SFS 2018:2089 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2018:2089 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS2018-2089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 och 7 §§ lagen (1994:1551)
om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.
4 §
2 Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt
med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för
import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
3. fyra liter vin, och
4. sexton liter starköl.
Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-

drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).
En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-
varor, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 5 kap.
20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

I denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volympro-

cent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotin-

haltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse 2018:697.

SFS

2018:2089

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2089

7 §3 Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på
ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredjeland endast för besätt-
ningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs
efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller
20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en proportionell blandning av
dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna förs in när besättningsmannen
reser i samband med sitt arbete.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller

inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet

eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledig-

het och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller

endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets
gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet
hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning
även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållnings-
artister och andra jämförbara personalgrupper.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1413.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.