SFS 1997:446 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1997:446 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS 1997_446 Lag om ändring i lagen (1994_1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

736

SFS 1997:446

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §2 Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp.

tull skatt

spritdryck 4 kr/liter 253 kr/liter
starkvin 2 kr/liter 67 kr/liter
vin 1 kr/liter 38 kr/liter
starköl 3 kr/liter 14 kr/liter
cigaretter 38 öre/styck 175 öre/styck
cigarrer 86 öre/styck 143 öre/styck
röktobak 428 kr/kg 1 003 kr/kg
snus 104 kr/kg 227 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1172.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.