SFS 2002:419 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2002:419 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
020419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

2

dels

att 18, 22 och 31�31 c §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 35 och 37�41 §§ skall betecknas 41 respektive 35�40 §§,

dels

att 1 b, 11, 13�17, 19 och 34 §§ samt de nya 36 och 38�41 §§ samt

rubriken närmast före 34 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före tidigare 37 § skall sättas närmast före nya

35 §,

dels

att det i lagen skall införas en ny rubrik närmast före nya 41 § av föl-

jande lydelse.

1 b §

3

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är,

1. tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak,
2. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
3. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med både ett yttre täck-

blad och ett omblad av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet har cigarrers normala färg och täcker produkten helt

och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med
munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan filter eller munstycke är minst 1,2 gram, och
c) täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30

grader mot cigarrens längdaxel,

4. tobaksrullar fyllda med en riven blandning och

med ett yttre täckblad

som har cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekommande fall in-

kluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket,

b) styckevikten utan

filter eller munstycke är minst 2,3 gram,

och

c) omkretsen är minst 34 millimeter

på minst en tredjedel av längden.

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse av

22 § 2001:516
31 § 1998:1678
31 a § 1999:1107
31 b § 1998:1678
31 c § 2000:480.

3

Senaste lydelse 2001:516.

SFS 2002:419

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:419

11 §

4

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade va-
ror som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte
betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får
säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har be-
talats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana

lagerbrister som avses i 20 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshava-
ren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i
anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

13 §

5

Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd

upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land
importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplags-
havare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varu-
mottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekono-
miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad
varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de varor som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som mot-
svarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet
får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena

om återkallelse tilläm-

pas även på registrerad varumottagare.

14 §

Den som, utan att vara upplagshavare eller registrerad varumottagare,

yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en

godkänd upplagshavare i

ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan varorna trans-
porteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattningsmyn-
digheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
skatten inte betalas i rätt tid.

15 §

6

Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som leve-

rerar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 13
och 14 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentanten
skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stäl-
let för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den utländske upplags-
havaren levererar till varumottagare i Sverige.

4

Senaste lydelse 2001:516.

5

Senaste lydelse 1999:1004.

6

Senaste lydelse 1997:357.

background image

3

SFS 2002:419

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de

varor för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett
belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på va-
rorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första och tredje styckena

tilläm-

pas även på skatterepresentant.

16 §

7

Om annan än upplagshavare, registrerad varumottagare eller oregist-

rerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-
land och varan transporteras av säljaren eller av annan för säljarens räkning
(distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet
för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas.
Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattningsmyn-

digheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt
av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt och
i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag
för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representan-
ten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje

stycket

tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket omfattar även sådana överföringar som

sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. I dessa fall gäller
dock inte bestämmelserna om godkänd representant i andra stycket.

17 §

Den som är skattskyldig enligt 9 § 5 skall, innan varorna transporte-

ras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten
och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk
om skatten inte betalas i rätt tid.

19 §

8

När skattepliktiga varor importeras från tredje land av någon som

inte är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumottagare enligt 13 §,
skall skatten betalas till Tullverket.

Förfaranderegler

34 §

9

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses

i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslutar om skatt som avses i 27 §. Skatten

skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I övrigt
skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap.
1�3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7�11 §§, 19 kap. 6, 7, 8�11, 14 och 15 §§, 20 kap.
21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

7

Senaste lydelse 1998:512.

8

Senaste lydelse 2000:1297.

9

Senaste lydelse 2001:899.

background image

4

SFS 2002:419

Om den som är skattskyldig enligt 27 § har betalat in skatt och den inbe-

talda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskattningsmyndigheten
eller domstol skall betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas till
den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket skall så-

dan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall
dock inte räknas av.

36 §

10

Skattskyldig är den som

1. har godkänts som lagerhållare enligt 38 §,
2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggto-

bak,

3. i annat fall än som avses i 1, från ett annat EG-land yrkesmässigt för in

eller tar emot snus eller tuggtobak, eller

4. använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ända-

mål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

38 §

11

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. yrkesmässigt tillverka snus eller tuggtobak,
2. från ett annat EG-land yrkesmässigt föra in eller ta emot snus eller

tuggtobak,

3. importera snus eller tuggtobak från tredje land, eller
4. sälja snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om ex-

portbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för

godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut
om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

39 §

12

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när
a) snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare,

b) snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
c) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten

omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillver-

kas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in

till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används

för annat än avsett ändamål,

10

Tidigare 36 upphävd genom 2001:195. Senaste lydelse av tidigare 38 § 2002:1424.

11

Senaste lydelse av tidigare 39 § 2001:516.

12

Senaste lydelse av tidigare 40 § 2000:1424.

background image

5

SFS 2002:419

5. den som är skattskyldig enligt 37 § och som enligt 40 § skall betala

skatten till Tullverket, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen
inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

40 §

13

Om snus eller tuggtobak importeras från tredje land av någon som

inte är godkänd lagerhållare skall skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30�32 och 34 §§ även i fråga om snus och tuggtobak.

Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är god-
känd lagerhållare.

�verklagande

41 §

14

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol av den skattskyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 1 b § och i övrigt den

1 januari 2003.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt tidigare 39 §

skall anses godkänd som lagerhållare enligt nya 38 §.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

13

Senaste lydelse av tidigare 41 § 2000:1297.

14

Senaste lydelse av tidigare 35 § 2000:480.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.