SFS 2008:1413 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2008:1413 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
081413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m.

dels

att 3 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 2�4 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 7 och 8 §§ samt

4 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 4 a § samt 3 kap.

6 och 9 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av an-

nan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall. I lagen finns
även bestämmelser om beräkning av tull och skatt i vissa fall.

4 §

2

Genom denna lag genomförs

� rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från

mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjelän-
der

3

,

� rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från in-

förselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från
tredjeländer

4

,

� rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 bestämmande omfatt-

ningen av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om frihet från mervärdesskatt
vid slutlig import av vissa varor

5

, senast ändrat genom rådets direktiv

91/680/EEG

6

och

� artikel 23 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor

7

, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/

EG

8

.

1

Prop. 2008/09:54, bet. 2008/09:SkU15, rskr. 2008/09:111.

2

Senaste lydelse 2007:1378.

3

EUT L 346, 29.12.2007, s. 6 (Celex 32007L0074).

4

EUT L 286, 17.10.2006, s. 15 (Celex 32006L0079).

5

EGT L 105, 23.4.1983, s. 38 (Celex 31983L0181).

6

EGT L 376, 31.12.1991, s. 1 (Celex 31991L0680).

7

EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

8

EGT L 8, 11.1.1997, s. 12 (Celex 31996L0099).

SFS 2008:1413

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

2

SFS 2008:1413

2 kap.

2 §

9

Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges

för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som
för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EEG) nr
918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för
tullbefrielse

10

, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som

meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt

internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mel-
lan Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 4 och

5�9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull

vid temporär import föreligger.

3 §

11

Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den

importerade varan utgörs av

1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att

verksamhet överförs från tredje land till gemenskapen,

2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskap-

liga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i

tredje land,

4. proviant för järnvägståg,
5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en pri-

vatperson till en annan privatperson, eller

6. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än

då försändelserna är sådana som avses i 4 § 4.

4 §

12

Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana

ändamål som medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 9 § första stycket 4,
4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200),

2. varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och

som levereras för försäljning i sådan butik,

3. en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, utom om

försändelsen består av alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror eller har
ett värde som överstiger 45 euro,

4. försändelser som består av utländska periodiska publikationer, utom

om försändelsernas värde överstiger 22 euro, och

5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom om försän-

delsernas värde överstiger 22 euro.

4 a §

Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de belopp i kro-

nor som motsvarar beloppen i 4 § 3�5 enligt den växelkurs som gäller första

9

Senaste lydelse 1996:706.

10

EGT L 105, 23.4.1983, s. 1 (Celex 31983R0918).

11

Senaste lydelse 1996:1328.

12

Senaste lydelse 2000:479.

background image

3

SFS 2008:1413

arbetsdagen i oktober året före det år beloppen ska tillämpas. Beloppen av-
rundas till närmaste högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fort-
sätta att gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller om
ändringen skulle vara mindre än 5 procent.

Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska kronor i Tull-

verkets författningssamling.

3 kap.

1 §

13

Frihet från skatt vid import ska, utöver vad som följer av bestämmel-

serna i 2 kap., medges en resande som kommer till landet från ett tredje land
i den omfattning och under de villkor som sägs i detta kapitel. Skattefrihet
gäller endast för varor som medförs i det personliga bagaget och under förut-
sättning att importen inte är av kommersiell natur.

Med det personliga bagaget avses i detta kapitel allt bagage som en re-

sande vid sin ankomst kan visa upp för Tullverket samt polletterat bagage
som registrerats för den resande hos transportföretaget vid tidpunkten för
den resandes avfärd. Om resan sker med ett motordrivet transportmedel, räk-
nas även bränslet i standardtanken och högst tio liter bränsle i en bärbar be-
hållare som personligt bagage.

Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av tillfällig art

och varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov
eller som gåva.

4 §

14

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt

med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för im-
port av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738).
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksva-
ror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volympro-

cent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

13

Senaste lydelse 1999:426.

14

Senaste lydelse 2000:1296. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2008:1413

5 §

15

Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § medges

en resande till ett sammanlagt värde som inte överstiger 430 euro för flyg-
och sjöresenärer eller 300 euro för andra resenärer.

Vid beräkning av de värden som avses i första stycket ska värdet av föl-

jande varor inte beaktas:

1. en resandes personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs

efter en tillfällig utförsel,

2. läkemedel som behövs för den resandes personliga behov,
3. sådant bränsle som avses i 1 §, och
4. sådana varor som avses i 4 §.

6 §

16

Vad som sägs i 2 kap. 4 a § tillämpas också i fråga om de belopp som

anges i 5 §.

7 §

17

Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på

ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredje land endast för besätt-
ningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs
efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller
20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en proportionell blandning av
dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna förs in när besättningsmannen
reser i samband med sitt arbete.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller

inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet

eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledig-

het och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller en-

dast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets
gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet
hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning
även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållnings-
artister och andra jämförbara personalgrupper.

8 §

18

För varor som anges i 4 § första stycket ska frihet från skatt enligt

detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige endast om inresan
sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om utlandsvistelsen varat
längre än 20 timmar eller om varorna beskattats på �&land eller i Norge.

�ven i andra fall ska dock skattefrihet medges en resande som är bosatt i

Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller
eller 100 gram andra tobaksvaror.

15

Senaste lydelse 1999:426. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

16

Tidigare 3 kap. 6 § upphävd genom 2004:230.

17

Senaste lydelse 1996:942.

18

Senaste lydelse 1997:332.

background image

5

SFS 2008:1413

9 §

Av artikel 45 i förordning (EEG) nr 918/83 framgår att om frihet från

skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull
medges.

4 kap.

4 §

19

Tullverket ska publicera den beloppsgräns som avses i 1 § 2 uttryckt i

svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

19

Senaste lydelse 1999:426.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.