SFS 2023:202 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2023:202 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS2023-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet
från skatt vid import, m.m.2

dels att 2 kap. 3 a, 3 b och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 4 § och 2 kap. 5, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
3 Genom denna lag genomförs

� rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpnings-

området för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse
från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version),

� artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,

� rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från

mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från
tredjeländer, och

� rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från

införselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från
tredjeländer.

2 kap.
5 §
4 Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut
från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de
har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas

av tullbefrielse enligt artiklarna 203�205 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr.2022/23:167.
2 Senaste lydelse av
2 kap. 3 a § 2011:284
2 kap. 3 b § 2021:1186
2 kap. 4 § 2020:1163.
3 Senaste lydelse 2021:1186.
4 Senaste lydelse 2016:263.

SFS

2023:202

Publicerad
den

3 maj 2023

background image

SFS

2023:202

2

� om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till åter-

betalning av skatt eller

� om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den

tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter

och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar
anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (2023:200) finns särskilda bestämmelser om

underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som
bearbetats i tredje land.

8 §5 Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål och
konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna
införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av
Tullverket för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska
dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av någon som är en
beskattningsbar person i den mening som avses i 4 kap. 2 § mervärdes-
skattelagen (2023:200).

10 §6 Om förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel har
upphört ska den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till
Tullverket och betala skatten på varan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket i den äldre lydelsen gäller

fortfarande om varan importerats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:944.
6 Senaste lydelse 2021:1186. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.