SFS 1995:916 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1995:916 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1995_916 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:916
Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 42 § lagen (1994:1563) om to-

baksskatt skall ha följande lydelse.

42 §2 För tobaksvaror som anges i 8 och 37 §§ tas skatten för år 1995 ut
med de i dessa paragrafer angivna beloppen. För tiden efter utgången av år

1995 skall skatten på de tobaksvaror som anges i 2, 8 och 37 §§ tas ut med

de i paragraferna angivna beloppen, omräknade enligt andra stycket.

För kalenderåret 1996 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2, 8 och 37 §§
angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i
procent, som anger förhållandet mellan prisläget i september månad året
närmast före det år beräkningen avser och prisläget i september 1994. När
det gäller 2 § skall omräkning endast avse styckeskatten.

Regeringen fastställer före oktober månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1622

1

Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95: SkU28, rskr. 1994/95:439.

2

Senaste lydelse 1995:612.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.