SFS 1993:1512 Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1993:1512 Lag om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt
SFS 1993_1512 Lag om ändring i lagen (1961_394) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1512 Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1961:394) om

tobaksskatt2

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §3 För tobaksvara tas skatten för år 1994 ut med nedan angivna, i
förhållande till varans myckenhet bestämda belopp. För tiden efter ut-

gången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med
belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de
belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre 1 kg kr

Cigarrer och cigariller

grupp I

II
III
IV

Cigarretter

grupp I

II
III
IV
V

Röktobak

Tuggtobak

Snus

t. o. m.
över

t. o. m.
över

1,7
l,7t.o.m.

3,0"
5,0

0,85
0,85 t. o. m.

1,20"
1,55"
1,90

3,0
5,0

1,20
1,55
1,90

34
38
42
51

71
78
83

88
93

374:-

120:-

7 3 : -

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året
före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören i förhållande till
de i 2 § angivna skattebeloppen.

1

Prop. 1993/94:25, bet. 1993/94:FiUl, rskr. 1993/94:100.

2

Lagen omtryckt 1984:155.

3

Senaste lydelse 1992:1086.

3858

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

''

Utkom från trycket

den 28 december 1993

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

SFS 1993:1512

3859

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.