SFS 2010:1893 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2010:1893 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
101893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m.

dels att 1 kap. 4 § och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

1 kap.

4 §

2

Genom denna lag genomförs

� rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpnings-

området för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse
från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version)

3,

� artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om

allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG,
senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU

4,

� rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från

mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjelän-
der,

� artikel 143 fa i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006

om ett gemensamt system för mervärdesskatt, senast ändrat genom rådets di-
rektiv 2010/23/EU

5, och

� rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från in-

förselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från
tredjeländer.

2 kap.

2 §

6

Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges

för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som
för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr

1 Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95.

2 Senaste lydelse 2008:1413.

3 EUT L 292, 10.11.2009, s. 5 (Celex 32009L0132).

4 EUT L 50, 27.2.2010, s. 1 (Celex 32010L0012).

5 EUT L 72, 20.3.2010, s.1 (Celex 32010L0023).

6 Senaste lydelse 2008:1413.

SFS 2010:1893

Utkom från trycket
den 27 december 2010

background image

2

SFS 2010:1893

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskaps-
system för tullbefrielse (kodifierad version)

7, lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller la-
gen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt

internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan
Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4

och 5�9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull

vid temporär import föreligger.

3 a §

Rätt till frihet från mervärdesskatt ska medges vid import av varor

som görs av ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör
� Europeiska gemenskapen,
� Europeiska atomenergigemenskapen,
� Europeiska centralbanken,
� Europeiska investeringsbanken, eller
� ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket protokollet av
den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

8

gäller.

Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skatte-

friheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

7 EUT L 324, 10.12.2009, s. 23 (Celex 32009R1186).

8 EUT C 321 E, 29.12.2006, s. 318 (Celex 12006E/PRO/36).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.