SFS 1999:426 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1999:426 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
990426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. att i 2 kap. 5, 10 och 12 §§ och 3 kap. 1 och
2 §§ ordet ⬝tullmyndighet⬝ i olika böjningsformer samt i 2 kap. 8 §, 3 kap.
5 § och 4 kap. 4 § ordet ⬝Generaltullstyrelsen⬝ skall bytas ut mot ⬝Tullver-
ket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:426

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.