SFS 1995:1642 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 1995:1642 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1995_1642 Lag om ändring i lagen (1994_1547) om tullfrihet m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1642
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m. skall ha följande lydelse.

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på trans-

portmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmed-
let eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av

sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid, och

3. varor som förtullas för Försvarsmakten eller för Försvarets materiel-

verk och som skall användas för militärt ändamål eller varor som skall
användas i landet för tillverkning eller underhåll av produkter för sådant
ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1995/96:12 och 57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120.

3312

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.