SFS 1964:337

640337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 337

KUXGU MAJ:TS r�RORDNiNG

angående ändrad lydelse av 5 § förordningen, den 16 jimi 1961 (nr 3^)

om tobaksskatt;

given Stockholms slotl den 17 april 29lil-

Kungl, Maj:l har, i u varensstäinmelse med riksdagens besiid->

iärordiia, att 5 g f yrordningen den IG juni IGGl om toIjakssUa

kalla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

O ^

** l ör*

Ik'n som inom riket tillvcrlvar tobaksvaror eller cigarrcHp^^PP'^^

säljnm^ är skyldig att vara registrerad lios koutrollstyrclscn s.nn

dant ändamal göra anmälan till styrelsen.

Ben som

hos kontrollstyrelsen.

Om verk ställd

utfärda bevis.

Inträder ändring

underrättas härom.

Bonn a luvordning trader i kraft den 1 januari lOGö.

' .^luhin^oii innctnir alL paut-^r afens tidignre lörsla slvelcc uppUiives-

⬢ 1'rop. ioo.,:27; P,evU 4 ; Rskr SS.

⬢ <tr.

<:

¬

background image

1964 . Nr 337 och 338

751

;

j50in v ederbör hava sig hörsamligen alt efterrätla. TiU y ttermera

-

hava VI delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigUl

tit

Slockliolms slott den 17 april 1964.

r

^

GUSTAF ADOLF

^

.

(L. S.l

I

(Finnnsdcpartcmcntet)

^

m

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.