SFS 1968:3

680003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1968 ⬢ Nr 3

Nr 3

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 16 juni 1961 (nr 394) om

tobaksskatt;

given Stockholms slott den 2 februori 1968.

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med rilcsdagens beslut^ funnit goit

ibrordna, att 2 § förordningen den 16 juni 1961 om tobaksskatts skall er­
hålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

2 §.

För tobaksvara

belopp, nämligen

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

l"st. öre

1 kg kr.

Cicarreltcr »

I

t. 0. in. 0,85

9,9

II

över 0,85 t. o. m. 1,20

15,4

>

III

» 1,20

»

1,55

19,4

IV

i> 1,55

!>

1,90

23,4

V

" 1,90

27,4

För cigarrettpapper ocb cigarretthylsor utgår skatten med 5 öre för varje

påbörjad längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställ­

ning av en cigarrett.

Denna förordning träder i kraft den o februari 1968.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till ytterrnera

Ausso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 februari 1968.

Under Hans Maj :ls

]\Iin allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�^'G

' Prop. 19G8; 12; BeU 1; Rskr 50.

' Senaste lydelse av 2 § se 1967: .36.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.