SFS 1996:942 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1996:942 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1996_942 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:942
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.;

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4, 7 och 8 §§ lagen

(1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 § Frihet från skatt skall under förutsättningar som anges i 1 § medges
en resande för import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent eller två liter musserat vin eller alkoholdryck med en alkoholhalt som
överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent,

3. två liter vin med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent,

4. 50 gram parfym,
5. 0,25 liter luktvatten,
6. 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt eller essens,
7. 100 gram te eller 40 gram teextrakt eller essens, och

8. medicin i den mängd som motsvarar den resandes personliga behov.
Frihet från skatt skall inte medges en resande under 15 år för varor som

anges i första stycket 6. Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20
år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohol-
lagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år
att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Bestämmelser om tullfrihet i fall som anges i denna paragraf finns i arti-

kel 46 i förordning (EEG) nr 918/83.

7 § Frihet från tull och annan skatt får enligt detta kapitel medges
besättningsman som utför arbete på fartyg eller luftfartyg som kommer från
tredje land endast i fall som avses i 2 och 3 §§ samt för 100 cigaretter eller

20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en proportionell
blandning av dessa tobaksvaror.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaks-

varor i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket

gäller inte om besättningsmannen

1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet

eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan le-

dighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.
Begränsningen av rätten till frihet från tull och skatt enligt första stycket

gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transport-
medlets gång eller med betjäningen ombord. Till betjäning ombord på

1

Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7.

1495

background image

SFS 1996:942

transportmedlet hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppass-
ning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butiksper-
sonal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

8 § För varor som anges i 4 § första stycket 1-3 och 6 § får frihet från
tull och annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i
Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat mer än 24 timmar eller om varorna beskattats i
Finland eller Norge.

�ven i andra fall får dock tull- och skattefrihet medges en resande som är

bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller
cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1496

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.