SFS 1991:1588

911588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 16 december 1991

SFS 1991:1588 Lag

Utkom frän trycket

oiH ändring 1 lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m.;
utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 § lagen (1987:1069) om tullfri­

het m.m. skall ha följande lydelse.

3018

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på trans­

portmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller
för besättning eller passagerare,

2. varor som införs av en resande eller den som utför arbete på trans­

portmedel, under förutsättning att varorna inte införs i handelssyfte eller

yrkesmässig förbrukning,

3. varor som införs av en person, vilken flyttar in till landet eller

återvänder hit efter en längre tids vistelse i utlandet, om varorna inte
införs i ha ndelssyfte,

4. varor som införs med anledning av arv eller testamente eller som

gåva eller som lån utan vederlag och varor som köpts för medel skänkta
från utlandet,

5. filmer och trycksaker om varor eller tjänster som erbjuds från utlan­

det,

6. varor för turistpropaganda,

7. varor som skall användas vid räddningsinsats eller bärgningsföretag

eller humanitär hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats,

8. varor för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller kulturellt

ändamål,

9. varor som skall användas vid utställning eller mässa eller liknande

evenemang som ordnas för att främja försäljning av utländska varor,

10. välfardsmateriel för sjöfolk, samt

11. magnetband och andra media med registrerade data.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ULF DINKELSPIEL

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

Prop. 1990/91:180, 1991/92: FöUl, rskr. 17.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.