SFS 1977:58

770058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:58

Utkom från trycket

den 10 mars 197 7

Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfärdad den 10 mars 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 § l agen (1961: 394) om tobaks-

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

I kg kr.

Cigarrer och cigariller

grupp I

t. o. m. 1,7

13,5

II

över 1,7 t. o. m. 3,0

18,0

III

"

3,0"

5,0

21,5

IV

"

5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

t. o. m. 0,85

18,0

II

över 0,85 t. o. m. 1,20

23,0

III

"

1,20"

1,55

28,0

IV

"

1,55"

1,90

32,5

V

"

1,90

37,0

Röktobak

�

74: �

Tuggtobak

�

25: �

Snus

�

10:50

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för varje

påbörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning
av en cigarrett.

Denna lag träder i k raft den 14 mars 1977.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Hans R. Fridolin

(Budgetdepartementet)

154

' Prop. 1976/77:68, SkU 22, rskr 136 .

^ Lagen omtryckt 1975:141.

Senaste lydelse av lagens rubrik 197 5; 141.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.