SFS 2006:1393 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2006:1393 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m
061393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

253 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

67 kr/liter

vin

1 kr/liter

31 kr/liter

starköl

3 kr/liter

14 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

158 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

192 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

1 350 kr/kg

snus

104 kr/kg

471 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till
tullförfarandet övergång till fri omsättning.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2

Senaste lydelse 2001:823.

SFS 2006:1393

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.