SFS 1994:1551 Lag om frihet från skatt vid import, m. m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1994:1551 Lag om frihet från skatt vid import, m. m.
SFS 1994_1551 Lag om frihet från skatt vid import, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

5956

SFS 1994:1551
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om frihet från skatt vid import, m. m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96.

background image

SFS 1994:1551

5957

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av

annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall. I lagen
finns även kompletterande bestämmelser till de bestämmelser om tullfri-
het för resande som finns i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28
mars 1983 om upprättande av ett gemenskapssystem för tullbefrielse av-
snitt XI och bestämmelser om beräkning av tull och skatt i vissa fall.

2 § Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt skall även gälla frihet
från sådana avgifter som tas ut för varor vid import.

3 § Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje
land skall även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område
som ligger inom EG: s tullområde men utanför EG: s skatteområde när
införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land
skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket skall vad som sägs om tredje land gälla

område som ligger inom EG: s tullområde men utanför EG: s skatteområde
och vad som sägs om gemenskapen gälla EG: s skatteområde.

4 § Genom denna lag genomförs

- rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av

bestämmelser avseende befrielse från indirekta skatter vid import i
samband med internationella resor,

- rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om frihet från

skatt vid import av små försändelser av varor utan kommersiell karak-
tär och

- rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 bestämmande omfatt-

ningen av artikel 14.1 di direktiv 77/388/EEG om frihet från mervär-
desskatt vid slutlig import av vissa varor.

5 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen
(1994:1550).

2 kap. Frihet från skatt vid import

1 § Särskilda bestämmelser om frihet från skatt för varor som medförs

av resande finns i 3 kap.

2 § Frihet från skatt vid import skall, om inte annat följer av 3 eller 4 §§
eller av 3 kap., medges för en vara som övergår till fri omsättning under
sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse
enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet
m. m. eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen eller
lagen.

Frihet från skatt vid import skall medges även i de fall som anges i

5 - 9 §§.

Frihet från skatt skall medges även när förutsättningar för hel frihet från

tull vid temporär import föreligger.

background image

SFS 1994:1551

3 § Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den
importerade varan utgörs av

1. hemutrustning som behövs för sekundärt boende,

2. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med

att verksamhet överförs från tredje land till gemenskapen,

3. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, veten-

skapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller
3 §§,

4. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i

tredje land,

5. proviant för järnvägståg,
6. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en

privatperson till en annan privatperson, eller

7. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning.

4 § Bestämmelser om frihet från skatt för varor vilka såsom förnödenhe-
ter och proviant förs ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik
finns i mervärdesskattelagen (1994:200).

5 § Frihet från skatt skall medges för gemenskapsvaror som efter att ha
förts ut från Sverige till tredje land återinförs till landet utan att ha
bearbetats under tiden de varit utförda från Sverige.

Om en tullmyndighet har medgett befrielse från skatt eller återbetalning

av skatt i samband med tidigare utförsel medges frihet från skatt enligt
första stycket endast om den skatt betalas för vilken befrielse eller återbe-
talning erhållits.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om

underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som
bearbetats i tredje land.

6 § Frihet från skatt skall medges för import av egen fångst som medförs
av fiskefartyg som hör hemma inom gemenskapen.

7 § Frihet från skatt skall medges för import av filmer, fotografier,
trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram och liknande åskåd-
nings- eller ljudåtergivningsmateriel, som framställts av Förenta nationer-
na eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller vetenskaplig
eller kulturell karaktär.

8 § Frihet från skatt skall medges för import av samlarföremål och
konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna
införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av
Generaltullstyrelsen för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från
skatt skall dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av en
person som bedriver en verksamhet som skulle ha varit yrkesmässig enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) om den hade bedrivits i Sverige.

9 § Frihet från skatt skall medges för import av

1. officiella publikationer utgivna under kontroll av exportlandet eller

av internationell institution, regional eller lokal myndighet eller offentlig-
rättsligt organ etablerat i exportlandet och

5958

background image

SFS 1994:1551

5959

2. trycksak utdelad av erkänd politisk organisation med anledning av

val till Europaparlamentet eller i anledning av nationellt val i det land där
trycksakerna har sitt ursprung.

Frihet från skatt enligt första stycket skall medges endast för varor som

beskattats i exportlandet utan att den utländska skatten senare avlyfts eller
återbetalats.

10 § Har förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel upp-

hört skall den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till
tullmyndigheten och betala den skatt som belöper på varan.

11 § Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i rådets förordning (EEG) nr

918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har
medelats med stöd av förordningen eller lagen skall gälla även i fråga om
frihet från skatt vid import.

12 § Medges för en vara återbetalning eller eftergift av tull vid till-

lämpning av tullförfarandet aktiv förädling enligt restitutionssystemet el-
ler skulle sådan återbetalning eller eftergift ha medgetts om varan varit
tullpliktig, skall annan skatt som betalats till en tullmyndighet vid förtull-
ningen betalas tillbaka om skatten inte kan återbäras i annan ordning.

Detsamma gäller i fråga om en vara för vilken annan återbetalning eller

eftergift av tull medgetts eller skulle ha medgetts om varan varit tullpliktig,
om

1. förutsättningar för hel frihet från tull vid temporär import för varan

uppenbart förelegat,

2. varan inte får säljas på grund av föreskrift som har meddelats av

hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller liknande intresse,

3. varan inte stämmer överens med vad som får anses avtalat eller

varan inte har överlämnats inom avtalad tid,

4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk

art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,

5. varan uppenbarligen av förbiseende har sänts till mottagaren och

förtullats för dennes räkning,

6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende, eller
7. annars synnerliga skäl föreligger.

13 § Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller inte avgifter inom den

gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken.

3 kap. Resandes import

1 § Frihet från skatt vid import skall, utöver vad som följer av bestäm-

melserna i kapitel 2, medges en resande som kommer till landet från ett
tredje land i den omfattning och under de villkor som sägs i detta kapitel.
Skattefrihet gäller endast för varor som medförs i det personliga bagaget
och under förutsättning att importen inte är av kommersiell natur.

Med varor som medförs i det personliga bagaget avses i detta kapitel alla

varor som en resande kan visa upp för tullmyndigheten när han anländer

background image

SFS 1994:1551

till landet samt varor i polletterat bagage som registrerats för den resande
hos transportföretaget vid tidpunkten för den resandes avfärd. Behållare
med bränsle utgör inte personligt bagage.

Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av tillfällig art

och varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga
behov eller som gåva.

2 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande under vistelsen i landet för sådana personliga tillhörigheter som
är avsedda att återutföras ur landet till ett tredje land. Med personliga
tillhörigheter avses gångkläder samt nya eller begagnade föremål som
behövs under resan.

Bestämmelser om temporär import med hel befrielse från tull i dessa fall

finns i artikel 684 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2

juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr

2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Har förutsättningarna för skattefrihet enligt första stycket upphört skall

den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till tullmyndig-
heten och betala den skatt som belöper på varan.

3 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande som återvänder till landet från tredje land för sådana varor som
återinförs efter att ha medförts för att användas på resan och för vilka
befrielse från eller återbetalning av skatt inte medgetts till följd av utför-
seln.

Har varan bearbetats under resan kan skatt dock utgå enligt bestämmel-

serna i 7 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Bestämmelser om tullfrihet för varor som återinförs i obearbetat skick

finns i artiklarna 185 och 186 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

4 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram

röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent eller två liter musserat vin eller alkoholdryck med en alkoholhalt
som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent,

3. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent,

4. 50 gram parfym,

5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och
8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.
Frihet från skatt skall inte medges en resande under 17 år för varor som

anges i första stycket 1 eller för en resande under 15 år för varor som anges
i första stycket 6. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att
föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738).

Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i

artikel 46 i förordning (EEG) nr 918/83.

5960

background image

SFS 1994:1551

5 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande för andra varor än sådana som anges i 4 § till ett sammanlagt
värde som inte överstiger tull- och skattefrihetsbeloppet enligt tredje styc-
ket.

Bestämmelser om tullfrihet i fall som avses i första stycket finns i artikel

47 i förordning (EEG) nr 918/83.

Beloppet för tull- och skattefrihet enligt första och andra styckena fast-

ställs för varje år som det belopp i kronor som motsvarar 175 ecu enligt
den växelkurs som gäller första arbetsdagen i oktober året före det år
beloppet skall tillämpas. Beloppet avrundas till närmaste högre hundratal
kronor. Föregående års belopp skall fortsätta att gälla om det är högre än
det belopp som annars skulle gälla eller om ändringen skulle vara mindre
än 5 procent.

Generaltullstyrelsen skall publicera gällande belopp uttryckt i svenska

kronor i Tullverkets författningssamling.

6 § Frihet från skatt enligt 5 § får medges för högst 15 liter starköl.

7 § Frihet från tull och annan skatt får enligt detta kapitel medges
besättningsman som utför arbete på fartyg eller luftfartyg som kommer
från tredje land endast i fall som avses i 2 och 3 §§ samt för 100 cigaretter
eller 20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en propor-
tionell blandning av dessa tobaksvaror.

Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket

gäller inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos

rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan

ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket

gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med trans-
portmedlets gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på
transportmedel hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, upp-

passning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butiks-
personal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

8 § För varor som anges i 4 § första stycket 1 - 3 och 6 § får frihet från
tull och annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i
Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat mer än 24 timmar eller om varorna beskattats i
Finland eller Norge.

�ven i andra fall får dock tull- och skattefrihet medges en resande som

är bosatt i Sverige och som fyllt 15 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

5961

background image

SFS 1994:1551

4 kap. Beräkning av tull och skatt i vissa fall

1 § Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas

av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut
med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle
ha utgått.

Om den som skall betala tullen och skatten vid förtullningen begär det

skall denna bestämmelse dock inte tillämpas.

2 § Tull och skatt enligt 1 § får tas ut endast för import av varor som inte
har kommersiell karaktär och inom den beloppsgräns som anges i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av
tull i vissa fall.

3 § Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp:

tull skatt

spritdryck 22 kr/liter 240 kr/liter
starkvin 8 kr/liter 65 kr/liter
vin 5 kr/liter 40 kr/liter
starköl 3 kr/liter 20 kr/liter
cigaretter 100 öre/styck 100 öre/styck
cigarrer 80 öre/styck 80 öre/styck
röktobak 1080 kr/kg 600 kr/kg

snus 140 kr/kg 130 kr/kg

I denna paragraf förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: musserat vin och alkoholdryck med en alkoholhalt som över-

stiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent, och

vin: annat vin än starkvin.

4 § Generaltullstyrelsen skall publicera gällande belopp enligt 2 § ut-
tryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträ-
dande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid
införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa
varor tull- och skattefritt att gälla.

2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga

om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

5962

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.