SFS 2000:479 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2000:479 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
000479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Frihet från mervärdesskatt vid import skall medges för

1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana

ändamål som medför att skatt inte skall tas ut enligt 5 kap. 9 § första stycket
4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200), och

2. varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och

som levereras för försäljning i sådan butik.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1999:451.

SFS 2000:479

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.