SFS 2011:284 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.;

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2011:284 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.;
110284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 3 a, 5 och 6 §§

lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande
lydelse.

1 kap.

3 §

Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje

land ska även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som
ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde när införseln
sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle ha
medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredje land gälla

område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde
och vad som sägs om unionen gälla EU:s skatteområde.

2 kap.

3 §

2

Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den

importerade varan utgörs av

1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att

verksamhet överförs från tredje land till unionen,

2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskap-

liga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i

tredje land,

4. proviant för järnvägståg,
5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en pri-

vatperson till en annan privatperson, eller

6. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än

då försändelserna är sådana som avses i 4 § 4.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2008:1413.

SFS 2011:284

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:284

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3 a §

3

Rätt till frihet från mervärdesskatt ska medges vid import av varor

som görs av ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

� Europeiska unionen,
� Europeiska atomenergigemenskapen,
� Europeiska centralbanken,
� Europeiska investeringsbanken, eller
� ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och

för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privile-
gier

4 gäller.

Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skatte-

friheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

5 §

5

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut

från EU till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de
har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas

av tullbefrielse enligt artiklarna 185�187 i rådets förordning (EEG) nr 2913/
92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.
Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23
juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte
� om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetal-

ning av skatt eller

� om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidi-

gare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och

varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar an-
slutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om un-

derlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bear-
betats i tredje land.

6 §

Frihet från skatt ska medges för import av egen fångst som medförs av

fiskefartyg som hör hemma inom unionen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1893.

4 EUT C 83, 30.3.2010, s. 266 (Celex 12010E/PRO/07).

5 Senaste lydelse 2007:1378.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.