SFS 1993:1398 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia / SFS 1993:1398 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
SFS 1993_1398 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3592

SFS 1993:1398
Utkom från trycket
den 20 december 1993

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Namibia;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Namibia un-
dertecknade den 16 juli 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är
fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Namibia, skall sådan inkomst

inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 74, bet. 1993/94: SkU6, rskr. 1993/94:49.

background image

SFS 1993:1398

Bilaga
(�versättning)

3593

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF NAMIBIA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON
INCOME

The Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Republic of Nami-
bia, desiring to conclude a Convention for the

Avoidance of Double Taxation and the Pre-
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes
on Income, have agreed as follows:

Article 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

(1) The taxes to which this Convention shall
apply are:

(a) In Namibia:

(i) the income tax;
(ii) the non-resident shareholders⬝

tax; and

(iii) the petroleum income tax;
(hereinafter referred to as ⬝Namibian
tax⬝);

(b) in Sweden:

(i) the National income tax (den

statliga inkomstskatten), inclu-
ding the sailors' tax (sjomans-
skatten) and the coupon tax (ku-
pongskatten);

(ii) the special income tax for non-

residents (sarskild inkomstskatt
for utomlands bosatta);

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN
NAMIBIAS REGERING F�R
UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING
OCH F�RHINDRANDE AV
SKATTEFLYKT BETR�FFANDE SKATTER
P�& INKOMST

Konungariket Sveriges regering och Republi-

ken Namibias regering, som önskar ingå ett
avtal för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av skatteflykt beträffande

skatter på inkomst, har kommit överens om
följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-

talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter på vilka detta avtal tillämpas är

a) i Namibia:

1) inkomstskatten,

2) aktieägarskatten för utomlands

bosatta, och

3) inkomstskatten på petroleum;
(i det följande benämnda ⬝namibisk
skatt⬝);

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö-

mansskatten och kupongskatten
däri inbegripna,

2) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta,

background image

SFS 1993:1398

(iii) the special income tax for non-

resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta artister
m.fl.); and

(iv) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

(hereinafter referred to as ⬝Swedish

tax⬝).

3) den särskilda inkomstskatten för

utomlands bosatta artister m.fl.,
och

4) den kommunala inkomstskatten;

(i det följande benämnda ⬝svensk
skatt⬝).

(2) Nothing in this Convention shall limit the
right of either Contracting State to charge tax

on the profits of a mineral enterprise at an ef-
fective rate different from that charged on the
profits of any other enterprise. The term ⬝a
mineral enterprise⬝ means an enterprise car-
rying on the business of mining.

(3) The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph (1). The compe-
tent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes
which have been made in their respective taxa-
tion laws.

Article 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention, un-
less the context otherwise requires:

(a) the term ⬝Namibia⬝ means the

Republic of Namibia as defined in the
Constitution of the Republic of Nami-
bia, that is, ⬝The national territory of
Namibia shall consist of the whole of
the territory recognized by the inter-
national community through the or-
gans of the United Nations as Nami-
bia, including the enclave, harbour

3594

2. Bestämmelserna i detta avtal begränsar
inte de avtalsslutande staternas rätt att be-
skatta vinster som förvärvas av ett mineral-
företag med en effektiv skattesats som avviker
från den skattesats som tillämpas för andra ty-

per av företag. Med uttrycket ⬝mineralföre-
tag⬝ åsyftas ett företag som är verksamt inom
gruvnäringen.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av samma
eller i huvudsak likartat slag, som efter under-

tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som vidtagits i respektive
skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ⬝Namibia⬝ åsyftar Republiken Nami-

bia som den definieras i Republiken
Namibias konstitution, dvs., ⬝ Nami-
bias territorium skall bestå av hela ter-
ritoriet som det erkänns av världssam-
fundet genom Förenta Nationernas
organ, inklusive enklaven och ham-

nen Walvis Bay och öarna utanför Na-
mibias kust⬝. ⬝Namibia⬝ innefattar vi-

background image

SFS 1993:1398

and port of Walvis Bay, as well as the
off-shore islands of Namibia⬝. The
term ⬝Namibia⬝ further includes its
territorial sea as well as the exclusive
economic zone and the continental
shelf over which Namibia exercises so-
vereign rights, in accordance with its

internal law and with the international
law, concerning the exploration and
exploitation of the natural, biological
and mineral resources existing in the
sea water, sea-bed and subsoil of these
waters;

(b) the term ⬝Sweden⬝ means the King-

dom of Sweden and, when used in a
geographical sense, includes the na-
tional territory, the territorial sea of
Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-

dance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms ⬝a Contracting State⬝ and

⬝the other Contracting State⬝ mean
Namibia or Sweden, as the context re-

quires;

(d) the term ⬝person⬝ includes an indivi-

dual, a company and any other body
of persons;

(e) the term ⬝company⬝ means any body

corporate or any entity which is trea-
ted as a body corporate for tax purpo-
ses;

(f) the terms ⬝enterprise of a Contracting

State⬝ and ⬝enterprise of the other
Contracting State⬝ mean respectively
an enterprise carried on by a resident
of a Contracting State and an enter-
prise carried on by a resident of the

other Contracting State;

(g) the term ⬝international traffic⬝ means

any transport by a ship or aircraft ope-
rated by an enterprise of a Contrac-
ting State, except when the ship or

3595

dare territorialvattnet och den exklu-
siva ekonomiska zonen och kontinen-
talsockeln över vilka Namibia utövar
suveräna rättigheter, i enlighet med
dess interna lagstiftning och folkrät-
tens regler, gällande utforskandet och
utnyttjandet av naturtillgångar, biolo-

giska tillgångar och mineraltillgångar i
havet, på havsbottnen eller dennas
underlag;

b) ⬝Sverige⬝ åsyftar Konungariket Sve-

rige och innefattar, när uttrycket an-
vänds i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten
och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med

folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion;

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och ⬝den

andra avtalsslutande staten⬝ åsyftar
Namibia eller Sverige, beroende på
sammanhanget;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk person, bo-

lag och annan sammanslutning;

e) ⬝bolag⬝ åsyftar juridisk person eller

annan som vid beskattningen behand-
las såsom juridisk person;

f) ⬝företag i en avtalsslutande stat⬝ och

⬝företag i den andra avtalsslutande
staten⬝ åsyftar företag som bedrivs av

person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat respektive företag som be-
drivs av person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten;

g) ⬝internationell trafik⬝ åsyftar trans-

port med skepp eller luftfartyg som
används av företag i en avtalsslutande
stat, utom då skeppet eller luftfartyget

background image

SFS 1993:1398

aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;

(h) the term ⬝national⬝ means:

(i) any individual possessing the na-

tionality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and

association deriving its status as
such from the laws in force in a
Contracting State;

(i) the term ⬝competent authority⬝

means:
(i) in Namibia, the Permanent Sec-

retary in the Ministry of Finance
who is the Chief Executive Offi-
cer and Administrator of Nami-
bian tax laws or his or her autho-
rized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Fi-

nance, his or her authorized re-
presentative or the authority

which is designated as a compe-
tent authority for the purposes of
this Convention.

(2) As regards the application of the Conven-

tion by a Contracting State, any term not defi-
ned therein shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which it has under

the law of that State concerning the taxes to
which the Convention applies.

Article 4

Resident

(l)(a) For the purposes of this Convention,

the term ⬝resident of a Contracting

State⬝ means any person who, under
the laws of that State, is liable to tax
therein by reason of his or her domi-
cile, residence, place of management
or any other criterion of a similar na-
ture, but does not include any person

3596

används uteslutande mellan platser i
den andra avtalsslutande staten;

h) ⬝medborgare⬝ åsyftar:

1) en fysisk person som är medbor-

gare i en avtalsslutande stat,

2) juridisk person, handelsbolag

och annan sammanslutning som
bildats enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande
stat;

i) ⬝behörig myndighet⬝ åsyftar:

1) i Namibia, ⬝the Permanent Sec-

retary⬝ i finansdepartementet
som är den högste verkställande
och administrative chefen beträf-
fande namibisk skattelagstiftning
eller hans eller hennes befull-
mäktigade ombud;

2) i Sverige, finansministern, hans

eller hennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt
vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av
detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet
anses, såvida inte sammanhanget föranleder
annat, varje uttryck som inte definierats i avta-
let ha den betydelse som uttrycket har enligt
den statens lagstiftning i fråga om sådana skat-

ter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist

1. a) Vid tillämpningen av detta avtal åsyf-

tar uttrycket ⬝person med hemvist i en

avtalsslutande stat⬝ person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyl-
dig där på grund av domicil, bosätt-
ning, plats för företagsledning eller
annan liknande omständighet. Ut-
trycket inbegriper emellertid inte per-

background image

SFS 1993:1398

son som är skattskyldig i denna stat
endast för inkomst från källa i denna
stat. Dock skall, såvitt avser Namibia,
uttrycket ⬝person med hemvist i en
avtalsslutande stat⬝ inbegripa varje
person som anses bosatt i Namibia en-
ligt den namibiska inkomstskattela-
gen.

b) Beträffande handelsbolag och döds-

bon, inbegriper detta uttryck sådant
subjekt endast i den mån skattskyldig-
het för inkomsten föreligger i denna
stat på samma sätt som för inkomst
som förvärvas av person med hemvist
där, antingen hos handelsbolaget eller
dödsboet eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans eller hennes hemvist på
följande sätt:

a) Han eller hon anses ha hemvist i den

stat där han eller hon har en bostad
som stadigvarande står till hans eller
hennes förfogande. Om han eller hon
har en sådan bostad i båda staterna,
anses han eller hon ha hemvist i den
stat med vilken hans eller hennes per-
sonliga och ekonomiska förbindelser
är starkast (centrum för levnadsintres-
sena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han eller hon har centrum för sina lev-
nadsintressen eller om han eller hon
inte i någondera staten har en bostad
som stadigvarande står till hans eller
hennes förfogande, anses han eller
hon ha hemvist i den stat där han eller
hon stadigvarande vistas;

c) om han eller hon stadigvarande vistas

i båda staterna eller om han eller hon
inte vistas stadigvarande i någon av
dem, anses han eller hon ha hemvist i
den stat där han eller hon är medbor-
gare;

3597

who is liable to tax in that State in re-
spect only of income from sources in

that State. However, in the case of Na-
mibia, the term ⬝resident of a Cont-
racting State⬝ includes any person
who is resident in Namibia according

to the Namibian Income Tax Act.

(b) In the case of a partnership or estate

this term applies only to the extent
that the income derived by such part-
nership or estate is subject to tax in
that State as the income of a resident,
either in its hands or in the hands of its
partners.

(2) Where by reason of the provisions of para-
graph (1) an individual is a resident of both
Contracting States, then his or her status shall
be determined as follows:

(a) he or she shall be deemed to be a resi-

dent of the State in which he or she has
a permanent home available to him or
her; if he or she has a permanent
home available to him or her in both

States, he or she shall be deemed to be
a resident of the State with which his
or her personal and economic rela-
tions are closer (centre of vital inte-
rests);

(b) if the State in which he or she has his

or her centre of vital interests cannot
be determined, or if he or she has not

a permanent home available to him or
her in either State, he or she shall be
deemed to be a resident of the State in
which he or she has an habitual abode;

(c) if he or she has an habitual abode in

both States or in neither of them, he
or she shall be deemed to be a resident
of the State of which he or she is a na-
tional;

background image

SFS 1993:1398

(d) if he or she is a national of both States

or of neither of them, the competent
authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual ag-
reement.

(3) Where by reason of the provisions of para-

graph (1) a person other than an individual is
a resident of both Contracting States, then it
shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is

situated.

Article 5

Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention, the
term ⬝permanent establishment⬝ means a
fixed place of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or partly carried
on.

(2) The term ⬝permanent establishment⬝ in-
cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natu-
ral resources;

(g) an installation or structure used for

the exploration of natural resources,
provided that the installation or struc-
ture continues for a period of not less
than six months;

(h) a farm or a plantation; and
(i) a warehouse, where storage facilities

are provided to parties other than the
enterprise.

3598

d) om han eller hon är medborgare i

båda staterna eller om han eller hon
inte är medborgare i någon av dem,
avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom
ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1
annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, anses personen i
fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut-

trycket ⬝fast driftställe⬝ en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ innefattar sär-
skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,

d) fabrik,
e) verkstad,
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats för utvinning av na-
turtillgångar,

g) installation eller konstruktion som an-

vänds för utforskning av naturtill-
gångar under förutsättning att instal-
lationen eller konstruktionen varar
under en period inte understigande
sex månader,

h) lantbruk eller plantage, och
i) lagerbyggnad, om lagerutrymme till-

handahålls andra än företaget.

background image

(3) The term ⬝permanent establishment⬝ like-

wise encompasses a building site, a construc-
tion, assembly or installation project or super-
visory activities in connection therewith, but
only where such site, project or activities con-
tinue for a period of more than six months.

(4) Notwithstanding the preceding provisions
of this Artide, the term ⬝permanent establish-
ment⬝ shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur-

pose of storage or display of goods or
merchandise belonging to the enter-
prise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of storage
or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enter-
prise solely for the purpose of proces-
sing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or
of collecting information, for the
enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of car-
rying on, for the enterprise, any other
activity of a preparatory or auxiliary
character;

(f) the maintenance of a fixed place of

business solely for any combination of
activities mentioned in sub-para-
graphs (a) to (e), provided that the
overall activity of the fixed place of
business resulting from this combina-
tion is of a preparatory or auxiliary
character.

(5) Notwithstanding the provisions of para-

graphs (1) and (2), where a person - other than

3599

SFS 1993:1398

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ omfattar även
plats för byggnads-, anläggnings-, monterings-
och installationsverksamhet eller därmed sam-
manhängande övervakande verksamhet, men
endast om verksamheten pågår under en tid-

rymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel anses uttrycket ⬝fast driftställe⬝
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu-

tande för lagring eller utställning av
företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring eller
utställning,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning
eller förädling genom annat företags
försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för in-
köp av varor eller inhämtande av upp-
lysningar för företaget,

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
för företaget bedriva annan verksam-
het av förberedande eller biträdande
art,

f) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att
kombinera verksamheter som anges i

punkterna a) - e), under förutsättning
att hela den verksamhet som bedrivs
från den stadigvarande platsen för af-
färsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller

biträdande art.

5. Om en person (som inte är sådan obe-
roende representant på vilken punkt 6 tilläm-

background image

SFS 1993:1398

an agent of an independent status to whom pa-
ragraph (6) applies - is acting in a Contracting
State on behalf of an enterprise of the other
Contracting State, that enterprise shall be dee-
med to have a permanent establishment in the
first-mentioned Contracting State in respect of
any activities which that person undertakes for
the enterprise, if such a person

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude cont-
racts in the name of the enterprise;

(b) has no such authority but nevertheless

maintains habitually in the first-men-
tioned Contracting State a stock of
goods or merchandise from which he
or she regularly delivers goods or
merchandise on behalf of the enter-
prise, unless the activities of such per-

son are limited to those mentioned in
paragraph (4) which, if exercised
through a fixed place of business,

would not make this fixed place of
business a permanent establishment
under the provisions of that para-
graph.

(6) An enterprise of a Contracting State shall
not be deemed to have a permanent establish-
ment in the other Contracting State merely be-
cause it carries on business in that other State

through a broker, general commission agent or
any other agent of an independent status, pro-
vided that such persons are acting in the ordi-
nary course of their business. However, when
the activities of such an agent are devoted
wholly or almost wholly on behalf of that
enterprise, he or she will not be considered an
agent of an independent status within the mea-

ning of this paragraph.

(7) The fact that a company which is a resi-
dent of a Contracting State controls or is cont-
rolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on

3600

pas) är verksam i en avtalsslutande stat för ett
företag i den andra avtalsslutande staten, an-
ses detta företag - utan hinder av bestämmel-
serna i punkterna 1 och 2 - ha fast driftställe i
den förstnämnda avtalsslutande staten beträf-

fande varje verksamhet som denna person be-
driver för företaget om

a) han eller hon har och i denna stat re-

gelmässigt använder fullmakt att sluta
avtal i företagets namn;

b) han eller hon inte har sådan fullmakt

men ändå regelmässigt i den först-
nämnda avtalsslutande staten innehar
varulager från vilket han eller hon för
företagets räkning regelbundet leve-
rerar varor, såvida inte verksamheten

är begränsad till sådan som anges i
punkt 4 och som - om den bedrevs

från en stadigvarande plats för affärs-
verksamhet - inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksam-
het till fast driftställe enligt bestäm-
melserna i nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses inte
ha fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att företaget bedri-
ver affärsverksamhet i denna stat genom för-
medling av mäklare, kommissionär eller an-
nan oberoende representant, under förutsätt-
ning att sådan person därvid bedriver sin sed-
vanliga affärsverksamhet. När sådan represen-
tant bedriver sin verksamhet uteslutande eller
nästan uteslutande för företaget i fråga, anses
han eller hon emellertid inte såsom sådan obe-

roende representant som avses i denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med
hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som

background image

business in that other State (whether through
a permanent establishment or otherwise) shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Contrac-

ting State from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated
in the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) The term ⬝immovable property1' shall

have the meaning which it has under the law of
the Contracting State in which the property in
question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable pro-
perty, livestock and equipment used in agricul-
ture and forestry, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed pro-
perty apply, buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships, boats and
aircraft shall not be regarded as immovable
property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall ap-
ply to income derived from the direct use, let-
ting, or use in any other form of immovable

property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immovable
property of an enterprise and to income from
immovable property used for the performance
of independent personal services.

(5) Where the ownership of shares or other
rights in a company or legal person entitles the

owner to the enjoyment of immovable pro-
perty situated in a Contracting State and held

3601

SFS 1993:1398

bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom

(inbegripet inkomst av lantbruk eller skogs-

bruk) belägen i den andra avtalsslutande sta-
ten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har den bety-
delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be-
lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe-
hör till fast egendom, levande och döda inven-
tarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fast
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga el-
ler fasta ersättningar för nyttjandet av eller
rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller

annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfar-
tyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-
komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm-
pas även på inkomst av fast egendom som till-
hör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

5. Om innehav av aktier eller andra rättighe-
ter i ett bolag eller juridisk person berättigar
innehavaren att nyttja bolaget, eller den juri-
diska personen, tillhörig fast egendom belägen

background image

3602

SFS 1993:1398

by that company or legal person, income deri-
ved by the owner from the direct use, letting
or use in any other form of his or her right of

enjoyment may be taxed in that State. The
provisions of this paragraph shall apply not-
withstanding the provisions of Articles 7 and

14.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contrac-
ting State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enter-
prise carries on business as aforesaid, the pro-
fits of the enterprise may be taxed in the other

State but only so much of them as is attribu-
table to that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3),

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.

(3) In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be all-
owed as deductions expenses which are incur-
red for the purposes of the business of the per-
manent establishment, including executive
and general administrative expenses so incur-
red, whether in the State in which the perma-
nent establishment is situated or elsewhere.
However, no such deduction shall be allowed
in respect of amounts, if any, paid (otherwise

i en avtalsslutande stat, får inkomst som inne-
havaren förvärvar genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av sådan nyttjanderätt beskattas i denna
stat. Bestämmelserna i denna punkt skall till-
lämpas utan hinder av bestämmelserna i artik-
larna 7 och 14.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals-

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men en-
dast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe, hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett

fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-

rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-
komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes. Avdrag medges
emellertid inte för belopp som det fasta drift-
stället kan ha betalat till företagets huvudkon-
tor eller annat företaget tillhörigt kontor (om

background image

SFS 1993:1398

than towards reimbursement of actual expen-
ses) by the permanent establishment to the
head office of the enterprise or any of its other
offices, by way of royalties, fees or other simi-
lar payments in return for the use of patents

or other rights, or by way of commission, for
specific services performed or for manage-
ment, or, except in the case of a banking enter-
prise, by way of interest on moneys lent to the
permanent establishment. Likewise, no ac-
count shall be taken, in the determination of
the profits of a permanent establishment, for
amounts charged (otherwise than towards re-
imbursement of actual expenses), by the per-
manent establishment to the head office of the
enterprise or any of its other offices, by way
of royalties, fees or other similar payments in

return for the use of patents or other rights, or
by way of commission for specific services per-
formed or for management, or, except in the
case of a banking enterprise, by way of interest
on moneys lent to the head office of the enter-
prise or any of its other offices.

(4) No profits shall be attributed to a perma-
nent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(5) For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

(6) Where profits include items of income
which are dealt with separately in other Artic-
les of this Convention, then the provisions of
those Artides shall not be affected by the pro-

visions of this Artide.

3603

inte beloppen utgör ersättning för faktiska ut-
gifter) i form av royalty, avgift eller annan lik-
nande betalning för nyttjandet av patent eller
annan rättighet, eller i form av ersättning för
särskilda tjänster eller för företagsledning el-
ler - utom i fråga om bankföretag - i form av
ränta på kapital utlånat till det fasta driftstäl-
let. På samma sätt skall vid bestämmandet av

fast driftställes inkomst inte beaktas belopp
som det fasta driftstället debiterat företagets
huvudkontor eller annat företaget tillhörigt
kontor (om inte beloppen utgör ersättning för
faktiska utgifter) i form av royalty, avgift eller
annan liknande betalning för nyttjandet av pa-

tent eller annan rättighet, eller i form av er-
sättning för särskilda tjänster eller företagsled-
ning eller - utom i fråga om bankföretag - i
form av ränta på kapital utlånat till företagets
huvudkontor eller annat företaget tillhörigt
kontor.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-
dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företa-
get.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter
bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föran-
leder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som
behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

background image

3604

SFS 1993:1398

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting
State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

(2) With respect to profits derived by the air
transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph (1)
shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that
consortium by AB Aerotransport (ABA), the
Swedish partner of Scandinavian Airlines Sy-
stem (SAS).

(3) The provisions of paragraph (1) shall also
apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international ope-
rating agency.

Article 9

Associated enterprises

(1) Where:

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in
the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting
State, or

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, cont-
rol or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-
posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which

would, but for those conditions, have accrued

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträf-
fande inkomst som förvärvas av luftfartskon-
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av AB Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System
(SAS).

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även
på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat di-

rekt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av ett företag i den
andra avtalsslutande staten eller äger
del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller kontrollen av
såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i den andra avtals-
slutande staten eller äger del i båda
dessa företags kapital, iakttas föl-

jande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-
bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-

background image

to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be

included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in the
profits of an enterprise of that State - and
taxes accordingly - profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the pro-
fits so included are profits which would have

accrued to the enterprise of the first-mentio-
ned State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would
have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an ap-
propriate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determi-

ning such adjustment, due regard shall be had

to the other provisions of this Convention and
the competent authorities of the Contracting
States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a
resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

(2) However, such dividends may also be
taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident
and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the divi-
dends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a
company (other than a partnership)
which holds directly at least 10 per

cent of the share capital of the com-
pany paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

3605

SFS 1993:1398

taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten
för ett företag i denna stat inräknar - och i
överensstämmelse därmed beskattar - in-
komst, för vilken ett företag i den andra avtals-
slutande staten beskattats i denna andra stat,
samt den sålunda inräknade inkomsten är så-
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende
företag, skall denna andra stat genomföra ve-
derbörlig justering av det skattebelopp som
påförts för inkomsten där. Vid sådan justering

iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen
i denna stat, men om mottagaren har rätt till
utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe-

lopp, om den som har rätt till utdel-
ningen är ett bolag (med undantag för
handelsbolag) som direkt innehar

minst 10 procent av det utdelande bo-
lagets aktiekapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe-

lopp i övriga fall.

background image

SFS 1993:1398

Notwithstanding the provisions of sub-para-
graphs (a) and (b) such dividends shall be
taxable only in the Contracting State of which
the beneficial owner is a resident if the benefi-
cial owner is a company (other than a partner-
ship) which holds directly more than 50 per
cent of the share capital of the company paying
the dividends and more than 50 per cent of the
share capital of the company, which is the be-
neficial owner of the dividends, is held by resi-
dents of that Contracting State.

This paragraph shall not affect the taxation of
the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

(3) The term ⬝dividends⬝ as used in this Ar-
tide means income from shares, mining sha-
res, founders�" shares or other rights, not being

debt-claims, participating in profits, as well as
income from other corporate rights which is
subjected to the same taxation treatment as in-
come from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is
a resident.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)
shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contrac-
ting State of which the company paying the di-
vidends is a resident, through a permanent es-
tablishment situated therein, or performs in
that other State independent personal services
from a fixed base situated therein, and the hol-
ding in respect of which the dividends are paid
is effectively connected with such permanent

establishment or fixed base. In such case the
provisions of Artide 7 or Artide 14, as the
case may be, shall apply.

(5) Where a company which is a resident of a
Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends

3606

Sådan utdelning skall - utan hinder av bestäm-
melserna i a) och b) ovan - beskattas endast i
den avtalsslutande stat där den som har rätt till
utdelningen har hemvist om denne är ett bolag
(med undantag för handelsbolag) som innehar
direkt mer än 50 procent av det utbetalande
bolagets aktiekapital och om mer än 50 pro-
cent av aktiekapitalet i bolaget som har rätt till
utdelningen innehas av personer med hemvist
i denna avtalsslutande stat.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning
för vinst av vilken utdelningen betalats.

3. Med uttrycket ⬝utdelning⬝ förstås i denna
artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stiftaran-
delar eller andra rättigheter, som inte är ford-
ringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst
av andra andelar i bolag som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till utdelningen
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hem-
vist, från där beläget fast driftställe eller ut-
övar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar inkomst från den andra avtals-
slutande staten, får denna andra stat inte be-
skatta utdelning som bolaget betalar, utom i

background image

paid by the company, except insofar as such di-
vidends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively con-
nected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State, nor sub-

ject the company�"s undistributed profits to a
tax on the company�"s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

(6) If in any Convention for the avoidance of
double taxation concluded by Namibia with a
third State, being a member of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment, (OECD), at the time of the signature of
this Convention, Namibia after that time
would agree to exempt dividends arising in
Namibia from Namibian tax on dividends on
more favourable conditions or to limit the ra-
tes of tax or holding provided in paragraph (2),
such exemption or lower rate or holding shall
automatically apply as if it had been specified
in paragraph (2).

Article 11

Interest

(1) lnterest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State. .

(2) However, such interest may also be taxed
in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the

recipient is the beneficial owner of the interest
the tax so charged shall not exceed 10 per cent
of the gross amount of the interest.

(3) Notwithstanding the provisions of para-

graph (2) interest, mentioned in paragraph

3607

SFS 1993:1398

den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,

och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

6. Om Namibia efter tidpunkten för under-
tecknandet av detta avtal ingår ett avtal för

undvikande av dubbelbeskattning med en
tredje stat, som är medlem i Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling,

(OECD), vid denna tidpunkt, och i detta avtal
överenskommer att undanta utdelning som
härrör från Namibia från namibisk skatt på ut-
delning på mer gynnsamma villkor eller att be-

gränsa skattesatsen eller det krav på visst inne-
hav som anges i punkt 2, tillämpas sådana vill-
kor eller lägre skattesats eller innehav som om
det hade föreskrivits i punkt 2.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om motta-

garen har rätt till räntan får skatten inte över-
stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2
skall ränta som anges i punkt 1 beskattas en-

background image

SFS 1993:1398

(1), shall be taxable only in the Contracting
State where the recipient of the interest is resi-
dent if -

(a) the recipient thereof is the govern-

ment of a Contracting State, the Cen-
tral Bank of a Contracting State or a
local authority thereof or in the case
of Namibia its regional authorities, or

(b) the interest is paid in respect of a loan

granted or guaranteed by a financial
institution of a public character with
the objective of promoting exports

and development, if the credit granted
or guaranteed contains an element of
subsidy, or

(c) the interest is paid with respect to in-

debtedness arising on the sale on cre-
dit, by an enterprise, of any merchan-
dise or industrial, commercial or

scientific equipment, or for services
provided, to an enterprise of the other
Contracting State, except where the
sale, services provided or indebted-
ness is between related persons, or

(d) the recipient of the interest is a bank.

(4) The term⬝interest⬝ as used in this Artide
means income from debt-claims of every kind,

whether or not secured by mortgage and whet-
her or not carrying a right to participate in the

debtor�"s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and

prizes attaching to such securities, bonds or
debentures. Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for the pur-
pose of this Artide.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2) and
(3) shall not apply if the beneficial owner of

3608

dast i den avtalsslutande stat där mottagaren
till räntan har hemvist om

a) räntan betalas till regeringen i en av-

talsslutande stat, till centralbanken i
en avtalsslutande stat eller till en lokal
myndighet i denna stat eller beträf-
fande Namibia en regional myndig-
het, eller

b) räntan betalas på grund av lån som be-

viljas eller garanteras av en finansiell
institution av offentligrättslig natur
med syfte att främja export och ut-
veckling under förutsättning att den
beviljade eller garanterade krediten
innehåller ett element av subvention,
eller

c) räntan betalas av ett företag i den

andra avtalsslutande staten med an-
ledning av kreditförsäljning av varor
eller industriell, kommersiell eller ve-
tenskaplig utrustning, eller tillhanda-
hållande av tjänster på kredit, utom i

fall då försäljningen eller tillhandahål-
landet sker eller fordran uppkommer
mellan närstående personer, eller

d) räntan betalas till en bank.

4. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i denna arti-
kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som
utfärdats av staten, och inkomst av obligatio-
ner eller debentures, däri inbegripna agiobe-
lopp och vinster som hänför sig till sådana vär-
depapper, obligationer eller debentures.
Straffavgift på grund av sen betalning anses
inte som ränta vid tillämpningen av denna arti-
kel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 till-
lämpas inte, om den som har rätt till räntan har

background image

SFS 1993:1398

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-

stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande
stat om utbetalaren är den staten själv, lokal
myndighet, eller beträffande Namibia en re-
gional myndighet, eller person med hemvist i
denna stat. Om emellertid den person som be-
talar räntan, antingen han eller hon har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller inte, i en av-
talsslutande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband med vilken den
skuld uppkommit på vilken räntan betalas,

och räntan belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses räntan
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till räntan
eller mellan dem båda och annan person rän-
tebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

8. Om Namibia efter tidpunkten för under-
tecknandet av detta avtal ingår ett avtal för

3609

the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contrac-
ting State in which the interest arises, through
a permanent establishment situated therein,

or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7
or Article 14, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Cont-
racting State when the payer is that State itself,
a local authority, or in the case of Namibia a
regional authority, or a resident of that State.
Where, however, the person paying the inte-
rest, whether he or she is a resident of a Cont-
racting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent es-
tablishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

(7) Where by reason of a special relationship
between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to
the debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-mentio-
ned amount. In such case, the excess part of

the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due re-
gard being had to the other provisions of this
Convention.

(8) If in any Convention for the avoidance of
double taxation concluded by Namibia with a

background image

SFS 1993:1398

third State, being a member of the Organisa-

tion for Economic Co-operation and Develop-
ment, (OECD), at the time of the signature of
this Convention, Namibia after that time
would agree to exempt interest arising in Na-
mibia from Namibian tax on interest on more

favourable conditions or to limit the rate of tax
provided in paragraph (2), such exemption or
lower rate shall automatically apply as if it had
been specified in paragraph (2).

Article 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be taxed
in the Contracting State in which they arise
and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the
royalties the tax so charged shall not exceed 15
per cent of the gross amount of the royalties.
Notwithstanding the preceding sentence, if the
royalties are paid with respect to any patent,
secret formula or process, or for information
concerning industrial or scientific experience,
the tax so charged shall not exceed 5 per cent
of the gross amount of the royalties.

(3) The term ⬝royalties⬝ as used in this Article
means payments of any kind received as a con-
sideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of or
the right to use industrial, commercial or
scientific equipment involving a transfer of

3610

undvikande av dubbelbeskattning med en

tredje stat, som är medlem i Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling,
(OECD), vid denna tidpunkt, och i avtalet
överenskommer att undanta ränta som härrör
från Namibia från namibisk skatt på ränta på
mer gynnsamma villkor eller att begränsa skat-
tesatsen som anges i punkt 2, tillämpas sådana
villkor eller lägre skattesats som om det hade
föreskrivits i punkt 2.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i
den avtalsslutande stat från vilken den härrör,
enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot-
tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte
överstiga 15 procent av royaltyns bruttobe-
lopp. Om royaltyn betalas på grund av patent,
hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod

eller för upplysning om erfarenhetsrön av in-
dustriell eller vetenskaplig natur, får skatten,
utan hinder av föregående mening, inte över-
stiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås i denna ar-
tikel varje slags betalning som tas emot såsom
ersättning för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt el-
ler vetenskapligt verk, häri inbegripet biograf-
film och film eller band för radio- eller televi-
sionsutsändning, patent, varumärke, mönster

eller modell, ritning, hemligt recept eller hem-
lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av
eller för rätten att nyttja industriell, kommer-

background image

know-how or for information concerning in-
dustrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)
shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contrac-
ting State in which the royalties arise, through
a permanent establishment situated therein,
or performs in that other State independent

personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of
which the royalties are paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Ar-
tide 7 or Artide 14, as the case may be, shall

apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a
Contracting State when the payer is that State
itself, a local authority, or in the case of Nami-
bia a regional authority, or a resident of that
State. Where, however, the person paying the
royalties, whether he or she is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting

State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the liability to
pay the royalties was incurred, and such royal-
ties are borne by such permanent establish-
ment or fixed base, then such royalties shall be

deemed to arise in the State in which the per-
manent establishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-

cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Artide shall apply only

3611

SFS 1993:1398

siell eller vetenskaplig utrustning som innefat-
tar överföring av tekniskt kunnande eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm-
pas inte, om den som har rätt till royaltyn har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas
äger verkligt samband med det fasta driftstäl-
let eller den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-
tande stat om utbetalaren är staten själv, lokal
myndighet, eller beträffande Namibia regional
myndighet, eller person med hemvist i denna
stat. Om emellertid den person som betalar
royaltyn, antingen han eller hon har hemvist i
en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu-
tande stat har fast driftställe eller stadigva-
rande anordning i samband varmed skyldighe-
ten att betala royaltyn uppkommit, och royal-
tyn belastar det fasta driftstället eller den sta-
digvarande anordningen, anses royaltyn här-
röra från den stat där det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och den som har rätt till royal-
tyn eller mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i

background image

3612

SFS 1993:1398

to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contrac-
ting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

(7) If in any Convention for the avoidance of
double taxation concluded by Namibia with a
third State, being a member of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment, (OECD), at the time of the signature of
this Convention, Namibia after that time
would agree to exempt royalties arising in Na-
mibia from Namibian tax on royalties or to li-
mit the rates of tax provided in paragraph (2),
such exemption or lower rate shall automati-
cally apply as if it had been specified in para-
graph (2).

Article 13

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Contrac-
ting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated
in the other Contracting State, or from the
alienation of shares in a company the assets of
which consist principally of such property,
may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable pro-
perty forming part of the business property of
a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-
taining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting

State for the purpose of performing indepen-
dent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that oth-
er State.

denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

7. Om Namibia efter tidpunkten för under-
tecknandet av detta avtal ingår ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning med en
tredje stat, som är medlem i Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling,

(OECD), vid denna tidpunkt, och i avtalet

överenskommer att undanta royalty som här-
rör från Namibia från namibisk skatt på
royalty eller att begränsa skattesatsen som an-
ges i punkt 2, tillämpas sådant undantagande
eller lägre skattesats som om det hade före-
skrivits i punkt 2.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtals-

slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse
av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande sta-
ten, eller på grund av överlåtelse av andelar i
ett bolag vars tillgångar huvudsakligen består
av sådana tillgångar, får beskattas i denna
andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-
dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande sta-
ten, eller av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva självständig

yrkesverksamhet, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna andra
stat. Detsamma gäller vinst på grund av över-
låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller
tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.

background image

SFS 1993:1398

3. a) Vinst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik el-
ler av lös egendom som är hänförlig
till användningen av sådana skepp el-
ler luftfartyg, beskattas endast i denna
stat.

b) Bestämmelserna i denna punkt tilläm-

pas beträffande vinst som förvärvas av
det svenska, danska och norska luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines
System (SAS) men endast i fråga om
den del av vinsten som motsvarar den
andel i konsortiet vilken innehas av
AB Aerotransport (AB A), den
svenske delägaren i Scandinavian Air-
lines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1-3
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

5. Vinst på grund av avyttring av andelar eller
andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en
av de avtalsslutande staterna som förvärvas av
en fysisk person som har haft hemvist i denna
stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande
staten får - utan hinder av bestämmelserna i
punkt 4 - beskattas i den förstnämnda avtals-
slutande staten om avyttringen av andelarna

eller rättigheterna inträffar vid något tillfälle
under de fem år som följer närmast efter det
att personen upphört att ha hemvist i den
förstnämnda staten.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en fysisk person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut-

(3) (a) Gains derived by a resident of a Cont-

racting State from the alienation of
ships or aircraft operaated in interna-
tional traffic or movable property per-
taining to the operation of such ships
or aircraft, shall be taxable only in
that State.

(b) With respect to gains derived by the

Swedish, Danish and Norwegian air
transport consortium Scandinavian
Airlines System (SAS), the provisions
of this paragraph shall apply only to
such portion of the gains as corre-
sponds to the participation held in that
consortium by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scan-
dinavian Airlines System (SAS).

(4) Gains from the alienation of any property
other than that referred to in paragraphs (1),
(2) and (3), shall be taxable only in the Cont-
racting State of which the alienator is a resi-
dent.

(5) Notwithstanding the provisions of para-
graph (4), gains from the alienation of shares
or other corporate rights of a company which
is a resident of one of the Contracting States
derived by an individual who has been a resi-
dent of that State and who has become a resi-
dent of the other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State if the aliena-
tion of the shares or other corporate rights oc-
cur at any time during the five years next follo-
wing the date on which the individual has cea-
sed to be a resident of the first-mentioned
State.

Article 14

Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is a
resident of a Contracting State in respect of

3613

background image

3614

SFS 1993:1398

professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in
that State. Such income may also be taxed in
the other Contracting State if:

(a) the individual has a fixed base regu-

larly available to him or her in that
other State for the purpose of perfor-
ming his or her activities, but only so
much thereof as is attributable to that
fixed base, or

(b) the individual is present in that other

State for a period or periods excee-
ding in the aggregate 183 days within
any period of 12 months, but only so
much thereof as is attributable to ser-
vices performed in that State.

(2) The term ⬝professional services⬝ includes

especially independent scientific, literary, ar-
tistic, educational or teaching activities as well
as the independent activities of physicians,

lawyers, engineers, architects, dentists and ac-
countants.

Article 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Articles 16, 18
and 19, salaries, wages and other similar remu-
neration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment shall be
taxable only in that State unless the employ-
ment is exercised in the other Contracting

State. If the employment is so exercised, such
remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of para-

graph (1), remuneration derived by a resident
of a Contracting State in respect of an employ-

öva fritt yrke eller annan självständig verk-
samhet, beskattas endast i denna stat. Sådan
inkomst får också beskattas i den andra avtals-
slutande staten om

a) den fysiska personen i denna andra

avtalsslutande stat har en stadigva-

rande anordning som regelmässigt
står till hans eller hennes förfogande

för att utöva verksamheten, men en-
dast så stor del av den som är hänförlig
till denna stadigvarande anordning,
eller

b) den fysiska personen vistas i den

andra avtalsslutande staten under tid-
rymd eller tidrymder som sammanlagt
överstiger 183 dagar under en tolvmå-
nadersperiod, men endast så stor del
av den som är hänförlig till utövandet
av verksamhet i denna stat.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper särskilt
självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig

verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,18

och 19 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning endast i denna stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra stat, får er-
sättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som

background image

3615

SFS 1993:1398

utförs i den andra avtalsslutande staten, en-
dast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten

under tidrymd eller tidrymder som

sammanlagt inte överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare

som inte har hemvist i den andra sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast drift-

ställe eller stadigvarande anordning
som arbetsgivaren har i den andra sta-
ten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i
denna artikel får ersättning för arbete, som ut-
förs ombord på skepp eller luftfartyg som an-
vänds i internationell trafik av ett företag i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Om
person med hemvist i Sverige uppbär inkomst
av arbete, vilket utförs ombord på ett luftfar-
tyg som används i internationell trafik av luft-
fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning,
som person med hemvist i en avtalsslutande
stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse i
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna
14 och 15 får inkomst, som person med hem-

ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not ex-

ceeding in the aggregate 183 days wit-
hin any period of 12 months; and

(b) the remuneration is paid by, or on be-

half of, an employer who is not a resi-
dent of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a

permanent establishment or a fixed
base which the employer has in the
other State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions
of this Article, remuneration derived in re-
spect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traffic
by an enterprise of a Contracting State may be

taxed in that State. Where a resident of Swe-
den derives remuneration in respect of an em-
ployment exercised aboard an aircraft opera-
ted in international traffic by the air transport
consortium Scandinavian Airlines System
(SAS), such remuneration shall be taxable
only in Sweden.

Article 16

Directors�" fees

Directors�" fees and other similar payments de-
rived by a resident of a Contracting State in his

or her capacity as a member of the board of
directors of a company which is a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

Article 17

Entertainers and sportspersons

(1) Notwithstanding the provisions of Articles

14 and 15, income derived by a resident of a

background image

3616

SFS 1993:1398

Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as a sportsperson, from
his or her personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.

(2) Where income in respect of personal acti-

vities exercised by an entertainer or a sports-
person in his or her capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsperson him- or
herself but to another person, that income

may, notwithstanding the provisions of Artic-
les 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting
State in which the activities of the entertainer
or sportsperson are exercised.

(3) Notwithstanding the provisions of para-
graphs (1) and (2) income derived by an enter-
tainer or sportsperson from his or her personal
activities as such shall be exempt from tax in
the Contracting State in which these activities
are exercised if the activities are exercised wit-
hin the framework of a visit which is substan-
tially supported by the other Contracting
State, a local authority, or in the case of Nami-
bia a regional authority, or a public institution
thereof.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

(1) Subject to the provisions of paragraph (2)
of Article 19, pensions and other similar remu- '
neration, disbursements under the Social Se-
curity legislation and annuities arising in a
Contracting State and paid to a resident of the
other Contracting State may be taxed in the
first-mentioned Contracting State. If the pen-
sion or annuity or a part thereof, has been fi-
nanced through deductions from taxable in-
come in Namibia, such pension, annuity or
part shall, however, be taxable only in Nami-
bia.

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den andra avtals-
slutande staten i egenskap av artist, såsom tea-
ter- eller filmskådespelare, radio- eller televi-
sionsartist eller musiker, eller av idrottsut-
övare, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verksam-
het, som artist eller idrottsutövare bedriver i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsutövaren själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmel-
serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrottsut-
övaren bedriver verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 skall inkomst, som artist eller
idrottsutövare i denna egenskap förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet, undantas från
skatt i den avtalsslutande stat där verksamhe-
ten utövas om detta sker inom ramen för ett
besök som till väsentlig del finansieras av den
andra avtalsslutande staten, lokal myndighet,
eller beträffande Namibia regional myndighet,
eller annan offentligrättslig institution i denna
andra stat.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt

2 föranleder annat får pension och annan lik-
nande ersättning, utbetalning enligt socialför-
säkringslagstiftningen och livränta, vilka här-
rör från en avtalsslutande stat och betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, beskattas i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten. Om pension eller livränta eller
del därav, har finansierats genom avdrag från
beskattningsbar inkomst i Namibia, skall
emellertid sådan pension, livränta eller del be-
skattas endast i Namibia.

background image

114-SFS 1993

3617

SFS 1993:1398

2. Med uttrycket ⬝livränta⬝ förstås ett fast-
ställt belopp, som utbetalas periodiskt på fast-
ställda tider under en persons livstid eller un-
der angiven eller fastställbar tidsperiod och
som utgår på grund av förpliktelse att verk-
ställa dessa utbetalningar som ersättning för
däremot fullt svarande vederlag i penningar el-

ler penningars värde.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen-

sion), som betalas av en avtalsslu-
tande stat eller dess lokala myndighe-
ter eller beträffande Namibia en re-
gional myndighet till fysisk person på
grund av arbete som utförs i denna
stats eller dess myndigheters tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande sta-
ten, om arbetet utförs i denna andra
stat och personen i fråga har hemvist i
denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat ute-

slutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande
stat eller dess lokala myndigheter eller
beträffande Namibia en regional myn-
dighet till fysisk person på grund av
arbete som utförts i denna stats eller
dess myndigheters tjänst, beskattas
endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande sta-
ten om personen i fråga har hemvist
och är medborgare i denna stat.

(2) The term ⬝annuity⬝ means a stated sum

payable periodically at stated times during life
or during a specified or ascertainable period of
time under an obligation to make the pay-

ments in return for adequate and full conside-
ration in money or money's worth.

Article 19

Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a local
authority thereof or in the case of Na-
mibia a regional authority to an indivi-
dual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in
that other State and the individual is a
resident of that State who:
(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of
rendering the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a lo-
cal authority thereof or in the case of
Namibia a regional authority to an in-
dividual in respect of services rende-
red to that State or subdivision or aut-
hority shall be taxable only in that
State,

(b) However, such pension shall be

taxable only in the other Contracting
State if the individual is a resident of,
and a national of, that State.

background image

3618

SFS 1993:1398

(3) The provisions of Articles 15, 16 and 18

shall apply to remuneration and pensions in
respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or
a local authority thereof or in the case of Na-
mibia a regional authority.

Article 20

Students

(1) Payments which a student or business app-
rentice who is or was immediately before visi-

ting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his or her education or training receives for the
purpose of his or her maintenance, education
or training shall not be taxed in that State, pro-
vided that such payments arise from sources
outside that State.

(2) In respect of grants or scholarships not co-
vered by paragraph (1), a student or business
apprentice referred to in paragraph (1) shall
be entitled to the same exemptions, reliefs or
reductions in respect of taxes available to resi-
dents of the Contracting State he or she is visi-

ting. This paragraph shall only apply if the stu-
dent or apprentice stays for more than six
months in that State.

Article 21

Managements, consultancy and technical fees

(1) Technical fees arising in a Contracting
State which are derived by a resident of the

other Contracting State may be taxed in that
other State.

(2) However, such technical fees may also be
taxed in the Contracting State in which they
arise, and according to the laws of that State,

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18
tillämpas på ersättning och pension som beta-
las på grund av arbete som utförts i samband
med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande
stat eller dess lokala myndigheter eller beträf-
fande Namibia en regional myndighet.

Artikel 20

Studerande

1. Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller

utbildning, beskattas inte i denna stat för be-
lopp som han eller hon erhåller för sitt uppe-
hälle, sin undervisning eller utbildning, under
förutsättning att beloppen härrör från källa
utanför denna stat.

2. Såvitt avser bidrag och stipendier som inte
omfattas av bestämmelserna i punkt 1, skall en
student eller affärspraktikant som avses i
nämnda punkt vara berättigad till samma be-
frielse, lättnader och förmåner vid beskatt-

ningen som gäller för en person med hemvist i
den avtalsslutande stat som han eller hon vis-
tas i. Denna punkt är endast tillämplig om stu-
denten eller affärspraktikanten stannar i mer
än sex månader i den staten.

Artikel 21

Ersättning för företagsledning, rådgivning och
tekniska tjänster

1. Ersättning för tekniska tjänster, som härrör

från en avtalsslutande stat och som förvärvas
av person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Ersättning för tekniska tjänster får emeller-
tid beskattas även i den avtalsslutande stat
från vilken den härrör enligt lagstiftningen i

background image

but where such technical fees are derived by a
resident of the other Contracting State who is
subject to tax in that State in respect thereof,
the tax charged in the Contracting State in
which the technical fees arise shall not exceed

15 per cent of the gross amount of such fees.

(3) The term ⬝technical fees⬝ as used in this
Artide means payments of any kind from a
person who is resident in one of the Contrac-
ting States to any person, other than to an em-
ployee of the person making the payments, in
consideration of any services of an administra-
tive, technical, managerial or consultancy na-
ture performed outside that State.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2)

of this Artide shall not apply if the recipient of
the technical fees, being a resident of a Cont-
racting State, carries on business in the other
Contracting State in which the technical fees
arise, through a permanent establishment si-
tuated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed
base situated therein, and the technical fees
are effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such a case, the
provisions of Artide 7 or Artide 14, as the
case may be, shall apply.

(5) Technical fees shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a local authority thereof, or in the.case
of Namibia a regional authority, or a resident
of that State. Where, however, the person
paying the technical fees, whether he or she is
a resident of a Contracting State or not, has in
a Contracting State a permanent establish-
ment or fixed base in connection with which
the obligation to pay the technical fees was in-

curred, and such technical fees are borne by
that permanent establishment or fixed base,
then such technical fees shall be deemed to

3619

SFS 1993:1398

denna stat, men om ersättningen för sådana
tekniska tjänster förvärvas av en person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten som
är skattskyldig för ersättningen i denna stat,
får skatten i den avtalsslutande stat varifrån
ersättningen härrör inte överstiga 15 procent
av ersättningens bruttobelopp.

3. Med uttrycket ⬝ersättning för tekniska
tjänster⬝ förstås i denna artikel varje slag av
ersättning som betalas av en person med hem-

vist i en avtalsslutande stat till person, som inte
är anställd hos utbetalaren, för tjänster av ad-
ministrativ, teknisk, företagsledande eller råd-
givande natur som inte utförts i denna stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i
denna artikel tillämpas inte, om mottagaren av
ersättningen för tekniska tjänster har hemvist
i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, från vilken

ersättningen härrör, från där beläget fast drift-
ställe eller utövar självständig yrkesverksam-
het i denna andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt ersättningen för
dessa tjänster äger verkligt samband med det

fasta driftstället eller den stadigvarande an-
ordningen. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Ersättning för tekniska tjänster anses här-
röra från en avtalsslutande stat om utbetalaren
är staten själv, lokal myndighet, eller beträf-
fande Namibia regional myndighet, eller per-
son med hemvist i denna stat. Om emellertid
den person som betalar ersättningen, antingen
han eller hon har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast
driftställe eller stadigvarande anordning i sam-
band varmed skyldigheten att betala ersätt-
ningen uppkommit, och denna ersättning be-
lastar det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen, anses ersättningen här-

background image

arise in the State in which the permanent es-
tablishment or fixed base is situated.

(6) Where by reason of a special relationship
between the payer and the recipient or bet-
ween both of them and some other person, the
amount of the technical fees paid exceeds, for
whatever reason, the amount which would
have been agreed upon by the payer and the
recipient in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case,
the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contrac-
ting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

(7) If in any Convention for the avoidance of
double taxation concluded by Namibia with a
third State, being a member of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment, (OECD), at the time of the signature of
this Convention, Namibia after that time
would agree to exempt technical fees arising in
Namibia from Namibian tax on such fees or to
limit the rate of tax provided in paragraph (2),
such exemption or lower rate shall automati-
cally apply as if it had been specified in para-
graph (2).

Article 22

Other income

(1) Items of income of a resident of a Contrac-
ting State, wherever arising, not dealt with in
the foregoing Articles of this Convention shall
be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not
apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph (2)

of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State

3620

röra från den stat där det fasta driftstället eller

den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel-
lan utbetalaren och mottagaren av ersätt-
ningen för tekniska tjänster eller mellan dem
båda och annan person ersättningsbeloppet
överstiger - oavsett anledningen - det belopp
som skulle ha överenskommits mellan utbeta-
laren och mottagaren om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

7. Om Namibia efter tidpunkten för under-
tecknandet av detta avtal ingår ett avtal för
undvikande av dubbelbeskattning med en
tredje stat, som är medlem i Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling,
(OECD), vid denna tidpunkt, och i avtalet
överenskommer att undanta ersättning för
tekniska tjänster från namibisk skatt på så-
dana tjänster eller att begränsa skattesatsen
som anges i punkt 2, tillämpas sådant undanta-
gande eller lägre skattesats som om det hade
föreskrivits i punkt 2.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på
inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget

SFS 1993:1398

background image

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base si-
tuated therein, and the right or property in re-
spect of which the income is paid is effectively
connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of
Artide 7 or Artide 14, as the case may be,
shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of para-
graphs (1) and (2), items of income of a resi-
dent of a Contracting State not dealt with in
the foregoing Artides of this Convention and
arising in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

Article 23

Elimination of double taxation

(1) In the case of Namibia, double taxation
shall be avoided as follows:

Subject to the provisions of the law of Nami-

bia regarding the allowance of a credit against
Namibian tax of tax payable under the laws of
a country outside Namibia, Swedish tax
payable under the laws of Sweden and in ac-
cordance with this Convention, whether di-
rectly or by deduction, on profits or income
liable to tax in Sweden shall be allowed as a
credit against any Namibian tax payable in re-
spect of the same profits or income by refe-
rence to which the Swedish tax is computed.

(2) In the case of Sweden, double taxation
shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of Nami-
bia and in accordance with the provi-
sions of this Convention may be taxed
in Namibia, Sweden shall allow - sub-
ject to the provisions of the law of

Sweden concerning credit for foreign
tax (as it may be amended from time

3621

SFS 1993:1398

fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belä-
gen stadigvarande anordning, samt den rättig-
het eller egendom i fråga om vilken inkomsten
betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Inkomst som inte behandlas i föregående
artiklar i detta avtal, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat förvärvar och som här-
rör från den andra avtalsslutande staten, får -
utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1
och 2 - beskattas i denna andra stat.

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Namibia skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

I enlighet med namibisk lagstiftning angå-

ende avräkning från namibisk skatt av skatt
som utgår i annat land än Namibia, avräknas
svensk skatt på vinst eller inkomst som beskat-
tas i Sverige antingen direkt eller genom skat-
teavdrag enligt svensk lagstiftning och enligt
bestämmelserna i detta avtal, från namibisk
skatt på samma vinst eller inkomst som den
svenska skatten beräknats.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-
ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige för-

värvar inkomst som enligt namibisk
lagstiftning och i enlighet med be-
stämmelserna i detta avtal får beskat-
tas i Namibia, skall Sverige - med
beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräk-
ning av utländsk skatt (även i den ly-

background image

3622

SFS 1993:1398

to time without changing the general
principle hereof) - as a deduction
from the tax on such income, an
amount equal to the Namibian tax
paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the
provisions of this Convention, shall be
taxable only in Namibia, Sweden may,
when determining the graduated rate
of Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only in
Namibia.

(c) Notwithstanding the provisions of

subparagraph (a), dividends paid by a
company which is a resident of Nami-
bia to a company which is a resident of
Sweden, shall be exempt from Swe-
dish tax to the extent that the divi-
dends would have been exempt under
Swedish law if both companies had
been Swedish companies. This ex-
emption shall not apply unless:

(i) the profits out of which the divi-

dends are paid have been subjec-
ted to either the normal corpo-
rate tax in Namibia or, in Nami-
bia or elsewhere, an income tax
comparable to the Swedish tax

which would have been paid if
the profits had been derived by a
Swedish company, or

(ii) the dividends, in addition to such

dividends mentioned in (i) of this
sub-paragraph, consist of income
which would have been tax ex-
empt in Sweden if it had been de-

rived directly by a company resi-
dent in Sweden.

(d) For the purposes of (a) and (c) of this

paragraph the term ⬝Namibian tax

delse de framdeles kan få genom att
ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) - från den
svenska skatten på inkomsten av-
räkna ett belopp motsvarande den
skatt som erlagts i Namibia för in-
komsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestäm-
melserna i detta avtal, beskattas en-
dast i Namibia, får Sverige vid faststäl-
landet av skattesatsen för svensk pro-
gressiv skatt beakta den inkomst som
skall beskattas endast i Namibia.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a)

ovan är utdelning från bolag med
hemvist i Namibia till bolag med hem-
vist i Sverige undantagen från svensk

skatt i den mån utdelningen skulle ha
varit undantagen från beskattning en-
ligt svensk lagstiftning, om båda bola-

gen hade varit svenska. Sådan skatte-
befrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen

betalas underkastats antingen
den normala bolagsskatten i Na-
mibia eller, i Namibia eller någon
annanstans, en inkomstskatt

jämförlig med den svenska skatt

som skulle ha utgått om vinsten
hade förvärvats av ett svenskt
bolag, eller

2) utdelningen, utöver sådan utdel-

ning som avses i l ) , utgörs av in-
komst som hade varit skattebe-
friad i Sverige om den hade för-
värvats direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

d) Vid tillämpningen av a) och c) i denna

punkt anses ⬝den skatt som erlagts i

background image

paid⬝ and the term ⬝the normal corpo-
rate tax in Namibia⬝ shall be deemed
to include the Namibian tax which
would have been paid but for any ex-
emption or reduction of tax granted
under the incentive provisions contai-
ned in the Namibian Foreign Invest-
ment Act, so far as they were in force
on, and have not been modified since,
the date of the signature of this Con-
vention, or have been modified only
in minor respects so as not to affect

their general character or any other
provision which may subsequently be
made granting an exemption or reduc-

tion which is agreed by the competent
authorities of the Contracting States
to be of a substantially similar charac-
ter, if it has not been modified thereaf-
ter or has been modified only in minor
respects so as not to affect its general

character.

(e) The provisions of (d) of this paragraph

shall apply for the first ten years du-
ring which this Convention is effective
but the competent authorities of the
Contracting States may consult each
other to determine whether this pe-

riod shall be extended.

Article 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to

any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the

same circumstances are or may be subjected.

This provision shall, notwithstanding the pro-

3623

SFS 1993:1398

Namibia⬝ och ⬝den normala bolags-
skatten i Namibia⬝ innefatta namibisk
skatt som skulle ha erlagts om inte be-
frielse från eller nedsättning av skatt

medgivits enligt bestämmelser om
skattelättnader i ⬝the Namibian Fo-
reign Investment Act⬝, så vitt de var i
kraft vid, och inte har ändrats sedan,
tidpunkten för undertecknandet av
detta avtal, eller ändrats endast i
mindre betydelsefulla hänseenden
utan att deras allmänna innebörd på-

verkats eller andra bestämmelser som
senare kan komma att införas vilka
medger befrielse från eller nedsätt-
ning av skatt och som enligt överens-
kommelse mellan de behöriga myn-
digheterna i de avtalsslutande sta-
terna är av huvudsakligen likartat
slag, om de inte därefter ändrats eller
ändrats endast i mindre betydelsefulla
hänseenden utan att deras allmänna
innebörd påverkats,

e) Bestämmelserna i d) i denna punkt

gäller under de tio första åren under
vilket detta avtal tillämpas men de be-
höriga myndigheterna kan överlägga
med varandra för att bestämma om
dessa bestämmelser skall tillämpas ef-
ter denna tidsperiods utgång.

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-

background image

3624

SFS 1993:1398

visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Contrac-
ting States.

(2) The taxation on a permanent establish-
ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.

(3) Except where the provisions of paragraph
(1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11,
or paragraph (6) of Article 12, apply, interest,
royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable profits of
such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resi-
dent of the first-mentioned State. Similarly,
any debts of an enterprise of a Contracting
State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the
taxable capital of such enterprise, be deduc-
tible under the same conditions as if they had
been contracted to a resident of the first-men-
tioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the ca-
pital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned

State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-

jected.

(5) Nothing contained in this Article shall be
construed as obliging either Contracting State
to grant to individuals not resident in that

melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande

staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som före-
tag i en avtalsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver

verksamhet av samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel
9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av

den beskattningsbara inkomsten för sådant
företag på samma villkor som betalning till
person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtals-
slutande stat har till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-

stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-
tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhäng-

ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som annat liknande företag i
den förstnämnda staten är eller kan bli under-

kastat.

5. Ingenting i denna artikel anses medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att medge
fysisk person som saknar hemvist i denna stat

background image

3625

SFS 1993:1398

sådant personligt avdrag vid beskattningen,

sådan skattebefrielse eller skattenedsättning
som medges fysisk person som har sådan hem-
vist.

6. Utah hinder av bestämmelserna i artikel 2
tillämpas bestämmelserna i förevarande arti-
kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom eller henne medför
eller kommer att medföra beskattning som
strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan
han eller hon, utan att detta påverkar hans el-

ler hennes rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa staters interna rättsordning,
framlägga saken för den behöriga myndighe-
ten i den avtalsslutande stat där han eller hon
har hemvist eller, om fråga är om tillämpning
av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat
där han eller hon är medborgare. Saken skall

framläggas inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-
vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig

överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. �verenskommelse som träffats genomförs
utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-

State any of the personal allowances, reliefs

and reductions for tax purposes which are
granted to individuals so resident.

(6) The provisions of this Article shall, not-
withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

Article 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the actions
of one or both of the Contracting States result
or will result for him or her in taxation not in
accordance with the provisions of this Conven-
tion, he or she may, irrespective of the re-
medies provided by the domestic laws of those
States, present his or her case to the compe-
tent authority of the Contracting State of
which he or she is a resident or, if his or her
case comes under paragraph (1) of Article 24,
to that of the Contracting State of which he or
she is a national. The case must be presented
within three years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accor-
dance with the provisions of the Convention.

(2) The competent authority shall endeavour,
if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the oth-
er Contracting State, with a view to the avoi-
dance of taxation which is not in accordance
with the Convention. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any

time limits in the domestic laws of the Contrac-
ting States.

(3) The competent authorities of the Contrac-

ting States shall endeavour to resolve by mu-
tual agreement any difficulties or doubts ari-

background image

velsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning, särskilt för
att förhindra skattebrott eller skatteflykt, i
fråga om skatter som omfattas av avtalet i den
mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-

ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit
skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar som erhållits enligt den in-

terna lagstiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndigheter (däri in-
begripna domstolar och administrativa myn-
digheter) som fastställer, uppbär eller indriver
de skatter som omfattas av avtalet eller hand-
lägger åtal eller besvär i fråga om dessa skat-
ter. Dessa personer eller myndigheter skall an-
vända upplysningarna endast för sådana ända-
mål. De får yppa upplysningarna vid offentliga
rättegångar eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med-
föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi-

ker från lagstiftning och administrativ
praxis i denna avtalsslutande stat eller
i den andra avtalsslutande staten,

3626

SFS 1993:1398

sing as to the interpretation or application of

the Convention. They may also consult toget-
her for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

(4) The competent authorities of the Contrac-
ting States may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of the Contrac-
ting States shall exchange such information as
is necessary for carrying out the provisions of
this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered
by the Convention, in particular for the pre-

vention of fraud or evasion of such taxes, inso-
far as the taxation thereunder is not contrary
to the Convention. The exchange of informa-

tion is not restricted by Article 1. Any infor-
mation received by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as in-
formation obtained under the domestic laws of

that State and shall be disclosed only to per-
sons or authorities (including courts and admi-
nistrative bodies) involved in the assessment
or collection of, the enforcement or prosecu-
tion in respect of, or the determination of ap-
peals in relation to, the taxes covered by the
Convention. Such persons or authorities shall
use the information only for such purposes.
They may disclose the information in public
court proceedings or in judicial decisions.

(2) In no case shall the provisions of para-

graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures

at variance with the laws and admi-
nistrative practice of that or of the
other Contracting State;

background image

3627

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the nor-
mal course of the administration of
that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, indust-
rial, commercial or professional secret
or trade process, or information, the
disclosure of which would be contrary
to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the fis-
cal privileges of diplomatic agents or consular
officers under the general rules of internatio-
nal law or under the provisions of special ag-

reements.

Article 28

Limitation of benefits

(1) If according to the provisions of Artides 6
to 22 the right of Sweden to tax income is limi-

ted and according to the Namibian tax laws the
income is regarded as income from foreign
sources and therefore exempted from Nami-
bian tax, Sweden may tax such income as if this
Convention did not exist.

(2) If according to the provisions of Artides 6
to 22 the right of Namibia to tax income from

Namibian sources or deemed to be from Na-
mibian sources is limited and if such income is
in accordance to the Swedish tax laws not
taxed in Sweden, Namibia may tax such in-

come as if this Convention did not exist.

SFS 1993:1398

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sed-
vanlig administrativ praxis i denna av-
talsslutande stat eller i den andra av-

talsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärshemlighet, industri-, handels-
eller yrkeshemlighet eller i närings-

verksamhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära tjäns-
temän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri-
vilegier vid beskattningen som enligt folkrät-
tens allmänna regler eller bestämmelser i sär-
skilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänste-
män.

Artikel 28

Begränsningar av förmåner

1. Om Sveriges rätt att beskatta inkomst är

begränsad enligt bestämmelserna i artiklarna 6
till 22 och inkomsten enligt namibisk skatte-
lagstiftning är att anse som inkomst från ut-
ländsk källa och därför undantagen från nami-
bisk skatt, får Sverige ändå beskatta inkoms-
ten som om detta avtal inte fanns.

2. Om Namibias rätt att beskatta inkomst från
namibisk källa eller som är att anse som nami-
bisk källa är begränsad enligt bestämmelserna
i artiklarna 6 till 22 och inkomsten enligt
svensk skattelagstiftning inte beskattas i Sve-
rige, får Namibia ändå beskatta inkomsten
som om detta avtal inte fanns.

background image

SFS 1993:1398

Article 29

Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and the
instruments of ratification shall be exchanged
at Stockholm as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force
upon the exchange of instruments of ratifica-
tion and its provisions shall have effect on in-
come derived on or after the first day of Ja-
nuary of the year next following that of the
entry into force of this Convention.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until
terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven-
tion, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination at least six

months before the end of any calendar year af-

ter the expiration of a period of five years from
the date of its entry into force. In such case,
the Convention shall cease to have effect on
income derived on or after the first day of Ja-
nuary of the year next following that in which
the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned being duly
authorized thereto have signed this Conven-
tion.

Done at Windhoek, this 16 day of July 1993,
in duplicate in the English language.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Sten Rylander

For the Government of
the Republic of Namibia

Gert Hanekon

3628

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika-

tionshandlingarna skall utväxlas i Stockholm
snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av
ratifikationshandlingarna och dess bestäm-
melser tillämpas på inkomst som förvärvas den

1 januari det år som följer närmast efter det år

då avtalet träder i kraft eller senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess att det upp-

sägs av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift-
ligen uppsäga avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår som följer efter en tidrymd av

fem år från den dag då avtalet trätt i kraft. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet
att gälla på inkomst som förvärvas den 1 ja-
nuari det år som följer närmast efter det år då
uppsägningen skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Windhoek den 16 juli 1993, i två
exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges
regering

Sten Rylander

För Republiken Namibias
regering

Gert Hanekon

background image

SFS 1993:1398

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko-
nungariket Sveriges regering och Republiken
Namibias regering för undvikande av dubbel-
beskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande skatter på inkomst har underteck-
nade kommit överens om att följande bestäm-
melser skall utgöra en integrerande del av av-
talet.

1. Om en avtalsslutande stat i framtiden kom-

mer att införa ⬝offshore⬝-lagstiftning, skall de
behöriga myndigheterna genom ömsesidig
överenskommelse bestämma hur avtalet skall
tillämpas i förhållande till företag som åtnjuter
förmåner enligt den lagstiftningen.

2. Uttrycket ⬝nästan uteslutande⬝ skall när
det i artikel 5 punkt 6 används i förhållande till
person vars verksamhet bedrivs för ett företag
tolkas enligt följande. Om 75 procent eller
mer av hans eller hennes omsättning under be-
skattningsåret är hänförlig till verksamhet som

bedrivs för företaget, anses personens verk-
samhet bedrivits nästan uteslutande för företa-
get under detta beskattningsår.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade, undertecknat
detta protokoll.

Som skedde i Windhoek den 16 juli 1993, i två
exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges
regering

Sten Rylander

För Republiken Namibias
regering

Gert Hanekon

3629

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention bet-

ween the Government of the Kingdom of Swe-
den and the Government of the Republic of
Namibia for the Avoidance of Double Taxa-

tion and the Prevention of Fiscal Evasion with
respect to Taxes on Income, the undersigned
have agreed that the following provisions shall
form an integral part of the Convention.

(1) If in the future a Contracting State will in-
troduce Offshore-legislation, the competent
authorities shall by mutual agreement decide
how the Convention shall apply to enterprises

enjoying privileges according to that legisla-
tion.

(2) With reference to the provision of para-

graph 6 of Article 5, the term ⬝almost wholly⬝,
as used in relation to a person whose activities
are devoted on behalf of an enterprise, shall be
interpreted accordingly. Where 75 per cent or
more of his or her turnover during a fiscal year
is attributable to activities devoted on behalf
of an enterprise the activities of such a person
shall be considered to have been devoted al-
most wholly on behalf of that enterprise du-
ring that fiscal year.

In witness whereof the undersigned being duly
authorized thereto have signed this Protocol.

Done at Windhoek, this 16 day of July 1993,
in duplicate in the English language.

For the Government of
the Kingdom of Sweden

Sten Rylander

For the Government of
the Republic of Namibia

Gert Hanekon

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.