SFS 1989:469

890469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfardad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961; 394) om tobaks­

skatt^ skall ha följande lydelse.

2

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

SFS 1989:469

Utkom från trycket

den 9juni 1989

Varuslag

Vikt for 1 st.gram

Belopp för

1 st. öre

I kg kr .

Cigarrer och cigariller

grupp I

t.o.m.

I I

över

III

"

IV

"

Cigarretter

grupp I

t.o.m.

Ii

över

III

"

IV

"

V

"

Röktobak

Tuggtobak

Snus

1,7

1,7

3,0

5,0

t.o.m.

3.0

5,0

0,85

0,85 t.o.m. 1,20

1,20 "

1,55

1,55 "

1,90

1,90

13,5

18,0

21,5

30,0

44

51

56

61

65

155

50

28

Denna lag träder i k raft den 9 juni 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

' Prop. 1988/89:150 (bil. 6), FiU30, rskr. 327.

^ Lagen omtryckt 1984:155.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:14 1.

^ Senaste lydelse 1988:353.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.