SFS 1995:612 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1995:612 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1995_612 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1064

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

SFS 1995:612

Utkom från trycket
den 9 juni 1995

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om

tobaksskatt

dels att i 25 § ordet ⬝utfartstullanstalten⬝ skall bytas ut mot ⬝utfartstull-

kontoret⬝,

dels att 9, 11, 21, 23 och 42 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 23 a, 26 a och 31 a §§,

av följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95: SkU29, rskr. 1994/95:321. Jfr rådets direktiv

94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna
regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punkt-
skatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskatte-
satser för mineraloljor (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46, Celex 394L0074).

background image

1065

SFS 1995:612

9 § Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 § eller den som i Sverige

yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor

enligt 13 eller 14 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 §,

5. i annat fall än som avses i 1 � 3, från ett annat EG-land till Sverige för

in eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat
än privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor.
Skattskyldighet föreligger inte för varor som förs in till Sverige under

sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbe-
talning av skatten enligt 31 a §.

11 § Upplagshavare i Sverige som säljer obeskattade varor till annan

svensk upplagshavare eller till näringsidkare i ett annat EG-land skall hos
beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som
kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land, innan leveransen av de
skattepliktiga varorna påbörjas.

Beskattningsmyndigheten får bestämma att upplagshavaren skall ställa

säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bearbetning
eller lagring av skattepliktiga varor.

21 § Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 inträ-
der inte för varor som

a) till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

b) har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
c) har återanvänts vid tillverkning,
d) uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteuppla-

get, eller

e) levererats till en mottagare i ett annat EG-land under villkor som

anges i 3 kap. 30 a § första stycket 3 och 4 mervärdesskattelagen
(1994:200), i den omfattning som skattefrihet gäller i det EG-landet.

Vad som sägs i första stycket a gäller även varumottagare enligt 13 och

14 §§ och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas

karaktär förstörts under transport till denne.

23 § Vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat
EG-land skall upplagshavaren upprätta ett ledsagardokument i fyra exem-
plar. Upplagshavaren skall även upprätta ett sådant dokument vid trans-
port av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten
sker via ett annat EG-land samt då obeskattade varor levereras till motta-

gare i ett annat EG-land enligt 21 § första stycket e. Tre exemplar av
dokumentet skall åtfölja varorna under transport. Vid transport till motta-
gare som avses i 21 § första stycket e skall varorna under transporten även
åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-
landet. Av dokumentets exemplar skall ett (returexemplaret) undertecknas

background image

SFS 1995:612

av mottagaren och återsändas till avsändaren senast 15 dagar efter utgång-
en av den kalendermånad under vilken varorna har mottagits.

Har en upplagshavare sålt obeskattade varor till en näringsidkare i ett

annat EG-land och har upplagshavaren inte inom två månader efter ut-

gången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts ehåttit. re-

turexemlaret av ledsagardokumentet, skall han utan dröjsmål underrätta
beskattningsmyndigheten om förhållandet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumot-

tagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation
som visar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destina-
tionslandet.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid ändring och

tillägg av uppgifter i ledsagardokumentet.

23 a § Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagardo-
kumentet attestera andra förluster än sådana som avses i 21 § första
stycket a och 32 § b, under förutsättning att förlusterna uppkommit under

transport inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-

land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 21 § första
stycket a och 32 § b under transporten uppkommit i ett annat EG-land,
skall beskattningsmyndigheten vid varornas ankomst till Sverige ange i
vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna
samt hur skatten skall beräknas. Beskattningsmyndigheten skall skicka en
kopia av returexemplaret till behörig myndighet i det EG-land där förlus-
ten konstaterats.

26 a § Bestämmelserna i 26 § om förenklat ledsagardokument tillämpas
även vid transport av beskattade varor mellan två svenska orter, om
transporten sker via ett annat EG-land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan trans-

porten påbörjas, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten.

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall

senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han
tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på
detta.

31 a § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av
tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, lönat konsulat i Sverige eller sådan internatio-

nell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar

i Sverige och lönad konsul vid utländska konsulat i Sverige, under förut-
sättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sveri-

ge och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till
återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommel-
se med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

1066

background image

42 § För tobaksvaror som anges i 8 och 37 §§ tas skatten för år 1995 ut
med de i dessa paragrafer angivna beloppen. För tiden efter utgången av år

1995 och fram till och med år 1998 skall skatten på de tobaksvaror som

anges i 2, 8 och 37 §§ tas ut med de i paragraferna angivna beloppen,
omräknade enligt andra stycket. Därefter skall skatten tas ut med de
belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatten för vart och ett av kalenderåren 1996 till och med 1998 skall tas

ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 §§
angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994. När
det gäller 2 § skall omräkning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Bestämmelsena i 9, 21 och

31 a §§ tillämpas i fråga om leveranser som skett till eller från Sverige dock
för tid från och med den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

SFS 1995:612

1067

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.