SFS 2003:454 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 2003:454 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
030454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 7 §§ lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning

(EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskaps-
system för tullbefrielse. Bestämmelser om upphävande av importtullar på
vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning (EG) nr 150/
2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen
och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns även i handels-
överenskommelser som Europeiska gemenskaperna (EG) har ingått. Be-
stämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet
av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i
� rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd

mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen-
skapen, och

� rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot

subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska ge-
menskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller sub-

ventionerad import finns i

�

rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte
täcks av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda
gemenskapsregler om import,

�

rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen, och

�

rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och

tredje styckena angivna bestämmelserna.

1

Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, rskr. 2002/03:219.

SFS 2003:454

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

2

SFS 2003:454

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

7 §

2

Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transport-

medel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet
eller för besättning eller passagerare, och

2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av

sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Carl-Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

2

Senaste lydelse 1997:1191.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.