SFS 2000:480 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2000:480 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
000480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels

att 4, 31 c och 35 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 b §, av följande lydelse.

4 §

Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalför-

packning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspri-
set. Detta gäller dock inte cigaretter som upplagshavare tillhandahåller för
försäljning i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

9 b §

Skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 föreligger inte för varor

som förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom olyckshän-
delse eller force majeure.

31 c §

2

Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö,

Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle får fatta be-
slut om föreläggande enligt 31 a § eller besluta och genomföra revision en-
ligt 31 b § i beskattningsmyndighetens ställe.

35 §

3

Beslut enligt 31 a och 31 b §§ får inte överklagas. �vriga beslut en-

ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige, sökanden och säljare som avses i 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. De nya bestämmelserna i 9 b § gäller inte för förhållanden som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1998:1678. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1998:1678. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2000:480

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:480

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.