SFS 1994:1506 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva / SFS 1994:1506 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva
SFS 1994_1506 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1506
Utkom från trycket
den 19 december 1994

Lag
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och
gåva;

utfärdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som Sverige

och Frankrike undertecknade den 8 juni 1994 skall gälla som lag här i
landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § I fråga om ansökan om skattelindring gäller 2 § kungörelsen
(1967:721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt
vid dubbelbeskattning.

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges enligt det av
följande alternativ som ger det lägsta beloppet, nämligen

1

Prop. 1994/95:29, bet. 1994/95: SkU2, rskr. 1994/95:37.

5843

background image

SFS 1994:1506

1. den skatt som erlagts eller kan komma att erläggas i Frankrike för

egendom som enligt avtalet får beskattas där, eller

2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning

belöper på samma egendom.

Om skatt inte erlagts i Frankrike och uppgift saknas om hur mycket skatt

som kan komma att erläggas där, får anstånd medges med skäligt belopp,
dock högst med ett belopp som motsvarar den del av den svenska skatten
som vid en proportionell fördelning belöper på egendom som enligt avtalet
får beskattas i Frankrike.

4 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm-
melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse hos regeringen enligt artikel

14 punkt 1 i avtalet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

G�RAN PERSSON

(Finansdepartementet)

5844

background image

SFS 1994:1506

Bilaga

(�versättning)

CONVENTION ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE
SUEDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE FRAN�!AISE EN VUE
D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA
FRAUDE FISCALES EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET
SUR LES DONATIONS

Le Gouvernement du Royaume de Suède et

Le Gouvernement de la République françai-
se, désireux de conclure une Convention en
vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur les successions et sur
les donations, sont convenus des dispositions
suivantes:

ARTICLE 1

SUCCESSIONS ET DONATIONS VISEES

La présente Convention s'applique:
a) aux successions des personnes domicili-

ées au moment de leur décès dans un Etat
contractant ou dans les deux Etats contrac-
tants; et

b) aux donations faites par des personnes

domiciliées au moment de la donation dans
un Etat contractant ou dans les deux Etats
contractants.

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET
SVERIGES REGERING OCH
REPUBLIKEN FRANKRIKES REGERING
F�R ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING OCH
F�RHINDRA SKATTEFLYKT
BETR�FFANDE SKATTER P�&
KVARL�&TENSKAP, ARV OCH G�&VA

Konungariket Sveriges regering och Re-

publiken Frankrikes regering, vilka önskar
ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskatt-
ning och förhindra skatteflykt beträffande

skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva, har
kommit överens om följande bestämmelser:

ARTIKEL 1

KVARL�&TENSKAP, ARV OCH G�&VOR
SOM OMFATTAS AV AVTALET

Detta avtal tillämpas:
a) på kvarlåtenskap och arv efter personer

som vid dödsfallet hade hemvist i en avtals-
slutande stat eller i båda avtalsslutande sta-
terna, och

b) på gåvor från personer som vid gåvo-

tillfallet hade hemvist i en avtalsslutande stat
eller i båda avtalsslutande staterna.

5845

background image

SFS 1994:1506

ART1CLE 2

IMPOTS VISES

1. La présente Convention s'applique aux

impôts sur les successions et sur les dona-
tions perçus pour le compte d'un Etat con-
tractant ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur les

successions, les impôts perçus par suite de
décès sous forme d'impôts sur la masse
successorale, d'impôts sur les parts héréditai-
res, de droits de mutations ou d'impôts sur
les donations pour cause de décès. Sont
considérés comme impôts sur les donations,
les impôts perçus sur les mutations entre vifs
du seul fait de la gratuité totale ou partielle
de la mutation.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique

la Convention sont:

a) en ce qui concerne la Suède: l'impôt sur

les successions et l'impôt sur les donations
(arvs- och gâvoskatten);

b) en ce qui concerne la France: les droits

de mutation à titre gratuit.

4. La Convention s'applique aussi aux

impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de
la Convention et qui s'ajouteraient aux im-
pôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants
se communiquent les modifications importan-
tes apportées à leurs législations fiscales

respectives.

5846

ARTIKEL 2

SKATTER SOM OMFATTAS AV
AVTALET

1. Detta avtal tillämpas på skatter på

kvarlåtenskap, arv och gåva som påförs för
en avtalsslutande stats eller dess regionala
myndigheters räkning, oberoende av det sätt
på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på kvarlåtenskap och arv

förstås skatter som på grund av dödsfall

påförs i form av skatt på kvarlåtenskap,
arvslott, överlåtelse eller på gåva för döds-

falls skull. Med skatter på gåva förstås
skatter som påförs på överlåtelser mellan
levande personer, men endast under förut-
sättning att dessa skatter tas ut på grund av

att överlåtelsen sker helt eller delvis utan
vederlag.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är

a) beträffande Sverige: arvsskatten och

gåvoskatten;

b) beträffande Frankrike: avgifterna på arv

och gåvor.

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som
efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna skall
meddela varandra de väsentliga ändringar
som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

background image

SFS 1994:1506

ARTICLE 3

DEFINITIONS GENERALES

1. Au sens de la présente Convention, à

moins que le contexte n'exige une interpréta-
tion différente;

a)(i) le terme "Suède" désigne le Royaume
de Suède et comprend le territoire national,
la mer territoriale ainsi que les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit in-
ternational, le Royaume de Suède a des
droits souverains relatifs à l'exploration et
à l'exploitation des ressources naturelles du

lit de la mer, du sous-sol marin et des
eaux surjacentes;

(ii) le terme "France" désigne les dépar-

tements européens et d'outre-mer de la Ré-
publique française, y compris la mer terri-
toriale ainsi que les zones sur lesquelles,
en conformité avec le droit international, la
France a des droits souverains relatifs à
l'exploration et à l'exploitation des res-
sources naturelles du lit de la mer, du

sous-sol marin et des eaux surjacentes;

b) l'expression "biens qui font partie de la

succession ou d'une donation d'une personne
domiciliée dans un Etat contractant" com-
prend tout bien dont la dévolution ou la
mutation est, en vertu de la législation d'un
Etat contractant, soumise à un impôt visé par
la Convention;

c) l'expression "autorité compétente"

désigne:

(i) dans le cas de la Suède, le ministre

des finances, son représentant autorisé, ou
l'autorité désignée comme autorité compé-
tente aux fins de la Convention;

(ii) dans le cas de la France, le ministre

chargé du Budget ou son représentant auto-
risé.

ARTIKEL 3

ALLM�NNA DEFINITIONER

1. Om inte sammanhanget föranleder

annat, har vid tillämpningen av detta avtal

följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) 1) "Sverige" åsyftar Konungariket Sveri-
ge och innefattar Sveriges territorium, dess
territorialvatten liksom de andra områden
över vilka Sverige i överensstämmelse med
internationell rätt utövar suveräna rättig-
heter med avseende på utforskning och
utnyttjande av naturtillgångar på havsbott-
nen, i dennas underlag och ovanför denna
befintliga vattentillgångar;

2) "Frankrike" åsyftar Republiken Frank-

rikes europeiska departement och departe-
ment på andra sidan havet däri inbegripet
dess territorialvatten liksom de andra
områden över vilka Frankrike i överens-
stämmelse med internationell rätt utövar

suveräna rättigheter med avseende på ut-
forskning och utnyttjande av naturtillgång-
ar på havsbottnen, i dennas underlag och
ovanför denna befintliga vattentillgångar;
b) "egendom som ingår i kvarlåtenskapen

efter eller gåva från en person med hemvist
i en avtalsslutande stat" inbegriper all egen-
dom vilkens överföring eller överlåtelse är
underkastad en skatt som omfattas av detta
avtal och som utgår enligt lagstiftningen i en
avtalsslutande stat;

c) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Sverige: Finansministern, dennes

befullmäktigade ombud eller den myndig-
het åt vilken uppdragits att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av avtalet;

2) i Frankrike: Ministern ansvarig för

budgeten eller dennes befullmäktigade
ombud.

5847

background image

SFS 1994:1506

2. Pour l'application de la Convention par

un Etat contractant, tout terme ou expression
qui n'y est pas défini a le sens que lui attri-
bue le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s'applique la Convention, à moins
que le contexte n'exigé une interprétation
différente. Le sens attribué à un ternie ou ex-
pression par le droit fiscal de cet Etat pré-
vaut sur le sens attribué à ce terme ou ex-
pression par les autres branches du droit de
cet Etat.

ARTICLE 4

DOMICILE FISCAL

1. Au sens de la présente Convention,

l'expression "personne domiciliée dans un
Etat contractant" désigne toute personne
domiciliée dans cet Etat selon la législation
de cet Etat relative aux impôts auxquels
s'applique la Convention. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes
dont la succession ou la donation n'est sou-
mise à l'impôt dans cet Etat que pour les
biens qui y sont situés.

2. Lorsque, selon les dispositions du pa-

ragraphe 1, une personne physique est domi-
ciliée dans les deux Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme

domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent; si elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent dans les
deux Etats, elle est considérée comme domi-
ciliée dans l'Etat avec lequel ses liens per-
sonnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de

ses intérêts vitaux ne peut pas être détermi-

né, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habita-
tion permanent dans aucun des Etats, elle est
considérée comme domiciliée dans l'Etat où
elle séjourne de façon habituelle;
5848

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar

avtalet anses, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som inte
definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens lagstiftning i
fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas. Innebörden av ett uttryck enligt
den statens skattelagstiftning skall ha före-
träde framfor varje annan innebörd som detta
uttryck har i denna stats övriga lagstiftning.

ARTIKEL 4

SKATTER�TTSLIGT HEMVIST

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat" person som enligt lagstiftningen i
denna stat har hemvist där med avseende på
de skatter som omfattas av avtalet. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person vars kvarlå-
tenskap eller gåva är skattepliktig i denna
stat endast såvitt avser där belägen egendom.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-

tande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat
med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads-
intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen
eller om han inte i någondera staten har en
bostad som stadigvarande står till hans för-

fogande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas;

background image

SFS 1994:1506

c) si cette personne séjourne de façon

habituelle dans les deux Etats ou si elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun
d'eux, elle est considérée comme domiciliée
dans l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité

des deux Etats ou si elle ne possède la natio-
nalité d�"aucun d�"eux, les autorités compéten-
tes des Etats contractants s'efforcent de

trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du pa-

ragraphe 1, une personne autre qu'une per-
sonne physique est domiciliée dans les deux
Etats contractants, elle est considérée comme
domiciliée dans l'Etat où son siège de direc-
tion effective est situé.

ARTICLE 5

BIENS IMMOBILIERS

1. Les biens immobiliers qui font partie de

la succession ou d'une donation d'une per-
sonne domiciliée dans un Etat contractant et
sont situés dans l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers" a le

sens que lui attribue le droit de l'Etat con-
tractant où les biens considérés sont situés,
étant entendu, toutefois, que les créances
garanties par hypothèque ou autrement sur
un immeuble ne sont pas considérées comme
des biens immobiliers. L'expression com-

prend en tous cas les accessoires, les bâti-

ments, le cheptel mort ou vif des exploita-
tions agricoles et forestières, les droits aux-
quels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l'usu-
fruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploita-
tion ou la concession de l'exploitation de
gisements minéraux, sources et autres res-
sources naturelles; les navires, bateaux et

c) om han stadigvarande vistas i båda

staterna eller om han inte vistas stadigvaran-
de i någon av dem, anses han ha hemvist i
den stat dar han är medborgare;

d) om han är medborgare i både staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist

i båda avtalsslutande staterna, anses personen
i fråga ha hemvist i den stat där den har sin
verkliga ledning.

ARTIKEL 5

FAST EGENDOM

1. Fast egendom som ingår i kvarlåtenska-

pen efter eller gåva från person med hemvist
i en avtalsslutande stat och som är belägen i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas
i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be-

tydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen
i den avtalsslutande stat där egendomen är
belägen, dock att skuld for vilken fest egen-
dom genom inteckningar eller annorledes
utgör säkerhet, aldrig anses som fest egen-
dom. Uttrycket inbegriper emellertid alltid
egendom som utgör tillbehör till fest egen-
dom, byggnader, levande och döda inventari-
er i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på
vilka bestämmelserna i privaträtten om fest
egendom är tillämpliga, nyttjanderätt till fest
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineraltillgång, källa eller annan
naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg

anses inte vara fest egendom.

5849

background image

SFS 1994:1506

aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers.

3. L'expression "biens immobiliers" com-

prend aussi les actions, parts ou autres droits
dans une société ou personne morale dont

l'actif est principalement constitué, direc-
tement ou par l'interposition d'une ou plusi-
eurs autres sociétés ou personnes morales,
d'immeubles situés dans un Etat contractant
ou de droits portant sur de tels biens. Ces
actions, parts ou autres droits sont réputés
situés dans l'Etat contractant où les im-
meubles sont situés.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'app-

liquent également aux biens immobiliers
d'une entreprise et aux biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère indépen-
dant.

ARTICLE 6

BIENS MOBILIERS APPARTENANT A
UN ETABLISSEMENT STABLE OU A
UNE BASE FIXE

1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés à

l'article 7, les biens mobiliers d'une entre-
prise qui fait partie de la succession ou d'une
donation d'une personne domiciliée dans un
Etat contractant, qui appartiennent à un
établissement stable situé dans l'autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.

2. Au sens de la présente Convention,

l'expression "établissement stable" désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermé-
diaire de laquelle une entreprise exerce tout
ou partie de son activité.

3. L'expression "établissement stable"

comprend notamment:

5850

3. Uttrycket "fast egendom" inbegriper

också aktier, andelar eller andra rättigheter i
bolag eller i juridisk person vars tillgångar,
direkt eller genom ett eller flera andra bolag
eller juridiska personer huvudsakligen består
av fast egendom belägen i en avtalsslutande

stat eller rättigheter som hänför sig till sådan
egendom. I sådant fall skall aktierna, an-
delarna eller rättigheterna anses vara belägna
i den stat där den fasta egendomen är be-
lägen.

4. Bestämmelserna i punkt 1 är också

tillämpliga på fast egendom som tillhör
företag och på fast egendom som används

vid utövande av fritt yrke eller annan själv-

ständig verksamhet.

ARTIKEL 6

L�S EGENDOM NEDLAGD I FAST
DRIFTST�LLE ELLER H�NF�RLIG
TILL STADIGVARANDE ANORDNING

1. Med undantag för sådan egendom som

anges i artikel 7, får lös egendom vilken
tillhör ett företag och ingår i kvarlåtenskap
efter eller gåva från en person med hemvist
i en avtalsslutande stat och som utgör del av
rörelsetillgångarna i ett fast driftställe i den
andra avtalsslutande staten, beskattas i denna
andra stat.

2. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

background image

SFS 1994:1506

a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz,

une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles.

4. Un chantier de construction ou de mon-

tage ne constitue un établissement stable que
si sa durée dépasse douze mois.

5. Nonobstant les dispositions précédentes

du présent article, on considère qu'il n'y a
pas "établissement stable" si:

a) il est fait usage d'installations aux seules

fins de stockage, d'exposition ou de livraison
de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entre-

prise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entre-

prise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utili-

sée aux seules fins d'acheter des marchandi-
ses ou de réunir des informations, pour
l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utili-

sée aux seules fins d'exercer, pour l'entrepri-
se, toute autre activité de caractère prépara-
toire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins de l'exercice cumulé d'ac-
tivités mentionnées aux alinéas a) à e), à
condition que l'activité d'ensemble de l'in-
stallation fixe d'affaires résultant de ce cu-
mul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.

6. Les biens mobiliers qui font partie de la

succession ou d'une donation d'une personne
domiciliée dans un Etat contractant et servent

a) plats för företagsledning;
b) filial;
c) kontor;
d) fabrik;
e) verkstad; och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

4. Plats för byggnads-, anläggnings-, eller

installationsverksamhet utgör tast driftställe

endast om verksamheten pågår mer än tolv

månader.

5. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket "fast driftstäl-
le" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan-

de för lagring, utställning eller utlämnande
av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt

varulager uteslutande för bearbetning eller

förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för inköp av
varor eller inhämtande av upplysningar för
företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att för

företaget bedriva annan verksamhet som är

av förberedande eller biträdande art;

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kom-
binera verksamheter som anges i a)-e) ovan,
under förutsättning att hela den verksamhet

som bedrivs från den stadigvarande platsen
för affärsverksamheten på grund av denna
kombination är av förberedande eller biträ-
dande art.

6. Lös egendom, som ingår i kvarlåtenskap

efter eller i gåva från person med hemvist i
en avtalsslutande stat och som används vid

5851

background image

SFS 1994:1506

à l'exercice d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant,
qui appartiennent à une base fixe située dans
l'autre Etat contractant, sont imposables dans
cet autre Etat.

ARTICLE 7

NAVIRES ET AERONEFS

1. Les navires ou les aéronefs exploités en

trafic international par une entreprise dont le
siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant ainsi que les biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs, qui font partie de la succession ou
d'une donation d'une personne domiciliée
dans l'autre Etat contractant, sont imposables
dans le premier Etat.

2. L'expression "trafic international"

désigne tout transport effectué par un navire
ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat contractant, sauf lorsque le
navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre
des points situés dans l'autre Etat contract-
ant.

ARTICLE 8

BIENS MOBILIERS CORPORELS

Les biens mobiliers corporels, autres que

les biens mobiliers visés aux articles 6 et 7,
qui font partie de la succession ou d'une
donation d'une personne domiciliée dans un
Etat contractant et sont situés dans l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.

5852

utövandet av fritt yrke eller annan självstän-
dig verksamhet samt är hänförlig till stadig-
varande anordning belägen i den andra av-
talsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

ARTIKEL 7

SKEPP OCH LUFTFARTYG

1. Skepp och luftfartyg som används i

internationell trafik av ett företag som har sin
verkliga ledning i en avtalsslutande stat, samt
lös egendom som är hänförlig till använd-
ningen av sådana skepp eller luftfartyg, och
som ingår i kvarlåtenskap efter eller gåva
från en person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i den först-
nämnda staten.

2. Uttrycket "internationell trafik" åsyftar

transport med skepp eller luftfartyg som
används av företag som har sin verkliga
ledning i en avtalsslutande stat utom då
skeppet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den andra avtalsslutande
staten.

ARTIKEL 8

MATERIELL L�S EGENDOM

Materiell lös egendom (biens mobiliers

corporels) som inte behandlas i artiklarna 6
och 7 och som ingår i kvarlåtenskapen efter
eller gåva från en person med hemvist i en
avtalsslutande stat får, om egendomen är
belägen i den andra avtalsslutande staten,
beskattas i denna andra stat.

background image

SFS 1994:1506

ARTICLE 9

AUTRES BIENS

Les biens, quelle qu'en soit la situation,

qui font partie de la succession ou d'une
donation d'une personne domiciliée dans un
Etat contractant et qui ne sont pas visés aux
articles 5, 6, 7 et 8 ne sont imposables que
dans cet Etat.

ARTICLE 10

DEDUCTIONS DES DETTES

1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans

l'acquisition, la construction, la transforma-
tion, l'amélioration, la réparation ou l'entre-
tien de biens visés à l'article 5 sont déduites
de la valeur de ces biens.

2. Sous réserve des dispositions du para-

graphe 1, les dettes afférentes à un établisse-
ment stable visé au paragraphe 1 de l'article
6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6
de l'article 6, sont déduites, suivant le cas,
de la valeur de l'établissement stable ou de la
base fixe.

3. Les dettes afférentes aux navires et aux

aéronefs exploités en trafic international ainsi
qu'aux biens mobiliers affectés à leur ex-
ploitation sont déduites de la valeur de ces
navires, aéronefs et biens mobiliers.

4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers

corporels visés à l'article 8 sont déduites de
la valeur de ces biens.

5. Les autres dettes viennent en déduction

de la valeur des biens auxquels s'appliquent
les dispositions de l'article 9.

ARTIKEL 9

�VRIG EGENDOM

Egendom som inte behandlas i artiklarna 5,

6, 7, och 8 och som ingår i kvarlåtenskapen
efter eller gåva från en person med hemvist
i en avtalsslutande stat beskattas, oavsett var
egendomen är belägen, endast i denna stat.

ARTIKEL 10

AVDRAG F�R SKULDER

1. Skulder som uppkommit i samband med

förvärv, byggande, ombyggnad, förbättring,
reparation eller underhåll av sådan egendom
som avses i artikel 5, skall dras av från

värdet på denna egendom.

2. Om inte bestämmelserna i punkt 1

föranleder annat, skall skulder, som är hän
förliga till ett sådant fast driftställe som avses
i artikel 6 punkt 1 eller till en sådan stadig-
varande anordning som avses i artikel 6
punkt 6, dras av från värdet av det fasta
driftstället respektive den stadigvarande
anordningen.

3. Skulder hänförliga till skepp och luft-

fartyg som används i internationell trafik
samt till lös egendom som är hänforlig till
användningen av sådana skepp och luftfartyg,
skall dras av från värdet på sådana skepp,
luftfartyg och sådan lös egendom.

4. Skulder hänförliga till sådan lös materi-

ell egendom (biens mobiliers corporels) som
avses i artikel 8 skall dras av från värdet på
denna egendom.

5. Andra skulder skall dras av från värdet

på sådan egendom på vilken bestämmelserna
i artikel 9 tillämpas.

5853

background image

SFS 1994:1506

6. Si une dette dépasse la valeur des biens

dont elle est déductible dans un Etat contract-
ant conformément aux dispositions des para-
graphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de
la valeur des autres biens imposables dans
cet Etat.

7. Pour l'application des dispositions des

paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il est entendu
que lorsqu'un Etat contractant, selon sa

législation interne, impose un bien sur une

fraction seulement de sa valeur, les dettes ne
sont déduites qu'à proportion de cette frac-
tion.

8. Si les déductions visées aux paragraphes

5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un
Etat contractant, ce solde est déduit de la
valeur des biens soumis à l'impôt dans l'aut-
re Etat contractant.

ARTICLE 11

COLLECTIVITES PUBLIQUES ET
ORGANISMES A BUT DESINTERESSE

1. Les exonérations et réductions d'impôt

ou autres avantages fiscaux prévus par la
législation d'un Etat contractant au profit de
cet Etat ou de ses collectivités locales s'ap-
pliquent dans les mêmes conditions aux per-
sonnes publiques correspondantes de l'autre
Etat contractant.

2. Les établissements publics ainsi que les

organismes à but désintéressé, quelle que soit
leur dénomination, créés ou organisés dans
un Etat contractant et exerçant leur activité
dans le domaine religieux, scientifique,
artistique, culturel, éducatif ou charitable
bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans
les conditions prévues par la législation de
celui-ci, des exonérations ou réductions
d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés

5854

6. Om skuld överstiger värdet av sådan

egendom från vilket skulden enligt bestäm-
melserna i punkterna 1 , 2 , 3 och 4 skall dras
av i en avtalsslutande stat, skall överskjutan-
de belopp dras av från värdet av övrig egen-
dom som får beskattas i denna stat.

7. Vid tillämpningen av bestämmelserna i

punkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 skall, i det fall
en avtalsslutande stat enligt sin interna lag-

stiftning endast beskattar en del av en egen-
doms värde, avdrag för skulder endast göras
i proportion till denna del.

8. Skuldöverskott som uppkommer i en

avtalsslutande stat efter avdrag som avses i
punkterna 5 och 6 skall dras av från värdet
av egendom som är skattepliktig i den andra
avtalsslutande staten.

ARTIKEL 11

OFFENTLIGA OCH ICKE-
KOMMERSIELLA INSTITUTIONER

1. Befrielse från respektive nedsättning av

skatt eller andra skattemässiga fördelar som
en avtalsslutande stat eller dess regionala
myndigheter åtnjuter enligt den statens lag-
stiftning skall också under samma förhållan-
den gälla beträffande motsvarande myndig-
heter i den andra avtalsslutande staten.

2. Offentliga såväl som icke-kommersiella

institutioner, vilken benämningen än må
vara, bildade eller organiserade i en avtals-
slutande stat och som utövar religiös, veten-
skaplig, konstnärlig, kulturell, undervisande
eller välgörande verksamhet skall i den andra
avtalsslutande staten åtnjuta motsvarande

befrielse, nedsättning eller andra skattemässi-
ga fördelar som liknande institutioner bildade
eller organiserade i denna andra stat äger

background image

SFS 1994:1506

aux entités de nature identique ou analogue
créées ou organisées dans cet autre Etat.

3. Les exonérations et réductions d'impôt

ou autres avantages fiscaux prévus par la
législation d'un Etat contractant, qui sont
étendus conformément aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 aux personnes ou entités

mentionnées à ces paragraphes, ne peuvent
excéder les avantages fiscaux dont bénéfici-
ent ces personnes ou entités dans l'autre Etat
contractant en application de la législation de
cet autre Etat.

ARTICLE 12

ELIMINATION DES DOUBLES
IMPOSITIONS

Les doubles impositions sont évitées de la

manière suivante.

1. a) L'Etat contractant dans lequel était

domicilié le défunt au moment du décès ou le
donateur au moment de la donation impose
l'ensemble des biens qui font partie de la
succession ou de la donation, y compris les
biens qui sont imposables dans l'autre Etat
contractant conformément aux dispositions de

la présente Convention, et accorde, sur cet
impôt, une déduction d'un montant égal à
l'impôt payé dans cet autre Etat sur les biens
qui, à l'occasion du même événement et
conformément aux dispositions de la Con-
vention, sont imposables dans cet autre Etat.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la
quote-part de l'impôt du premier Etat con-
tractant, calculé avant cette déduction, corre-
spondant aux biens à raison desquels la

déduction doit être accordée.

b) Il est entendu que la quote-part de

l'impôt du premier Etat contractant mention-
née au a) désigne:

åtnjuta enligt dess lagstiftning rörande skatter
på arv och gåvor.

3. Den befrielse, nedsättning av skatt eller

andra skattemässiga fördelar som i enlighet
med punkterna 1 och 2 ges till dar angivna
myndigheter eller institutioner enligt en
avtalsslutande stats lagstiftning får inte över-
stiga de skattemässiga fördelar som dessa

myndigheter eller institutioner åtnjuter i den
andra avtalsslutande staten enligt denna andra
stats lagstiftning.

ARTIKEL 12

UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING

Dubbelbeskattning undviks enligt följande:

1. a) Den avtalsslutande stat i vilken den

avlidne eller givaren hade hemvist vid döds-

fallet respektive gåvotillfället, skall beskatta

all den egendom som ingår i kvarlåtenskapen
eller gåvan inklusive den egendom som får
beskattas i den andra avtalsslutande staten i
enlighet med bestämmelserna i detta avtal
och skall från denna skatt avräkna ett belopp

motsvarande den skatt som erlagts i den
andra avtalsslutande staten för egendom som
på grund av samma händelse och enligt
bestämmelserna i detta avtal får beskattas i
denna andra stat. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte i något fall överstiga den del
av skatten i den förstnämnda avtalsslutande

staten, beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den egendom för vilken avräkning
skall medges.

b) Den del av skatten i den förstnämnda

avtalsslutande staten som omnämns i punkt a)
avser:

5855

background image

SFS 1994:1506

(i) lorsque l'impôt du premier Etat dû à

raison des biens considérés est calculé par
application d'un taux proportionnel, le
produit de la valeur nette de ces biens par
le taux qui lui est effectivement appliqué;

(ii) lorsque l'impôt du premier Etat dû à

raison des biens considérés est calculé par
application d'un barème progressif, le

produit de la valeur nette de ces biens par
le taux résultant du rapport entre, d'une
part, l'impôt effectivement dû à raison de
la totalité des biens imposables selon la
législation interne de cet Etat et, d'autre
part, la valeur nette de la totalité de ces
biens.

2. L'impôt sur les biens qui, conformé-

ment aux dispositions des articles 5, 6, 7 ou
8, sont imposables dans l'Etat contractant

dans lequel n'était pas domicilié le défunt au
moment du décès ou le donateur au moment
de la donation, est calculé au taux correspon-
dant à la totalité des biens imposables en
vertu de la législation interne de cet Etat.

3. a) Nonobstant les dispositions de l'ar-

ticle 9, lorsque le défunt ou le donateur a été
domicilié dans l'autre Etat contractant défini
au paragraphe 1 durant au moins cinq ans au
cours des sept dernières années précédant le
moment du décès ou de la donation, selon le
cas, et qu'il possédait à ce moment la natio-
nalité de cet autre Etat mais non celles des
deux Etats contractants, les biens visés à
l'article 9 sont aussi imposables dans cet
autre Etat selon sa législation interne mais
celui-ci accorde sur cet impôt une déduction
d'un montant égal à l'impôt payé sur ces
biens dans le premier Etat contractant défini
au paragraphe 1, en appliquant les disposi-
tions du paragraphe 1 comme s'il était l'Etat
du domicile du défunt ou du donateur.

5856

1) om skatten på sådan egendom i den

förstnämnda staten beräknas efter en pro-

portionell skattesats, skatten på nettovärdet
av denna egendom beräknad enligt gällan-
de skattesats,

2) om skatten på sådan egendom i den

förstnämnda staten beräknas efter en pro-

gressiv skatteskala, skatten på nettovärdet
av denna egendom beräknad med den
skattesats som erhålls genom att skatten
som skulle betalas på hela den egendom
som är skattepliktig enligt lagstiftningen i
denna stat jämförs med nettovärdet av hela
egendomen.

2. Skatt på egendom som enligt bestäm-

melserna i artiklarna 5, 6, 7 eller 8 i detta
avtal får beskattas i den avtalsslutande stat i

vilken den avlidne vid tidpunkten för döds-

fallet eller givaren vid tidpunkten för gåvan
inte hade hemvist, beräknas med den skatte-
sats som är tillämplig på hela den egendom
som är skattepliktig där enligt lagstiftningen
i denna stat.

3. a) Om emellertid den avlidna eller

givaren har haft hemvist i den andra avtals-
slutande stat som anges i punkt 1 under
minst fem av de sista sju åren närmast före
dödsfallet respektive gåvotillfallet och vid
denna tidpunkt är medborgare i denna andra
stat men inte i båda avtalsslutande staterna,
får, utan hinder av bestämmelserna i arti-
kel 9, denna andra stat i enlighet med sin
interna lagstiftning också beskatta sådan
egendom, som avses i artikel 9. I sådana fall
skall dock denna andra stat medge avräkning

från denna skatt med ett belopp motsvarande

den skatt som erlagts i den förstnämnda
avtalsslutande stat som anges i punkt 1 på
sådan egendom, varvid bestämmelserna i
punkt 1 tillämpas som om den avlidne re-

spektive givaren haft sin hemvist i denna
andra stat.

background image

SFS 1994:1506

b) Si une période plus longue que la pério-

de de sept ans mentionnée au a) est convenue
entre la Fiance et un Etat membre de la

Communauté Européenne ou du Conseil
Nordique après la signature de la présente
Convention, les autorités compétentes se
consulteront en vue de modifier cette période
en conséquence.

ARTICLE 13

DELAIS

Toute demande d'imputation ou de rembour-
sement d'impôt doit être présentée dans un
délai de cinq ans à compter de la date du fait
générateur de l'impôt ou, passé ce délai,
dans les deux années à compter de la derniè-

re date d'exigibilité de l'impôt imputable.

ARTICLE 14

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu'une personne estime que les

mesures prises par un Etat contractant ou par
les deux Etats contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non
conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces
Etats, soumettre son cas à l'autorité compé-

tente de l'un ou de l'autre Etat contractant.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure
qui entraîne une imposition non conforme
aux dispositions de la Convention.

b) Om en längre period än den period om

sju är som omnämnes i punkt a) överens-
koms mellan Frankrike och en medlemsstat
i EG eller en stat som är medlem i Nordiska
rådet efter det detta avtal har undertecknats
skall de behöriga myndigheterna överlägga
för att ändra perioden i detta avtal på mot-
svarande sätt.

ARTIKEL 13

TIDSGR�NS

Framställning om avräkning eller återbe-

talning av skatt skall göras inom fem år från
tidpunkten för den händelse som föranledde
skattskyldigheten eller inom två år från den
sista dagen då påförd skatt förfaller till
betalning, om sistnämnda tidpunkt inträffar

senare.

ARTIKEL 14

F�RFARANDET VID �MSESIDIG
�VERENSKOMMELSE

1. Om en person anser att en avtalsslutan-

de stat eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom medför eller
kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i endera staten. Saken

skall framläggas inom tre år från den tid-
punkt då personen i fråga fick vetskap om
den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

5857

background image

SFS 1994:1506

2. L'autorité compétente s'efforce, si la

réclamation lui paraît fondée et si elle n'est

pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par
voie d'accord amiable avec l'autorité compé-
tente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention. L'accord est
appliqué quels que soient les délais prévus
par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats

contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquelles peuvent donner
lieu l'interprétation ou l'application de la

Convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d'éliminer la double imposition dans
les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats

contractants peuvent communiquer direc-

tement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes

précédents. Si des échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord, ces
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d'une commission composée de représentants
des autorités compétentes des Etats contract-
ants.

5. Les autorités compétentes des Etats

contractants peuvent prescrire conjointement
ou séparément toutes règles ou formalités
nécessaires ou appropriées pour l'application
des dispositions de la Convention.

5858

2. Om den behöriga myndigheten finner

invandningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi-
dig överenskommelse med den behöriga
myndigheten i den andra avtalsslutande staten
i syfte att undvika beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet. �verenskom-
melse som träffas genomförs utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande staternas
interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall genom ömsesidig
överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkning eller tillämpning av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbel-
beskattning i fall som inte omfattas av av-
talet.

4. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna kan träda i direkt för-
bindelse med varandra i syfte att träffa över-
enskommelse i de fall som angivits i före-
gående punkter. Om muntliga överläggningar
anses underlätta en överenskommelse, kan
sådana överläggningar äga rum inom en
kommission som består av representanter för
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutan-
de staterna.

5. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna får tillsammans eller var
och en för sig meddela föreskrifter och

föreskriva formulär som skall användas, i
den utsträckning som är nödvändig eller
lämplig för att genomföra bestämmelserna i
detta avtal.

background image

SFS 1994:1506

ARTICLE 15

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats

contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la lé-
gislation interne des Etats contractants relati-
ve aux impôts visés par la Convention dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'é-
change de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par
un Etat contractant sont tenus secrets de la

même manière que les renseignements obte-
nus en application de la législation interne de
cet Etat et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribu-
naux et organes administratifs) concernées
par l'établissement ou le recouvrement des
impôts visés par la Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours

relatifs à ces impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publi-
ques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne

peuvent en aucun cas être interprétées com-
me imposant à un Etat contractant l'obliga-

tion:

a) de prendre des mesures administratives

dérogeant à sa législation ou à sa pratique
administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne

pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre
Etat contractant;

ARTIKEL 15

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR

1. De behöriga myndigheterna i de av-

talsslutande staterna skall utbyta sådana
upplysningar som är nödvändiga för att
tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i
de avtalsslutande staternas interna lagstiftning
i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i
den mån beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet av
upplysningar begränsas inte av artikel 1.
Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på
samma sätt som upplysningar som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i denna stat
och får yppas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripna domstolar och

förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i
fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna
endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte i

något fall medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning eller administrativ praxis i
denna stat eller den andra avtalsslutande
staten;

b) lämna upplysningar som inte är till-

gängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig
administrativ praxis i denna eller den andra
avtalsslutande staten;

5859

background image

SFS 1994:1506

c) de fournir des renseignements qui révè-

leraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou
des renseignements dont la communication

serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 16

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat

requis procède, sous réserve des dispositions
des paragraphes 7, 9 et 10, au recouvrement
des créances fiscales du premier Etat comme
s'il s'agissait de ses propres créances fisca-
les. Il est entendu que l'expression "créance
fiscale" désigne tout montant d'impôt ainsi
que les intérêts, les amendes ou sanctions
fiscales et les frais de recouvrement y affé-
rents, qui sont dus et non encore acquittés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne

s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font
l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre
le recouvrement dans l'Etat requérant et qui,
à moins que les autorités compétentes n'en
soient convenues autrement, ne sont pas
contestées.

3. L'obligation d'accorder une assistance

en vue du recouvrement des créances fiscales
concernant une personne décédée ou sa
succession est limitée à la valeur de la suc-
cession ou des biens reçus par chacun des
bénéficiaires de la succession selon que la
créance est à recouvrer sur la succession ou
auprès des bénéficiaires de celle-ci.

4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat

requis prend des mesures conservatoires en
vue du recouvrement d'un montant d'impôt,
même si la créance est contestée ou si le titre
exécutoire n'a pas encore été émis.

5860

c) lämna upplysningar som skulle röja

affärs-, industri-, handels- eller yrkeshemlig-
het eller i näringsverksamhet nyttjat förfa-

ringssätt eller upplysningar, vilkas överläm-

nande skulle strida mot allmänna hänsyn

(prdre publicV

ARTIKEL 16

BIST�&ND MED HANDR�CKNING

1. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten, om inte
bestämmelserna i punkterna 7, 9 och 10
föranleder annat, vidta nödvändiga åtgärder
för att driva in den förstnämnda statens
skattefordringar som om de vore dess egna.
Uttrycket "skattefordringar" inbegriper varje
skattebelopp liksom ränta, böter eller straff-
avgifter och kostnader för indrivning som
belöper därpå och som är förfallna till be-
talning och ännu ej erlagda.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller endast

sådan skattefordran beträffande vilken finns
en i den ansökande staten giltig verkställig-

hetstitel och, såvida inte de behöriga myndig-
heterna i fråga kommit överens om annat,

som inte är tvistig.

3. Skyldigheten att ge handräckning vid

indrivning av skattefordran som avser av-
liden person eller dennes dödsbo är begrän-
sad till dödsboets värde respektive värdet av
dödsbodelägarnas andelar av dödsboet, be-
roende på om indrivningen av fordran skall
riktas mot dödsboet elller dess delägare.

4. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten vidta åt-
gärder för att säkerställa indrivning av skatt,
även om skattefordran har överklagats eller
om ingen verkställighetstitel ännu föreligger.

background image

SFS 1994:1506

5. La demande d'assistance administrative

est accompagnée:

a) d'une attestation précisant que la créan-

ce fiscale concerne un impôt visé par la
présente Convention et, en ce qui concerne
le recouvrement, que sous réserve des dis-
positions du paragraphe 2, la créance fiscale
n'est pas ou ne peut être contestée,

b) d'une copie officielle du titre permettant

l'exécution dans l'Etat requérant, et

c) de tout autre document exigé pour le

recouvrement ou pour prendre les mesures
conservatoires.

6. Le titre permettant l'exécution dans

l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformé-
ment aux dispositions en vigueur dans l'Etat
requis, admis, homologué, complété ou
remplacé dans les plus brefs délais suivant la
date de réception de la demande d'assistance
par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.

7. Les questions concernant le délai au-

delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient
des renseignements sur ce délai.

8. Les actes de recouvrement accomplis

par l'Etat requis à la suite d'une demande
d'assistance et qui, suivant la législation de
cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le délai mentionné au para-
graphe 7 ont le même effet au regard de la

législation de l'Etat requérant. L'Etat requis
informe l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.

9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est

pas tenu de donner suite à une demande
d'assistance qui est présentée après une
période de quinze ans à partir de la date du
titre exécutoire initial.

5. Till framställning om handräckning skall

fogas:

a) en försäkran som preciserar att skatte-

fordran avser en skatt som omfattas av detta

avtal och, i det Ml då framställningen avser
indrivning, att, om inte bestämmelserna i
punkt 2 föranleder annat, skattefordran inte
är eller kan vara tvistig,

b) en officiell kopia av den i den ansökan-

de staten giltiga verkställighetstiteln, och

c) de övriga handlingar som behövs för

indrivning eller säkringsåtgärder.

6. En verkställighetstitel som är giltig i den

ansökande staten skall vid behov och i enlig-
het med de bestämmelser som gäller i den
anmodade staten snarast möjligt efter det att

framställningen har inkommit godkännas,

erkännas, kompletteras eller ersättas med en
verkställighetstitel som är giltig i den senare
staten.

7. I frågor som gäller tidsfrist efter vilken

skattefordran inte kan verkställas skall den
ansökande statens lagstiftning tillämpas.
Framställning om handräckning skall innehål-
la detaljerade uppgifter om sådan tidsfrist.

8. Indrivningsåtgärder, som vidtas av den

anmodade staten efter framställning om
handräckning och som enligt lagstiftningen i
denna stat uppskjuter eller avbryter tidsfrist
som avses i punkt 7 skall också ha denna
verkan vid tillämpningen av lagstiftningen i
den ansökande staten. Den anmodade staten
skall underrätta den ansökande staten i de

fall att sådana åtgärder vidtas.

9. Under inga förhållanden är den anmoda-

de staten skyldig att bifalla en handräck-
ningsframställning som gjorts mer än 15 år
efter den dag då den ursprungliga verkställig-
hetstiteln är daterad.

5861

background image

SFS 1994:1506

10. La créance fiscale pour le recouvre-

ment de laquelle une assistance est accordée

ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privi-

lèges spécialement attachés aux créances
fiscales de cet Etat même si la procédure de
recouvrement utilisée est celle qui s'applique
à ses propres créances fiscales.

11. Si sa législation ou sa pratique admini-

strative le permet dans des circonstances
analogues, l'Etat requis peut consentir un
délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais en informe préalablement l'Etat requé-

rant.

ARTICLE 17

FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES
ET CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention

ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux
dont bénéficient les fonctionnaires diplomati-
ques ou consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des
dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 18

ENTREE EN VIGUEUR

1. Chacun des Etats contractants notifiera

à l'autre l'accomplissement des procédures
requises en ce qui le concerne pour la mise
en vigueur de la présente Convention. Celle-
ci entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception
de la dernière de ces notifications.

5862

10. Skattefordran för vilken handräckning

för indrivning lämnas åtnjuter inte i den an-
modade staten någon sådan särskild förmåns-
rätt som tillkommer denna stats skatteford-
ringar även om vid indrivningen tillämpas
samma förfarande som är tillämpligt vid
indrivningen av dess egna skattefordringar.

11. Den anmodade staten får bevilja an-

stånd med betalningen eller medge att denna
sker genom delbetalningar, när detta är
tillåtet under liknande omständigheter enligt
lagstiftning eller administrativ praxis i den
anmodade staten, men skall först underrätta
den ansökande staten.

ARTIKEL 17

DIPLOMATISKA F�RETR�DARE
OCH KONSUL�RA TJ�NSTEM�N

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt

folkrättens allmänna regler eller bestämmel-
ser i särskilda överenskommelser tillkommer

diplomatiska företrädare eller konsulära
tjänstemän.

ARTIKEL 18

IKRAFTTR�DANDE

1. De avtalsslutande staterna skall under-

rätta varandra när de åtgärder vidtagits som
krävs för att detta avtal skall träda i kraft.
Avtalet träder i kraft den första dagen i den
andra månaden efter dagen för den sista av
dessa underrättelser.

background image

SFS 1994:1506

2. Les dispositions de la Convention s'ap-

pliqueront pour la première fois aux succes-

sions de personnes décédées, et aux dona-
tions effectuées, à compter de la date de son
entrée en vigueur.

3. Les dispositions de la Convention entre

la Suède et la France et tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles
d'assistance en matière d'impôts sur les
successions, signée à Paris le 24 décembre

1936, ainsi que les dispositions du Protocole

signé à Paris le 1er juillet 1963, cesseront
d'avoir effet à compter de la date à laquelle
les dispositions correspondantes de la présen-
te Convention s'appliqueront pour la premiè-
re fois.

ARTICLE 19

DENONCIATION

La présente Convention demeurera en

vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par un Etat contractant. Chacun des Etats
contractants pourra la dénoncer à tout mo-
ment après une période de cinq ans suivant
la date de son entrée en vigueur, moyennant
un préavis minimum de six mois notifié par

la voie diplomatique. Dans ce cas, les dis-

positions de la Convention cesseront d'avoir
effet à la date fixée dans le préavis de dénon-

ciation, mais continueront de s'appliquer aux
successions de personnes décédées, et aux
donations effectuées, avant cette date.

2. Avtalets bestämmelser skall tillämpas

första gången beträffande arv efter person
som avlider den dag avtalet träder i kraft

eller därefter och beträffande gåva som ges
den dag då avtalet träder i kraft eller där-
efter.

3. Bestämmelserna i avtalet den 24 de-

cember 1936 mellan Sverige och Frankrike

för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående

handräckning beträffande arvsskatt liksom
bestämmelserna i protokoll undertecknat i

Paris den 1 juli 1963, skall upphöra att gälla
från det datum då motsvarande bestämmelser
i detta avtal blir tillämpliga första gången.

ARTIKEL 19

UPPH�RANDE

Detta avtal förblir i kraft till dess det

uppsagts av endera avtalsslutande staten.
Vardera avtalsslutande staten kan på diplo-

matisk väg uppsäga avtalet efter det att det
varit i kraft under minst fem år om under-
rättelse härom skett med minst sex månaders
varsel. I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla vid utgången av den
i uppsägningen angivna tidrymden dock att
avtalet skall forsätta att gälla beträffande arv
efter person som avlidit före utgången av den
ovan angivna tidrymden och beträffande gåva
som ges före utgången av den ovan angivna

tidrymden.

5863

background image

SFS 1994:1506

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment

autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait en double exemplaire à Stockholm le

8.6 1994, en langue française.

Pour le Gouvernement
du Royaume de Suède

Bo Lundgren

Pour le Gouvernement
de la République française

J. Timsit

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under-

tecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 8 juni 1994

i två exemplar på franska språket.

För Konungariket
Sveriges regering

Bo Lundgren

För Republiken
Frankrikes regering

J. Timsit

5864

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.