SFS 2021:1186 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2021:1186 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS2021-1186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.

dels att 1 kap. 4 § och 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1 kap.
4 §
3 Genom denna lag genomförs

� rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpnings-

området för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse
från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version),

� artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,

� rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från

mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från
tredjeländer,

� artikel 143.1 fa, 143.1 fb och 143.3 i rådets direktiv 2006/112/EG av

den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, senast
ändrat genom rådets direktiv (EU) 2021/1159, och

� rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från

införselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från
tredjeländer.

2 kap.
3 b §
Frihet från mervärdesskatt ska medges vid sådan import av varor
som görs av Europeiska kommissionen eller en byrå eller ett organ som har
inrättats enligt unionsrätten, om Europeiska kommissionen, byrån eller
organet importerar varorna för att utföra uppgifter som har tilldelats enligt
unionsrätten i syfte att hantera covid-19-pandemin.

Frihet från mervärdesskatt enligt första stycket gäller endast om de

importerade varorna inte säljs vidare, vare sig direkt eller vid en senare
tidpunkt.

1 Prop. 2021/22:35, bet. 2021/22:SkU8, rskr. 2021/22:75.
2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/1159.
3 Senaste lydelse 2010:1893.

SFS

2021:1186

Publicerad
den

8 december 2021

background image

SFS

2021:1186

2

10 §4 Om förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel har
upphört ska den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till
Tullverket och betala skatten på varan.

Om villkoren för frihet från skatt i 3 b § upphör att vara uppfyllda ska

dock Europeiska kommissionen eller den byrå eller det organ som har
importerat varorna underrätta Skatteverket i de fall som avses i 2 kap. 2 §
tullagen (2016:253), eller i andra fall Tullverket. Importen av varorna ska
då beskattas enligt de förutsättningar som gällde vid den tidpunkt då
villkoren upphörde att vara uppfyllda.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 b § och bestämmelsen i 2 kap. 10 § i

den nya lydelsen tillämpas dock på import av varor som har skett den
1 januari 2021 eller senare.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Olovsson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:426.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.