SFS 1996:1328 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1996:1328 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1996_1328 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid
import, m.m.;

SFS 1996:1328
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2447

1

Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den
importerade varan utgörs av

1. hemutrustning som behövs för sekundärt boende,

2. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att

verksamhet överförs från tredje land till gemenskapen,

3. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, veten-

skapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller
8 § § ,

4. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i

tredje land,

5. proviant för järnvägståg,
6. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en pri-

vatperson till en annan privatperson, eller

7. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än

då försändelserna består av utländska periodiska publikationer.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.