SFS 2007:1378 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2007:1378 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
071378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 kap. 4 § och 2 kap. 5 § lagen

(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Genom denna lag genomförs

� rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av

bestämmelser avseende befrielse från indirekta skatter vid import i samband
med internationella resor

4

, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

5

,

� rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från in-

förselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från
tredjeländer

6

,

� rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 bestämmande omfatt-

ningen av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om frihet från mervärdesskatt
vid slutlig import av vissa varor

7

, senast ändrat genom rådets direktiv 91/

680/EEG

8

och

� artikel 23 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor

9

, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/

EG

10

.

1

Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91.

2

Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt sys-

tem för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), ändrat ge-
nom rådets direktiv 2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92, Celex 32006L0138)
samt rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskat-
ter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (EUT L
286 17.10.2006, s. 15, Celex 32006L0079).

3

Senaste lydelse 2000:1296.

4

EGT L 133, 4.6.1969, s. 6 (Celex 31969L0169).

5

EGT L 193, 29.7.2000, s. 73 (Celex 32000L0047).

6

EUT L 286, 17.10.2006, s. 15 (Celex 32006L0079).

7

EGT L 105, 23.4.1983, s. 38 (Celex 31983L0181).

8

EGT L 376, 31.12.1991, s. 1 (Celex 31991L0680).

9

EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

10

EGT L 8, 11.1.1997, s. 12 (Celex 31996L0099).

SFS 2007:1378

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1378

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2 kap.

5 §

11

Frihet från skatt ska medges för gemenskapsvaror som efter att ha

förts ut från EG till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem
utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EG.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas

av tullbefrielse enligt artiklarna 185�187 i rådets förordning (EEG) nr 2913/
92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenska-
pen

12

. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den

23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan

13

ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte
� om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetal-

ning av skatt eller

� om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den

tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter

och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar
anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om

underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som be-
arbetats i tredje land.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson

11

Senaste lydelse 1999:426.

12

EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

13

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.