SFS 1997:332 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1997:332 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1997_332 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:332
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 8 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 §2 För varor som anges i 4 § första stycket 1-3 och 6 § får frihet från tull
och annan skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i
Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om
utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller om varorna beskattats på

�&land eller i Norge.

�ven i andra fall får dock tull- och skattefrihet medges en resande som är

bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller ci-
gariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:81, bet. 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262.

2

Senaste lydelse 1996:942.

579

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.