SFS 1996:1172 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1996:1172 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1996_1172 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1172
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp.

skatt
253 kr/liter
67 kr/liter
38 kr/liter

14 kr/liter
140 öre/styck
127 öre/styck

822 kr/kg

191 kr/kg

tull
4 kr/liter
2 kr/liter

1 kr/liter

3 kr/liter
38 öre/styck
86 öre/styck
428 kr/kg

104 kr/kg

spritdryck
starkvin
vin
starköl
cigaretter
cigarrer
röktobak
snus

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2229

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.