SFS 2014:944 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2014:944 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
140944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

2

Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål och konstverk

som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna införs är ett
galleri, museum eller annan institution som har godkänts av Tullverket för
skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska dock inte medges
om varan tillhandahålls mot betalning av någon som är en beskattningsbar
person i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

2 Senaste lydelse 1999:426.

SFS 2014:944

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.