SFS 1996:706 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1996:706 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1996_706 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:706
Utkom från trycket
den 25 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Frihet från skatt vid import skall, om inte annat följer av 3 eller 4 §§
eller av 3 kap., medges för en vara som övergår till fri omsättning under
sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse
enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet

m.m., lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari

1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, eller föreskrifter som

meddelats med stöd av förordningen eller lagarna.

Frihet från skatt vid import skall medges även i de fall som anges i

5-9 §§.

Frihet från skatt skall medges även när förutsättningar för hel frihet från

tull vid temporär import föreligger.

1047

1

Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288.

background image

1048

SFS 1996:706

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.