SFS 1965:614

650614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1154

⬢ Nr C14

Nr 614

KUNGL, MAJ:TS F�RORDNING

angående ändring i förordningen den 16 juni 1961 (nr 394) om tobaksskatt;

given Stockholms sloll den 3 december 1965,

Kiingl, Maj:t liar, i överensstämmelse med riksdagens heslutS funnit gotl

förordna, att 1, 2 och 5 §§ förordningen den 16 juni 1961 om tobaksskatt^

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivcs,

1 §.

Till staten skal! enligt bestämmelserna i denna förordning erläggas sär­

skild skatt T to

för

' ⬢

a) cigarrer, cigariller, cigarretter, röktobak, snus och tuggtobak (ur tull­

taxenummer 24.02); samt

b) cigarrettpapper i detaljförpackning och cigarrctthylsor (ur tulllaxe-

nummcr 48.10).

Skatt skall dock icke utgå för tobaksvaror, cigarrettpapper och cigarrett-

hylsor, vilka av resande eller av person, som varit anställd på fartyg men

därifrån avmönstrar, medföras från utrikes ort och äro avsedda f�r hans

eget eller hans familjs personliga behov eller utgöra gåva till närstående

person för dennes personliga bruk. Intill myckenhet som Kungl Maj:t be­

stämmer må skattefrihet jämväl åtnjutas för tobaksvaror, cigarrettpapper

och cigarretthylsor, som inkomma till riket såsom gåva till enskild person

för dennes eget bruk,

1 dc �

stadgad lull.

2 §.

För tobaksvara

-9; 10.

För cigarrettpapper och cigarretlhylsor utgår skatten med 4 öre for varje

blad eller hylsa för framställning av en cigarrett.

5 §.

Den som mom riket för försäljning tillverkar tobaksvaror, cigarrettpap­

per i detaljförjiackning eller cigarretthylsor är skyldig att vara registrerad

hos konirollstyrelsen samt att för sådant ändamål göra anmälan till sty­

relsen.

Den som �

hos konirollstyrelsen.

Om verkställd

� utfärda bevis.

Inträder ändring

underrättas härom.

Donna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt eftcrrätla. Till yllcrniera

visso hava Vi detta mod egen h:ind uuderskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L, S»)

(FinansdepaiTemenlet)

G. E, STR�S'G

I Prop. 10(55: 145; BcvU 49; Rskr 380.

' .Senaste lydelse a v 5 § se IDCl: 337 och av 2 § se 10G5: 79.

Nr 613 och G14, ViStockholm 1965. Kun{,'I. Boktryckeriet, P-A.Norsledt & Söner

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.