SFS 1987:1069

871069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om tullfrihet m. m.

utfärdad den 26 november 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om vissa tullar, tullfrihet, tullnedsätt-

ning och åte rbetalning av tull. Bestämmelserna gäller utan hinder av vad
som föreskrivs i tulltaxela gen (1987; 1068).

2 § Bestämmelser om förfarandet vid förtullning av varor, om betalning
av tull och om överklagande av beslut om tull finns i tullagen (1987:1065)

och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Särskild tull
3 § Om det föreligger särskilda förhållanden, får regeringen meddela
föreskrifter om att en vara vid förtullning skall beläggas med särskild tull.

Föreskrifter enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det att föreskrifterna meddelats eller, om riksmöte inte

pågår, från böljan av närmast följande riksmöte. Om underställning inte

sker eller riksdagen inte godkänner föreskrifterna inom två månader från
det att underställning skedde, upphör föreskrifterna att gälla.

Om det inte längre föreligger förhållanden som avses i första stycket,

skall regeringen upphäva föreskrifterna.

Antidumpnings- och utjämningstull

4 § �r en vara föremål för dumpning eller subvention i utlandet och är
dumpningen eller subventionen av sådan beskaffenhet att den skadar eller

hotar att skada svensk industri, far regeringen för att motverka att skada
uppkommer meddela föreskrifter om att varan vid förtullning skall beläg­

gas med antidumpnings- eller utjämningstull. Sådana föreskrifter får också

meddelas för att motverka att dumpning eller subventionering på motsva­
rande sätt skadar eller hotar att skada industri i ett annat land.

Finns grund för antagande att förutsättningar enligt första stycket före­

ligger för att pålägga en vara antidumpnings- eller utjämningstull, får

regeringen, om d et är nödvändigt för att förhindra att skada uppkommer
under det förhållandena utreds, meddela föreskrifter om provisorisk anti­

dumpnings- eller utjämningstull. Visar utredningen att förutsättningar för
att ta ut sådan tull inte föreligger eller att tull bör utgå med lägre belopp än
som tagits ut, skall återbetalning ske utan dröjsmål.

SFS 1987:1069

Utkom från trycket

den 10 december 1987

' Prop. 1986/87:166, SkU 1987/88:3, rskr. 11.

2837

¬

background image

SFS 1987:1069

Tullfrihet, tullnedsättning och återbetalning av tull med anledning av inter^

nationella handelsöverenskommelser m. m.

j

5 § Regeringen far meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och
återbetalning av tull

1. med anledning av internationella handelsöverenskommelser som

Sverige har ingått eller anslutit sig till,

2. för varor från utvecklingsländerna,
3. för varor från Färöarna,
4. för margarin, som inte är flytande och inte innehåller smör eller andra

fetter eller oljor framställda av mjölk, ur tulltaxenr 15.17 tulltaxelageii

(1987:1068) från länder som är anslutna till konventionen angående upprät­
tandet av Europeiska frihandelssammanslutningen.

Tullfrihet och tullnedsättning i vissa fall

Främmande staters representanter m.fl.

6 § Tullfrihet gäller för varor som förtullas för en främmande stats be­
skickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller
dennes familj enligt lagen (1976:661) om immu nitet och privilegier i vissa
fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell orga­

nisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om

organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privi­
legier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen
och är berättigad till tullfr ihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhål­
lande till Sverige.

Tullfrihet och tullnedsättning för varor med viss användning

7 § Tullfrihet gäller för

1. mindre maskiner eller apparater eller andra föremål som förtullas för

en inresande yrkesutövare eller studerande och som skall användas i ha ns

yrke eller studier av honom eller under hans personliga överinseende
under tillfälligt uppehåll i landet, om inte varornas mängd eller beskaffen­
het och omständigheterna i övrigt ger anledning att tillämpa endast tempo­
rär tullfrihet enligt 17 §,

2. fodermedel som kommer in tillsammans med djur och motsvarar

djurens behov under transporten till bestä mmelseorten,

3. varor som har tillhört ett förolyckat fartyg eller ett luftfartyg och som

inte är last samt sjöfynd som polismyndighet lämnar ut till bärgare enligt

lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd utan att bärgningen

kungörs,

4. likkistor med lik, urnor med a ska av lik sam t från utlandet skänkta

kransar och blommor till en avliden persons minnesgärd,

5. varuprover, mönster och modeller, som har endast obetydligt han­

delsvärde eller som med hänsyn till material eller utfö rande uppenbarligen
är avsedda att endast visa en varas beskaffenhet eller användning eller som

senast vid förtullningen görs oanvändbara som handelsvara,

6. blanketter till passersedlar, godslistor och liknande handlingar som

skall användas vid in- ell er utförsel av varor eller vid internationell trafik

2838

och blanketter, register, böcker och broschyrer samt andra handlingar som

ö

It

¬

background image

skall användas i samband med konferenser, kongresser eller liknande

SFS 1987:1069

arrangemang av internationell karaktär,

7. markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid

eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att
användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till sådan materi­
el, när varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfarts­

myndighet eller en annan förvaltning för allmän flygplats, samt

8. varor för provning av flygsäkerhetsmateriel, när de förtullas för en

luftfartsmyndighet.

8 § Tullfrihet gäller för

1. ämnen som huvudsakligen används som läkemedel eller för bered­

ning av tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 k ap. tulltaxela­
gen (1987:1068),

2. varor som skall användas uteslutande som material för tillverkning av

tullfria farmaceutiska produkter, hänförliga till 30 kap. tulltaxelagen, eller
av ämnen som avses i 1,

3. varor som skall användas uteslutande som vulkningsacceleratorer

eller antioxidanter för gummiindustrin eller som tillsats till mineraloljor för
att motverka knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, för att

reglera viskositeten eller för att användas för annat liknande ändamål,

4. garn, bind- och segelgam, tågvirke, linor och liknande material som

skall användas uteslutande för tillverkning av fisknät, samt

5. delar till stridsvagnar eller andra pansrade stridsfordon samt till va­

pen och ammunition för militärt bruk.

Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för

tullfrihet enligt första stycket.

9 § Delar oc h tillbehör samt material av plast, gummi, textilvara eller
glas, vilka skall användas för biltillverkning, får införas mot tull som

motsvarar fyra femtedelar av tullen på bilar införda under samma omstän­
digheter. Detta gäller inte däck och andra varor, som i och för sig klassifi­
ceras enligt tulltaxenr 40.11, 40.12 eller 40.13 tulltaxelagen (1987:1068).

Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor som skall gälla för

tullnedsättning enligt första stycket.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter om de villkor för tullfrihet eller

tullnedsättning som skall gälla, om varor förtullas för att användas för visst

ändamål och sådan användning enligt tulltaxelagen (1987:1068) medför

lägre tull än som anna rs skulle ha utgått.

11 § Den som medgetts tullfrihet eller tullnedsättning i fall som avses i

6-10 §§ är enligt föreskrifter som regeringen meddelar skyldig att utan

dröjsmål anmäla till tullmyndigheten, om varan inte används på sådant sätt
som förutsätts för tullfriheten eller tullnedsättningen. Det åligger därefter
tullmyndigheten att ta ut den tull som belöper på varan.

2839

¬

background image

SFS 1987:1069

Tullfrihet för varor s om inte tillverkas i Sverige

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som inté

eller endast i ringa omfattning tillverkas inom landet. Föreskrifterna får

meddelas för högst två år i sänder.

Regeringen får i enskilda fall besluta om tullfrihet för varor som inte eller

endast i ringa omf attning tillverkas inom landet.

Särskild tullfrihet

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på trans­

portmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet eller

för besättning eller passagerare,

2. varor som införs av en resande eller den som utför arbete på trans­

portmedel, under fönatsättning att varorna inte införs i handelssyfte eller

för yrkesmässig förbrukning,

3. varor som införs av en person, vilken flyttar in till l andet eller åter­

vänder hit efter längre tids vistelse i utlandet, om varorna inte införs i
handelssyfte,

4. varor som införs med anledning av arv eller testamente eller som

gåva eller som lån utan vederlag och varor som köpts för medel skänkta
från utlandet,

5. filmer och trycksaker om varor eller tjänster som erbjuds från utlan­

det,

6. varor för turistpropaganda,
7. varor som skall användas vid räddnings- eller bärgningsföretag eller

humanitär hjälpaktion,

8. varor för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller kulturellt

ändamål,

9. varor som skall användas vid utställning eller mässa eller liknande

evenemang som ordnas för att främja försäljning av utländska varor,

10. välfärdsmateriel för sjöfolk, samt

11. magnetband och andra media med registrerade data.

Tullfrihet för varor som införs i gränstrafik
14 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för varor som
införs i egentlig grän strafik.

Tullfrihet och tullnedsättning för varor som återinförs
15 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet eller tullnedsätt­

ning för varor som

1. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs utan att ha

bearbetats i utlan det,

2. är svenska eller har förtullats i Sverige och som återinförs efter

reparation eller annan bearbetning i utlandet,

3. har tillverkats helt eller delvis av material, som är svenskt eller som

har förtullats i Sverige,

4. har tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller

annan liknande svensk prestation,

5. har reparerats och som införs i utbyte mot svenska eller i Sverige

2840

förtullade varor av samma slag vilka utförts eller skall utföras från Sverige,

¬

background image

/

6. införs som ersättning för delar eller tillbehör till varor som förtullats i

SFS 1987:1069

Sverige och som inte stämt överens med vad som får anses avtalat.

Tullfrihet för emballage

16 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för emballage.

Bestämmelser om klassificering av emballage finns i tulltaxelagen
(1987:1068).

Tullfrihet under viss tid (Temp orär tullfrihet)

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om temporär tullfrihet för

1. varor som införs för att repareras, bearbetas, kompletteras eller

emballeras eller för att användas som material vid reparation, bearbetning,

komplettering eller emballering av exportvaror,

2. specialverktyg och specialinstrument som införs för att användas vid

tillverkning av e n viss exportvara, varor som införs för att användas vid

avprovning av en exportvara och varor som tillfälligt införs för att avbildas
eller kopieras,

3. utrustning som införs tillfälligt för inresandes yrkesutövning, studier

eller för jämförligt ändamål,

4. utrustning som införs för cirkus, tivoli eller liknande företag som

uppehåller sig tillfälligt i landet ,

5. varor som införs för tillfälligt bruk vid teaterföreställning, konsert

eller liknande föreställning eller vid kongress, officiell f estlighet, idrotts­

tävling eller liknande arrangemang av internationell karaktär,

6. varor som införs för utställning eller mässa,
7. varor som införs för att användas som varuprov, mönster eller model­

ler,

8. varor som införs för att avprovas,

9. enstaka föremål som införs för påseende samt urvalssändningar av

varor,

10. djur som införs för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk be­

handling,

11. containrar, maskiner och andra anordningar som utgör hjälpmedel

för transport, lastning, lossning eller annan godshantering, delar och tillbe­

hörtill sådana varor samt andra transportmedel, i de fall de inte hänförs till
punkterna 1-9, som införs för att användas endast tillfälligt i l andet och

delar, tillbehör eller material som införs för sig för att användas för repara­

tion, underhåll eller utrustning av sådana transportmedel.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens be­

stämmande, en tullmyndighet för enskilt fall besluta om temporär tullfrihet
för varor som inte o mfattas av föreskrifter enligt första stycket.

�&terbetalning av tull (TuIIrestitution)
Industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution

18 § Regeringen får meddela föreskrifter om att under vissa villkor till­
stånd kan meddelas till tullrestitution enligt särskilt förfarande (restitu-

tionstillstånd).

2841

¬

background image

SFS 1987:1069

19 § Den som har restitutionstillstånd kan medges restitution av tull''för>

varor som förtullas för hans räkning, om han

''

1. använt varorna för tillverkning, reparation, bearbetning, komplettC:

ring eller emballering av exportvara och utfört denna ur landet eller, i fi^äga

om delar och tillbehör till sådan exportvara, återutfört varorna i oförändrat
skick (industrirestitution),

2. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning, ut­

rustning eller sjösättning av fartyg, skeppsdocka, dockport, ponton, mud-
derverk, borr- eller bostadsplattform eller liknande anordning för verksam­

het till ha vs eller av produktionsanläggning för egentlig varvsverksamhet

(varvsrestitution),

3. använt varorna för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller

utrustning av luftfartyg eller rymdfartyg eller av delar eller tillbehör til l

sådant fartyg (flygrestitution), eller

4. återutfört varorna i oförändrat skick till annan i utlandet än producen­

ten eller leverantören eller ombud för någon av dem (handelsrestitution).

Med tillverkning enligt första stycket 1 jämstä lls annan produktion av

exportvara.

'

Regeringen får också meddela föreskrifter om att restitution enligt första

stycket 1-3 kan medges för varor som återutförts efter reparation, bear­

betning, komplettering eller emballering och för varor som inte får avsedd

användning.

En tullmyndighet kan medge restitution enligt första stycket för varor

som förtullats för annan innehavare av restitutionstillstånd än den som
använt varorna eller utfört exportvaran.

Restitution enligt 19 § för andr a varor

20 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution enligt 19 §

kan medges även om andra varor har använts eller återutförts än de för
vilka restitution begärs eller om det inte kan visas att de använda eller
utförda varorna har förtullats.

Särskild restitution och reducerad restitution
21 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull ka n
medges för varor som återutförts utan att ha använts eller efter att ha
använts bara i s amband med provning eller under förhållanden som kan
jämställas med provning eller som kunnat medföra temporär tullfrihet

(särskild restitution).

Regeringen får meddela föreskrifter om att särskild restitution kan med­

ges även om varorna har använts på annat sätt än som anges i första

stycket,

22 § Regeringen får meddela föreskrifter om att restitution av tull kan

medges med avdrag som beräknas med hänsyn till den tid varorna har

funnits i lande t, om varorna har återutförts men 21 § första stycke t inte är

tillämpligt (reducerad restitution).

Medgivande av restitutionstillstånd m. m.

23 § Restitutionstillstånd kan av tullmyndighet medges den som driver

2842

rörelse. Varvsrestitutionstillstånd kan medges även den som äger fartyg.

/

¬

background image

,, . ⬢

/

Flygrestitutionstillstånd kan medges även den som äger luftfartyg eller

SFS 1987:1069

rymdfartyg eller utan att driva rörelse tillverkar sådant fartyg. Handelsres-
titutionstillstånd kan medges även den som utan att driva rörelse lagrar och

distribuerar varor.

Särskild restitution eller reducerad restitution får medges den för vars

räkning varorna utförs.

Betalningsuppskov

24 § Generaltullstyrelsen kan medge att den som har restitutionstillstånd

inte behöver betala tull för varor innan fråga om restitution har prövats.

Tullbefrielse i stället för tullrestitution
25 § Om förutsättningar finns för tullrestitution men tull inte har beta­
lats, kan en tullmyndighet som prövar ansökan om restitution medge

tullbefrielse i stället för r estitution.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tullmyndighet i stället för

restitution får medge tullbefrielse för varor som förtullas för att användas

för ändamål som m edför rätt till tullrestitution enligt 19 § första stycket.

Betalning av tull i vissa fall
26 § Regeringen får meddela föreskrifter om att tull skall betalas för
sådana varor för vilka tullbefrielse har medgetts enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 25 § a ndra stycket, om varorna inte kommit att

användas för ändamål som medför rätt till tullrestitution.

Regeringen får också meddela föreskrifter om att tull skall betalas för

varor, om varvsrestitution eller flygrestitution har medgetts för varorna

eller om tullbefrielse har medgetts i stället för sådan restitution och dessa
därefter har förts från fartyg, ponton, mudderverk, borr- eller bostadsplatt­

form, luftfartyg elle r rymdfartyg eller har överlåtits eller tagits i anspråk
för ändamål som inte medför rätt till sådan restitution.

Beräkning av tullrestitution m.m.
27 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullsty­
relsen får meddela föreskrifter om att industri-, varvs-, flyg- och handels-

restitution får beräknas enligt schablon.

Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken förutsätt­

ningar för restitution skall vara uppfyllda och om det lägsta belopp med
vilket restitution far medge s.

�&tgärder som vid tullres titution jämställs med utförsel

28 § Med utförsel jämställs

1. vid tullrestitution i allmänhet, att varorna läggs upp i frihamn eller, i

den mån regeringen föreskriver det, läggs upp p å tullager,

2. vid industri- och handelsrestitution, att varorna levereras till någon

som medgetts tullbefrielse enligt föreskrift som har meddelats med stöd av

25 § andra stycket, att varorna tas ombord som proviant eller förnöden­
hetsartiklar på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller tas in i exportbutik
eller, såvitt avser personbil och motorcykel, att fordonet införs i ex-

portvagnsförteckning,

3. vid särskild och reducerad restitution, att varorna förstörs under

2843

¬

background image

SFS 1987:1069

kontroll av en myndighet eller någon annan som en tullmyndighet godkänn
ner,

yr

4. vid särskild restitution, i den mån regeringen föreskriver det/att

varorna levereras till någon som har rätt till tullfrihet enligt 6 §.

Beräkning av tullrestitiition och betalning av tull beträffande vissa varor i
29 § Regeringen får meddela föreskrifter om beräkning av tullrestitution
och om betalning av tull beträffande sådana varor som har lagts upp i

frihamn, lagts upp på tullager eller införts i exportvagnsförteckning och

som utan samband med utförsel förs från frihamnen eller tas ut från
tullagret eller utan föregående utförsel förtullas efter att ha införts i ex­
portvagn sförteckningen.

t

⬢⬢ip'1

Tullnedsättning pa grund av skada

30 § Tull som skall beräknas efter annan grund än värde far nedsättas för
en vara, som är skadad på annat sätt än genom förskämning när den

anmäls till förtullning eller, om varan tas om hand med stöd av tillstånd

enligt 8 § första stycket tullagen (1987; 1065), när den anmäls till hemtag­

ning. Nedsättningen skall motsvara den minskning av varans värde som
skadan har medfört. Värdet av varan i oskadat skick och i skadat skick
beräknas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § andra

stycket tulltaxelagen (1987:1068).

u

Tullbefrielse m. m. på grund av synnerliga skäl

31 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller, efter regeringens

bestämmande, generaltullstyrelsen i enskilda fall besluta om tullbefrielsé} .

tullnedsättning eller återbetalning helt eller delvis av tull.

JI

r

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får

meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

5

STEN ANDERSSON

£)>

(Utrikesdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.