SFS 1997:1191 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 1997:1191 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS 1997_1191 Lag om ändring i lagen (1994_1547) om tullfrihet m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2179

SFS 1997:1191

Utkom från trycket
den 22 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m.;

utfärdad den 11 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1994:1547) om tullfrihet

m.m. skall ha följande lydelse.

7 §2 Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transport-

medel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet el-
ler för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av

sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid, och

3. varor som förtullas för Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller

för Försvarets radioanstalt och som skall användas för militärt ändamål eller
varor som skall användas i landet för tillverkning eller underhåll av produk-
ter för sådant ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Per Erik Lindeberg
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FöUl, rskr. 1997/98:82.

2

Senaste lydelse 1995:1642.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.