SFS 1996:405 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 1996:405 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1996_405 Lag om ändring i lagen (1994_1547) om tullfrihet m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

SFS 1996:405
Utkom från trycket
den 4 juni 1996

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m. skall ha följande lydelse.

4 § Tullfrihet gäller för varor som förtullas för främmande stats be-
skickning eller konsulat eller en beskicknings- eller konsulatsmedlem eller
dennes familj enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som förtullas för en internationell organi-

sation eller en person som är knuten till en sådan organisation, om organi-
sationen eller personen är upptagen i lagen om immunitet och privilegier i
vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och är berät-

tigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sve-
rige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är giltigt i förhållande till

Sverige för varor som förtullas för en främmande stats militära styrka som
här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen
för samarbetet Partnerskap för fred eller för en person som hör till en sådan
styrka.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237.

665

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.