SFS 2000:1294 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. / SFS 2000:1294 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
001294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 8 och 9 §§ lagen (1994:1547)

om tullfrihet m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2000:1281).

8 §

Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till

förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i 6
kap. 10, 15, 18 och 25�38 §§ samt 10 kap. 4 § tullagen (2000:1281) tillämp-
liga.

9 §

Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med

varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorgani-
sation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna
uppgifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EG:s be-
stämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller
även i fråga om uppgiftsskyldighet enligt EG:s bestämmelser om annan
marknadsstörande import än dumpad eller subventionerad import.

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt före-

skrifter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas
att för granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra hand-
lingar som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med

hjälp av automatisk databehandling, skall dessa på begäran tillhandahållas i
utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av
bestämmelserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 6 kap. 28�38 §§
tullagen (2000:1281) tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

SFS 2000:1294

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.