SFS 1999:447 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1999:447 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
990447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels

att 9, 10, 20, 22, 32, 33, 38, 39 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 31 e §, samt närmast före

31 e § en ny rubrik av följande lydelse.

9 §

2

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 § eller den som i Sverige yr-

kesmässigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

13 eller 14 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 §,

5. i annat fall än som avses i 1�3, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor, om varorna skall användas för annat än
privat bruk,

6. från tredje land importerar skattepliktiga varor,
7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

Skattskyldighet föreligger inte för varor som förs in till Sverige under så-

dana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning
av skatten enligt 31 d §.

10 §

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare tar emot skattepliktiga va-

ror från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige eller
vid import från tredje land,

3. yrkesmässigt i större omfattning lagrar skattepliktiga varor, eller

1

Prop. 1998/99:86 och 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

Senaste lydelse 1995:612.

SFS 1999:447

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:447

4. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga to-

baksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag prövas av

beskattningsmyndigheten på särskild ansökan.

20 §

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte är

upplagshavare eller till en köpare i ett annat EG-land som inte är upplags-
havare eller registrerad eller oregistrerad varumottagare eller exporterar
skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) denne tar i anspråk skattepliktiga varor för annat ändamål än försälj-

ning eller när varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till något
annat godkänt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som då ingår i hans lager och

som inte redan har beskattats,

2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans sker,
6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål.

Skattskyldigheten inträder för den, som utan att vara upplagshavare enligt

10 §, tillverkar skattepliktiga varor, när varorna tillverkas.

22 §

3

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 14 § skall lämna dekla-

ration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag då varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 skall lämna deklaration

när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara upplagshavare skall

lämna deklaration när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna till-
verkades.

Den som enligt 16 § femte stycket överför en skattepliktig vara skall

lämna en deklaration för varje avsänd leverans. Deklarationen skall ha kom-

3

Senaste lydelse 1998:512.

background image

3

SFS 1999:447

mit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter avsändandet av
varorna.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 13 §, är skattskyl-

dig enligt 9 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor
använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna använ-
des för annat än avsett ändamål.

Inköp av varor utan skatt

31 e §

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av

fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en
upplagshavare köpa tobaksvaror utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk

ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §

I deklaration som lämnas av upplagshavare som avses i 10 § får av-

drag göras för skatt på varor

a) som har återtagits i samband med återgång av köp,
b) som har förstörts genom olyckshändelse eller force majeure,
c) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
d) som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där,

e) som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

f) som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färd-
handling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som
enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

I deklaration som lämnas av en registrerad eller oregistrerad varumot-

tagare enligt 13 och 14 §§ eller en skatterepresentant enligt 15 § får avdrag
göras för skatt på tobaksvaror som förstörts under transporten till varumotta-
garen genom olyckshändelse eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första
stycket göra avdrag för skatt på tobaksvaror

1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
2. som sålts ombord på resa till tredje land.

38 §

Skattskyldig är den som

1. i Sverige yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak,
2. från ett annat EG-land yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tugg-

tobak,

background image

4

SFS 1999:447

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3. från tredje land importerar snus eller tuggtobak,
4. säljer snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om ex-

portbutiker, eller

5. använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ända-

mål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

39 §

Den som är skattskyldig enligt 38 § 1 skall vara registrerad hos be-

skattningsmyndigheten.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2, 3 eller 4 får efter ansökan registre-

ras, om verksamheten är av större omfattning eller om det annars finns sär-
skilda skäl.

40 §

Skattskyldigheten för den som är registrerad inträder när snus och

tuggtobak levereras till en köpare som inte är registrerad, tas i anspråk för
annat ändamål än försäljning eller ingår i den skattskyldiges lager vid avre-
gistrering.

För den som är skattskyldig enligt 38 § 2, och som inte är registrerad en-

ligt 39 §, inträder skattskyldigheten när de skattepliktiga varorna förs in till
Sverige. Därvid skall de redovisningsregler som anges i 22 § andra stycket
tillämpas.

För den som är skattskyldig enligt 38 § 5 inträder skattskyldigheten när

varorna används för annat än avsett ändamål. Därvid skall de redovisnings-
regler som anges i 22 § femte stycket tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. I fråga om varor som har lagts upp på tullager som inrättats för för-

varing av proviant eller levererats för försäljning i exportbutik före ikraftträ-
dandet gäller 32 § första stycket e och f i sin äldre lydelse.

3. Den som har förvärvat varor utan skatt före ikraftträdandet är skyldig

att betala skatt om varorna efter ikraftträdandet används för andra ändamål
än som anges i 32 § första stycket e och f samt andra stycket. Därvid gäller
20 § första stycket 7 och 22 § femte stycket.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.