecientes a la empresa con
el único fin de almacenarlas, exponerlas
o entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bie-

nes o mercancías pertenecientes a la em-
presa con el único fin de que sean trans-
formadas por otra empresa;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de ne-

gocios con el único fin de comprar mer-
cancías o de recoger información para la
empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de ne-

gocios con el único fin de hacer publici-

3563

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-
skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,

c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad,
f) gruva, stenbrott eller annan plats för ut-

vinning av naturtillgångar, och

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller in-

stallationsverksamhet men endast om
verksamheten pågår under en tidrymd
som överstiger tolv månader från tid-

punkten då verksamheten inleddes.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring, utställning eller utläm-
nande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller
förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att om-

background image

3564

SFS 1993:1397

dad, suministrar información, realizar
investigaciones científicas o desarrollar
actividades análogas que tengan un ca-
rácter preparatorio o auxiliar para la em-
presa.

4. Cuando una persona actúe en un Estado
Contratante por cuenta de una empresa del
otro Estado Contratante - distinta de un
agente que disfrute un estatuto independiente

previsto en el párrafo 5 - será considerada
como establecimiento permanente en el pri-
mer Estado si ella dispone en ese Estado de
poderes que ejerza habitualmente permitién-
dole concluir contratos a nombre de la Em-
presa, a menos que la actividad de esta per-
sona esté limitada a la compra de mercancías
para la empresa.

5. No se considerará que una empresa de un
Estado Contratante tiene un establecimiento
permanente en el otro Estado Contratante por
el mero hecho de que realice sus actividades en
ese otro Estado por medio de un corredor, un
comisionista general o cualquier otro agente
que goce de una condición independiente,
siempre que estas personas actúen dentro del
marco ordinario de su actividad.

6. El hecho de que una sociedad residente de
un Estado Contratante controle o sea contro-
lada por una compañía residente del otro Es-
tado Contratante, o que realice actividades en
este otro Estado (ya sea por medio de un esta-
blecimiento permanente o de otra manera), no
convierte, por sí solo, a cualquiera de estas so-
ciedades en establecimiento permanente de la
otra.

besörja reklam, meddela upplysningar,
bedriva vetenskaplig forskning eller be-
driva annan liknande verksamhet som är
av förberedande eller biträdande art för
företaget.

4. Om en person (som inte är sådan oberoende
representant på vilken punkt 5 tillämpas) är
verksam i en avtalsslutande stat för ett företag
i den andra avtalsslutande staten, anses detta
företag ha fast driftställe i den förstnämnda av-
talsslutande staten beträffande varje verksam-
het som denna person bedriver för företaget
om han har och i denna stat regelmässigt an-
vänder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn samt verksamheten inte är begränsad till
inköp av varor för företagets räkning.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-

ver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller an-
nan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat

(antingen från fast driftställe eller på annat

sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

background image

3565

CAPITULO III

Tributación de las rentas

Artículo 6

Rentas inmobiliarias

1. Las rentas que un residente de un Estado

Contratante obtenga de bienes inmuebles (in-
cluidas las rentas de explotaciones agrícolas o
forestales), situadas en el otro Estado Contra-
tante, pueden someterse a imposición en este
otro Estado.

2. El término ⬝bienes inmuebles⬝ tendrá el sig-
nificado que le atribuya el derecho del Estado
Contratante en que los bienes en cuestión es-
tén situados. Dicho término comprende, en
todo caso, los accesorios de la propiedad in-
mobiliaria, el ganado y equipo utilizado en las
explotaciones agrícolas y forestales, así como
los derechos a los que se apliquen las disposi-
ciones de derecho privado relativas a los bie-
nes raíces. Se consideran además como ⬝bie-
nes inmuebles⬝, los edificios, el usufructo de
bienes inmuebles y los derechos a percibir pa-
gos variables o fijos por la explotación o la
concesión de la explotación de yacimientos mi-
nerales, las fuentes y otros recursos naturales.
Los buques, barcos y aeronaves no se conside-
ran bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a
las rentas derivadas de la utilización directa,
del arrendamiento o aparcería, así como de
cualquier otra forma de explotación de los bie-
nes inmuebles.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se
aplican igualmente a las rentas derivadas de
los bienes inmuebles de una empresa y de los
bienes inmuebles utilizados para el ejercicio
de trabajos independientes.

SFS 1993:1397

KAPITEL III

Beskattning av inkomst

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom

(inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs-

bruk) belägen i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller
annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

background image

SFS 1993:1397

Artículo 7

Beneficios empresariales

1. Los beneficios de una empresa de un Estado

Contratante solamente podrán someterse a
imposición en este Estado, a no ser que la em-
presa realice actividades en el otro Estado
Contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él. Si la empresa rea-
liza su actividad de dicha manera, los benefi-
cios de la empresa pueden someterse a imposi-
ción en el otro Estado pero sólo en la medida
en que puedan atribuirse a este estableci-
miento permanente.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 3,
cuando una empresa de un Estado Contra-
tante realice su actividad en el otro Estado
Contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él, en cada uno de los

Estados Contratantes se atribuirán a dicho es-

tablecimiento permanente los beneficios que
éste hubiera podido obtener de ser una em-
presa distinta y separada, que realizase las
mismas o similares actividades, en las mismas
o similares condiciones, y tratándose con total
independencia con la empresa de la que es es-
tablecimiento permanente.

3. Para la determinación del beneficio del esta-
blecimiento permanente, se permitirá la de-
ducción de los gastos en que se haya incurrido
para la realización de los fines del estableci-
miento permanente, comprendidos los gastos
de dirección y generales de administración
para los mismos fines, tanto si se efectúan en el

Estado en que se encuentra el establecimiento

permanente como en otra parte.

4. Mientras sea usual en un Estado Contra-
tante determinar los beneficios imputables a

los establecimientos permanentes sobre la
base de un reparto de los beneficios totales de
la empresa entre sus diversas partes, lo esta-
blecido en el párrafo 2 no impedirá que este

3566

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men en-

dast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift-
ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm-
mas på grundval av en fördelning av företagets
hela inkomst på de olika delarna av företaget,
hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i
denna avtalsslutande stat den skattepliktiga

background image

Estado Contratante determine de esta manera

los beneficios imponibles; sin embargo, el mé-

todo de reparto adoptado habrá de ser tal que

el resultado obtenido esté de acuerdo con los

principios contenidos en este Artículo.

5. No se atribuirá ningún beneficio a un esta-

blecimiento permanente por el mero hecho de

que éste compre bienes o mercancías para la

empresa.

6. A efectos de los párrafos anteriores, los be-

neficios imputables al establecimiento perma-

nente se calcularán cada año por el mismo mé-

todo, a no ser que existan motivos válidos y su-

ficientes para proceder de otra forma.

7. Cuando los beneficios comprendan rentas

partidas de rentas reguladas separadamente

en otros artículos del presente Convenio, las

disposiciones de aquellos Artículos no queda-

rán afectadas por las disposiciones de este Ar-

tículo.

Artículo 8

Navegación marítima y aérea

1. Los beneficios de una empresa de un Estado

Contratante derivados de la explotación de na-

ves o aeronaves en tráfico internacional, sólo

podrán someterse a imposición en el Estado

Contratante en el que esté situada la sede de

dirección efectiva de la empresa.

2. Con respecto a los beneficios obtenidos por

el consorcio de transporte aéreo Scandinavian

Airlines System (SAS), las previsiones del pár-

rafo 1 se aplicarán sólo a aquella parte de los

beneficios que correspondan a la participación

mantenida en tal consorcio por AB Aerotrans-

port ( A B A ) , socio sueco de Scandinavian Air-

lines System (SAS).

3. Las disposiciones del párrafo 1 también se

aplicarán a los beneficios de la participación

3567

SFS 1993:1397

inkomsten bestäms genom sådant förfarande.

Den fördelningsmetod som används skall dock

vara sådan att resultatet överensstämmer med

principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-

dast av den anledningen att varor inköps ge-

nom det fasta driftställets försorg för företa-

get.

6. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från

år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-

leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-

tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte

av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp el-

ler luftfartyg i internationell trafik beskattas

endast i den avtalsslutande stat där företaget

har sin verkliga ledning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträf-

fande inkomst som förvärvas av luftfartskon-

sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)

endast i fråga om den del av inkomsten som

motsvarar den andel i konsortiet som innehas

av AB Aerotransport ( A B A ) , den svenske

delägaren i Scandinavian Airlines System

(SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i

background image

3568

SFS 1993:1397

en un pool, en un negocio conjunto internacio-

nal de operaciones.

4. El párrafo 1 tambien se aplicará a los benefi-

cios derivados de la operación internacional de

naves o aeronaves, incluyendo el ingreso pro-

veniente del alquiler de naves o aeronaves con

carácter exclusivo (tiempo o viaje). También

incluye el ingreso proveniente del alquiler so-

bre la base "en seco" de naves y aeronaves usa-

dos en el transporte internacional y el ingreso

proveniente del alquiler de contenedores y

equipo relacionado utilizado en el transporte

internacional y las ganancias por concepto de

enajenación de naves, aeronaves o contenedo-

res operados en transporte internacional, que-

dando entendido que tal actividad de alquiler

o enajenación sea ocasional respecto de la

operación internacional de naves o aeronaves.

Artículo 9

Empresas asociadas

1. Cuando:

a) una empresa de un Estado Contratante

participe directa o indirectamente en la

dirección, el control o el capital de una

empresa del otro Estado Contratante, o

b) unas mismas personas participen directa

o indirectamente en la dirección, el con-

trol o el capital de una empresa de un Es-

tado Contratante y de una empresa del

otro Estado Contratante,

y en uno y en otro caso, en sus relaciones co-

merciales o financieras, unidas por condicio-

nes convenidas o aceptadas por empresas in-

dependientes, los beneficios que una de las

empresas habría obtenido de no existir estas

condiciones y que, de hecho no se han produ-

cido a causa de las mismas, pueden ser inclui-

en pool, ett gemensamt företag eller en inter-

nationell driftsorganisation.

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom användning

i internationell trafik av skepp eller luftfartyg

som chartras i sin helhet för viss tid eller resa.

Bestämmelserna tillämpas även på inkomst

som förvärvas genom uthyrning av obeman-

nade skepp och luftfartyg som används i inter-

nationell transport, inkomst som förvärvas ge-

nom uthyrning av containers och därmed sam-

manhängande egendom som används i inter-

nationell transport samt vinst som förvärvas på

grund av överlåtelse av skepp, luftfartyg eller

containers som används i internationell trans-

port, under förutsättning att sådan uthyrning

eller överlåtelse är av underordnad betydelse

i förhållande till användningen av skepp eller

luftfartyg i internationell trafik.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kon-

trollen av ett företag i den andra avtals-

slutande staten eller äger del i detta före-

tags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som

ett företag i den andra avtalsslutande sta-

ten eller äger del i båda dessa företags

kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-

roende företag, får all inkomst, som utan så-

dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-

taget men som på grund av villkoren i fråga

background image

SFS 1993:1397

dos en los beneficios de esta empresa y someti-

dos a imposición en consecuencia.

2. Cuando los beneficios de una empresa de un

Estado Contratante que han sido sometidos a

imposición en ese Estado se incluyen también

en los beneficios de una empresa del otro Es-

tado Contratante y se someten a imposición en

consecuencia, y los beneficios así incluidos son

beneficios que se habrían agregado a aquella

empresa del otro Estado si las condiciones

convenidas entre las dos empresas hubieran

sido aquellas que se hubiesen convenido entre

dos empresas independientes, el primer Es-

tado procederá al ajuste correspondiente de la

cuantía del impuesto que ha percibido sobre

esos beneficios. Para determinar este ajuste se

tendrán en cuenta las demás disposiciones del

presente Convenio y las autoridades compe-

tentes de los Estados Contratantes se consulta-

rán mutuamente si lo estimaran necesario.

Artículo 10

Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad

residente de un Estado Contratante a un resi-

dente del otro Estado Contratante pueden so-

meterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, estos dividendos pueden so-

meterse a imposición en el Estado Contratante

en que resida la sociedad que pague los divi-

dendos y según la legislación de este Estado;

pero si el perceptor de los dividendos es el be-

neficiario efectivo, el impuesto así exigido no

podrá exceder del:

a) 5 por ciento del importe bruto de los divi-

dendos, si el beneficiario efectivo es una

sociedad venezolana (excluidas las socie-

dades de personas) que posea directa-

mente por lo menos el 25 por ciento del

capital de la sociedad sueca que paga los

dividendos,

3569

inte tillkommit detta företag, inräknas i detta

företags inkomst och beskattas i överensstäm-

melse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en

avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i den

andra avtalsslutande staten och beskattas i

överensstämmelse därmed i denna andra stat

samt den sålunda inräknade inkomsten är så-

dan som skulle ha tillkommit företaget i denna

andra stat om de villkor som avtalats mellan

företagen hade varit sådana som skulle ha av-

talats mellan av varandra oberoende företag,

skall den förstnämnda staten genomföra ve-

derbörlig justering av det skattebelopp som

påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan

justering iakttas övriga bestämmelser i detta

avtal och de behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna överlägger vid behov

med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten får beskattas i

denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat där bolaget som betalar

utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen

i denna stat, men om mottagaren har rätt till

utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är

ett venezolanskt bolag (med undantag

för handelsbolag) som direkt innehar

minst 25 procent av det utbetalande

svenska bolagets kapital,

background image

3570

SFS 1993:1397

b) 10 por ciento del importe bruto de los di-

videndos en todos los demás casos.

Las autoridades competentes de los Estados

Contratantes establecerán de mutuo acuerdo
la forma de aplicar estos límites.

Este párrafo no afectará la imposición de la

compañía con respecto de los beneficios con
cargo a los que se paguen los dividendos.

3. El término ⬝dividendos⬝ empleado en este
Artículo significa los rendimientos de las ac-
ciones o bonos de disfrute, las participaciones
en minas, las participaciones de fundador y

otros derechos, excepto los de crédito, que
permitan participar en los beneficios, así como
los rendimientos de otras participaciones so-
ciales sujetas al mismo régimen fiscal que los
rendimientos de las acciones por la legislación
del Estado en que resida la compañía que las
distribuya.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los divi-
dendos, residente de un Estado Contratante,
ejerce en el otro Estado Contratante del que
es residente la sociedad que paga los dividen-
dos, una actividad industrial o comercial a tra-
vés de un establecimiento permanente allí si-
tuado o presta unos trabajos independientes
por medio de una base fija allí situada con los
que la participación que genera los dividendos
esté vinculada efectivamente. En estos casos
se aplican las disposiciones del Artículo 7 ó del
Artículo 14, según proceda.

5. Cuando una compañía residente de un Es-
tado Contratante obtenga beneficios o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, este
otro Estado no puede someter a ninguna im-
posición a los dividendos que la sociedad pa-
gue a personas que no sean residentes en este
otro Estado Contratante, salvo en la medida
en que estos dividendos sean pagados a un re-
sidente de este otro Estado o la participación
que generan los dividendos esté vinculada

b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träffa överenskommelse
om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt-

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna
artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller
andra liknande bevis med rätt till andel i vinst,

gruvaktier, stiftarandelar eller andra rättighe-
ter, som inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag
som enligt lagstiftningen i den stat där det ut-
delande bolaget har hemvist vid beskattningen
behandlas på samma sätt som inkomst av ak-

tier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna

andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller beskatta bolagets icke utdelade

background image

3571

efectivamente a un establecimiento perma-
nente o a una base fija situada en este otro Es-
tado, ni someter los beneficios no distribuidos
de la sociedad al impuesto sobre los mismos,
incluso si los dividendos pagados a los benefi-
cios no distribuidos consistan, total o parcial-
mente, en beneficios o rentas procedentes de
este otro Estado Contratante.

6. No obstante cualquier otra previsión de este
Convenio, cuando una compañía que sea resi-
dente de un Estado Contratante tenga un esta-
blecimiento permanente en el otro Estado
Contratante, los beneficios del estableci-
miento permanente pueden ser sujetos a un
impuesto adicional en este otro Estado de

acuerdo con su Ley, pero el impuesto así ex-
igido no excederá del 10% del monto de tales
beneficios, después de deducir de los mismos
el impuesto sobre la renta y otros impuestos
sobre el ingreso que pesen sobre el mismo en
ese otro Estado.

7. No obstante las previsiones del párrafo 2,
cuando una sociedad que sea residente de Sue-
cia obtenga dividendos en un determinado año
fiscal de actividades económicas llevadas a
cabo en Venezuela, esos dividendos serán gra-
vados en Venezuela a una tasa no mayor del
cinco por ciento (5%) del monto bruto si los

dividendos fueran remitidos desde Venezuela
después del segundo año los dividendos hubie-
ran estado disponibles para la sociedad y no
serán gravados en Venezuela si la remisión
ocurre después de cuatro años.

Artículo 11

Intereses

1. Los intereses procedentes de un Estado

Contratante y pagados a un residente del otro

SFS 1993:1397

vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra avtalsslutande
stat.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat har fast driftställe i den andra avtalsslu-
tande staten, får det fasta driftställets in-
komst - utan hinder av övriga bestämmelser i
detta avtal - i denna andra stat beskattas med
ytterligare skatt enligt lagstiftningen i denna
stat, men denna ytterligare skatt får inte över-
stiga 10 procent av inkomsten efter att avdrag

gjorts från inkomsten för inkomstskatt och
andra skatter som utgått på inkomst i denna
andra stat.

7. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2
får, då ett bolag med hemvist i Sverige erhåller
utdelning under ett visst beskattningsår som
härrör från ekonomiska aktiviteter som bedri-
vits i Venezuela, skatten på sådan utdelning i
Venezuela inte överstiga 5 procent av utdel-
ningens bruttobelopp om utdelningen överförs
från Venezuela först efter det att utdelningen
varit tillgänglig för lyftning i två år som följer
efter det att utdelningen blev tillgänglig för
lyftning för bolaget. Om överföringen från Ve-
nezuela sker först efter fyra år efter det att ut-
delningen blev tillgänglig för lyftning för bola-
get skall utdelningen vara undantagen från be-
skattning i Venezuela.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

background image

3572

SFS 1993:1397

Estado Contratante pueden someterse a impo-
sición del otro Estado.

2. Sin embargo, esos intereses también pueden
someterse en el Estado Contratante del que
procedan y de acuerdo con la legislación de ese
Estado, pero si el perceptor de los intereses es
el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido
no puede exceder del 10 por ciento del importe
bruto de los intereses. Las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes establece-
rán de mutuo acuerdo la forma de aplicar este
límite.

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2,
el interés proveniente de un Estado Contra-
tante estará exento de impuestos en dicho Es-
tado si:

a) El pagador del interés es el Gobierno de

dicho Estado Contratante o una de sus
autoridades locales,

b) El interés es pagado al Gobierno del otro

Estado Contratante o a las autoridades
locales del mismo o a instituciones u or-
ganismos (comprendidas las institucio-
nes financieras) pertenecientes entera-
mente a este Estado Contratante o a una

autoridad local del mismo,

c) El interés es pagado a otras instituciones

u organismos (comprendidas las institu-
ciones financieras) en razón de financia-
mientos acordados por ellos en el marco

de acuerdos concluidos entre los Gobier-
nos de los Estados Contratantes; y

d) En el caso de Suecia también si el interés

es pagado a:

i. El Fondo Sueco de Cooperación

Industrial con los países en Desar-
rollo ("Swedfund").

ii. La Corporación Sueca de créditos

de exportación en el caso de prés-
tamos para exportaciones bajo el
Sistema Estatal de Apoyo.

den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-
garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna kan träffa överenskommelse om sät-
tet att genomföra denna begränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2
är ränta som härrör från en avtalsslutande stat
undantagen från beskattning i denna stat om

a) betalaren av räntan är regeringen själv

eller en lokal myndighet i denna avtals-
slutande stat,

b) räntan betalas till regeringen i den andra

avtalsslutande staten eller till lokal myn-
dighet i denna andra stat eller till en in-
stitution eller organisation (inbegripet fi-
nansiella institutioner) som i sin helhet
ägs av denna avtalsslutande stat eller av
en lokal myndighet i denna stat,

c) räntan betalas till annan institution eller

organisation (inbegripet finansiella insti-
tutioner) på grund av en finansiell över-
enskommelse som slutits mellan rege-
ringarna i de två avtalsslutande staterna,
samt

d) beträffande Sverige också då räntan be-

talas till

1) Swedfund, och

2) AB Svensk Exportkredit, i fall då

lån beviljats under det statsstödda
systemet.

background image

3573

4. El término ⬝intereses⬝, empleado en el pre-
sente Artículo, significa los rendimientos de
créditos de cualquier naturaleza, con o sin ga-

rantías hipotecarias o cláusula de participación
en los beneficios del deudor y especialmente
las rentas de fondos públicos y bonos u obliga-
ciones, así como todos los otros productos asi-

milados a los rendimientos de sumas prestadas
por la legislación fiscal del Estado de donde
provienen los rendimientos. Las penalizacio-

nes por mora en el pago no se consideran como
intereses a efectos del presente Artículo.

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los intere-
ses, residente de un Estado Contratante,
ejerce en el otro Estado Contratante del que
proceden los intereses, una actividad indus-
trial o comercial por medio de un estableci-

miento permanente situado en este otro Es-
tado o presta unos servicios profesionales por
medio de una base fija situada en él, con los
que el crédito que genera los intereses esté vin-
culado efectivamente. En este caso, se aplican
las disposiciones del Artículo 7 ó del Artículo

14, según proceda.

6. Los intereses se consideran procedentes de

un Estado Contratante cuando el deudor es el
propio Estado, una subdivisión política, auto-
ridad local o un residente de este Estado Con-
tratante. Sin embargo, cuando el deudor de
los intereses, sea o no residente de un Estado

Contratante, tenga en un Estado Contratante
un establecimiento permanente o una base fija
en relación con los cuales se haya contraído la
deuda que da origen a los intereses y soporten
el pago de los mismos, los intereses se conside-
rarán como procedentes del Estado Contra-
tante donde estén situados el establecimiento
permanente o la base fija.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till

andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som

utfärdats av staten, och inkomst av obligatio-
ner eller debentures, däri inbegripna agiobe-
lopp och vinster som hänför sig till sådana vär-
depapper, obligationer eller debentures. Ut-
trycket inbegriper även annan inkomst som
enligt lagstiftningen i den stat från vilken rän-
tan härrör vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av fordran. Straffav-
gift på grund av sen betalning anses inte som
ränta vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är den staten själv, en poli-
tisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emeller-
tid den person som betalar räntan, antingen
han har hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe

eller stadigvarande anordning i samband med
vilken den skuld uppkommit på vilken räntan
betalas, och räntan belastar det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen, anses
räntan härröra från den stat där det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen
finns.

SFS 1993:1397

background image

SFS 1993:1397

7. Cuando, por razón de las relaciones espe-
ciales existentes entre el deudor y el beneficia-
rio efectivo de los intereses o de las que uno y
otro mantengan con terceros, el importe de los
intereses pagados, habida cuenta del crédito
por el que se paguen, exceda del importe que
hubieran convenido el deudor y el acreedor en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones
de este Artículo no se aplican mas que a este
último importe. En este caso, el exceso podrá
someterse a imposición de acuerdo con la le-
gislación de cada Estado Contratante, te-
niendo en cuenta las demás disposiciones del

presente Convenio.

Artículo 12

Regalías

1. Las regalías provenientes de un Estado

Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante son imponibles en este
otro Estado.

2. Sin embargo, estas regalías son también im-
ponibles en el Estado Contratante de donde
provienen y de acuerdo con la legislación in-
terna de este Estado Contratante, siempre que
la persona que percibe las regalías sea el bene-
ficiario efectivo. El impuesto así establecido
no podrá exceder:

a) 10% del monto bruto de las regalías pa-

gadas por el uso o la concesión del uso de
derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas, incluyendo las pe-
lículas cinematográficas y las obras gra-
badas para la radiodifusión y la televi-
sión;

b) 7% del monto bruto de las regalías en to-

dos los demás casos.

Las autoridades competentes de los

Estados Contratantes establecerán de
común acuerdo las modalidades de apli-
cación de estas limitaciones.

3574

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och

den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte
överstiga

a) 10 procent av royaltyns bruttobelopp om

den mottagna royaltyn utgörs av ersätt-
ning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnär-

ligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri-
pet biograffilm och film eller band för ra-
dio- eller televisionsutsändning;

b) 7 procent av royaltyns bruttobelopp i alla

andra fall.

De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träffa överens-
kommelse om sättet att genomföra dessa

begränsningar.

background image

3575

3. El término ⬝regalías⬝, empleado en el pre-
sente Artículo, significa las cantidades de cual-
quier clase pagadas en compensación por el
uso o la concesión de uso de derecho de autor
sobre una obra literaria, artística o científica,
incluidas las películas cinematográficas y las
grabaciones por transmisiones radiofónicas y
televisadas, de una patente, marca de fábrica
o de comercio, dibujo o modelo plano, fór-
mula o procedimiento secreto, así como el uso
o la concesión de uso de un equipo industrial,
comercial o científico, y por las informaciones
relativas a experiencias industriales, comercia-
les o científicas.

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de las rega-

lías, residente de un Estado Contratante,
ejerce en el otro Estado Contratante de donde
procedan las regalías, una actividad industrial
o comercial por medio de un establecimiento
permanente situado en este otro Estado o
presta unos servicios profesionales por medio
de una base fija situada en él, con los que el
derecho o propiedad por los que se pagan las
regalías estén vinculados efectivamente. En
este caso se aplicarán las disposiciones de los
Artículos 7 ó 14, según proceda.

5. Las regalías se considerarán procedentes de
un Estado Contratante cuando el deudor es el
propio Estado, una subdivisión política, una
autoridad local o un residente de este Estado.
Sin embargo, cuando el deudor de las regalías,
sea o no residente de un Estado Contratante,
tenga en un Estado Contratante un estableci-
miento permanente o una base fija, para cuyas

necesidades se concluye el contrato que dio lu-
gar al pago de las regalías y que soporta el gra-
vamen, las regalías mismas se consideran pro-
cedentes del Estado Contratante en el cual
está situado el establecimiento permanente o
la base fija.

SFS 1993:1397

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-
ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-
lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig utrustning eller för upp-
lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-
tande stat om utbetalaren är staten själv, en
politisk underavdelning, lokal myndighet eller
person med hemvist i denna stat. Om emeller-
tid den person som betalar royaltyn, antingen
han har hemvist i en avtalsslutande stat eller
inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe

eller stadigvarande anordning i samband var-
med skyldigheten att betala royaltyn uppkom-
mit, och royaltyn belastar det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen, anses

royaltyn härröra från den avtalsslutande stat
där det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen finns.

background image

3576

SFS 1993:1397

6. Cuando, por razón de las relaciones espe-
ciales existentes entre el deudor y el beneficia-
rio efectivo de las regalías o de las que uno u
otro mantengan con terceros, el importe de las
regalías pagadas, habida cuenta del uso, dere-

cho o información por la que se pagan, exceda
del importe que habrían convenido el deudor
y el beneficiario efectivo en ausencia de tales
relaciones, las disposiciones de este Artículo

no se aplican más que a este último importe.
En este caso el exceso podrá someterse a im-
posición de acuerdo con la legislación de cada
Estado Contratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 13

Ganancias de capital

1. Las ganancias que un residente de un Es-

tado Contratante obtenga de la enajenación
de bienes inmuebles, conforme se definen en
el Artículo 6, situados en el otro Estado Con-
tratante pueden someterse a imposición en
este otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación
de bienes muebles que formen parte del activo
de un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante, o de bienes muebles
que pertenezcan a una base fija que un resi-
dente de un Estado Contratante posea en el
otro Estado Contratante para la prestación de
trabajos independientes, comprendidas las ga-
nancias derivadas de la enajenación de este es-
tablecimiento permanente (sólo o con el con-

junto de la empresa) o de esta base fija, pue-
den someterse a imposición en este otro Es-
tado.

3. Las ganancias obtenidas por un residente de
un Estado Contratante de la enajenación de
buques o aeronaves utilizados en tráfico inter-
nacional y de bienes muebles relacionados a la

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-
tyn eller mellan dem båda och annan person

royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-

jande, den rätt eller den upplysning för vilken

royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig
yrkesverksamhet, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av skepp eller luftfartyg som används i interna-
tionell trafik eller lös egendom som är hänför-

background image

3577

explotación de estos buques o aeronaves sólo
pueden someterse a imposición en el Estado
Contratante donde esté situada la sede de di-
rección efectiva de la empresa.

Con respecto a las ganancias obtenidas por

el consorcio de transporte aéreo Scandinavian
Airlines System (SAS) las previsiones de este
párrafo se aplicarán sólo hasta las porciones de

las ganancias de los beneficios que correspon-
dan a la participación tenida en ese Consorcio
por AB Aerotransport (ABA), socio sueco de
Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Las ganancias provenientes de la enajena-
ción de acciones de capital de una sociedad
cuyos bienes consisten a título principal, di-
recta o indirectamente, en bienes inmuebles
situados en un Estado Contratante son impo-
nibles en este Estado.

5. Las ganancias procedentes de la enajena-
ción de bienes que no sean los enumerados en
los párrafos 1, 2, 3 y 4, sólo serán imponibles
en el Estado Contratante donde el enajenante
sea residente.

6. No obstante las previsiones del párrafo 5 en
el caso de una persona que haya sido un resi-

dente de un Estado Contratante y que se haya
hecho residente del otro Estado Contratante,
el primer Estado mencionado puede gravar las
ganancias de la enajenación de acciones u
otros derechos similares en una compañía resi-

dente en el Estado mencionado en primer lu-
gar, derivado por tal persona natural en cual-
quier momento durante los diez años siguien-
tes a la fecha a partir de la cual la persona natu-
ral haya cesado de ser un residente del Estado

mencionado en primer lugar.

Artículo 14

Servicios personales independientes

1. Las rentas obtenidas por un residente de un

Estado Contratante por la prestación de servi-

SFS 1993:1397

lig till användningen av sådana skepp eller
luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslu-
tande stat där företaget har sin verkliga led-
ning.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas

beträffande vinst som förvärvas av luftfarts-
konsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) men endast i fråga om den del av vins-
ten som motsvarar den andel i konsortiet vil-
ken innahas av AB Aerotransport (ABA),
den svenske delägaren i Scandinavian Airlines
System (SAS).

4. Vinst på grund av avyttring av andelar i en
juridisk person som äger, direkt eller indirekt,
egendom som huvudsakligen består av fast
egendom belägen i en avtalsslutande stat, får
beskattas i denna stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan
egendom än sådan som avses i punkterna 1-4
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

6. I det fall då en fysisk person har haft hem-
vist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i
den andra avtalsslutande staten får, utan hin-
der av bestämmelserna i punkt 5, den först-
nämnda staten beskatta vinst på grund av
överlåtelse av andelar eller andra liknande rät-
tigheter i ett bolag med hemvist i den först-
nämnda staten som uppbärs av sådan fysisk
person vid något tillfälle under de tio år som
följer närmast efter det att personen upphört
att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

background image

SFS 1993:1397

cios profesionales u otras actividades de natu-
raleza independiente sólo pueden someterse a
imposición en este Estado, a no ser que este

residente disponga de manera habitual en el
otro Estado Contratante de una base fija para
el ejercicio de sus actividades. Si dispone de
dicha base fija, las rentas pueden someterse a
imposición en el otro Estado, pero sólo en la
medida en que sean imputables a esta base

fija.

2. El término ⬝servicios profesionales⬝ com-
prende especialmente las actividades indepen-
dientes de carácter científico, literario, artís-
tico, educativo o pedagógico, así como las acti-
vidades independientes de médicos, aboga-
dos, ingenieros, arquitectos, odontólogos y
contadores.

Artículo 15

Servicios personales dependientes

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos
16, 18 y 19, los sueldos, salarios y remunera-

ciones similares obtenidos por un residente de
un Estado Contratante por razón de un em-
pleo, sólo pueden someterse a imposición en
este Estado, a no ser que el empleo se ejerza
en el otro Estado Contratante. Si el empleo se
ejerce en este último Estado Contratante, las
remuneraciones percibidas por este concepto
pueden someterse a imposición en este Es-
tado.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las
remuneraciones obtenidas por un residente de
un Estado Contratante por razón de un em-
pleo ejercido en el otro Estado Contratante,
sólo pueden someterse a imposición en el pri-
mer Estado si:

a) el beneficiario permanece en ese otro Es-

tado por un período o períodos que no
excedan en total de ciento ochenta y tres
días en cualquier período de doce meses;

y

3578

fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst
får emellertid också beskattas i den andra av-
talsslutande staten om den fysiska personen i

denna andra stat har en stadigvarande anord-
ning som regelmässigt står till hans förfogande
för att utöva verksamheten, men endast så stor
del av den som är hänförlig till denna stadigva-
rande anordning.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-

kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra avtalsslu-
tande stat, får ersättning som uppbärs för ar-
betet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, en-
dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidrymd eller tidrymder som sam-
manlagt inte överstiger 183 dagar under
en tolvmånadersperiod, och

background image

3579

b) las remuneraciones se pagan por o en

nombre de una persona empleadora que
no es residente del otro Estado; y

c) las remuneraciones no son pagadas por

un establecimiento permanente o una
base fija que la persona empleadora
tiene en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones anteriores
precedentes del presente Artículo, las remu-
neraciones obtenidas por razón de un empleo
ejercido a bordo de un buque o aeronave ex-
plotado en tráfico internacional pueden some-

terse a imposición en el Estado Contratante en
el cual esté situada la sede de dirección efec-
tiva de la empresa. Cuando un residente de
Suecia obtenga remuneración respecto de un
empleo ejercido en una aeronave explotada en
tráfico internacional por el Consorcio de trans-
porte aéreo Scandinavian Airlines System
(SAS), tal remuneración será imponible sólo
en Suecia.

Cuando un residente de Venezuela obtenga

remuneración respecto de un empleo ejercido
en una aeronave venezolana explotada en trá-
fico internacional, tal remuneración será im-
ponible sólo en Venezuela.

Artículo 16

Participaciones y otras remuneraciones

Las participaciones, dietas de asistencia y
otras retribuciones similares que un residente
de un Estado Contratante obtenga como
miembro de un consejo de administración o de

vigilancia de una sociedad residente del otro
Estado Contratante, pueden someterse, a im-
posición en este otro Estado.

SFS 1993:1397

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller
på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som ar-
betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete, som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik beskattas i den av-
talsslutande stat där företaget har sin verkliga

ledning. Om person med hemvist i Sverige
uppbär inkomst av arbete, vilket utförs om-
bord på ett luftfartyg som används i internatio-
nell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas inkomsten
endast i Sverige.

Om person med hemvist i Venezuela uppbär

inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett
venezolanskt luftfartyg som används i interna-
tionell trafik, beskattas inkomsten endast i Ve-
nezuela.

Artikel 16

Styrelsearvode och liknande ersättning

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

background image

SFS 1993:1397

Artículo 17

Artistas y deportistas

1. No obstante lo dispuesto en los Artículos 14

y 15, las rentas que un residente de un Estado
Contratante obtenga del ejercicio de su activi-
dad personal en el otro Estado Contratante,
en calidad de artista del espectáculo, actor de
teatro, cine, radio y televisión, o músico, o
como deportista, pueden someterse a imposi-
ción en este otro Estado Contratante.

2. Cuando las rentas derivadas de actividades
ejercidas por un artista o deportista personal-
mente y en calidad de tal se atribuyan, no al
propio artista o deportista, sino a otra per-
sona, estas rentas pueden, no obstante lo dis-
puesto en los Artículos 7,14 y 15, someterse a
imposición en el Estado Contratante en que se

realicen las actividades del artista o deportista.

Artículo 18

Pensiones y anualidades

1. Las pensiones y otras remuneraciones simi-

lares, los desembolsos bajo la legislación de
seguridad social y las anualidades que proven-
gan de un Estado Contratante pagadas a un re-
sidente del otro Estado Contratante serán gra-
vables sólo en el Estado Contratante mencio-
nado en primer lugar.

2. El término ⬝anualidad⬝ significa una suma
pagadera periódicamente en épocas estableci-
das a lo largo de la vida de una persona o du-
rante un período de tiempo determinado o de-
terminable a cambio del pago de una cantidad
adecuada de dinero o valorable en dinero.

3580

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-
het, som artist eller idrottsman utövar i denna
egenskap, inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får denna in-
komst, utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslu-

tande stat där artisten eller idrottsmannen ut-
övar verksamheten.

Artikel 18

Pension och livränta

1. Pension och annan liknande ersättning, ut-

betalning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen och livränta, vilka härrör från en av-
talsslutande stat och betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, be-
skattas endast i den förstnämnda staten.

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-
ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för

däremot fullt svarande vederlag i penningar el-
ler penningars värde.

background image

Artículo 19

Funciones públicas

1. a) Las remuneraciones, excluidas las pen-

siones, pagadas por un Estado Contra-
tante, o una de sus subdivisiones políti-
cas o autoridades locales a una persona
física, por razón de servicios prestados a
ese Estado, subdivisión o autoridad lo-
cal, sólo pueden someterse a imposición
en ese Estado.

b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo

pueden someterse a imposición en el
otro Estado Contratante, si los servicios
se prestan en ese Estado y la persona fí-
sica es un residente de ese Estado que:

i. posea la nacionalidad de este Es-

tado, o

ii. no haya adquirido la condición de

residente de ese Estado solamente
para prestar esos servicios.

2. Lo dispuesto en los Artículos 15 y 16 se
aplica a las remuneraciones pagadas por razón
de servicios prestados dentro del marco de una
actividad industrial o comercial, realizada por
un Estado Contratante o una de sus subdivi-
siones políticas o autoridades locales.

Artículo 20

Estudiantes

Las cantidades que reciba para cubrir sus gas-
tos de mantenimiento, estudios o formación
un estudiante, pasante o aprendiz, que sea o
haya sido inmediatamente antes de llegar a un
Estado Contratante residente del otro Estado
Contratante y que se encuentre en el primer
Estado con el único fin de proseguir sus estu-
dios o formación, no pueden someterse a im-
posición en este Estado siempre que tales pa-
gos procedan de fuentes situadas fuera de este
Estado.

3581

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller
dess lokala myndigheter till fysisk per-
son på grund av arbete som utförs i
denna stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten,
om arbetet utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna stat
och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 till-
lämpas på ersättning som betalas på grund av

arbete som utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har el-
ler omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
utbildning, beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning, under förutsätt-
ning att beloppen härrör från källa utanför
denna stat.

SFS 1993:1397

background image

SFS 1993:1397

Artículo 21

Otras rentas

Las rentas de un residente de un Estado Con-
tratante, cualquiera que fuese su procedencia,
no mencionadas en los anteriores Artículos del
presente Convenio pueden ser gravadas en
ambos Estados Contratantes.

Artículo 22

Limitación de los beneficios

Cuando bajo las previsiones de este Convenio,
el ingreso esté exento del impuesto sueco y
bajo la ley vigente en Venezuela sea conside-
rado ingreso de fuente extranjera y por dicha
razón esté exento de impuesto en Venezuela,
Suecia puede gravar tal ingreso como si el
Convenio no tuviese efecto.

CAPITULO IV

Métodos para la eliminación de la doble impo-
sición

Artículo 23

Eliminación de la doble imposición

1. En el caso de Venezuela, la doble imposi-

ción será evitada así:

Cuando un residente de Venezuela re-
ciba ingreso que de acuerdo con las pre-
visiones de este Convenio sea imponible
en Suecia, este ingreso estará extento del
impuesto sobre la renta en Venezuela.

2. En el caso de Suecia, la doble imposición
será evitada así:

a) Cuando un residente de Suecia obtenga

ingresos que bajo las leyes de Venezuela
y de acuerdo con las previsiones de este
Convenio puedan ser gravables en Vene-
zuela, Suecia permitirá - sujeta a las pre-

3582

Artikel 21

Annan inkomst

Inkomst som person med hemvist i en avtals-
slutande stat förvärvar och som inte behandlas
i föregående artiklar av detta avtal, får beskat-
tas i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 22

Begränsningar av förmåner

I fall då enligt bestämmelse i detta avtal in-
komst skall undantas från beskattning i Sve-
rige, och denna inkomst enligt gällande vene-

zolansk lag anses ha källa i utlandet och av
detta skäl är undantagen från beskattning i Ve-
nezuela, får Sverige beskatta sådan inkomst
som om detta avtal inte gällt.

KAPITEL IV

Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Venezuela skall dubbelbe-

skattning undvikas på följande sätt:

Då en person med hemvist i Venezuela
förvärvar inkomst som enligt bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Sverige,
skall denna inkomst undantas från in-
komstbeskattning i Venezuela.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt Venezuelas lag-
stiftning och i enlighet med bestämmel-
serna i detta avtal får beskattas i Vene-
zuela, skall Sverige - med beaktande av

background image

3583

visiones de la ley sueca concerniente al

crédito por impuestos extranjeros (y
como esta pueda ser enmendada de
tiempo en tiempo sin alterar el principio
general del mismo) - una deducción del
impuesto sobre tal ingreso en un monto
igual al impuesto venezolano pagado res-
pecto de tal ingreso.

b) No obstante las previsiones del sub-pár-

rafo a), los dividendos pagados por una
compañía que sea residente de Vene-
zuela a una compañía que sea residente
de Suecia estarán exentos del impuesto
sueco en la cuantía en que los dividendos

habrían estado exentos bajo la ley sueca,
si ambas compañías fuesen suecas. Esta
exención sólo se aplicará si:

i. Los beneficios por los cuales son

pagados los dividendos han estado
sujetos al impuesto normal a las
personas jurídicas en Venezuela o
a un impuesto sobre la renta com-

parable al mismo, o

ii. Los dividendos pagados por la

compañía que sea residente de Ve-
nezuela, consistentes del total o
casi total de los dividendos que sea
compañía haya recibido, en el año
o años precedentes, respecto de
acciones detentadas por ella en
una compañía residente en un Ter-
cer Estado y que pudieren estar ex-
entos del impuesto sueco, si las ac-
ciones respecto de las cuales son
pagados los dividendos, hubieran
sido detentadas por la compañía
que sea residente de Suecia.

c) A los efectos del sub-párrafo a) ⬝el im-

puesto venezolano pagado⬝ se conside-

rará que incluye el impuesto sobre la ren-
ta que hubiera debido pagarse de no ser
por una exención (o exoneración) limi-
tada en el tiempo de reducción del im-

SFS 1993:1397

bestämmelserna i svensk lagstiftning be-
träffande avräkning av utländsk skatt
(även i den lydelse de framdeles kan få

genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) - från den
svenska skatten på inkomsten avräkna
ett belopp motsvarande den venezo-

lanska skatt som erlagts för inkomsten.

b) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i
Venezuela till bolag med hemvist i Sve-
rige undantagen från svensk skatt i den
mån utdelningen skulle ha varit undanta-

gen från beskattning enligt svensk lag-
stiftning, om båda bolagen hade varit
svenska. Sådan skattebefrielse medges
dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen be-

talas underkastats den normala bo-
lagsskatten i Venezuela eller en
därmed jämförlig inkomstskatt, el-
ler

2) den utdelning som betalas av bola-

get med hemvist i Venezuela ute-
slutande eller nästan uteslutande
utgörs av utdelning vilken detta
bolag under ifrågavarande år eller
tidigare år mottagit på aktier eller
andelar, som bolaget innehar i bo-
lag med hemvist i en tredje stat,
och vilken utdelning skulle ha varit
undantagen från svensk skatt om
de aktier eller andelar på vilka ut-

delningen betalas hade innehafts
direkt av bolaget med hemvist i
Sverige.

c) Vid tillämpningen av punkt a) anses ⬝den

venezolanska skatt som erlagts⬝ inne-
fatta venezolänsk skatt som skulle ha er-
lagts om inte en tidsbegränsad befrielse
från eller nedsättning av skatt medgivits
enligt venezolansk lagstiftning om skat-

background image

telättnader avsedda att främja ekono-
misk utveckling i den mån dessa bestäm-
melser var i kraft vid tidpunkten för un-
dertecknandet av detta avtal och därefter

inte ändrats eller ändrats endast i mindre
betydelsefulla hänseenden utan att deras
allmänna innebörd påverkats.

d) Vid tillämpningen av punkt b) anses ut-

trycket ⬝den normala bolagsskatten i Ve-
nezuela⬝ innefatta venezolansk skatt
som skulle ha erlagts om inte befrielse
från eller nedsättning av skatt medgivits
enligt bestämmelser i venezolansk lag-
stiftning om att främja ekonomisk ut-
veckling som anges i punkt c).

e) Bestämmelserna i punkterna c) och d)

gäller till och med den 31 december år
2000. De behöriga myndigheterna skall
överlägga med varandra för att be-
stämma om dessa bestämmelser skall till-
lämpas efter denna tidrymd.

f) Om en person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt bestämmel-
serna i detta avtal beskattas endast i Ve-
nezuela, får Sverige vid fastställandet av
skattesatsen för svensk progressiv skatt
beakta den inkomst som skall beskattas
endast i Venezuela.

KAPITEL V

Särskilda bestämmelser

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna

SFS 1993:1397

puesto otorgado bajo la legislación vene-
zolana de incentivos diseñada para pro-
mover el desarrollo económico, siempre
que estuviere en vigencia y no haya sido

modificada desde, la fecha de la firma de
este Convenio, o hubiera sido modifi-
cada en aspectos menores que no afecten
su carácter general.

d) A los efectos del sub-párrafo b) la expre-

sión ⬝el impuesto normal a las personas
jurídicas en Venezuela⬝ se considerará
que incluye el impuesto sobre la renta
que hubiera sido pagado de no ser por la
exención (exoneración) o reducción de

impuesto concedida bajo la legislación
de incentivos referida en el sub-párrafo
c).

e) Las previsiones de los sub-párrafos c) y

d) se aplicarán hasta el 31 de diciembre
del año 2000. Las autoridades competen-
tes se consultarán si las previsiones de es-
tos sub-párrafos serán aplicables después
de dicha fecha.

f) Cuando un residente de Suecia obtenga

ingreso que, de acuerdo a las previsiones
de este Convenio sea gravable sólo en
Venezuela, Suecia podrá, al determinar
la rata graduada del impuesto Sueco, to-
mar en cuenta el ingreso que será grava-
ble sólo en Venezuela.

CAPITULO V

Disposiciones especiales

Artículo 24

No discriminación

1. Los nacionales de un Estado Contratante no

serán sometidos en el otro Estado Contra-
tante, a ningún impuesto ni obligación relativa
al mismo, que no exijan o que sean más gravo-
sos que aquellos a los que estén o puedan estar
sometidos los nacionales de este otro Estado

3584

background image

SFS 1993:1397

andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande
staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som före-
tag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges person med hemvist i den
egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel
9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-
tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-

rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål

för beskattning eller därmed sammanhäng-

3585

113 � SFS

1993

que se encuentren en las mismas condiciones.
No obstante lo dispuesto en el Artículo 1, la
presente disposición se aplica también a los
nacionales de cualquiera de los Estados Con-
tratantes aunque no sean residentes de nin-
guno de ellos.

2. Un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante, no será sometido a
imposición en ese otro Estado de manera me-
nos favorable que las empresas de ese otro Es-
tado que realicen las mismas actividades. Esta
disposición no puede interpretarse en el sen-

tido de obligar a un Estado Contratante a con-
ceder a los residentes del otro Estado Contra-
tante las deducciones personales, desgraváme-
nes y rebajas impositivas que otorgue a sus
propios residentes en consideración a su es-
tado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones
del párrafo 1 del Artículo 9, párrafo 7 del Artí-
culo 11, ó párrafo 6 del Artículo 12, los intere-

ses, las regalías y démas desembolsos pagados
por una empresa de un Estado Contratante a
un residente del otro Estado Contratante son
deducibles, para determinar los beneficios su-
jetos a imposición de esta empresa, en las mis-

mas condiciones que si hubieran sido pagados
a un residente del primer Estado. Asimismo,
cualquier deuda de una empresa de un Estado
Contratante, podrá deducirse, cuando se trate

de determinar el capital sometido a imposición
de dicha empresa, como si se hubiera con-
traído con un residente del primer Estado.

4. Las empresas de un Estado Contratante,
cuyo capital esté total o parcialmente, deten-
tado o controlado, directa o indirectamente,
por uno o varios residentes del otro Estado
Contratante, no están sometidas en el primer

Estado a ningún impuesto ni obligación rela-

background image

3586

SFS 1993:1397

tiva al mismo que no se exijan o que sean más
gravosos que aquellos a los que estén o pueden
estar sometidas otras empresas similares del
primer Estado.

5. No obstante las disposiciones del Artículo 2,
lo dispuesto en el presente Artículo se aplica a
todos los impuestos, cualquiera que sea su na-
turaleza o denominación.

Artículo 25

Procedimiento amistoso

1. Cuando una persona considere que las me-

didas adoptadas por uno o ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para
ella una imposición que no esté conforme con
las disposiciones del presente Convenio, con
independencia de los recursos previstos por el
derecho interno de estos Estados, podrá some-
ter su caso a la autoridad competente del Es-
tado Contratante del que es residente o, si a su
caso fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo
24, a la del Estado Contratante del que es na-
cional. El caso deberá ser planteado dentro de
los dos años subsiguientes a la primera notifi-
cación de la medida que implique una imposi-
ción no conforme a las disposiciones del Con-
venio.

2. La autoridad competente, si la reclamación
le parece fundada y si ella misma no está en
condiciones de adoptar una solución satisfac-
toria, hará lo posible por resolver la cuestión
mediante un acuerdo amistoso con la autori-
dad competente del otro Estado Contratante,
a fin de evitar una imposición que no se ajuste
a este Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes harán lo posible por resolver me-
diante un acuerdo amistoso las dificultades o
dudas que plantee la interpretación o aplica-
ción del presente Convenio.

ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-
kastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2
tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, framlägga saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
han har hemvist eller, om fråga är om tillämp-
ning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande
stat där han är medborgare. Saken skall fram-
läggas inom två år från den tidpunkt då perso-
nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi-
vit upphov till beskattning som strider mot be-
stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet.

background image

SFS 1993:1397

4. Las autoridades competentes de los Estados

Contratantes pueden comunicarse directa-
mente entre sí a fin de lograr los acuerdos a
que se refieren los párrafos anteriores.
Cuando se considere que estos acuerdos pue-
den facilitarse mediante contactos personales,
el intercambio de puntos de vista puede tener
lugar en el seno de una comisión compuesta
por representantes de las autoridades compe-
tentes de los Estados Contratantes.

Artículo 26

Intercambio de información

1. Las autoridades competentes de los Estados

Contratantes intercambiarán las informacio-
nes necesarias para aplicar lo dispuesto en el
presente Convenio, o en el derecho interno de
los Estados Contratantes relativo a los impues-
tos comprendidos en el Convenio, en la me-
dida en que la imposición exigida por aquél no
fuera contraria al Convenio, así como para

prevenir la elusión, la evasión y el fraude fis-
cal. El intercambio de información no está li-
mitado por el Artículo 1. Las informaciones
recibidas por un Estado Contratante serán
mantenidas secretas en igual forma que las in-
formaciones obtenidas en base al derecho in-
terno de este Estado y sólo se comunicarán a
las personas o autoridades (incluidos los tribu-
nales y órganos administrativos) encargados
de la gestión o recaudación de los impuestos
comprendidos en el Convenio, de los procedi-
mientos declarativos o ejecutivos relativos a

estos impuestos o de la resolución de los recur-
sos en relación con estos impuestos. Estas per-
sonas o autoridades sólo utilizarán estos infor-
mes para estos fines. Podrán revelar estas in-
formaciones en las audiencias públicas de los
tribunales o en las sentencias judiciales.

3587

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter. Om personliga överläggningar anses un-
derlätta en överenskommelse, kan sådana
överläggningar äga rum inom en kommission
som består av representanter för de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning, i syfte att
förhindra eller upptäcka skatteflykt, skatteun-
dandragande eller skattebrott, i fråga om skat-
ter som omfattas av avtalet i den mån beskatt-

ningen enligt denna lagstiftning inte strider
mot avtalet. Utbytet av upplysningar begrän-
sas inte av artikel 1. Upplysningar som en av-
talsslutande stat mottagit skall behandlas så-
som hemliga på samma sätt som upplysningar
som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar

och administrativa myndigheter) som faststäl-
ler, uppbär eller indriver de skatter som omfat-
tas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär
i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna en-
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga rättegångar eller i dom-

stolsavgöranden.

background image

SFS 1993:1397

2. En ningún caso las disposiciones del párrafo

1 pueden interpretarse en el sentido de obligar

a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contra-

rias a su legislación o práctica adminis-

trativa, o a las del otro Estado Contra-
tante;

b) suministrar información que no se pueda

obtener sobre la base de su propia legis-
lación o en el ejercicio de su práctica ad-
ministrativa normal o de las del otro Es-
tado Contratante; y

c) suministrar informaciones que revelen

un secreto comercial, industrial, profe-
sional, o de procedimiento comercial, o
informaciones cuya comunicación sea
contraria al orden público.

Artículo 27

Agentes diplomáticos y funcionarios consula-

res

Las disposiciones del presente Convenio no
afectan a los privilegios fiscales de que disfru-
ten los agentes diplomáticos o funcionarios

consulares, de acuerdo con las Convenciones
de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y
Relaciones Consulares firmadas en Viena el 18
de abril de 1961 y el 24 abril de 1963, respecti-
vamente, o bajo las previsiones de acuerdos
especiales.

Artículo 28

Repetición de pago

1. Los impuestos recaudados en un Estado

Contratante por medio de retenciones en la
fuente, serán reintegrados por solicitud del in-
teresado o del Estado del cual es residente
cuando el derecho de percibir lo impuestos
está limitado por las disposiciones del presente
Convenio.

3588

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning eller administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig ad-
ministrativ praxis i denna avtalsslutande
stat eller i den andra avtalsslutande sta-

ten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverksam-
het nyttjat förfaringssätt eller upplys-
ningar, vilkas överlämnande skulle strida
mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjäns-
temän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-
vilegier vid beskattningen som enligt Wien-
konventionerna om diplomatiska förbindelser
och om konsulära förbindelser, som under-

tecknades i Wien den 18 april 1961 respektive
den 24 april 1963, eller som enligt bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare eller konsulära tjäns-
temän.

Artikel 28

�&terbetalning av skatt

1. Skatter som uttagits i en avtalsslutande stat

genom avdrag vid källan skall, i fall då sådan
beskattning är begränsad genom bestämmelse
i detta avtal, återbetalas på begäran av den
skattskyldige eller av den stat där den skatt-
skyldige har hemvist.

background image

2. La solicitud de reintegro que tiene que ser
presentada a más tardar cuatro años después
de surgir la obligación tributaria, será acompa-
ñada por un certificado oficial emitido por las
autoridades tributarias del Estado Contra-
tante, del cual el contribuyente sea un resi-
dente, estableciendo que él es un residente de
acuerdo a las previsiones del Artículo 4 del
presente Convenio.

3. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes establecerán de común acuerdo,
conforme a las disposiciones del Artículo 25
del presente Convenio, las modalidades de
aplicación del presente Artículo.

CAPITULO VI

Disposiciones finales

Artículo 29

Entrada en vigor

1. Cada uno de los Estados Contratantes noti-

ficará al otro a través de los canales diplomáti-
cos, acerca de la conclusión del procedimiento
constitucional requerido por su Ley para po-

ner en vigencia este Convenio.

2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de
la última de estas notifiaciones y sus disposi-
ciones serán aplicables:

a) en lo que se refiere a los impuestos perci-

bidos por medio de la retención en la
fuente, a las sumas pagadas o acreditadas
a partir del 1. de enero del año siguiente
en que el Convenio entre en vigencia;

b) en lo que se refiere a los otros impuestos

sobre las rentas, a los períodos imponi-
bles que comiencen a partir del, o post-
eriormente al 1. de enero del año si-
guiente en que el Convenio entre en vi-
gencia.

3589

SFS 1993:1397

2. En begäran om återbetalning av skatt, vil-
ken skall inges senast fyra år efter det att skyl-
digheten att betala skatt inträtt, skall åtföljas
av ett officiellt intyg utfärdat av skattemyndig-
heten i den avtalsslutande stat där den skatt-
skyldige har hemvist, som utvisar att den
skattskyldige har hemvist där i enlighet med
bestämmelserna i artikel 4.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träffa ömsesidig överens-
kommelse om sättet att genomföra bestäm-
melserna i denna artikel i överensstämmelse
med bestämmelserna i artikel 25 i detta avtal.

KAPITEL VI

Avslutande bestämmelser

Artikel 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall på diplo-

matisk väg underrätta varandra när de konsti-
tutionella åtgärder vidtagits som enligt respek-
tive stats lagstiftning krävs för att detta avtal
skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den dag då den sista
av dessa underrättelser tas emot och dess be-
stämmelser tillämpas

a) beträffande skatt som innehålls vid käl-

lan, på belopp som betalas eller överförs
den 1 januari det år som följer närmast
efter det år då avtalet träder i kraft eller

senare;

b) beträffande andra skatter på inkomst, i

fråga om beskattningsår som börjar den

1 januari det år som följer närmast efter

det år då avtalet träder i kraft eller se-
nare.

background image

3590

SFS 1993:1397

Artículo 30

Denuncia

El presente Convenio permanecerá en vigor
mientras no sea denunciado por un Estado
Contratante. Cada uno de los Estados Contra-
tantes podrá denunciar el Convenio por via di-
plomática con un preaviso de seis (6) meses
antes del fin de cada año calendario del quinto
año siguiente de aquél de su entrada en vigor.
En tal caso el Convenio dejará de tener efecto:

a) en lo que se refiere a los impuestos perci-

bidos por medio de la retención en la
fuente, sobre los montos remitidos des-
pués del 31 de diciembre en el cual sea
hecha la notificación de la denuncia.

Sin embargo, respecto de los dividen-

dos distribuidos antes de que el Conve-
nio haya cesado en sus efectos, las previ-

siones de este Artículo no afectarán la

aplicación de lo dispuesto en el párrafo 7
del Artículo 10;

b) en lo que se refiere a los impuestos sobre

la renta y a los períodos imponibles que
comiencen a partir del 31 de diciembre
del mismo año, a menos que el contri-
buyente tenga un ejercicio fiscal distinto
de un año calendario en cuyo caso, el
Convenio se aplicará hasta la fecha post-
erior cuando concluya el año fiscal.

En fe de lo cual los suscritos debidamente

autorizados para tal fin, firman el presente
Convenio.

Hecho en Estocolmo, el 8 de septiembre de

1993 en dos ejemplares originales en idioma

castellano.

Por el Reino de Por la República de
Suecia Venezuela
Bo Lundgren Nelson Valera Parra

Ministro para asuntos Embajador
fiscales y financieros

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp-
sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen uppsäga avtalet genom underrättelse

härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår som följer efter en tidrymd av
fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet

att gälla

a) beträffande skatt som innehålls vid käl-

lan, på belopp som betalas eller överförs
efter den 31 december det kalenderår då
uppsägningen skedde;

dock skall, såvitt avser utdelning som

delats ut innan avtalet upphört att gälla,
bestämmelserna i denna artikel inte på-
verka tillämpningen av bestämmelserna i
artikel 10 punkt 7;

b) beträffande andra skatter på inkomst, i

fråga om beskattningsår som börjar efter
den 31 december det kalenderår då upp-
sägningen skedde. I det fall den skatt-
skyldige har ett beskattningsår som inte
sammanfaller med kalenderåret tilläm-
pas avtalet även efter det angivna datu-

met till det senare datum då det på-
gående beskattningsåret upphör.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 8 september

1993, i två exemplar på spanska språket.

För Konungariket För Republiken
Sverige Venezuela
Bo Lundgren Nelsson Valera Parra

Statsråd med ansvar Ambassadör
för skatter och
finansiella frågor

background image

SFS 1993:1397

PROTOCOLO

En el momento de firmar este Convenio entre
el Reino de Suecia y la República de Vene-
zuela para evitar la doble tributación en mate-
ria de impuesto sobre la renta y para prevenir
la elusión y evasión y el fraude fiscal, las partes

han convenido las siguientes disposiciones que

constituyen parte integrante del presente Con-
venio.

a) Artículos 8 y 13

Si un residente de un Estado Contratante

recibe ingreso de acuerdo a las previsiones de
los Artículos 8 y 13, párrafo 3, el mismo será
gravable únicamente en el otro Estado Con-
tratante y ese otro Estado Contratante no
puede de acuerdo con sus leyes gravar tal in-
greso en su totalidad, dicho ingreso será grava-
ble sólo en el Estado contratante en el cual la
persona en cuestión sea residente.

b) Artículos 10, 11 y 12

Si Venezuela acordare aplicar una tasa infe-

rior de impuesto a los dividendos, intereses y
regalías, en relación con cualquier otro Estado
miembro de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (O.C.D.E.), tal tasa
inferior será automáticamente aplicable a Sue-
cia.

c) Artículo 12

Se entiende que el ingreso derivado del

arrendamiento ordinario debe ser interpre-
tado como comprendido dentro del ámbito de
la frase siguiente; ⬝las cantidades de cualquier

ciase pagadas en compensación por el uso o la
concesión de uso de un equipo industrial, co-
mercial o científico⬝, sólo si el arrendamiento
incluye una transferencia de conocimiento tec-
nológico.

3591

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko-
nungariket Sverige och Republiken Venezuela
för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt
och skattebrott har undertecknade kommit
överens om att följande bestämmelser skall ut-
göra en integrerad del av avtalet.

a) Till artiklarna 8 och 13

Om en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst som i enlighet
med bestämmelserna i artikel 8 eller i artikel

13 punkt 3 skall beskattas endast i den andra

avtalsslutande staten och om denna andra stat
enligt sin lagstiftning är förhindrad att i dess
helhet beskatta sådan inkomst, skall sådan in-
komst beskattas endast i den avtalsslutande
stat där den skattskyldige äger hemvist.

b) Till artiklarna 10, 11 och 12

Om Venezuela kommer överens med någon

annan medlemsstat i organisationen för eko-
nomiskt samarbete och utveckling (OECD)
om att tillämpa en lägre skattesats på utdel-
ning, ränta eller royalty i förhållande till denna
stat, skall en sådan lägre skattesats automa-
tiskt tillämpas även gentemot Sverige.

c) Till artikel 12

De avtalsslutande staterna är överens om att

inkomst från vanlig uthyrningsverksamhet
skall anses falla inom uttrycket "varje slags be-
talning som tas emot såsom ersättning för nytt-
jandet av eller för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning" en-
dast om uthyrningen innefattar ett moment av
överföring av tekniskt kunnande.

background image

3592

SFS 1993:1397

En fe de lo cual los suscritos debidamente

autorizados para tal fin, firman el presente
Protocolo.

Hecho en Estocolmo, el 8 de septiembre de

1993 en dos ejemplares originales en idioma

castellano.

Por el Reino de Por la República de
Suecia Venezuela
Bo Lundgren Nelson Valera Parra

Ministro para asuntos Embajador
fiscales y financieros

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 8 september

1993, i två exemplar på spanska språket.

För Konungariket För Republiken
Sverige Venezuela
Bo Lundgren Nelson Valera Parra

Statsråd med ansvar Ambassadör
för skatter och
finansiella frågor

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.