SFS 2001:516 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 2001:516 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
010516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels

att 1, 9, 9 b, 10�12, 20�23, 27, 29, 32�34 och 39 §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 a�1 e och 10 a §§, av

följande lydelse.

1 §

Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som

förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje
land.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.
Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i

Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

2

. Närmare bestämmelser härom meddelas i 37�41 §§.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska ge-

menskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden
utanför detta skatteområde.

1 a §

Med cigaretter avses

1. tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller ci-

gariller enligt definitionen i 1 b §,

2. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan införas i

cigarettpappersrör, eller

3. tobaksrullar som genom enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i

cigarettpapper.

1 b §

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är,

1. tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak,
2. tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,
3. tobaksrullar med både ett yttre täckblad och ett omblad av homogenise-

rad tobak, om

a) det yttre täckbladet har cigarrers normala färg,

1

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

2

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2001:516

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

2

SFS 2001:516

b) minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än

1,75 millimeter, och

c) täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30

grader mot cigarrens längdaxel,

4. tobaksrullar med ett yttre täckblad som har cigarrers normala färg, gjort

av homogeniserad tobak, om

a) styckevikten förutom filter eller munstycke är minst 2,3 gram,
b) minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än

1,75 millimeter, och

c) omkretsen är minst 34 millimeter över minst en tredjedel av längden.

1 c §

Med röktobak avses

1. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till

kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning,

2. tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, inte omfattas av

1 a eller 1 b § och går att röka.

1 d §

Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i öv-

rigt uppfyller kriterierna i 1 b § behandlas som cigarrer och cigariller, förut-
satt att de har

1. täckblad av naturtobak,
2. täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad

tobak, eller

3. täckblad av homogeniserad tobak.

1 e §

Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men

som i övrigt uppfyller kriterierna i 1 a eller 1 c § behandlas som cigaretter
respektive röktobak.

Produkter som inte innehåller någon tobak och som uteslutande används

för medicinska ändamål behandlas dock inte som tobaksvaror.

9 §

3

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

1. har godkänts som upplagshavare enligt 10 §,
2. yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt

13 eller 14 §,

3. har godkänts som skatterepresentant enligt 15 §,
4. säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt

16 §,

5. i annat fall än som avses i 1�4, från ett annat EG-land till Sverige för in

eller tar emot skattepliktiga varor,

6. i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatte-

upplag,

7. använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som

var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas

med att de går förlorade.

3

Senaste lydelse 2000:1424.

background image

3

SFS 2001:516

9 b §

4

Skattskyldighet enligt 9 § första stycket 7 föreligger inte för varor

som förvärvats skattefritt enligt 31 e § och som förstörts genom oförutsedda
händelser eller force majeure.

10 §

5

Som upplagshavare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga

varor,

2. avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skatte-

pliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i
Sverige,

3. avser att

för yrkesmässig försäljning till näringsidkare

inom EG impor-

tera

skattepliktiga varor från tredje land,

4. avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, el-

ler

5. avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om

exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupp-

lag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skattepliktiga to-

baksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

10 a §

En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra af-

färshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga tobaksvaror samt re-
gelbundet inventera lagret av sådana varor.

11 §

6

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade va-
ror som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av
medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i sam-

band med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktiga varor. Sä-
kerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på
de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett
år.

12 §

7

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas

om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

4

Senaste lydelse 2000:1424.

5

Senaste lydelse 1999:447. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 1997:357.

7

Senaste lydelse 1999:1004.

2*

SFS 2001:516�533

background image

4

SFS 2001:516

3. upplagshavaren begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

20 §

8

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är upplagshavare när
a) skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av

andra stycket,

b) skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett

skatteupplag,

c) skattepliktiga varor importeras utan att föras till ett skatteupplag,
d) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer,

e) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. den som är registrerad varumottagare, vid mottagandet av skattepliktiga

varor,

3. den som är oregistrerad varumottagare, vid mottagandet av skatteplik-

tiga varor,

4. den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagan-

det av skattepliktiga varor,

5. den som är säljare vid distansförsäljning enligt 16 §, när leverans av

skattepliktiga varor påbörjas,

6. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

7. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillver-

kas,

8. den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § skall betala

skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt
tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skattepliktiga va-

ror som

1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-

land under förutsättning att varorna når mottagaren, eller

2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

21 §

9

Skattskyldighet för upplagshavare enligt 20 § första stycket 1 före-

ligger inte för varor som

1. till följd av varornas karaktär förstörts under framställning, bearbet-

ning, lagring eller transport,

2. har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,
3. har återanvänts vid tillverkning, eller
4. uteslutande använts för provning av varornas kvalitet i skatteupplaget.

8

Senaste lydelse 2000:1424.

9

Senaste lydelse 1995:612.

background image

5

SFS 2001:516

Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 13 och

14 §§ och skatterepresentant enligt 15 § för varor som till följd av varornas
karaktär förstörts under transport till denne.

22 §

10

Den som är oregistrerad varumottagare enligt 14 § skall lämna de-

klaration för varje mottagen leverans av skattepliktiga varor. Deklarationen
skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den
dag då varorna togs emot.

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 skall lämna deklaration

när skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in
till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter införseln.

Den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 skall lämna deklaration

när varorna tillverkas. Deklarationen skall ha kommit in till beskattnings-
myndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna tillverkades.

Den som enligt 16 § femte stycket överför en skattepliktig vara skall

lämna en deklaration för varje avsänd leverans. Deklarationen skall ha kom-
mit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter avsändandet av
varorna.

Den som, utan att vara registrerad varumottagare enligt 13 §, är skattskyl-

dig enligt 9 § första stycket 7 skall lämna deklaration när skattepliktiga varor
använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit in till
beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då varorna använ-
des för annat än avsett ändamål.

23 §

11

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument

1. vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-

land,

2. vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om

transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land en-

ligt 32 § första stycket 7, och

4. vid export till tredje land av obeskattade varor.
Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under

transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 7 skall varorna

under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för va-
rorna i det andra EG-landet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumotta-

gare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som vi-
sar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destinationslandet.

27 §

Om obeskattade varor, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat

EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund
av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets di-
rektiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana

10

Senaste lydelse 2000:1424.

11

Senaste lydelse 1999:428. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

6

SFS 2001:516

varor

12

, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

13

, skall varorna be-

skattas här i landet om

1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller
2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och
a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har be-

gåtts, och

b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.
Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan

säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall
tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna sändes i
väg.

29 §

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

levereras till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt skall be-
talas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan
hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning

som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in
till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Den som
begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetal-

ning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. �&terbetalning
sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in dels ett dokument
som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet
ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och
återsänt exemplar (returexemplaret) av det ledsagardokument som anges i
26 §.

Har en vara beskattats enligt 27 § första stycket, och visar den skattskyl-

dige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett
annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det
andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

32 §

14

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. som har återtagits i samband med återgång av köp,
2. som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
3. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt,
4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där,

5. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

6. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på

resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering
av fartyg och luftfartyg,

12

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

13

EGT L 161 1.7.2000, s. 82 (Celex 32000L0047).

14

Senaste lydelse 1999:447.

background image

7

SFS 2001:516

7. som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första

stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som fri-
het från tobaksskatt gäller i det EG-landet, eller

8. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 27 § un-

der förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra
avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en
färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad
som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

15

En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 13 och 14 §§

eller en skatterepresentant enligt 15 § får göra avdrag för skatt på tobaksva-
ror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda
händelser eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första
stycket göra avdrag för skatt på tobaksvaror

1. som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller
2. som sålts ombord på resa till tredje land.

34 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i la-

gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning
enligt 27 § skall dock endast 2 kap. 5 §, 3 kap. 5�16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap.,
8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter till-
lämpas.

39 §

16

Den som är skattskyldig enligt 38 § 1 skall vara registrerad hos be-

skattningsmyndigheten.

Den som är skattskyldig enligt 38 § 2 eller 3 eller 38 a § får efter ansökan

registreras, om verksamheten är av större omfattning eller det annars finns
särskilda skäl och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt är lämplig.

Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistre-

ras om han inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering. Beslut om
avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

15

Senaste lydelse 1999:447.

16

Senaste lydelse 2000:1424.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.