SFS 2022:1002 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 2022:1002 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
SFS2022-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1547) om
tullfrihet m.m.

dels att 1, 4, 6, 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ⬝Bestämmelser till utfyllnad av

unionsrätten⬝.

1 §2 Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning
(EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett
gemenskapssystem för tullbefrielse och i Protokoll (nr 7) om Europeiska
unionens immunitet och privilegier. Bestämmelser om upphävande av
importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets förordning
(EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på
vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner finns
även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått.
Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor finns
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de
förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1036 av den

8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska unionen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1037 av den

8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska unionen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/2321 av den

12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd
mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/825 av den

30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 2016/1036 om skydd mot
dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
och förordning (EU) nr 2016/1037 om skydd mot subventionerad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

1 Prop. 2021/22:222, bet. 2021/22:SkU31, rskr. 2021/22:414.
2 Senaste lydelse 2016:262.

SFS

2022:1002

Publicerad
den

28 juni 2022

background image

2

SFS

2022:1002

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller

subventionerad import finns i

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/478 av den

11 mars 2015 om gemensamma importregler,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/755 av den

29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/936 av den

9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter
från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller
andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för
import.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och

tredje styckena angivna bestämmelserna.

4 §3 Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsätt-
ning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings-
eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt vad som följer av 2 och
3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri

omsättning för en internationell organisation eller en person som är knuten
till en sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga
eller avtal som gäller i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige för

1. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främmande

stats militära styrka eller dess personal, och

2. varor som deklareras för övergång till fri omsättning för ett Nato-

högkvarter eller en styrka eller personal vid ett sådant högkvarter.

Tredje stycket gäller för styrkor, personal och Natohögkvarter som

befinner sig i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller
internationell krishantering.

6 §4 Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ gäller inte om varorna efter
införseln används i strid med de regler som gäller för tullfriheten. I sådana
fall ska detta genast anmälas till Tullverket och tullen för varan ska betalas.

Detta gäller dock inte om det har gått mer än fem år från den dag då

tulldeklarationen godtogs av Tullverket till den dag varan fick en annan
användning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kortare tid än den som anges i

andra stycket ska gälla för vissa varor.

7 §5 Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på transport-

medel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för transportmedlet
eller för besättningen eller passagerarna, och

3 Senaste lydelse 2016:670.
4 Senaste lydelse 2016:262.
5 Senaste lydelse 2003:454.

background image

3

SFS

2022:1002

2. personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning av

en person som återvänder till Sverige efter att på grund av sitt arbete ha
vistats i tredjeland under en längre tid.

10 §6 Regeringen får meddela föreskrifter

1. till utfyllnad av regler om frihet från tull beslutade av EU:s institutioner,

och

2. till utfyllnad av regler om tullförmåner i handelsöverenskommelser

som EU har ingått.

Regeringen får även meddela föreskrifter
1. om sådana villkor för frihet från tull som avses i artiklarna 4 och 11 i

Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och

2. om tullfrihet inom området för sådana överenskommelser och inter-

nationella konventioner som avses i artikel 128.1 b, c, d, e och f i rådets
förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet
av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2022.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Charlotte Kugelberg
(Utrikesdepartementet)

6 Senaste lydelse 2010:1019.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.