SFS 1996:1322 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1996:1322 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1996_1322 Lag om ändring i lagen (1994_1563) om tobaksskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1322
Utkom från trycket
den 18 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 a § lagen (1994:1563) om to-

baksskatt skall ha följande lydelse.

31 a §2 Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av
tobaksskatt på varor som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan in-

ternationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i

Sverige och karriärkonsul vid utländska konsulat i Sverige, under förut-
sättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

Medlemsstaters ombud vid internationell organisation med säte i Sverige

och personal hos en sådan organisation har efter ansökan rätt till återbe-
talning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med
en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68.

2

Senaste lydelse 1995:612.

2438

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.