SFS 1991:282

910282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:282 Lag

Utkom från tr>ckct

den 22 maj 1991

om ändring i la gen (1961:394) om tobaksskatt;

utfardad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § lagen (1961:394) om tobaks­

skatt skall ha följande lydelse.

11 § Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 9 § döms

till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall dock inte
dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

512

' Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.