SFS 1990:595

900595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

;

SFS 1990:595

⬢ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utkom frän trycket

den 21 juni 1990

lill.

årdad den 14 juni 1990.

h

'^' Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1961:394) om tobaks-

skatt^ skall ha följande lydelse.

" 7 § ' I deklaration får avdrag göras för skatt på var a, som

a) förvärvats för återförsäljning och för vilken skattskyldighet tidigare

inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

^, ti ll svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

d) lagts upp på tullager som inrättats för förvaring av proviant, eller

utförts ur riket såsom proviant på fartyg eller luftfartyg eller levererats för
försäljning i exportb utik,

e) tillhandahållits för framställning av enligt denna lag icke skatteplikti­

ga varor,

f) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket Q får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1991. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

m'

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

\ Prop. ) 989/90; I II. SkU31, rskr, 357.

Lagen omtryckt 1984: 155.

naste lydelse 1984:924.

1067

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.