SFS 1965:79

650079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

19G5 ' Nr 79

270

Nr 79

KUNGL. MAJ:TS F�nORDNlNG

a�~,äcnd. ändrad lydeke av 3 § förordningen

den 16 jnni 1961

®

om tobaksskatt^

Stockholms slott den 9 april 1965.

TCiin-^l Mai-t har, i �verensstämmelse med riksdagens beslut^, funnis

r^ott fö?o" rdna, att 2 § förordningen den 16 juni 1961 om tobaksskall stall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivcs,

2

För tobaksvara

hclopp, nämligen.

Yaruslag

Vikt för

1 st. gram

Belopp för

Vikt för

1 st. gram

1 st. öre

1 kg k

Cigarretter

»

Il

t. o. m.

över

0,85

0,85

8,9

13,4

För cigarrettpapper utgår skatten med 4 öre för varje hlad, avsett lä

framställning av en cigarrett.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 19G5. �ldre bestämmelser ^äU

dock alltjämt i avseende på förhållanden som hänföra sig till tiden pä

ikraftträdandet.

Det a lla som vederbör hava sig liörsamligen att eftcrrätta. Till

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit ocli med Vårt kungl. sie ⬢

bekräfta lålit.

Stockholms slott den 9 april 1965,

Under Hans Maj :ts

Min allernådigsle Konungs ocli Herres frånvaro:

BERTIL

{L- S.)

(Finansdepartementet)

G. E .

' P^P. 1065:14; BcvU 16; Rskr 141.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.