SFS 1994:1547 Lag om tullfrihet m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 1994:1547 Lag om tullfrihet m. m.
SFS 1994_1547 Lag om tullfrihet m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1547
Utkom från trycket

den 21 december 1994

Lag

om tullfrihet m. m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning

(EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskaps-
system för tullbefrielse. Bestämmelser om tullförmåner finns även i han-
delsöverenskommelser som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått.
Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor
finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om

inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förord-
ning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import

finns i

- rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av den 11 juli 1988 om skydd

mot dumpad eller subventionerad import från länder som inte är medlem-
mar i Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

- kommissionens beslut nr 2424/88/EKSG av den 29 juli 1988 om

skydd mot dumpad eller subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller

subventionerad import finns i

- rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensam-

ma regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som
inte täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av
särskilda gemenskapsregler om import,

- rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensam-

ma regler för importen, och

- rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensam-

ma regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och

tredje styckena angivna bestämmelserna.

2 § Bestämmelser om frihet från skatt vid införsel i vissa fall finns i
lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m. m. och i föreskrifter
som har meddelats med stöd av denna.

3 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen
(1994:1550).

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96.

5929

background image

SFS 1994:1547

Tullfrihet i vissa fall

4 § Tullfrihet gäller för varor som förtullas för en främmande stats
beskickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem
eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell orga-

nisation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om
organisationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och
privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhål-

lande till Sverige.

5 § Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som
skall användas vid eller i samband med civil luftfart och som är special-
konstruerade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och
tillbehör till sådan materiel, när varorna förtullas för en flygskola, ett
lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för all-
män flygplats.

6 § Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter
införseln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana
fall skall detta utan dröjsmål anmälas för tullmyndigheten och tullen för

varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då varan

anmäldes till förtullning till den dag varan får annan användning. Rege-
ringen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på trans-

portmedel som går i trafik mellan Sverige och tredje land, om varorna är
avsedda för transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av

sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid.

Bestämmelser till utfyllnad av gemenskapsrätten

8 § Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda
till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna

i 57, 62, 64, 6 8 - 8 0 och 99 §§ tullagen (1994:1550) tillämpliga.

9 § Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med

varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsor-

ganisation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen,
lämna uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt
EG: s bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import.
Detta gäller även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EG: s bestämmelser
om annan marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad
import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt före-

skrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas

5930

background image

SFS 1994:1547

att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra
handlingar som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med

hjälp av automatisk databehandling, skall dessa på begäran tillhandahållas
i utskrift eller på medium för automatisk databehandling.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna paragraf är även bestäm-

melserna i 71 - 8 0 §§ tullagen (1994:1550) tillämpliga.

10 § Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EG:s institutio-

ner, och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser

som EG har ingått.

11 § Regeringen får överlåta åt annan myndighet att meddela föreskrif-

ter i de ämnen som avses i 10 §.

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträ-
dande upphör lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om dels

varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdan-
det, dels varor för vilka ansökan om temporär tullfrihet lämnats in eller för
vilka medgetts temporär tullfrihet utan ansökan före ikraftträdandet. Den
temporära tullfriheten gäller dock under längst ett år efter ikraftträdandet.

3. Tillstånd till återbetalning av tull (restitution) eller till motsvarande

tullbefrielse som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande, dock
längst under ett år därefter.

4. Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet, tullnedsättning och

återbetalning av tull för varor från utvecklingsländerna.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MATS HELLSTR�M
(Utrikesdepartementet)

5931

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.